Monitor Polski

M.P.2016.1094

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 112.57.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie mianowania na stopień generała brygady

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 76 ust. 4 i ust. 8 pkt 1 w związku z ust. 8a pkt 1 lit. b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, 1220, 1224, 1830, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 178 i 1053), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, mianuję na stopień generała brygady płk. pil. nie podl. ob. sł. wojsk. Ludwika KREMPĘ s. Wawrzyńca r. 1916.