Monitor Polski

M.P.2016.785

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 107
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 11 sierpnia 2016 r.
w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
§  2. Do zadań Zespołu należy:
1) analiza skutków społeczno-ekonomicznych związanych z występowaniem przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) przygotowanie propozycji rozwiązań, w tym legislacyjnych, w celu ograniczenia negatywnych, związanych z wystąpieniem ASF na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, skutków ekonomicznych dla producentów, przetwórców i eksporterów;
3) wypracowywanie propozycji działań w celu zniesienia, związanych z wystąpieniem ASF na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, istniejących barier i ograniczeń w eksporcie świń, mięsa wieprzowego i produktów z mięsa wieprzowego;
4) analiza przepisów prawnych, w tym mechanizmów pomocowych dostępnych na poziomie Unii Europejskiej, w celu wypracowywania propozycji rozwiązań na poziomie krajowym łagodzących skutki występowania ASF na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) monitorowanie i opiniowanie wypracowywanych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi kierunków działań w celu minimalizacji występowania ASF na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zasad ich finansowania;
6) proponowanie kierunków współpracy właściwych ministrów i koordynacja tej współpracy oraz proponowanie kierunków współpracy właściwych ministrów i organizacji zrzeszających producentów, przetwórców i eksporterów w zakresie działań związanych z łagodzeniem skutków występowania ASF na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) przygotowywanie propozycji informacji i komunikatów związanych z występowaniem ASF w zakresie zadań, o których mowa w pkt 1-6;
8) współpraca z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w zakresie wypracowania propozycji działań, jakie powinny zostać podjęte w związku z występowaniem ASF na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
9) przygotowanie propozycji działań, jakie powinny zostać podjęte przez:
a) Policję, straże gminne, Inspekcję Transportu Drogowego, Inspekcję Weterynaryjną oraz Państwową Inspekcję Sanitarną - w celu kontroli przemieszczania świń i produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od świń, miejsc sprzedaży i obrotu tymi produktami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności na obszarze województwa podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego oraz warmińsko-mazurskiego,
b) Służbę Celną i Straż Graniczną - w celu kontroli zapobiegania nielegalnemu wwozowi świń i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich,
c) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Służbę Leśną oraz organizacje zrzeszające myśliwych - w celu wsparcia monitorowania i zwalczania ASF u dzików.
§  3.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
2) pozostali członkowie Zespołu:
a) zastępca przewodniczącego - sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
b) po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczonym przez:
- Ministra Energii,
- Ministra Finansów,
- Ministra Infrastruktury i Budownictwa,
- Ministra Obrony Narodowej,
- Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- Ministra Spraw Zagranicznych,
- Ministra Środowiska,
- Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
3) sekretarz Zespołu - dyrektor komórki organizacyjnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego.
2. Członkowie Zespołu w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
§  4.
1. Przewodniczący, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, może zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby, niebędące członkami Zespołu, w szczególności:
1) przedstawicieli ministerstw i urzędów centralnych właściwych w zakresie zagadnień omawianych w ramach prac Zespołu;
2) ekspertów z zakresu zagadnień omawianych w ramach prac Zespołu;
3) przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji nauki i szkolnictwa wyższego, których obecność jest celowa ze względu na zagadnienia omawiane w ramach prac Zespołu.
2. Przewodniczący, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.
3. Członek Zespołu może wyznaczyć do udziału w grupach roboczych pracowników swoich urzędów właściwych ze względu na rodzaj zadania, które będzie realizowała grupa robocza.
4. Pracami grupy roboczej kieruje zastępca przewodniczącego albo wyznaczony przez przewodniczącego członek Zespołu.
§  5.
1. Przewodniczący:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu;
2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu i kieruje jego pracami;
3) ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;
4) zleca wykonanie opracowań, ekspertyz, raportów i analiz na potrzeby działania Zespołu;
5) określa imienny skład grupy roboczej oraz jej zadania.
2. W razie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki wykonuje zastępca przewodniczącego.
3. Posiedzenie Zespołu może prowadzić również członek Zespołu wyznaczony przez przewodniczącego.
§  6.
1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
2. Uzgodnione projekty uchwał mogą być też poddane pod głosowanie w trybie obiegowym.
3. Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 4 ust. 1, oraz pracownikom, o których mowa w § 4 ust. 3, nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu nad uchwałami.
4. Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz Zespołu. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz Zespołu.
§  7. Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, na wniosek przewodniczącego, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
§  8.
1. Obsługę prac Zespołu zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi właściwa w sprawach zarządzania kryzysowego.
2. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
§  9.
1. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
2. Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 4 ust. 1, oraz pracownikom, o których mowa w § 4 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na posiedzenie, do wysokości równowartości kosztów podróży pociągiem w wagonie klasy 2. Osoby te i pracownicy są obowiązani rozliczyć koszty podróży w terminie 14 dni od zakończenia podróży.
§  10. Przewodniczący przedstawi Radzie Ministrów końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu.
§  11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.