§ 5. - Międzyresortowy Zespół do spraw monitorowania kontroli podmiotów świadczących usługi w zakresie przewozu osób.

Monitor Polski

M.P.2019.421

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 maja 2019 r.
§  5. 
1. 
Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Zespołu.
2. 
Uzgodnione na posiedzeniach Zespołu projekty uchwał mogą być też poddane pod głosowanie w trybie obiegowym.
3. 
Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu nad uchwałami.
4. 
Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz Zespołu. Protokół podpisuje przewodniczący Zespołu.
5. 
Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony przez Zespół na pierwszym posiedzeniu.