§ 10. - Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Rewitalizacji "Krajowy Komitet Rewitalizacji". - M.P.2017.773 - OpenLEX

§ 10. - Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Rewitalizacji "Krajowy Komitet Rewitalizacji".

Monitor Polski

M.P.2017.773

Akt utracił moc
Wersja od: 3 sierpnia 2017 r.
§  10. 
1. 
Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
2. 
Osobom, o których mowa w § 6 ust. 2, uczestniczącym w posiedzeniu Zespołu na zaproszenie przewodniczącego, przysługuje zwrot kosztów przejazdu lub noclegu, poniesionych w związku z uczestnictwem w tym posiedzeniu, obliczony zgodnie z przepisami dotyczącymi ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.