Monitor Polski

M.P.2018.808

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 sierpnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie mianowania na stopień generała brygady

nr 112.22.2018

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 76 ust. 4 i ust. 8 pkt 1 w związku z ust. 8a pkt 1 lit. b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 138 i 398), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, mianuję na stopień generała brygady płk. niepodl. ob. sł. wojsk. Tadeusza BIEŃKOWICZA s. Stanisława r. 1923.