Monitor Polski

M.P.2005.23.343

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 2007 r.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009 pomiędzy Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską,
podpisane w Brukseli dnia 28 października 2004 r.

Przekład

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

wdrażania Mechanizmu Finansowego

EOG 2004-2009

pomiędzy Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii, zwanymi dalej "Krajami EFTA", a Rzecząpospolitą Polską, zwaną dalej "Państwem-Beneficjentem", zwanymi dalej łącznie "Stronami",

ZWAŻYWSZY, że Umowa z dnia 14 października 2003 r. dotycząca udziału Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwana dalej "Umową o rozszerzeniu EOG") ma zastosowanie od dnia 1 maja 2004 r.;

ZWAŻYWSZY, że Protokół 38a do Umowy o EOG, włączony do Umowy o EOG poprzez Umowę o rozszerzeniu EOG, ustanawia mechanizm finansowy, poprzez który Kraje EFTA przyczyniać się będą do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwany dalej "Mechanizmem Finansowym EOG");

ZWAŻYWSZY, że decyzją Komitetu Stałego Krajów EFTA Nr 4/2004/SC z dnia 3 czerwca 2004 r. Kraje EFTA stanowiły Komitet Mechanizmu Finansowego, który zarządza Mechanizmem Finansowym EOG (2004-2009);

ZWAŻYWSZY, że Umowa o rozszerzeniu EOG oraz Mechanizm Finansowy EOG będą umacniać stosunki pomiędzy Krajami EFTA a Rzecząpospolitą Polską, ku obopólnej korzyści ich mieszkańców;

ZWAŻYWSZY, że wzmocniona współpraca pomiędzy Krajami EFTA a Rzecząpospolitą Polską będzie przyczyniać się do zapewnienia stabilnej, spokojnej i dostatniej Europy, opartej na dobrym zarządzaniu, instytucjach demokratycznych, przepisach prawa, poszanowaniu praw człowieka i zrównoważonym rozwoju;

ZWAŻYWSZY, że Strony zgodziły się na ustanowienie ram współpracy w celu zapewnienia skutecznego wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG;

ZADECYDOWANO o zawarciu następującego Memorandum of Understanding (zwanego dalej "MoU"):

Artykuł  1

Cele

Zgodnie z artykułem 1 Protokołu 38a Kraje EFTA ustanowiły Mechanizm Finansowy EOG, którego celem jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z tym Strony niniejszego MoU dołożą starań, by wybierać do finansowania takie projekty, które przyczyniają się do osiągnięcia tego celu.

Artykuł  2

Ramy prawne

Niniejsze MoU, uzgodnione pomiędzy Krajami EFTA a Rzecząpospolitą Polską, będzie stosowane w połączeniu i podlegać będzie warunkom określonym w wymienionych poniżej dokumentach, stanowiących ramy prawne Mechanizmu Finansowego EOG:

- Protokół 38a Umowy o EOG (zwany dalej "Protokołem 38a") ustanawiający Mechanizm Finansowy EOG,
- Zasady i Procedury wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG (zwane dalej "Zasadami i Procedurami") wraz z późniejszymi zmianami. Zasady i Procedury zostały przyjęte przez Kraje EFTA zgodnie z artykułem 8 Protokołu 38a,
- umowy finansowe, które będą zawarte dla każdego projektu pomiędzy Komitetem Mechanizmu Finansowego a Państwem-Beneficjentem.
Artykuł  3

Ramy finansowe

1. Zgodnie z artykułem 2 Protokołu 38a Kraje EFTA przeznaczą na Mechanizm Finansowy EOG 600 milionów euro, w rocznych transzach w wysokości 120 milionów euro w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 kwietnia 2009 r. włącznie.
2. Zgodnie z artykułem 5 Protokołu 38a w okresie, o którym mowa w ustępie 1, Rzeczypospolitej Polskiej zostanie udostępniona łączna kwota 280.800.000 euro.
3. Zgodnie z artykułem 8 Protokołu 38a koszty zarządzania Mechanizmem Finansowym EOG pokryte będą z kwot przedstawionych powyżej. Dalsze związane z tym regulacje zostały określone w Zasadach i Procedurach.
4. Zgodnie z artykułem 6 Protokołu 38a w celu dokonania realokacji niewyasygnowanych środków na pochodzące z dowolnego Państwa-Beneficjenta przedsięwzięcia o wysokim priorytecie zostanie dokonany przegląd w listopadzie 2006 r., a następnie w listopadzie 2008 r.
Artykuł  4

Funkcje i odpowiedzialność

1. Kraje EFTA udostępnią środki finansowe na projekty kwalifikowane do wsparcia proponowane przez Rzeczpospolitą Polską i zgodne z Mechanizmem Finansowym EOG w ramach obszarów priorytetowych wymienionych w artykule 6 niniejszego MoU.
2. Państwo-Beneficjent zapewni pełne współfinansowanie projektów, które otrzymają wsparcie w ramach Mechanizmu Finansowego EOG.
3. Komitet Mechanizmu Finansowego EOG będzie zarządzać Mechanizmem Finansowym EOG i podejmować decyzje o przyznaniu pomocy finansowej.
4. Komitet wspierany będzie przez Biuro Mechanizmu Finansowego (zwane dalej "BMF"). BMF będzie odpowiedzialne za bieżące działania podejmowane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz będzie pełnić rolę punktu kontaktowego.
5. 1 Rzeczpospolita Polska upoważnia Krajowy Punkt Kontaktowy, wskazany w Aneksie A, do działania w jej imieniu. Krajowy Punkt Kontaktowy ponosi całkowitą odpowiedzialność za zarządzanie działaniami realizowanymi w ramach Mechanizmu Finansowego EOG w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym za kontrolę finansową i audyt. Pełni też funkcję punktu kontaktowego. Jego struktura zarządzania została przedstawiona w Aneksie A.
6. 2 Krajowy Punkt Kontaktowy będzie odpowiedzialne za identyfikację, planowanie, wdrażanie i monitorowanie projektów, jak również za wykorzystanie środków dostępnych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG zgodnie z Zasadami i Procedurami. Będzie ono przedstawiać sprawozdania z realizacji tych działań do BMF. Wszelkie nieprawidłowości powinny być niezwłocznie zgłaszane do BMF.
7. Generalną zasadą stosowaną w zależności od rodzaju projektu będzie zbieranie projektów na podstawie konkursu otwartego.
8. 3 Krajowy Punkt Kontaktowy zapewni, że projektodawcy są w pełni zaangażowani w realizację projektu i posiadają odpowiednie wyposażenie, które zapewni pomyślne wdrożenie projektu.
Artykuł  5 4

Roczne spotkania i sprawozdania

1. W celu zapewnienia efektywnego wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG Strony ustaliły roczne spotkania pomiędzy Komitetem Mechanizmu Finansowego a Krajowym Punktem Kontaktowym. Krajowy Punkt Kontaktowy powinien w trakcie spotkania zaprezentować roczny raport, który określa, między innymi:
- postęp dokonany w celu osiągnięcia ogólnych celów Mechanizmu Finansowego EOG,
- postęp dokonany w identyfikacji projektów w Państwie-Beneficjencie,
- sprawozdanie z wdrażania realizowanych projektów w stosunku do ustalonych kryteriów,
- postęp finansowy odnoszący się do zobowiązań i wydatkowania,
- obszary interwencji i działania na kolejny rok.
2. Krajowy Punkt Kontaktowy będzie organizować spotkania we współpracy z BMF. Na spotkania, w charakterze obserwatorów, mogą być zapraszani przedstawiciele Komisji Wspólnot Europejskich.
3. Aneksy A, B i C mogą być przedmiotem przeglądu podczas spotkań rocznych. Zmiany uzgodnione podczas takich spotkań nie wymagają formalnej zmiany niniejszego Memorandum of Understanding. Zmiany te zostaną potwierdzone w drodze wymiany listów pomiędzy Komitetem Mechanizmu Finansowego EOG i Krajowym Punktem Kontaktowym.
4. Protokół ze spotkania będzie przygotowywany przez Krajowy Punkt Kontaktowy.
5. Pierwsze spotkanie odbędzie się nie później niż jeden rok po wejściu w życie niniejszego MoU.
Artykuł  6

Obszary priorytetowe

1. Zgodnie z artykułem 3 Protokołu 38a środki finansowe dostępne będą dla projektów w następujących obszarach priorytetowych:

(a) ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii,

(b) promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami,

(c) ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast,

(d) rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych,

(e) opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem.

2. Badania naukowe mogą być finansowane, jeżeli ich tematyka dotyczy jednego lub więcej z wyżej wymienionych obszarów priorytetowych.
Artykuł  7 5

Podstawy programowe

Z myślą o zapewnieniu efektywnego wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz bez uszczerbku dla artykułu 6 szczególny nacisk należy położyć na obszary interwencji przedstawione w podstawach programowych, zawartych w aneksie B do niniejszego MoU.

Artykuł  8

Specyficzne typy pomocy

1. Zgodnie z obszarami priorytetowymi, o których mowa w artykule 6, oraz z uwzględnieniem obszarów interwencji przedstawionych w podstawach programowych, o których mowa w artykule 7, Strony postanowiły ustanowić, w ramach całkowitej sumy środków, o której mowa w artykule 3, specyficzne typy pomocy wymienione w aneksie C.
2. Strony zawrą umowy finansowe określające warunki każdego zobowiązania finansowego.
3. 6 (uchylony).
Artykuł  9

Kontrola i dostęp do informacji

Komitet Mechanizmu Finansowego EOG, Komisja Audytorów EFTA i ich przedstawiciele mają prawo do przeprowadzenia kontroli technicznej lub finansowej, którą uważają za stosowną, w celu zapewnienia wypełniania warunków planowania, wdrażania i monitorowania projektów, jak również wykorzystania środków. Rzeczpospolita Polska zapewni wszelką konieczną pomoc, informację i dokumentację.

Artykuł  10

Koordynacja

Rzeczpospolita Polska i BMF ściśle koordynują wykorzystanie środków finansowych dostępnych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG z wykorzystaniem środków w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wszystkie projekty przedkładane do realizacji w ramach mechanizmów będą zgodne z priorytetami krajowymi Rzeczypospolitej Polskiej i z innymi stosownymi uzgodnieniami z Unią Europejską.

Artykuł  11

Zasady zarządzania

1. Wdrażanie niniejszego MoU będzie we wszystkich aspektach zgodne z Zasadami i Procedurami dotyczącymi Mechanizmu Finansowego EOG wraz z późniejszymi zmianami.
2. Strony zobowiązują się stosować najwyższy poziom przejrzystości i odpowiedzialności przy wdrażaniu Mechanizmu Finansowego EOG, jak też stosować cele i zasady dobrego zarządzania, zrównoważonego rozwoju oraz równości szans kobiet i mężczyzn.
Artykuł  12

Wejście w życie

Niniejsze MoU wchodzi w życie z dniem podpisania.

***

Niniejsze Memorandum of Understanding zostało podpisane w dwóch oryginałach w języku angielskim.

PODPISANO w Brukseli dnia 28 października 2004 r.

Aneksy do Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009

Aneks A 7

POLSKA STRUKTURA ZARZĄDZANIA DOTYCZĄCA WDRAŻANIA MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG

System wdrażania

1. Komitet Mechanizmu Finansowego EOG (KMF) zarządza Mechanizmem Finansowym EOG oraz decyduje o przyznaniu środków finansowych.
2. Biuro Mechanizmu Finansowego (BMF) jest odpowiedzialne za bieżące wdrażanie Mechanizmu Finansowego EOG i pełni rolę punktu kontaktowego.
3. Krajowy Punkt Kontaktowy - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego. Krajowy Punkt Kontaktowy ponosi całkowitą odpowiedzialność za zarządzanie działaniami realizowanymi w ramach Mechanizmu Finansowego EOG w Polsce, zgodnie z postanowieniami niniejszego Memorandum of Understanding (MoU) oraz z Zasadami i Procedurami przyjętymi przez Komitet Mechanizmu Finansowego, włącznie z ogólną odpowiedzialnością za wykorzystanie środków, kontrolę finansową oraz audyt. Jego zakres odpowiedzialności obejmuje w szczególności następujące zadania, choć nie jest do nich ograniczony:
- przyjmowanie projektów od wszystkich instytucji pośredniczących i przekazywanie ich, wraz z uzasadnioną opinią o projekcie, do Biura Mechanizmów Finansowych,
- zapewnienie prawidłowego zarządzania i wdrażania realizowanych projektów,
- przewodniczenie Komitetowi Monitorującemu,
- zapewnienie skuteczności i prawidłowości wykorzystania dostępnych środków finansowych,
- przygotowanie rocznych raportów z wdrażania, akceptowanych przez Komitet Monitorujący, a następnie przekazywanych do Biura Mechanizmów Finansowych,
- zapewnienie pełnej i wystarczającej ścieżki audytu we wszystkich zaangażowanych instytucjach,
- zapewnienie informacji i promocji na temat dostępnych środków finansowych,
- przechowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z projektami realizowanymi w ramach Mechanizmu Finansowego EOG.

Funkcje Krajowego Punktu Kontaktowego będą opisane szerzej w umowach finansowych zawieranych pomiędzy Mechanizmem Finansowym EOG a Państwem-Beneficjentem.

4. Instytucja pośrednicząca - zadania instytucji pośredniczących zostały powierzone ministerstwom odpowiedzialnym za poszczególne obszary priorytetowe (patrz tabela 1). W ramach ogólnego zarządzania i odpowiedzialności, jaką ponosi Krajowy Punkt Kontaktowy, główne zadania instytucji pośredniczącej są następujące:
- ogłaszanie, w ramach poszczególnych obszarów priorytetowych, o możliwości składania projektów oraz ich przyjmowanie od potencjalnych beneficjentów,
- zapewnienie prawidłowości zarządzania projektami realizowanymi w ramach Mechanizmu Finansowego EOG,
- monitorowanie wdrażania projektów, w szczególności przygotowywanie dla Krajowego Punktu Kontaktowego okresowych raportów na temat wykorzystania środków finansowych,
- przygotowywanie wniosków o zmiany i przekazywanie ich do Krajowego Punktu Kontaktowego,
- wykrywanie nieprawidłowości i raportowanie o nich do Krajowego Punktu Kontaktowego,
- informowanie opinii publicznej o projektach wdrażanych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG,
- przechowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z projektami realizowanymi w ramach Mechanizmu Finansowego EOG,
- przeprowadzanie formalnej i merytoryczno - technicznej oceny projektów,
- przedstawianie członkom Komitetu Sterującego listy rankingowej wraz z uzasadnieniem.
5. Instytucja pośrednicząca może powierzyć pewne zadania związane z zarządzaniem instytucjom wspomagającym. Instytucja pośrednicząca oraz instytucja wspomagająca podpiszą umowę prawną o przejęciu przez instytucję wspomagającą niektórych funkcji związanych z zarządzaniem i wdrażaniem. W takich przypadkach instytucja pośrednicząca zachowuje swoją ogólną odpowiedzialność i jest całkowicie odpowiedzialna przed Krajowym Punktem Kontaktowym za skuteczność i prawidłowość zarządzania i wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG.

Tabela 1.

PriorytetInstytucja PośredniczącaInstytucja Wspomagająca Instytucję Pośredniczącą
Ochrona Środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energiiMinisterstwo ŚrodowiskaNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobamiMinisterstwo ŚrodowiskaNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miastMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. Promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznychUrząd Komitetu Integracji Europejskiej
Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiemMinisterstwo ZdrowiaBiuro do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia
Badania NaukoweMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
6. Krajowy Punkt Kontaktowy utworzy jeden Komitet Monitorujący dla Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Komitet ten odpowiada przed Krajowym Punktem Kontaktowym za monitorowanie realizacji projektów w ramach obu mechanizmów finansowych. Komitet Monitorujący odpowiada w szczególności za:
- okresowy przegląd postępu realizowanych projektów,
- ocenianie efektywności i skuteczności wykorzystania środków finansowych dostępnych w ramach obu mechanizmów.

Komitet będzie składać się z przedstawicieli:

- ministerstw zaangażowanych we wdrażanie środków dostępnych w ramach obu mechanizmów,
- Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn,
- partnerów społecznych i gospodarczych, włącznie z organizacjami pracodawców i pracobiorców,
- organizacji pozarządowych,
- władz regionalnych i lokalnych.

Przewodniczący Komitetu zaprasza, w charakterze obserwatorów, przedstawicieli Biura Mechanizmu Finansowego oraz, jeśli jest to właściwe, przedstawicieli innych instytucji i organizacji, których obecność może być kluczowa dla efektywnego wdrażania pomocy dostępnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG.

7. Komitet Sterujący - wszystkie instytucje pośredniczące muszą utworzyć Komitety Sterujące. Komitet Sterujący, na podstawie przedstawionej przez Instytucję Pośredniczącą listy rankingowej kwalifikowalnych projektów wraz z uzasadnieniem, podejmuje decyzję w sprawie dopuszczenia do dofinansowania z Mechanizmu Finansowego EOG realizacji projektów na danej liście rankingowej. Ponadto do zadań Komitetu Sterującego należy wyrażanie opinii i przygotowanie rekomendacji dla projektów, które są kwalifikowane do wsparcia w ramach Mechanizmu Finansowego EOG. W celu prawidłowej oceny projektów Komitet Sterujący może tworzyć grupy robocze oraz korzystać z usług indywidualnych ekspertów lub innych instytucji. Komitet Sterujący działać będzie w sposób otwarty i przejrzysty.

Komitet będzie składać się z przedstawicieli:

- instytucji pośredniczącej, w zależności od obszarów priorytetowych,
- władz regionalnych i lokalnych,
- partnerów społecznych i gospodarczych.

Przewodniczący Komitetu zaprasza, w charakterze obserwatorów, przedstawicieli Krajowego Punktu Kontaktowego, Instytucji Płatniczej oraz, jeśli jest to właściwe, przedstawicieli innych instytucji i organizacji, których obecność może być kluczowa dla efektywności wdrażania pomocy dostępnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG.

8. Funkcję instytucji płatniczej dla obu mechanizmów finansowych pełni Ministerstwo Finansów. Wydatkowanie środków finansowych będzie odbywać się na określony rachunek bankowy Ministerstwa Finansów. Do zadań instytucji płatniczej należy w szczególności:
- zarządzanie rachunkami, na których znajdują się środki finansowe pochodzące z obu mechanizmów,
- poświadczanie do Biura Mechanizmów Finansowych, że deklaracje wydatkowania są sporządzane na podstawie wiarygodnych i sprawdzonych dokumentów.
- raportowanie na temat przepływów finansowych do Krajowego Punktu Kontaktowego,
- przygotowywanie i przekazywanie do Biura Mechanizmów Finansowych wniosków o refundację poniesionych wydatków oraz wniosków o zaliczki,
- zapewnienie, że płatności są przekazywane do końcowych beneficjentów tak szybko, jak to możliwe i w ramach określonych terminów.

Ponadto instytucja płatnicza odpowiada przed Krajowym Punktem Kontaktowym za opracowanie, wdrażanie i utrzymywanie procedur zarządzania finansowego i kontroli. Instytucja płatnicza będzie także sprawdzać stosowanie tej procedury przez instytucję pośredniczącą.

9. Funkcję Instytucji Audytu pełni Ministerstwo Finansów za pomocą podległych mu departamentów. Do jej głównych zadań należy:
- przeprowadzanie audytu projektów,
- przygotowanie rocznego planu audytu oraz streszczeń raportów z audytu i przekazywanie ich do Krajowego Punktu Kontaktowego,
- porównywanie całkowitej kwoty certyfikowanej do BMF z zapisami poszczególnych wydatków oraz oryginałami potwierdzających je dokumentów, przechowywanymi na poszczególnych szczeblach administracyjnych oraz przez beneficjentów końcowych, a także - w przypadku gdy beneficjenci nie są końcowymi odbiorcami środków finansowych - przechowywanymi w instytucjach i firmach wykonujących działania,
- weryfikacja alokacji i przepływu dostępnych środków w ramach obu mechanizmów finansowych oraz środków krajowych,
- sprawdzanie prawidłowości kwalifikowanych wydatków w oparciu o reprezentatywną próbkę zaakceptowanych działań,
- zapewnienie szybkiego i skutecznego zbadania każdego podejrzewanego i zaistniałego przypadku oszustwa oraz nieprawidłowości i raportowanie o nich do Krajowego Punktu Kontaktowego,
- przygotowanie rocznych raportów z audytu dla Krajowego Punktu Kontaktowego.
10. Fundusz zaliczkowy" ("Working capital"). W celu ułatwienia terminowego przekazywania środków finansowych do Beneficjentów i Operatorów, Komitet Mechanizmu Finansowego przekaże Krajowemu Punktowi Kontaktowemu zaliczkę (fundusz zaliczkowy- working capital), która będzie przechowywana na rachunku bankowym przez Instytucję Płatniczą. Płatności z funduszu zaliczkowego dla Beneficjentów i Operatorów mogą być dokonywane po spełnieniu polskich wewnętrznych wymogów dotyczących dokonywania płatności. Kwota zaliczki, szczegółowe wymagania odnośnie sprawozdawczości, mechanizm rozliczania i inne warunki zostaną określone w instrukcji wydanej przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG dla Krajowego Punktu Kontaktowego. Niniejsza instrukcja będzie wiążąca dla Krajowego Punktu Kontaktowego.

Schemat wdrażania projektów dla wszystkich obszarów priorytetowych

schemat

Procedura wnioskowania

Informacja dotycząca procesu naboru wniosków będzie ogłaszana w zależności od dostępności środków finansowych oraz projektów. Co do zasady, i w zależności od rodzaju projektu, nabór wniosków będzie przeprowadzany w formie konkursu otwartego. Wnioski powinny być przekazywane do Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Wspomagającej, która ocenia kompletność wniosku i dokonuje oceny pod względem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków, na żądanie Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Wspomagającej wnioski zostaną poprawione przez wnioskodawcę. Po wstępnej weryfikacji, wnioski aplikacyjne zostaną ocenione pod kątem kryteriów merytorycznych - technicznych przez Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Wspomagającą, która przyznaje projektom punkty. W wyniku procedury oceny przygotowywana jest lista rankingowa kwalifikowalnych projektów wraz z uzasadnieniami, która następnie jest przekazywana do Komitetu Sterującego do zatwierdzenia. Przed zatwierdzeniem, Komitet Sterujący może wprowadzić uzasadnione zmiany na powyższej liście. Lista zatwierdzona przez Komitet Sterujący wraz z jego rekomendacjami jest przekazywana do Krajowego Punktu Kontaktowego. W oparciu o rekomendacje Komitetu Sterującego Krajowy Punkt Kontaktowy decyduje, które projekty kwalifikują się do przekazania do Biura Mechanizmów Finansowych (BMF), a następnie wraz z uzasadnioną opinią przekazuje je do BMF. Zgodnie z Zasadami i Procedurami, BMF przygotowuje rekomendacje dla projektów i przekazuje je Komitetowi Mechanizmu Finansowego EOG, który podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu. Na podstawie pozytywnej decyzji, pomiędzy Komitetem Mechanizmu Finansowego EOG oraz Krajowym Punktem Kontaktowym zawierana będzie umowa finansowa.

Aneks B 8

PODSTAWY PROGRAMOWE, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 7 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

W ramach obszarów priorytetowych, o których mowa w artykule 6 MoU, szczególną uwagę należy zwrócić na wymienione poniżej główne działania. Głównym celem Mechanizmu Finansowego EOG jest przyczynienie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz umocnienie dwustronnej współpracy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Krajami EFTA Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

OBSZAR PRIORYTETOWYGŁÓWNE DZIAŁANIA
Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energiiCel priorytetu

Zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych w środowisku poprzez m.in. ochronę powietrza, wód powierzchniowych oraz racjonalną gospodarkę odpadami.

Rodzaje kwalifikujących się projektów

Budowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska: - ograniczanie korzystania z indywidualnych systemów

ogrzewania na rzecz podłączenia do

zbiorczych/komunalnych sieci cieplnych;

- zastąpienie przestarzałych źródeł energii cieplnej

nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi

źródłami energii;

- prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności

publicznej;

- inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii,

tj. małe elektrownie wodne do 5 megawatów (MW),

wykorzystanie energii słonecznej oraz biomasy

w indywidualnych systemach grzewczych;

- budowa, przebudowa i modernizacja komunalnych

oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji

zbiorczej;

- organizacja selektywnej zbiórki odpadów, a następnie

zagospodarowanie ich poprzez odzysk.

Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobamiCel priorytetu

Promowanie i wprowadzanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju wśród władz i społeczności.

Rodzaje kwalifikujących się projektów

Projekty z zakresu wzmocnienia instytucjonalnego, w tym:

- zmniejszanie energo-, materiało- i wodochłonności

produkcji i usług poprzez poprawę efektywności

wykorzystania zasobów produkcyjnych;

- wykorzystanie alternatywnych źródeł energii;

- wspieranie procesu tworzenia "zielonych miejsc pracy"

i "zielonych zamówień";

- działania na rzecz poprawy poziomu edukacji

ekologicznej poprzez tworzenie sieci nauczania na

rzecz środowiska (network for environmental learning);

- działania zachęcające do ochrony, poprawy

i przywracania różnorodności biologicznej, w tym

zasobów morskich oraz obszarów włączonych do sieci

Natura 2000;

- działania na rzecz wsparcia gospodarki

leśnej.

Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miastCel priorytetu

Zachowanie i odbudowa europejskiego dziedzictwa kulturowego wraz z jego otoczeniem oraz wykreowanie narodowych produktów turystyki kulturowej w historycznych miastach Polski (w szczególności w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku).

Rodzaje kwalifikujących się projektów

Projekty o minimalnej wartości 1 mln euro z zakresu:

- rewitalizacji, konserwacji, renowacji, modernizacji

i adaptacji na cele kulturalne historycznych obiektów

i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem,

szczególnie realizowane w ramach przyjętych narodowych

strategii rozwoju produktów turystyki kulturowej;

- rewitalizacji historycznych obszarów miejskich;

- rewitalizacji, konserwacji, renowacji, modernizacji

i adaptacji na cele kulturalne zespołów

fortyfikacyjnych oraz budowli obronnych;

- rewitalizacji obiektów poprzemysłowych o wysokiej

wartości historycznej na cele kulturalne,

w szczególności na muzea nowoczesności;

- renowacji, ochrony i zachowania miejsc pamięci

i martyrologii;

- budowy i rozbudowy publicznych i niekomercyjnych

instytucji kultury o europejskim znaczeniu;

- budowy, rozbudowy, odbudowy i adaptacji infrastruktury

kulturowej w miejscach o symbolicznym znaczeniu

dla polskiej kultury;

- kompleksowych programów konserwacji zabytków ruchomych

oraz konserwacji i digitalizacji zabytkowych

księgozbiorów i archiwaliów;

- tworzenia systemów zabezpieczeń przed nielegalnym

wywozem dzieł sztuki oraz zabezpieczenia zabytków

ruchomych i nieruchomych przed kradzieżą

i zniszczeniem.

Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznychCel priorytetu

Wzmocnienie jednostek samorządu terytorialnego poprzez poszerzanie wiedzy i umiejętności przedstawicieli administracji publicznej na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Dodatkowo, wzmocnienie instytucjonalne społeczeństwa obywatelskiego poprzez wsparcie działalności sektora pozarządowego, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zasad równego statusu kobiet i mężczyzn.

Rodzaje kwalifikujących się projektów

- promowanie szkoleń zawodowych dla szerokiej grupy

pracowników administracji szczebla wojewódzkiego,

powiatowego i gminnego;

- opracowanie programów szkoleniowych w oparciu

o zidentyfikowane zadania administracji samorządowej,

w tym działania dotyczące zasad równego statusu kobiet

i mężczyzn;

- sporządzenie standardów kompetencyjnych w zakresie

integracji z UE;

- przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracji

szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego;

- wspieranie doradztwa i informacji dla jednostek

samorządu terytorialnego oraz sektora pozarządowego;

- opracowanie odpowiednich instrumentów edukacyjnych

oraz promowanie partnerstw lokalnych;

- modernizacja usług jednostek samorządu terytorialnego

oraz poprawa wydajności i wdrażanie najlepszych praktyk

poprzez wykorzystanie najnowszego oprogramowania i

technologii informatycznych;

- wspieranie współpracy władz samorządowych

z organizacjami pozarządowymi.

Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiemCel priorytetu

Poprawa warunków życia poprzez m.in. programy promocji zdrowia i profilaktyki, poprawę jakości usług w jednostkach ochrony zdrowia oraz zwiększenie dostępności i usprawnienie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej. Projekty realizowane w ramach tego obszaru priorytetowego powinny w głównej mierze dotyczyć małych miast i terenów wiejskich, gdzie dostępność mieszkańców do usług zdrowotnych oraz informacji medycznej jest w znacznym stopniu ograniczona.

Przedsięwzięcia w zakresie opieki zdrowotnej i opieki nad dzieckiem powinny być zgodne z narodowymi lub regionalnymi strategiami rozwoju ochrony zdrowia.

Rodzaje kwalifikujących się projektów

- programy promocji zdrowia i profilaktyki;

- programy poprawy opieki perinatalnej1;

- programy dotyczące podnoszenia stanu wiedzy

o nowoczesnych metodach planowania rodziny

i standardów odpowiedzialnego rodzicielstwa;

- programy w zakresie terapeutycznych systemów

telemedycznych oraz medycznych internetowych systemów

edukacyjnych oraz gromadzenia danych;

- podnoszenie dostępności i jakości usług medycznych;

- programy mające na celu integrację środowisk

zagrożonych patologią oraz zapobieganie przestępczości

nieletnich (ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania

patologii społecznych, takich jak narkomania

i alkoholizm);

- projekty mające na celu integrację dzieci

niepełnosprawnych z pełnosprawnymi;

- projekty mające na celu tworzenie ogólnodostępnych

stref rekreacji dziecięcej.

Badania naukoweCel priorytetu

Wsparcie instytucji wdrażających wiedzę o najlepszych technologiach, które mogą być wykorzystane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG. Cel ten będzie osiągnięty poprzez dystrybucję środków na prowadzenie badań przez jednostki naukowe i zespoły badawcze, jak również wsparcie wymiany w zakresie nauki i technologii pomiędzy Polską a krajami EOG.

Rodzaje kwalifikujących się projektów

Projekty badawcze ze wszystkich dziedzin i dyscyplin naukowych realizowane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG.

______

1 Opieka perinatalna to wszechstronne działanie, obejmujące matkę, płód i noworodka, którego celem jest zapewnianie ciągłej opieki, profilaktyki oraz właściwego postępowania leczniczego w okresie przedkoncepcyjnym, podczas ciąży, porodu i połogu.

Aneks C 9

SPECYFICZNE TYPY POMOCY, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 8 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Zgodnie z artykułem 2.2.3 Zasad i Procedur oprócz pojedynczych projektów i programów mogą być również ustanowione specyficzne typy pomocy (granty blokowe i fundusz kapitału początkowego "seed money facility"). Wymienione poniżej typy pomocy będą początkowo przedstawiane do ostatecznego zatwierdzenia zgodnie z procedurami aplikacyjnymi Zasad i Procedur.

1. Fundusz pomocy technicznej

Działania związane z informacją i promocją możliwości wykorzystania środków finansowych z Mechanizmu Finansowego EOG, przygotowaniem zarządzania, systemu wdrażania, w tym monitoringu, kontroli i audytu w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie Mechanizmu Finansowego EOG, oraz tłumaczeniem dokumentów, a także pomoc ekspertów i doradców.

2. Fundusz dla organizacji pozarządowych

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych działających we wszystkich obszarach priorytetowych.

3. Fundusze na stypendia oraz szkolenia

Fundusze na stypendia oraz szkolenia zostaną przygotowane w sektorach: środowiska, kultury, administracji publicznej, zdrowia i opieki nad dzieckiem, jak również w zakresie wymiany studentów pomiędzy Polską a krajami EFTA EOG, włączając wzmocnienie szkoleń językowych.

4. Fundusz kapitału początkowego ("seed money facility")

Fundusz kapitału początkowego ("seed money facility") zostanie przygotowany zgodnie z Zasadami i Procedurami Mechanizmu Finansowego EOG.

5. Fundusz Wymiany Kulturalnej

Fundusz Wymiany Kulturalnej zostanie przygotowany w celu rozwijania wymiany kulturalnej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a państwami EFTA.

1 Art. 4 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 1 porozumienia z dnia 17 grudnia 2007 r. (M.P.08.18.189) zmieniającego nin. umowę z dniem 19 grudnia 2007 r.
2 Art. 4 ust. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 2 porozumienia z dnia 17 grudnia 2007 r. (M.P.08.18.189) zmieniającego nin. umowę z dniem 19 grudnia 2007 r.
3 Art. 4 ust. 8 zmieniony przez art. 1 pkt 2 porozumienia z dnia 17 grudnia 2007 r. (M.P.08.18.189) zmieniającego nin. umowę z dniem 19 grudnia 2007 r.
4 Art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 2-5 porozumienia z dnia 17 grudnia 2007 r. (M.P.08.18.189) zmieniającego nin. umowę z dniem 19 grudnia 2007 r.
5 Art. 7 zmieniony przez art. 1 pkt 6 porozumienia z dnia 17 grudnia 2007 r. (M.P.08.18.189) zmieniającego nin. umowę z dniem 19 grudnia 2007 r.
6 Art. 8 ust. 3 uchylony przez art. 1 pkt 6 porozumienia z dnia 17 grudnia 2007 r. (M.P.08.18.189) zmieniającego nin. umowę z dniem 19 grudnia 2007 r.
7 Aneks A zmieniony przez art. 1 pkt 7 porozumienia z dnia 17 grudnia 2007 r. (M.P.08.18.189) zmieniającego nin. umowę z dniem 19 grudnia 2007 r.
8 Aneks B zmieniony przez art. 1 pkt 8 porozumienia z dnia 17 grudnia 2007 r. (M.P.08.18.189) zmieniającego nin. umowę z dniem 19 grudnia 2007 r.
9 Aneks C zmieniony przez art. 1 pkt 9 porozumienia z dnia 17 grudnia 2007 r. (M.P.08.18.189) zmieniającego nin. umowę z dniem 19 grudnia 2007 r.