Monitor Polski

M.P.2016.592

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2015 r.

MEMORANDUM O POROZUMIENIU
między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Słowackiej, Ministerstwem Obrony Republiki Chorwacji, Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej, Federalnym Ministerstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministerstwem Obrony Węgier, Ministerstwem Obrony Republiki Włoskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii, Ministerstwem Obrony Republiki Słowenii oraz Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji w sprawie relacji funkcjonalnej w odniesieniu do Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO,
podpisane w Norfolk dnia 29 września 2015 r.

Przekład

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1: Definicje

Rozdział 2: Cel

Rozdział 3: Rola NATO CI COE

Rozdział 4: Postanowienia ogólne

Rozdział 5: Obowiązki NATO CI COE

Rozdział 6: Obowiązki HQ SACT

Rozdział 7: Koordynacja

Rozdział 8: Ustalenia prawne

Rozdział 9: Aspekty finansowe

Rozdział 10: Bezpieczeństwo i poufność

Rozdział 11: Rozstrzyganie sporów

Rozdział 12: Zmiany i rejestr zmian

Rozdział 13: Dodatkowe uczestnictwo i wycofanie się

Rozdział 14: Ustalenia końcowe

Załączniki:

Załącznik A: Przykładowa Nota o Przystąpieniu

Załącznik B: Rejestr zmian

WSTĘP

Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Obrony Republiki Słowackiej, Ministerstwo Obrony Republiki Chorwacji, Ministerstwo Obrony Republiki Czeskiej, Federalne Ministerstwo Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministerstwo Obrony Węgier, Ministerstwo Obrony Republiki Włoskiej, Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministerstwo Obrony Narodowej Rumunii, i Ministerstwo Obrony Republiki Słowenii,

oraz

Dowództwo Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT),

zwani dalej razem "Uczestnikami";

PRAGNĄC dalej wzmocnić współpracę w ramach Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanego w dniu 4 kwietnia 1949 r.;

UWZGLĘDNIAJĄC, że zgodnie z MC 324/2 (wersja ostateczna) "Wojskowa Struktura Dowodzenia NATO", z dnia 16 lutego 2010 r., oraz MCM-236-03 "Koncepcja MC w sprawie Centrów Eksperckich", z dnia 4 grudnia 2003 r., Porozumienia Dowodzenia NATO (NCA) są wspierane przez sieć Centrów Eksperckich (COE), które oferują możliwości podniesienia poziomu edukacji i szkolenia w celu poprawy interoperacyjności oraz zdolności, wspierania rozwoju doktryn oraz testowania i zatwierdzania koncepcji w drodze eksperymentowania;

UWZGLĘDNIAJĄC, że Naczelnemu Sojuszniczemu Dowódcy Transformacji (SACT), zgodnie z MC 58/3 "Zakres kompetencji Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji", z dnia 17 maja 2004 r., powierzono ogólną odpowiedzialność za koordynację oraz wykorzystanie COE w ramach NATO;

UWZGLĘDNIAJĄC list Ministra Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Obrony Republiki Słowackiej do SACT z marca 2015 r., który oferuje utworzenie Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO (NATO CI COE);

UWZGLĘDNIAJĄC odpowiedź SACT z dnia 2 kwietnia 2015 r., która akceptuje ofertę złożoną przez Ministra Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Obrony Republiki Słowackiej;

UWZGLĘDNIAJĄC list Naczelnego Dowódcy Sił Sojuszniczych w Europie (SACEUR) do SACT, który podkreśla potrzebę i deklaruje pełne poparcie Sojuszniczego Dowództwa Operacji (ACO) dla utworzenia Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO;

UWZGLĘDNIAJĄC, że zgodnie z Memorandum o Porozumieniu dotyczącym utworzenia, administracji i działania Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO (MOU Operacyjne NATO CI COE) z dnia 29 września 2015 r., Państwa Sponsorujące tworzą NATO CI COE jako COE, które zostanie udostępnione NATO;

UWZGLĘDNIAJĄC, że, jak wyszczególniono w MCM-236-03, COE powinny zapewniać wymierną poprawę zdolności NATO i tym samym być istotnymi dla wysiłków transformacyjnych NATO;

UWZGLĘDNIAJĄC Koncepcję Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO (NATO CI COE), która zapewnia wkład w postaci wartości dodanej do wysiłków transformacyjnych NATO w obszarze kontrwywiadu;

MAJĄC NA WZGLĘDZIE postanowienia Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych (NATO SOFA), z dnia 19 czerwca 1951 r., Protokołu dotyczącego statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego (Protokół Paryski), z dnia 28 sierpnia 1952 r., Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju dotyczącej statusu ich sił zbrojnych (PfP SOFA), z dnia 19 czerwca 1995 r., Protokołu dodatkowego do Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju dotyczącej statusu ich sił zbrojnych (Protokół dodatkowy do PfP SOFA), z dnia 19 czerwca 1995 r., oraz Późniejszego Protokołu dodatkowego do Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju dotyczącej statusu ich sił zbrojnych (Późniejszy Protokół dodatkowy do PfP SOFA), z dnia 19 grudnia 1997 r.;

UZNAJĄC, że nie wszyscy Uczestnicy są Stronami Późniejszego Protokołu dodatkowego do PfP SOFA;

UWZGLĘDNIAJĄC, że zgodnie z MCM-236-03, po zatwierdzeniu przez Komitet Wojskowy (MC) i poparciu przez Radę Północnoatlantycką (NAC), COE musi zostać akredytowane przez NATO;

UWZGLĘDNIAJĄC ponadto, że zgodnie z MCM-236-03, po akredytacji NAC może nadać COE status Organizacji NATO zgodnie z postanowieniami Protokołu Paryskiego;

osiągnęły następujące porozumienie:

1.1. Jeśli w treści niniejszego Memorandum o Porozumieniu (MOU) oraz dokumentach dodatkowych nie wskazano innego znaczenia, zastosowanie mają "Słownik terminów i definicji NATO" (AAP-6) oraz "Słownik skrótów używanych w dokumentach i publikacjach NATO" (AAP-15).
1.2. Niniejsze definicje mają zastosowanie do celów niniejszego MOU oraz jego dokumentów dodatkowych:
a. Sojusznicze Dowództwo Operacji (Allied Command Operations - ACO) - jak określono w MC 324/2 (wersja ostateczna), z dnia 16 lutego 2010 r., Dowództwo składające się z Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) oraz innych organizacji podległych Naczelnemu Dowódcy Sił Sojuszniczych w Europie (Supreme Allied Commander Europe - SACEUR);
b. Sojusznicze Dowództwo Transformacji (Allied Command Transformation - ACT) - jak określono w MC 324/2 (wersja ostateczna), z dnia 16 lutego 2010 r., Dowództwo składające się z Dowództwa Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) i innych organizacji podległych Naczelnemu Sojuszniczemu Dowódcy Transformacji (Supreme Allied Commander Transformation - SACT);
c. Informacje dodatkowe - informacje niewytworzone w wykonaniu tego MOU;
d. Centrum Eksperckie (Centre of Excellence - COE) - zgodnie z definicją w MCM-236-03, akredytowane przez NAC centrum sponsorowane ze środków krajowych lub wielonarodowych wspierające NATO;
e. Sieć COE - sieć wszystkich COE wspierających NCA, koordynowana przez HQ SACT;
f. Dyrektor - osoba kierująca NATO CI COE;
g. Informacje podstawowe - informacje wytworzone w wykonaniu niniejszego MOU;
h. Państwa Ramowe (Framework Nations - FN) - Rzeczpospolita Polska reprezentowana przez Ministra Obrony Narodowej i Republika Słowacka reprezentowana przez Ministerstwo Obrony;
i. Dowództwo Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (Headquarters, Supreme Allied Commander Transformation - HQ SACT) - zgodnie z definicją w MC 324/2 (wersja ostateczna), Naczelne Dowództwo SACT, które współdziała z NATO CI COE z ramienia NATO i służy jako koordynator sieci COE oraz współpracy ze wszystkimi podmiotami NATO;
j. Informacje - wszystkie informacje, niezależnie od formy lub rodzaju, w tym te o charakterze naukowym lub technicznym oraz zdjęcia, raporty przejściowe i końcowe, podręczniki, dane o zagrożeniu, dane eksperymentalne, badania, projekty, specyfikacje, procesy, techniki, wynalazki, rysunki, oprogramowanie wraz z kodem źródłowym, opisy techniczne, nagrania dźwiękowe, prezentacje obrazkowe oraz inne prezentacje graficzne, niezależnie od tego czy są utrwalone na taśmie magnetycznej, w pamięci komputerowej lub w dowolnej innej formie oraz czy są, bądź nie, przedmiotem praw autorskich, patentów lub innej ochrony prawnej;
k. Porozumienia dowodzenia NATO (NATO Command Arrangements - NCA) - uzgodnienia oraz podmioty wspierające NCS, zgodnie z definicją w MC 324/2 (wersja ostateczna);
l. Struktura dowodzenia NATO (NATO Command Structure - NCS) - organizacja struktur wojskowych NATO, zgodnie z definicją w MC 324/2 (wersja ostateczna);
m. Organ Wojskowy NATO (NATO Military Body - NMB) - jak określono w CM(69)22, międzynarodowe dowództwo wojskowe lub organizacja spełniająca warunki Artykułów 1(b), 1(c) i 14 Protokołu Paryskiego;
n. Komitet Wojskowy NATO (NATO Military Committee - MC) - jak określono w MC 57/4 (wersja ostateczna), naczelny organ wojskowy w NATO;
o. Rada Północnoatlantycka (North Atlantic Council - NAC) - Rada ustanowiona zgodnie z Artykułem 9 Traktatu Północnoatlantyckiego;
p. Partner - Państwo, organizacja lub podmiot współdziałające z NATO CI COE, który może być:
i. Partnerem Wspierającym (Contributing Partner - CP) - każde państwo, organizacja lub podmiot, które nie jest SN i zapewnia wkład do NATO CI COE zgodnie z zatwierdzonymi decyzjami i procedurami NAC,
ii. Innym Partnerem (Other Partner - OP) - każde Państwo, organizacja lub podmiot wykorzystujące usługi i/albo produkty dostarczane przez NATO CI COE, niebędące SN ani CP;
q. Plan przedsięwzięć (Programme of Work - POW) - jak określono w rozdziale 5 MOU Operacyjnego NATO CI COE;
r. Państwa Sponsorujące (Sponsoring Nations - SN) - Uczestnicy MOU Operacyjnego NATO CI COE;
s. Komitet Sterujący (Steering Committee - SC) - jak określono w rozdziale 4 i Załączniku B MOU Operacyjnego NATO CI COE;
t. Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych w Europie (Supreme Allied Commander Europe - SACEUR) - zgodnie z definicją w MC 324/2 (wersja ostateczna), Dowódca ACO;
u. Naczelny Sojuszniczy Dowódca Transformacji (Supreme Allied Commander Transformation - SACT) - zgodnie z definicją w MC 324/2 (wersja ostateczna), Dowódca ACT.
Celem niniejszego MOU jest ustanowienie relacji funkcjonalnej pomiędzy HQ SACT oraz SN dotyczącej NATO CI COE.

ROZDZIAŁ  3

ROLA NATO CI COE

Rolą NATO CI COE jest służyć jako ośrodek ekspertyzy w zakresie kontrwywiadu w celu wspierania wysiłków transformacyjnych i operacyjnych NATO oraz Państw Członkowskich poprzez wspieranie i wzmacnianie rozwoju zdolności kontrwywiadowczych Sojuszu, Państw Sponsorujących i Partnerów.

ROZDZIAŁ  4

POSTANOWIENIA OGÓLNE

4.1. NATO CI COE zapewni pierwszeństwo działań w zakresie odpowiedzi na wnioski o wsparcie złożone przez HQ SACT w imieniu podmiotów NATO. W ramach swoich możliwości NATO CI COE będzie również wspierać Państwa Sponsorujące i Partnerów w ich wysiłkach na rzecz zwiększenia zdolności w obszarze kontrwywiadu. Jednakże, wsparcie udzielane przez NATO CI COE wymagało będzie zgody i przyznania środków przez SC.
4.2. HQ SACT, jako podmiot NATO wyznaczony do koordynacji pomiędzy akredytowanymi przez NATO COE i siecią COE, będzie koordynował i przekazywał wnioski podmiotów NATO do NATO CI COE i monitorował ich wykonanie.
4.3. NATO CI COE tworzy część szerszej struktury wspierającej NCA. NATO CI COE nie będzie częścią NCS, a niniejsze MOU nie ustala relacji dowódczej między HQ SACT (ani żadnym innym podmiotem NATO) a NATO CI COE.
4.4. W koordynacji z HQ SACT, NATO CI COE ustanowi odpowiednie stosunki z ACO (włączając Sojusznicze Dowództwo Kontrwywiadu - ACCI), ACT i innymi podmiotami NATO.
4.5. NATO CI COE będzie przestrzegało wszystkich kierunków działania, regulacji i standardów NATO właściwych dla funkcji NATO CI COE, a w szczególności wytycznych i dyrektyw ustalonych przez HQ SACT służących ogólnej wydajności i efektywności Sieci COE.
4.6. NATO CI COE będzie podlegało ocenie przez HQ SACT w oparciu o kryteria zawarte w IMSM-0416-04, z dnia 11 czerwca 2004 r. Akredytacja podlega zatwierdzeniu przez MC i ostatecznemu poparciu NATO CI COE przez NAC. Po uzyskaniu akredytacji, NATO CI COE będzie okresowo sprawdzane przez HQ SACT w celu zapewnienia, że nadal spełnia wymienione kryteria. Jeśli NATO CI COE nie spełni stosownych kryteriów, HQ SACT zarekomenduje podjęcie kroków niezbędnych do spełnienia kryteriów akredytacyjnych. Stałe niespełnianie kryteriów akredytacyjnych może skutkować utratą akredytacji jako COE.
4.7. Odpowiednie porozumienia mogą być zawierane jako dodatkowe porozumienia do niniejszego MOU w celu doprecyzowania kwestii pominiętych w niniejszym MOU lub w kwestiach dotyczących specyficznych projektów przeprowadzanych przez NATO CI COE.

ROZDZIAŁ  5

OBOWIĄZKI NATO CI COE

5.1. Dyrektor będzie jednym z głównych doradców HQ SACT i SHAPE w sprawach kontrwywiadu NATO.
5.2. NATO CI COE będzie skupiało swoje działania, ale nie ograniczało ich do następujących obszarów głównych:
a. Doktryna i Standardy;
b. Edukacja i Szkolenie;
c. Analiza i "Lessons Learned";
d. Rozwój Koncepcji i Eksperymentowanie.
5.3. NATO CI COE nie będzie powielać działań innych COE, natomiast zobowiązuje się do współpracy z każdym COE, które zapewnia wsparcie dotyczące kwestii wywiadowczych poprzez zapewnienie merytorycznych ekspertyz.

ROZDZIAŁ  6

OBOWIĄZKI HQ SACT

W celu wspierania działalności NATO CI COE jako NATO COE, HQ SACT będzie:
a. zachęcać do optymalnego rozwoju i wykorzystywania zdolności NATO CI COE w dążeniu do realizacji celów transformacyjnych NATO w ramach Sieci COE;
b. zapewniać odpowiednie wytyczne w celu umożliwienia NATO CI COE skutecznej realizacji swojej misji na rzecz wspierania transformacji Sojuszu;
c. w odniesieniu do procesu akredytacyjnego realizowanego na podstawie IMSM-0416-04, stworzy stosowny pakiet wymagań akredytacyjnych dla NATO CI COE, doradzi Dyrektorowi w zakresie zagadnień istotnych dla akredytacji, przeprowadzi wstępną ocenę akredytacyjną, a następnie będzie okresowo sprawdzać NATO CI COE w celu potwierdzenia, że spełnia ono określone kryteria w celu utrzymania akredytacji;
d. po pomyślnym zakończeniu oceny akredytacyjnej będzie wspierać wniosek FN o aktywację NATO CI COE jako NMB zgodnie z CM(69)22, aby został mu nadany status międzynarodowy zgodnie z Artykułem 14 Protokołu Paryskiego.

ROZDZIAŁ  7

KOORDYNACJA

7.1. SC będzie decydował o rocznym POW, który będzie określał usługi i produkty świadczone przez NATO CI COE. W celu opracowania POW, HQ SACT prześle skoordynowane i zhierarchizowane wnioski o usługi i produkty dla podmiotów NATO celem przedłożenia ich przez Dyrektora do rozważenia SC.
7.2. HQ SACT będzie, a SHAPE i inne podmioty NATO mogą być zapraszane do uczestnictwa we właściwych posiedzeniach NATO CI COE SC bez prawa głosu i poprzez to uczestnictwo będą doradzać NATO CI COE SC w kwestii wymagań i priorytetów NATO. Niezależnie od ich udziału, HQ SACT i SHAPE otrzymają protokół z posiedzenia SC oraz zapis podjętych decyzji.
7.3. HQ SACT przekaże ewentualne wnioski występujące poza przyjętym cyklem Dyrektorowi celem odpowiedniego procedowania.
7.4. HQ SACT i Dyrektor będą na bieżąco koordynowali wykonanie POW, w tym możliwy wpływ dodatkowych wniosków występujących poza przyjętym cyklem przesłanych przez SN i Partnerów. W celu ułatwienia tej koordynacji, Dyrektor COE będzie składał HQ SACT regularne raporty.
7.5. POW nie powinien być uważany za wcześniejszą aprobatę usług i produktów NATO CI COE przez NATO lub HQ SACT.

ROZDZIAŁ  8

USTALENIA PRAWNE

8.1. Bez uszczerbku dla zobowiązań wynikających z Traktatu Północnoatlantyckiego, NATO SOFA oraz Protokołu Paryskiego, Uczestnicy nie zamierzają tworzyć żadnych praw lub zobowiązań w rozumieniu prawa międzynarodowego na mocy niniejszego MOU.
8.2. Uczestnicy nie zamierzają powodować konfliktu między niniejszym MOU a stosownymi przepisami krajowymi lub międzynarodowymi. Jednakże w przypadku, gdyby taki konflikt zaistniał, obowiązujące prawo mające zastosowanie na ich terytorium lub prawo międzynarodowe przeważa. Każdy Uczestnik, którego prawa lub zobowiązania wynikające z przepisów krajowych lub prawa międzynarodowego zostały naruszone, powiadomi o tym innych Uczestników na piśmie.
8.3. W kwestii usług i produktów tworzonych przez NATO CI COE na wniosek HQ SACT, SN zapewnią, z zastrzeżeniem ograniczeń stosowanych przez właściciela informacji, że HQ SACT uzyska na rzecz Sojuszu i w ramach swojej misji transformacji NATO:
a. prawo do wykorzystywania i dystrybucji wszystkich informacji podstawowych;
b. prawo do wykorzystywania i dystrybucji wszystkich informacji dodatkowych niezbędnych do właściwego wykorzystania produktu.
8.4. Zasadniczo HQ SACT nie będzie obciążane kosztami za wykorzystanie i dystrybucję dowolnego rodzaju informacji i samo nie będzie czerpało dochodów z jakiejkolwiek dystrybucji. Wyjątki, dodatkowe szczegółowe informacje oraz szczególne wymagania lub ograniczenia mogą zostać określone w odpowiednich porozumieniach.
8.5. Do momentu ich aprobaty na piśmie przez HQ SACT, SHAPE lub NATO HQ, produkty i usługi świadczone lub przygotowane przez NATO CI COE nie będą w żaden sposób uwzględnione w produktach i usługach NATO, nawet jeśli zostaną wydane przez COE akredytowane przez NATO. W tym celu produkty i usługi niezatwierdzone jeszcze przez HQ SACT, NATO HQ lub SHAPE muszą zawierać, bez względu na formę, oświadczenie o tym, że nie odzwierciedlają one stanowiska ani wytycznych NATO, ani też nie angażują NATO w żaden sposób, a wyłącznie NATO CI COE lub ich autorów, zależnie od okoliczności. Forma oświadczenia zależeć będzie od rodzaju produktów lub usług, których dotyczy. Bez względu na wspomniany rodzaj, oświadczenie zostanie zrealizowane w odpowiedniej formie i sformułowane w taki sposób, aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień wśród użytkowników lub klientów prac, produktów i usług NATO CI COE.
8.6. NATO CI COE, SN ani ich przedstawiciele nie będą bezpośrednio ani pośrednio publicznie komentować, oświadczać ani przekazywać informacji w odniesieniu do jakichkolwiek prac lub usług świadczonych dla NATO ani w odniesieniu do porozumienia z HQ SACT bez wcześniejszej koordynacji z HQ SACT, chyba że jest to wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa krajowego lub międzynarodowego.

ROZDZIAŁ  9

ASPEKTY FINANSOWE

9.1. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz przepisy międzynarodowe i krajowe, oba FN wraz z innymi SN nie będą nakładały podatków, opłat lub podobnych należności na oficjalne działania NATO CI COE na rzecz NATO. Wyjątki, dodatkowe szczegółowe informacje oraz szczegółowe wymagania lub ograniczenia mogą zostać określone we właściwych umowach lub porozumieniach.
9.2. Zgodnie z MOU Operacyjnym NATO CI COE, SN poniosą wszystkie obowiązki finansowe wynikające z działania NATO CI COE.
9.3. Zasadniczo, wszystkie usługi i produkty ujęte w POW i świadczone na rzecz podmiotów NATO będą bezpłatne. Wyjątki, dodatkowe informacje i szczegółowe wymagania lub ograniczenia mogą zostać określone w odpowiednich porozumieniach.
9.4. W przypadku kursów realizowanych przez lub za pośrednictwem NATO CI COE, również na rzecz personelu NATO, dopuszcza się pobieranie indywidualnych opłat za kurs, o ile są one ustanowione zgodnie z zasadami obowiązujących STANAG.

ROZDZIAŁ  10

BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ

10.1. Bezpieczeństwo zewnętrzne na ich terytorium jest odpowiedzialnością właściwych FN.
10.2. Dyrektor, jako kierujący Organem NATO, jest władzą bezpieczeństwa NATO CI COE.
10.3. Zarządzanie bezpieczeństwem w ramach obiektów wykorzystywanych przez NATO CI COE, w tym wizyty, poświadczenia bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwo informacji są odpowiedzialnością Dyrektora działającego zgodnie z właściwymi przepisami bezpieczeństwa FN oraz NATO.
10.4. Bez uszczerbku dla obowiązków Dyrektora zdefiniowanych powyżej w punkcie 10.3. Uczestnicy podejmą środki niezbędne do zapewnienia, że ich personel będzie przestrzegał obowiązujących umów i porozumień w zakresie bezpieczeństwa. Podobnie zapewnią też zgodność z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa w zakresie wszelkich produktów lub usług otrzymanych lub uzyskanych z NATO CI COE.
10.5. Informacje niejawne gromadzone, przetwarzane, wytwarzane, przekazywane lub wymieniane wskutek wykonania niniejszego MOU będą traktowane zgodnie z C-M (2002) 49 "Bezpieczeństwo w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego", z dnia 17 czerwca 2002 r., w stosownej dopuszczonej wersji, z uwzględnieniem wszystkich uzupełnień i poprawek oraz istniejących międzynarodowych porozumień oraz ustaleń.
10.6. Informacje jawne gromadzone, przetwarzane, wytwarzane, przekazywane lub wymieniane wskutek wykonania niniejszego MOU będą traktowane zgodnie z C-M (2002) 60 "Zarządzanie informacjami nieklasyfikowanymi", z dnia 11 lipca 2002 r., w stosownej dopuszczonej wersji, z uwzględnieniem wszystkich uzupełnień i poprawek oraz istniejących porozumień i ustaleń w zakresie bezpieczeństwa.
10.7. W działaniach NATO CI COE, w których niezbędne jest zaangażowanie wykonawców, konsultantów lub innych pracowników, NATO CI COE lub zainteresowany Uczestnik będą zawierać z nimi specjalne umowy o zachowaniu poufności.
10.8. W przypadku wycofania się z niniejszego MOU lub jego rozwiązania, Uczestnicy zapewnią, że zapisy dotyczące bezpieczeństwa, ujawniania informacji i poufności pozostaną w mocy.
10.9. Zgodnie z polityką NATO, wszystkie incydenty dotyczące bezpieczeństwa NATO będą niezwłocznie raportowane do NATO Office of Security (NOS). Dochodzenia w tym zakresie będą przeprowadzane przez władze bezpieczeństwa NATO.
10.10. Wszystkie incydenty dotyczące działań kontrwywiadowczych skierowanych przeciwko NATO będą niezwłocznie raportowane do NATO Office of Security (NOS). Dochodzenia prowadzone w tym zakresie będą przeprowadzane na podstawie ustanowionych przepisów i procedur NATO.

ROZDZIAŁ  11

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

11.1. Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub realizacji niniejszego MOU będą rozstrzygane wyłącznie w drodze konsultacji pomiędzy zaangażowanymi Uczestnikami i nie będą kierowane do żadnego krajowego lub międzynarodowego trybunału ani żadnej strony trzeciej celem rozstrzygnięcia.
11.2. Spory będą rozstrzygane z użyciem języka roboczego NATO CI COE określonego w MOU Operacyjnym NATO CI COE.

ROZDZIAŁ  12

ZMIANY I REJESTR ZMIAN

12.1. Każdy Uczestnik może proponować zmiany do niniejszego MOU. HQ SACT, jako depozytariusz niniejszego MOU, będzie zarządzać procesem zmian.
12.2. Za wyjątkiem Załącznika B, niniejsze MOU może być zmienione wyłącznie za pisemną zgodą wszystkich Uczestników.
12.3. Każda zmiana wprowadzona do niniejszego MOU będzie zapisana w porządku chronologicznym w rejestrze zmian, dołączonym jako Załącznik B. Rejestr zmian będzie aktualizowany przez HQ SACT jako depozytariusza niniejszego MOU, a następnie zostanie przesłany do każdego Uczestnika oraz do NATO CI COE po zaistnieniu każdej zmiany.

ROZDZIAŁ  13

DODATKOWE UCZESTNICTWO I WYCOFANIE SIĘ

13.1. Przyjęcie każdego nowego Uczestnika do niniejszego MOU odbędzie się poprzez Notę o Przystąpieniu (NOJ), której przykład zamieszczono w Załączniku A, podpisaną przez przystępującego Uczestnika i aktualnych Uczestników. Inne wersje NOJ, które są akceptowalne dla wszystkich Uczestników, mogą również być wykorzystywane.
13.2. NOJ do niniejszego MOU wejdzie w życie z datą wejścia w życie odpowiedniej NOJ do MOU Operacyjnego NATO CI COE.
13.3. Każdy Uczestnik może wycofać się z niniejszego MOU po przedłożeniu, z dwunastomiesięcznym wyprzedzeniem, pisemnego wypowiedzenia do HQ SACT, które to niezwłocznie poinformuje innych Uczestników o takim wypowiedzeniu. Każde wycofanie się SN z MOU Operacyjnego NATO CI COE będzie stanowiło, bez uprzednich powiadomień, wycofanie się z niniejszego MOU, o czym FN odpowiednio poinformują HQ SACT.

ROZDZIAŁ  14

USTALENIA KOŃCOWE

14.1. Niniejsze MOU wejdzie w życie z taką samą datą jak MOU Operacyjne NATO CI COE lub z dniem złożenia ostatniego podpisu na niniejszym MOU, którekolwiek z nich nastąpi później, chyba że będzie postanowione inaczej.
14.2. Niniejsze MOU ulegnie rozwiązaniu w przypadku:
a. pisemnej decyzji wszystkich Uczestników;
b. wycofania się Polskiego lub Słowackiego Uczestnika;
c. odwołania akredytacji NATO CI COE;
d. wycofania się HQ SACT z niniejszego MOU;
e. rozwiązania MOU Operacyjnego NATO CI COE.
14.3. W przypadku rozwiązania lub formalnego przedłożenia zawiadomienia o wycofaniu się Uczestnika z niniejszego MOU, postanowienia niniejszego MOU będą stosowane aż do momentu rozstrzygnięcia niezakończonych kwestii.
14.4. Każde dodatkowe porozumienie zawarte do niniejszego MOU będzie podlegać takim samym warunkom jak niniejsze MOU, chyba że porozumienie stanowić będzie inaczej. W przypadku rozwiązania niniejszego MOU, wszystkie dodatkowe porozumienia ulegną rozwiązaniu z tą samą datą bez dalszych powiadomień, chyba że będzie zadecydowane inaczej.
14.5. Niniejsze MOU nazywa się "MOU Relacji Funkcjonalnej NATO CI COE". Składa się z czternastu rozdziałów i dwóch załączników. Załączniki stanowią integralną część niniejszego MOU.
14.6. Odniesienia do dokumentów polityki NATO będą uwzględniały również zmiany tych dokumentów lub, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, będą również odnosić się do dokumentów, które je zastąpią.

Niniejsze MOU zostało podpisane w jednym egzemplarzu w języku angielskim. Oryginał niniejszego MOU zostanie zdeponowany w HQ SACT, wraz z kolejnymi Notami o Przystąpieniu i wszystkimi umowami lub porozumieniami. W związku z tym HQ SACT przekaże wszystkim Uczestnikom, jak również NATO CI COE, potwierdzone odpisy niniejszego MOU i wszystkich kolejnych dokumentów wraz z datami ich wejścia w życie.

POWYŻSZE STANOWI POROZUMIENIE UZGODNIONE POMIĘDZY UCZESTNIKAMI.

Zważywszy na konieczność wywiązania się z obowiązków wynikających z wewnętrznej krajowej procedury, która obowiązuje w Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeczpospolita Polska rozumie postanowienia zawarte w punkcie 8.1. niniejszego MOU jako zobowiązanie do niepozostawania w sprzeczności z jakimikolwiek innymi postanowieniami wynikającymi z prawa międzynarodowego.

Załącznik A do MOU Relacji Funkcjonalnej NATO CI COE

Przykładowa Nota o Przystąpieniu

NOTA O PRZYSTĄPIENIU

[nazwa przystępującego organu krajowego]

DO

MEMORANDUM O POROZUMIENIU

MIĘDZY

[lista Państw Sponsorujących w porządku alfabetycznym]

...

ORAZ

DOWÓDZTWEM NACZELNEGO SOJUSZNICZEGO DOWÓDCY

TRANSFORMACJI

W SPRAWIE

RELACJI FUNKCJONALNEJ W ODNIESIENIU DO

CENTRUM EKSPERCKIEGO KONTRWYWIADU NATO

[Nazwa przystępującego organu krajowego]

PODJĄWSZY DECYZJĘ, o zwiększeniu swojego udziału w wysiłkach transformacyjnych [rola COE] oraz

UWZGLĘDNIAJĄC swój udział w NATO CI COE, zlokalizowanym w [lokalizacja COE], jako Państwo Sponsorujące, jak uzgodniono w Nocie o Przystąpieniu do Memorandum o Porozumieniu między [nazwy Państw Sponsorujących] dotyczącego utworzenia, administracji i działania Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO (MOU Operacyjne NATO CI COE), podpisanej dnia [data podpisania];

UWZGLĘDNIAJĄC [dodatkowe uwagi];

POSTANAWIA przystąpić do Memorandum o Porozumieniu między [nazwy Państw Sponsorujących] oraz Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji w sprawie relacji funkcjonalnej w odniesieniu do Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO (MOU Relacji Funkcjonalnej NATO CI COE), które weszło w życie w dniu [data wejścia w życie].

W imieniu [nazwa przystępującego organu krajowego]

Podpis_______________________

Imię i nazwisko________________

Stanowisko___________________

Miejscowość/Data______________

[Uczestnicy z wyjątkiem HQ SACT], oraz Dowództwo Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji, jako Uczestnicy MOU Relacji Funkcjonalnej NATO CI COE,

WITAJĄC zobowiązanie wyrażone przez [nazwa przystępującego organu krajowego];

WYRAŻAJĄ ZGODĘ, aby [nazwa przystępującego organu krajowego] przystąpiło, jako Uczestnik, do MOU Relacji Funkcjonalnej NATO CI COE, na warunkach określonych w niniejszej Nocie o Przystąpieniu.

Niniejsza Nota o Przystąpieniu wejdzie w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu na niej lub na Nocie o Przystąpieniu [nazwa przystępującego organu krajowego] do MOU Operacyjnego NATO CI COE.

Niniejsza Nota o Przystąpieniu jest podpisana w jednym egzemplarzu w języku/językach [nazwa języka/języków]. Oryginał dokumentu zostanie zdeponowany w HQ SACT, które przekaże potwierdzone odpisy każdemu Uczestnikowi MOU Relacji Funkcjonalnej NATO CI COE, jak również NATO CI COE oraz Państwu Przystępującemu. Niniejsze przystąpienie zostanie należycie odnotowane w Rejestrze zmian MOU Relacji Funkcjonalnej NATO CI COE.

W imieniu [nazwa pierwszego Uczestnika, w kolejności alfabetycznej]

Podpis____________________________________

Imię i nazwisko_____________________________

Stanowisko________________________________

Miejscowość/Data___________________________

[Etc.]

W imieniu Dowództwa Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji

______________________________________________

Podpis

______________________________________________

Imię i nazwisko

Naczelny Sojuszniczy Dowódca Transformacji

______________________________________________

Stanowisko

______________________________________________

Miejscowość/Data

Załącznik B do MOU Relacji Funkcjonalnej NATO CI COE

REJESTR ZMIAN

DATA

ZMIANY

OPIS ZMIANYDOKUMENT ALBO DECYZJA POWODUJĄCA ZMIANĘKOMENTARZ, DATA PROMULGACJI, NAZWISKO, STANOWISKO I PODPIS OSOBY Z INSTYTUCJI ODPOWIEDZIALNEJ ZA PROMULGACJĘ