§ 4. - Międzyresortowy Zespół do spraw monitorowania kontroli podmiotów świadczących usługi w zakresie przewozu osób.

Monitor Polski

M.P.2019.421

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 maja 2019 r.
§  4. 
1. 
Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu nie rzadziej niż raz na miesiąc.
2. 
Posiedzeniami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu albo wyznaczony przez niego członek Zespołu.
3. 
Przewodniczący Zespołu może powierzyć członkom Zespołu wykonanie określonych czynności służących realizacji zadania Zespołu.
4. 
W celu realizacji zadania Zespołu przewodniczący Zespołu może, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, tworzyć grupy robocze lub zespoły doradcze złożone z członków Zespołu oraz z osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.
5. 
Członkowie Zespołu mogą wyznaczać do udziału w pracach grup roboczych i zespołów doradczych pracowników urzędów ich obsługujących.
6. 
Przewodniczący Zespołu może zlecać wykonywanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz.