Monitor Polski

M.P.2017.526

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 czerwca 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr 112.19.2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 kwietnia 2017 r.
w sprawie mianowania na stopień generała brygady

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 76 ust. 4 i ust. 8b w związku z ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, mianuję pośmiertnie na stopień generała brygady pułkownika Władysława LINIARSKIEGO s. Jana r. 1897.