Międzyresortowy Zespół do spraw opracowania zmian Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Monitor Polski

M.P.2020.1039

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 210
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 13 listopada 2020 r.
w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw opracowania zmian Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
1. 
Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw opracowania zmian Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (M.P. poz. 1250), zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.
Zadaniem Zespołu jest opracowanie zmian Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący Zespołu - sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
2)
wiceprzewodniczący Zespołu - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
3)
członkowie Zespołu w randze sekretarza lub podsekretarza stanu w:
a)
Ministerstwie Zdrowia,
b)
Ministerstwie Finansów,
c)
Ministerstwie Sprawiedliwości,
d)
Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii,
e)
Ministerstwie Edukacji Narodowej,
f)
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;
4)
sekretarz Zespołu - osoba wyznaczona przez przewodniczącego Zespołu spośród pracowników komórki organizacyjnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej właściwej w zakresie obsługi merytorycznej, techniczno-organizacyjnej oraz biurowej Zespołu.
2. 
Członkowie Zespołu mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli w randze dyrektora lub zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej urzędu.
Przewodniczący Zespołu:
1)
zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu nie rzadziej niż raz na kwartał;
2)
przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3)
ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;
4)
wyznacza spośród członków Zespołu osobę, która w razie nieobecności przewodniczącego Zespołu i wiceprzewodniczącego Zespołu wykonuje jego zadania.
W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu.
Zespół ustala harmonogram realizacji zadania, o którym mowa w § 2.
1. 
Zespół podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach w drodze uzgodnienia stanowisk.
2. 
W przypadku gdy uzgodnienie stanowiska nie jest możliwe, rozstrzyga zdanie przewodniczącego Zespołu.
3. 
Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
4. 
W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w innym miejscu, wskazanym przez przewodniczącego Zespołu, jak również w formie zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
1. 
W celu realizacji zadania Zespołu przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu może tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu lub osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.
2. 
Przewodniczący Zespołu, na wniosek członka Zespołu, może również zapraszać do udziału w pracach grupy roboczej osoby inne niż wymienione w ust. 1.
3. 
Przewodniczący Zespołu może zlecać wykonanie opracowań, analiz, opinii lub ekspertyz.
Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu.
Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne lub jednostki przez nie nadzorowane, na wniosek przewodniczącego Zespołu, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
Zespół tworzy się na okres wykonania zadania, o którym mowa w § 2.
Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
1. 
Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
2. 
Finansowanie opracowań, analiz, opinii i ekspertyz, o których mowa w § 8 ust. 3, jest realizowane ze środków pozostających w dyspozycji ministra, do zakresu działania którego należą sprawy, których dotyczy opracowanie, analiza, opinia lub ekspertyza.
3. 
Koszty obsługi, o której mowa w ust. 1, są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.
Przewodniczący Zespołu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, na koniec każdego półrocza, sprawozdanie z realizacji zadania Zespołu.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.