Monitor Polski

M.P.2019.904

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 137
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
§  2.  Do zadań Zespołu należy:
1) opracowanie harmonogramu prac Zespołu;
2) opracowanie projektu Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej i przedłożenie go Radzie Ministrów.
§  3. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - wyznaczony przez Ministra Obrony Narodowej - sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej;
2) wiceprzewodniczący:
a) sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez ministra właściwego do spraw zagranicznych,
b) sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
3) pozostali członkowie:
a) po jednym w randze dyrektorów komórek organizacyjnych, wyznaczeni przez:
ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
ministra właściwego do spraw budżetu,
ministra właściwego do spraw gospodarki,
ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
ministra właściwego do spraw energii,
ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej,
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
ministra właściwego do spraw informatyzacji,
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,
Ministra Obrony Narodowej,
ministra właściwego do spraw pracy,
ministra właściwego do spraw rolnictwa,
ministra właściwego do spraw kultury fizycznej,
ministra właściwego do spraw zagranicznych,
Ministra Sprawiedliwości,
ministra właściwego do spraw środowiska,
ministra właściwego do spraw łączności,
ministra właściwego do spraw zdrowia,
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Szefa Agencji Wywiadu,
Ministra - Członka Rady Ministrów - Koordynatora Służb Specjalnych,
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
b) Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
4) sekretarz - wyznaczony przez przewodniczącego pracownik Ministerstwa Obrony Narodowej.
2.  Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
§  4.  Przewodniczący:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;
2) przewodniczy posiedzeniom;
3) ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;
4) wskazuje wiceprzewodniczącego, który w razie nieobecności przewodniczącego wykonuje jego zadania.
§  5. 
1.  W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący zaprasza przedstawicieli Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz może zapraszać, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, inne osoby, w szczególności przedstawicieli Sejmu i Senatu, jak również innych instytucji państwowych, środowisk naukowych i eksperckich.
2.  Przewodniczący może tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.
3.  Członkowie Zespołu mogą wyznaczać lub wnioskować o wyznaczenie pracowników swoich urzędów do udziału w grupach roboczych.
4.  Przewodniczący może zlecać wykonanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz.
5.  Przewodniczący może powierzać poszczególnym członkom Zespołu wykonanie określonych prac, niezbędnych do realizacji jego zadań.
§  6. 
1.  Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
2.  Uzgodnione projekty uchwał mogą być też poddane pod głosowanie w trybie obiegowym.
3.  Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu oraz pracownikom, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 oraz w § 5 ust. 3, nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu nad uchwałami.
§  7.  Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz.
§  8.  Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne, na wniosek przewodniczącego, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
§  9. 
1.  Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia Ministerstwo Obrony Narodowej.
2.  Wydatki na obsługę, o której mowa w ust. 1, są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.
§  10.  Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  11.  Przewodniczący przedstawi Radzie Ministrów projekt Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.
§  12. 
1.  W terminie 30 dni po zatwierdzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej przewodniczący przedstawi Radzie Ministrów końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu.
2.  Z dniem akceptacji przez Radę Ministrów sprawozdania, o którym mowa w ust. 1:
1) znosi się Zespół;
2) traci moc zarządzenie.
§  13.  Traci moc zarządzenie nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 719).
§  14.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.