Międzyresortowy Zespół do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń.

Monitor Polski

M.P.2016.785

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 107
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 11 sierpnia 2016 r.
w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
1.
Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń, zwany dalej "Zespołem".
2.
Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
Do zadań Zespołu należy:
1)
analiza skutków społeczno-ekonomicznych związanych z występowaniem przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
przygotowanie propozycji rozwiązań, w tym legislacyjnych, w celu ograniczenia negatywnych, związanych z wystąpieniem ASF na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, skutków ekonomicznych dla producentów, przetwórców i eksporterów;
3)
wypracowywanie propozycji działań w celu zniesienia, związanych z wystąpieniem ASF na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, istniejących barier i ograniczeń w eksporcie świń, mięsa wieprzowego i produktów z mięsa wieprzowego;
4)
analiza przepisów prawnych, w tym mechanizmów pomocowych dostępnych na poziomie Unii Europejskiej, w celu wypracowywania propozycji rozwiązań na poziomie krajowym łagodzących skutki występowania ASF na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5)
monitorowanie i opiniowanie wypracowywanych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi kierunków działań w celu minimalizacji występowania ASF na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zasad ich finansowania;
6)
proponowanie kierunków współpracy właściwych ministrów i koordynacja tej współpracy oraz proponowanie kierunków współpracy właściwych ministrów i organizacji zrzeszających producentów, przetwórców i eksporterów w zakresie działań związanych z łagodzeniem skutków występowania ASF na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7)
przygotowywanie propozycji informacji i komunikatów związanych z występowaniem ASF w zakresie zadań, o których mowa w pkt 1-6;
8)
współpraca z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w zakresie wypracowania propozycji działań, jakie powinny zostać podjęte w związku z występowaniem ASF na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
9)
przygotowanie propozycji działań, jakie powinny zostać podjęte przez:
a)
Policję, straże gminne, Inspekcję Transportu Drogowego, Inspekcję Weterynaryjną oraz Państwową Inspekcję Sanitarną - w celu kontroli przemieszczania świń i produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od świń, miejsc sprzedaży i obrotu tymi produktami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności na obszarze województwa podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego oraz warmińsko-mazurskiego,
b)
Służbę Celną i Straż Graniczną - w celu kontroli zapobiegania nielegalnemu wwozowi świń i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich,
c)
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Służbę Leśną oraz organizacje zrzeszające myśliwych - w celu wsparcia monitorowania i zwalczania ASF u dzików.
1.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
2)
pozostali członkowie Zespołu:
a)
zastępca przewodniczącego - sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
b)
po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczonym przez:
-
Ministra Energii,
-
Ministra Finansów,
-
Ministra Infrastruktury i Budownictwa,
-
Ministra Obrony Narodowej,
-
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
-
Ministra Spraw Zagranicznych,
-
Ministra Środowiska,
-
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
3)
sekretarz Zespołu - dyrektor komórki organizacyjnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego.
2.
Członkowie Zespołu w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
1.
Przewodniczący, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, może zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby, niebędące członkami Zespołu, w szczególności:
1)
przedstawicieli ministerstw i urzędów centralnych właściwych w zakresie zagadnień omawianych w ramach prac Zespołu;
2)
ekspertów z zakresu zagadnień omawianych w ramach prac Zespołu;
3)
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji nauki i szkolnictwa wyższego, których obecność jest celowa ze względu na zagadnienia omawiane w ramach prac Zespołu.
2.
Przewodniczący, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.
3.
Członek Zespołu może wyznaczyć do udziału w grupach roboczych pracowników swoich urzędów właściwych ze względu na rodzaj zadania, które będzie realizowała grupa robocza.
4.
Pracami grupy roboczej kieruje zastępca przewodniczącego albo wyznaczony przez przewodniczącego członek Zespołu.
1.
Przewodniczący:
1)
zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu;
2)
przewodniczy posiedzeniom Zespołu i kieruje jego pracami;
3)
ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;
4)
zleca wykonanie opracowań, ekspertyz, raportów i analiz na potrzeby działania Zespołu;
5)
określa imienny skład grupy roboczej oraz jej zadania.
2.
W razie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki wykonuje zastępca przewodniczącego.
3.
Posiedzenie Zespołu może prowadzić również członek Zespołu wyznaczony przez przewodniczącego.
1.
Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
2.
Uzgodnione projekty uchwał mogą być też poddane pod głosowanie w trybie obiegowym.
3.
Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 4 ust. 1, oraz pracownikom, o których mowa w § 4 ust. 3, nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu nad uchwałami.
4.
Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz Zespołu. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz Zespołu.
Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, na wniosek przewodniczącego, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
1.
Obsługę prac Zespołu zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi właściwa w sprawach zarządzania kryzysowego.
2.
Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1.
Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
2.
Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 4 ust. 1, oraz pracownikom, o których mowa w § 4 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na posiedzenie, do wysokości równowartości kosztów podróży pociągiem w wagonie klasy 2. Osoby te i pracownicy są obowiązani rozliczyć koszty podróży w terminie 14 dni od zakończenia podróży.
Przewodniczący przedstawi Radzie Ministrów końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.