Monitor Polski

M.P.2019.25

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE nr 112.67.2018
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie mianowania na stopień generała brygady

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 76 ust. 4, ust. 8 pkt 1 oraz ust. 8a pkt 1 lit. b w związku z ust. 8b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 i 1669), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, mianuję pośmiertnie na stopień generała brygady płk. pil. Franciszka KORNICKIEGO s. Łukasza r. 1916.