Międzyresortowy Zespół do spraw monitorowania kontroli podmiotów świadczących usługi w zakresie przewozu osób. - M.P.2019.421 - OpenLEX

Międzyresortowy Zespół do spraw monitorowania kontroli podmiotów świadczących usługi w zakresie przewozu osób.

Monitor Polski

M.P.2019.421

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 maja 2019 r.
w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw monitorowania kontroli podmiotów świadczących usługi w zakresie przewozu osób

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271 i 730) zarządza się, co następuje:
1. 
Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw monitorowania kontroli podmiotów świadczących usługi w zakresie przewozu osób, zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
Zadaniem Zespołu jest monitorowanie działań kontrolnych organów państwowych w zakresie przestrzegania przepisów regulujących przewóz osób wobec podmiotów świadczących usługi w zakresie przewozu osób.
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący Zespołu - Minister Infrastruktury;
2)
członkowie Zespołu:
a)
Minister Cyfryzacji,
b)
Minister Finansów,
c)
Minister Przedsiębiorczości i Technologii,
d)
Minister Sprawiedliwości,
e)
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
f)
Główny Inspektor Transportu Drogowego,
g)
Komendant Główny Policji,
h)
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
i)
Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
3)
sekretarz Zespołu - osoba wyznaczona przez przewodniczącego Zespołu.
2. 
Członkowie Zespołu mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
3. 
Przewodniczący Zespołu zaprasza do uczestnictwa w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niewchodzące w skład Zespołu, reprezentujące związki zawodowe, organizacje pracodawców, a także przedstawicieli firm związanych z branżą przewozu osób.
4. 
Przewodniczący Zespołu może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, zapraszać do uczestnictwa w pracach Zespołu, z głosem doradczym, przedstawicieli organów administracji rządowej i organów publicznych innych niż wymienieni w ust. 1 pkt 2.
1. 
Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu nie rzadziej niż raz na miesiąc.
2. 
Posiedzeniami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu albo wyznaczony przez niego członek Zespołu.
3. 
Przewodniczący Zespołu może powierzyć członkom Zespołu wykonanie określonych czynności służących realizacji zadania Zespołu.
4. 
W celu realizacji zadania Zespołu przewodniczący Zespołu może, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, tworzyć grupy robocze lub zespoły doradcze złożone z członków Zespołu oraz z osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.
5. 
Członkowie Zespołu mogą wyznaczać do udziału w pracach grup roboczych i zespołów doradczych pracowników urzędów ich obsługujących.
6. 
Przewodniczący Zespołu może zlecać wykonywanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz.
1. 
Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Zespołu.
2. 
Uzgodnione na posiedzeniach Zespołu projekty uchwał mogą być też poddane pod głosowanie w trybie obiegowym.
3. 
Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu nad uchwałami.
4. 
Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz Zespołu. Protokół podpisuje przewodniczący Zespołu.
5. 
Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony przez Zespół na pierwszym posiedzeniu.
Przewodniczący Zespołu przedstawi Radzie Ministrów sprawozdanie z działalności Zespołu po zakończeniu prac Zespołu.
Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, w zakresie swoich kompetencji, współdziałają z Zespołem oraz udzielają mu wsparcia przy realizacji zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
1. 
Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu.
2. 
Obsługę administracyjno-kancelaryjną Zespołu zapewnia urząd obsługujący Ministra Infrastruktury.
Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
Pierwsze posiedzenie Zespołu przewodniczący Zespołu zwołuje w terminie 14 dni od dnia utworzenia Zespołu.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.