§ 8. - Międzyresortowy Zespół do spraw monitorowania kontroli podmiotów świadczących usługi w zakresie przewozu osób.

Monitor Polski

M.P.2019.421

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 maja 2019 r.
§  8. 
1. 
Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu.
2. 
Obsługę administracyjno-kancelaryjną Zespołu zapewnia urząd obsługujący Ministra Infrastruktury.