Monitor Polski

M.P.2014.879

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2013 r.

MEMORANDUM O POROZUMIENIU
między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Bułgarii, Ministerstwem Obrony Republiki Chorwacji, Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej, Federalnym Ministerstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministrem Obrony Królestwa Niderlandów, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii oraz Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji w sprawie relacji funkcjonalnej w odniesieniu do Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO,
podpisane w Norfolk dnia 11 grudnia 2013 r.

Przekład

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1: Definicje

Rozdział 2: Cel

Rozdział 3: Misja NATO MP COE

Rozdział 4: Postanowienia ogólne

Rozdział 5: Obowiązki NATO MP COE

Rozdział 6: Obowiązki HQ SACT

Rozdział 7: Koordynacja

Rozdział 8: Ustalenia prawne

Rozdział 9: Aspekty finansowe

Rozdział 10: Bezpieczeństwo i poufność

Rozdział 11: Rozstrzyganie sporów

Rozdział 12: Zmiany i rejestr zmian

Rozdział 13: Dodatkowe uczestnictwo

Rozdział 14: Postanowienia końcowe

Załącznik A: Rejestr zmian

WSTĘP

Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej,

Ministerstwo Obrony Republiki Bułgarii,

Ministerstwo Obrony Republiki Chorwacji,

Ministerstwo Obrony Republiki Czeskiej,

Federalne Ministerstwo Obrony Republiki Federalnej Niemiec,

Minister Obrony Królestwa Niderlandów,

Ministerstwo Obrony Narodowej Rumunii

oraz

Dowództwo Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT),

Zwani dalej Uczestnikami,

PRAGNĄC dalej wzmocnić współpracę w ramach Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanego w dniu 4 kwietnia 1949 r.;

UWZGLĘDNIAJĄC, że zgodnie z MC 324/3 (wersja końcowa) "Wojskowa Struktura dowodzenia NATO", z dnia 30 stycznia 2013 r. oraz MCM-236-03 "MC Koncepcja Centrów Eksperckich", z dnia 4 grudnia 2003 r., Porozumienia dowodzenia NATO (NCA) wspierane są przez sieć Centrów Eksperckich (COE), które oferują możliwości podniesienia poziomu edukacji i szkolenia, w celu poprawy interoperacyjności oraz zdolności, wspierania rozwoju doktryn oraz testowania i zatwierdzania koncepcji w drodze eksperymentowania;

UWZGLĘDNIAJĄC, że Naczelnemu Sojuszniczemu Dowódcy Transformacji (SACT), zgodnie z MC 58/3 "Zakres kompetencji Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji", z dnia 17 maja 2004 r., powierzono ogólną odpowiedzialność za koordynację oraz wykorzystanie COE w ramach NATO;

UWZGLĘDNIAJĄC list Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego do SACT, z dnia 11 grudnia 2009 r., oferujący Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO (NATO MP COE) jako COE na rzecz NATO;

UWZGLĘDNIAJĄC następnie odpowiedź SACT, z dnia 1 lutego 2010 r., w której SACT docenia ofertę NATO MP COE oraz jej Koncepcję na rzecz NATO, jako stanowiące znaczny wkład we wzmocnienie zdolności NATO w obszarze policji wojskowych;

UWZGLĘDNIAJĄC fakt, że Uczestnicy Memorandum o Porozumieniu dotyczącego utworzenia, administrowania i działania Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO (NATO MILITARY POLICE CENTRE OF EXCELLENCE) (Memorandum Operacyjne NATO MP COE), z dnia [.....] * ustanawiają NATO MP COE, które zostanie udostępnione NATO;

UWZGLĘDNIAJĄC Koncepcję NATO MP COE, która zapewnia wkład w postaci wartości dodanej do wysiłków transformacyjnych i operacyjnych NATO w obszarze policji wojskowych;

UWZGLĘDNIAJĄC postanowienia Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych (NATO SOFA), z dnia 19 czerwca 1951 r., Protokołu dotyczącego statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego (Protokół Paryski), z dnia 28 sierpnia 1952 r.; Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju, dotyczącej statusu ich sił zbrojnych (PfP SOFA), z dnia 19 czerwca 1995 r., Kolejnego protokołu dodatkowego do Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju, dotyczącej statusu ich sił zbrojnych (Kolejny Protokół Dodatkowy do PfP SOFA), z dnia 19 grudnia 1997 r.;

MAJĄC NA UWADZE fakt, że nie wszyscy Uczestnicy są Stronami Kolejnego Protokołu Dodatkowego do PfP SOFA;

UWZGLĘDNIAJĄC ponadto, że po dokonaniu zatwierdzenia przez Komitet Wojskowy na mocy MCM-236-03 (MC), Rada Północnoatlantycka (NAC) może przyznać akredytowanemu NATO COE status organizacji NATO zgodnie z artykułem 14 Protokołu Paryskiego;

UZNAJĄC, że Państwo Ramowe (FN), działające w imieniu Państw Sponsorujących (SN) i we współpracy z HQ SACT, złoży wniosek o uruchomienie NATO MP COE jako Organu Wojskowego NATO oraz przyznanie mu międzynarodowego statusu jako międzynarodowej organizacji wojskowej (IMO)

i

PRAGNĄC ustanowić porozumienia dla NATO MP COE ukierunkowanego operacyjnie oraz skupionego na transformacji w celu wspierania SACT w przeprowadzaniu misji transformacji -

osiągnęły następujące porozumienie:

ROZDZIAŁ  1

DEFINICJE

1.1. Jeśli w treści niniejszego Memorandum o Porozumieniu (MOU) oraz w dokumentach dodatkowych nie wskazano innego znaczenia, zastosowanie mają "Słownik terminów i definicji NATO" (AAP-6) oraz "Słownik skrótów używanych w dokumentach i publikacjach NATO" (AAP-15).
1.2. Niniejsze definicje stosuje się do celów przedmiotowego MOU oraz jego dokumentów dodatkowych:
a. Sojusznicze Dowództwo Operacyjne (Allied Command Operations - ACO) - jak określono w MC 324/3 (wersja końcowa), Naczelne Dowództwo Sojuszniczych Sił w Europie (Supreme Headquarters Allied Powers Europe - SHAPE) oraz inne organizacje NATO podporządkowane SHAPE.
b. Sojusznicze Dowództwo Transformacyjne (Allied Command Transformation - ACT) - zgodnie z MC 324/3 (wersja końcowa), HQ SACT oraz inne organizacje podległe SACT.
c. Informacje dodatkowe - informacje niewytworzone w wykonaniu niniejszego MOU.
d. Centrum Eksperckie (Centre of Excellence - COE) - zgodnie z definicją w MCM-236-03, centrum wspierające NATO, sponsorowane ze środków krajowych lub wielonarodowych, akredytowane przez NAC.
e. Sieć COE - sieć wszystkich COE wspierających NCA, koordynowana przez HQ SACT.
f. Informacje podstawowe - informacje wytworzone w wykonaniu niniejszego MOU.
g. Państwo Ramowe (FN) - Rzeczpospolita Polska reprezentowana przez Ministra Obrony Narodowej.
h. Dowództwo Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) - zgodnie z definicją w MC 324/3 (wersja końcowa), Dowództwo SACT.
i. Informacje - wszystkie informacje, niezależnie od formy lub rodzaju, w tym te o charakterze naukowym lub technicznym oraz zdjęcia, raporty pośrednie i końcowe, podręczniki obsługi, dane o zagrożeniu, dane eksperymentalne, badanie, projekty, specyfikacje, procesy, techniki, wynalazki, rysunki, oprogramowanie, w tym kod źródłowy, opisy techniczne, nagrania dźwiękowe, reprezentacje obrazkowe oraz inne przedstawienia graficzne, niezależnie od tego czy utrwalone na taśmie magnetycznej, w pamięci komputerowej lub w dowolnej innej formie oraz czy będące, bądź nie, przedmiotem praw autorskich, patentów lub innej ochrony prawnej.
j. Komitet Wojskowy (MC) - komitet NATO służący NAC radą w sprawach wojskowych.
k. Policja Wojskowa (MP) - Policja Wojskowa to korpus lub formacja w ramach sił zbrojnych odpowiedzialna za działania policyjne, egzekwowanie prawa oraz dyscyplinę; obejmuje formacje policji wojskowych oraz typu żandarmeryjnego.
l. Rada Północnoatlantycka (NAC) - Rada ustanowiona zgodnie z Artykułem 9 Traktatu Północnoatlantyckiego.
m. Uzgodnienia dowodzenia NATO (NCA) - uzgodnienia oraz podmioty wspierające NCS, zgodnie z definicją w MC 324/3 (wersja końcowa).
n. Struktura dowodzenia NATO (NCS) - organizacja struktur wojskowych NATO, zgodnie z definicją w MC 324/2.
o. Organ Wojskowy NATO - jak określono w CM(69)22, międzynarodowe dowództwo wojskowe lub organizacja spełniająca warunki artykułów 1(b), 1(c) i 14 Protokołu Paryskiego.
p. Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO (NATO MP COE) - COE oferowane przez SN, jako NATO COE zapewniające wiedzę specjalistyczną w obszarze policji wojskowych.
q. Plan przedsięwzięć NATO MP COE (POW) - dokument określający działania NATO MP COE na rok kalendarzowy i zawierający długoterminową perspektywę działań NATO MP COE.
r. Komitet Sterujący NATO MP COE (SC) - komitet ustanowiony przez Państwa Sponsorujące jako główny organ, określający wytyczne, pełniący nadzór nad oraz podejmujący decyzje we wszystkich sprawach dotyczących administracji, kierunków oraz działania NATO MP COE.
s. Partner - Państwo, organizacja lub agencja współpracująca z NATO MP COE i może to być:
i. Partner wspierający (CP) - każde państwo, organizacja lub agencja, które nie są SN i zapewniają wkład do NATO MP COE;
ii. Inny Partner (OP) - każde Państwo, organizacja lub agencja, wykorzystujące usługi lub produkty dostarczane przez NATO MP COE i nie będące Uczestnikiem lub CP.
t. Wniosek o wsparcie (RFS) - wniosek NATO, państwa lub innego podmiotu o wsparcie ze strony NATO MP COE.
u. Państwo Sponsorujące (SN) - Uczestnik Memorandum o Porozumieniu dotyczącego utworzenia, administrowania i działania Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO.

ROZDZIAŁ  2

CEL

Celem niniejszego MOU jest ustanowienie relacji funkcjonalnej pomiędzy HQ SACT oraz NATO MP COE.

ROZDZIAŁ  3

MISJA NATO MP COE

NATO MP COE wzmocni zdolności policji wojskowych NATO, wesprze interoperacyjność oraz zapewni wiedzę ekspercką w zakresie policji wojskowych, zgodnie ze strategiczną koncepcją Sojuszu.

ROZDZIAŁ  4

POSTANOWIENIA OGÓLNE

4.1. NATO MP COE nada pierwszeństwo działaniom w zakresie usług i produktów zapotrzebowanych przez HQ SACT w imieniu podmiotów NATO. W ramach swoich możliwości NATO MP COE będzie również wspierało SN oraz Partnerów w ich wysiłkach na rzecz zwiększenia zdolności w obszarze policji wojskowych. Jednakże, wsparcie udzielane przez NATO MP COE będzie wymagało zgody i przyznania środków przez SC.
4.2. HQ SACT, jako podmiot NATO wyznaczony do koordynacji pomiędzy akredytowanymi przez NATO COE i siecią COE będzie koordynował i przekazywał wszystkie wnioski podmiotów NATO do NATO MP COE oraz monitorował ich wykonanie.
4.3. NATO MP COE będzie tworzyło część szerszej struktury wspierającej NCA. NATO MP COE nie będzie częścią NCS, a niniejsze MOU nie ustanawia relacji dowódczej pomiędzy SACT a NATO MP COE.
4.4. W koordynacji z HQ SACT, NATO MP COE ustanowi niezbędne relacje robocze z podmiotami NATO oraz siecią COE. NATO MP COE może ustanowić dalsze relacje robocze z innymi zewnętrznymi podmiotami zgodnie z kierunkami, regulacjami i standardami przyjętymi w NATO oraz zgodnie z właściwymi wytycznymi i dyrektywami HQ SACT, informując niezwłocznie HQ SACT o tym fakcie.
4.5. NATO MP COE będzie przestrzegało wszystkich kierunków działania, regulacji i standardów NATO, właściwych dla funkcjonowania NATO MP COE, a w szczególności wszystkich ustalonych wytycznych i dyrektyw HQ SACT dotyczących ogólnej wydajności i skuteczności sieci COE.
4.6. NATO MP COE będzie podlegało ocenie przez HQ SACT w oparciu o kryteria zawarte w dokumencie IMSM-0416-04 z dnia 11 czerwca 2004 r. Akredytacja podlega zatwierdzeniu przez MC oraz ostatecznemu przyjęciu przez NAC. Po uzyskaniu akredytacji, HQ SACT będzie okresowo sprawdzać NATO MP COE w celu zapewnienia, że nadal ono spełnia wspomniane kryteria. Jeśli NATO MP COE nie spełni stosownych kryteriów, HQ SACT zarekomenduje podjęcie niezbędnych kroków w celu spełnienia kryteriów akredytacji. Stałe niespełnianie kryteriów akredytacyjnych może skutkować utratą akredytacji jako NATO COE.

ROZDZIAŁ  5

OBOWIĄZKI NATO MP COE

5.1. Dyrektor będzie głównym doradcą HQ SACT w obszarze policji wojskowych.
5.2. NATO MP COE będzie skupiało, ale nie ograniczało swoich działań na następujących zasadniczych obszarach:
a) opracowania doktryn i koncepcji oraz eksperymentowania;
b) edukacji i szkolenia;
c) badań i rozwoju;
d) analiz i wniosków z działań;
e) konsultacji.
5.3. NATO MP COE będzie zapewniało wiodące ekspertyzy w zakresie opracowania standardów i zdolności policji wojskowych.

ROZDZIAŁ  6

OBOWIĄZKI HQ SACT

6.1. W celu wspierania działalności NATO MP COE jako NATO COE, HQ SACT będzie:
a. zachęcać do optymalnego rozwoju i wykorzystania zdolności NATO MP COE w dążeniu do realizacji celów NATO w ramach sieci COE;
b. zapewniać odpowiednie wytyczne w celu umożliwienia NATO MP COE skutecznej realizacji własnej misji na rzecz wsparcia NATO;
c. w odniesieniu do procesu akredytacyjnego realizowanego na podstawie IMSM-0416-04, stworzy stosowny pakiet wymagań akredytacyjnych dla NATO MP COE, doradzi NATO MP COE w zakresie zagadnień istotnych dla akredytacji, przeprowadzi wstępną ocenę akredytacyjną, a następnie będzie okresowo sprawdzać NATO MP COE w celu potwierdzenia, że spełnia ono określone kryteria w celu utrzymania akredytacji;
d. po pomyślnym zakończeniu oceny akredytacyjnej, wspierać wniosek FN o aktywację NATO MP COE jako Wojskowego Organu NATO zgodnie z artykułem 14 Protokołu Paryskiego.

ROZDZIAŁ  7

KOORDYNACJA

7.1. SC będzie decydował o rocznym POW, który będzie określał wszystkie usługi oraz produkty świadczone przez NATO MP COE. W celu opracowania POW, HQ SACT prześle skoordynowane i priorytetowe wnioski o świadczenie usług lub produktów dla wszystkich podmiotów NATO za pośrednictwem Dyrektora, do rozważenia przez SC.
7.2. HQ SACT będzie a inne podmioty NATO mogą być zapraszane do udziału, bez prawa głosu, we właściwych posiedzeniach SC, w celu służenia SC radą w zakresie wymogów i priorytetów NATO.
7.3. HQ SACT przekaże ewentualne dodatkowe wnioski do Dyrektora, celem odpowiedniego procedowania.
7.4. HQ SACT oraz Dyrektor będą na bieżąco koordynowali wykonanie POW, w tym możliwy wpływ na dodatkowe prośby SN i Partnerów w ciągu roku.

ROZDZIAŁ  8

USTALENIA PRAWNE

8.1. Bez uszczerbku dla zobowiązań wynikających z Traktatu Północnoatlantyckiego, NATO SOFA oraz Protokołu Paryskiego, Uczestnicy niezamierzają tworzyć żadnych praw lub zobowiązań w rozumieniu prawa międzynarodowego na mocy niniejszego MOU.
8.2. Uczestnicy nie zamierzają powodować konfliktu między niniejszym MOU, a stosownymi przepisami krajowymi lub międzynarodowymi. Gdyby taki konflikt jednak powstał, obowiązujące przepisy krajowe lub międzynarodowe będą miały pierwszeństwo przed niniejszym MOU. Uczestnicy, których praw lub zobowiązań wynikających z prawa krajowego lub międzynarodowego to dotyczy, powiadomią o tym, na piśmie, innych zainteresowanych Uczestników.
8.3. W zakresie produktów wytwarzanych przez NATO MP COE na wniosek HQ SACT, SN zapewni, z zastrzeżeniem ograniczeń stosowanych przez właściciela informacji, że HQ SACT, na rzecz Sojuszu oraz w ramach misji na rzecz transformacji NATO, uzyska:
a. prawo do wykorzystania i dystrybucji wszystkich Informacji podstawowych;
b. prawo do wykorzystania i dystrybucji wszystkich Informacji dodatkowych wymaganych do właściwego wykorzystania produktu.
8.4. HQ SACT, zasadniczo, nie będzie obciążane kosztami za wykorzystanie lub dystrybucję dowolnego rodzaju informacji i sama nie będzie czerpała dochodów z jakiejkolwiek dystrybucji. Wyjątki, dodatkowe szczegółowe informacje oraz szczególne wymagania lub ograniczenia mogą zostać określone w odpowiednim(ich) porozumieniu(ach).
8.5. Produkty i usługi świadczone lub przygotowane przez NATO MP COE, do momentu ich zatwierdzenia przez stosowny organ NATO, nie zostaną w żaden sposób uwzględnione w produktach oraz usługach NATO nawet, jeśli zostały one wydane przez COE akredytowane przez NATO. W takim celu produkty oraz usługi, których HQ SACT jeszcze nie zatwierdziło, muszą zawierać oświadczenie o zrzeczeniu się, bez względu na ich formę, określające, że nie odzwierciedlają one ani kierunków działania ani stanowiska NATO i nie stanowią w żaden sposób zobowiązania NATO, ale wyłącznie samego NATO MP COE lub wyłącznie autora(ów) produktów lub usług, w zależności od okoliczności. Forma takiego oświadczenia zależeć będzie od natury produktów i usług, których dotyczy. Czegokolwiek będzie dotyczyć, zostanie wykonane w odpowiedniej formie i sformułowane w taki sposób, aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień wśród użytkowników lub klientów prac, produktów lub usług NATO MP COE.

ROZDZIAŁ  9

ASPEKTY FINANSOWE

9.1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo oraz przepisy międzynarodowe i krajowe, SN nie będą nakładały podatków, opłat lub podobnych należności na oficjalne działania NATO MP COE na rzecz NATO. Dodatkowe szczegółowe informacje oraz szczegółowe wymagania lub ograniczenia mogą zostać określone we właściwych umowach lub porozumieniach.
9.2. Zgodnie z MOU Operacyjnym NATO MP COE, SN poniosą wszystkie obowiązki finansowe wynikające z działania NATO MP COE.
9.3. Zasadniczo, usługi i produkty ujęte w POW oraz przekazane podmiotom NATO na wniosek HQ SACT będą bezpłatne. Wyjątki, dodatkowe szczegółowe informacje oraz szczególne wymagania lub ograniczenia mogą zostać określone w Porozumieniach Technicznych (TA).
9.4. W przypadku kursów realizowanych przez lub za pośrednictwem NATO MP COE, również na rzecz personelu NATO, dopuszcza się pobieranie oddzielnych opłat za kurs, pod warunkiem, że zostały one ustanowione zgodnie z zasadami obowiązującego STANAG.

ROZDZIAŁ  10

BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ

10.1. FN ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo zewnętrzne.
10.2. Zarządzanie bezpieczeństwem w ramach obiektów wykorzystywanych przez NATO MP COE, w tym wizyty, poświadczenia bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwo informacji, pozostają w odpowiedzialności Dyrektora NATO MP COE, działającego jako władza bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w FN oraz NATO przepisami bezpieczeństwa.
10.3. Informacje niejawne gromadzone, przetwarzane, wytwarzane, przekazywane i wymieniane w ramach realizacji niniejszego MOU będą traktowane zgodnie z C-M (2002) 49 "Bezpieczeństwo w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" z dnia 17 czerwca 2002 r., w stosownej zaaprobowanej wersji, uwzględniając wszystkie uzupełnienia i poprawki do tego dokumentu oraz istniejące międzynarodowe porozumienia oraz ustalenia.
10.4. Informacje jawne gromadzone, przetwarzane, wytwarzane, przekazywane i wymieniane w ramach realizacji wykonania niniejszego MOU będą traktowane zgodnie z C-M (2002) 60 "Zarządzanie informacjami jawnymi" z dnia 24 lipca 2002 r., w stosownej zaaprobowanej wersji, uwzględniając wszystkie uzupełnienia i poprawki do tego dokumentu oraz istniejące porozumienia oraz ustalenia w zakresie bezpieczeństwa.

ROZDZIAŁ  11

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub wdrożenia niniejszego MOU będą rozstrzygane wyłącznie w drodze konsultacji między zaangażowanymi Uczestnikami i nie będą kierowane do żadnego krajowego lub międzynarodowego trybunału ani żadnej innej strony trzeciej celem rozstrzygnięcia. Językiem rozstrzygania sporów będzie język roboczy NATO MP COE.

ROZDZIAŁ  12

ZMIANY I REJESTR ZMIAN

12.1. Każdy Uczestnik może proponować zmiany do tego MOU. HQ SACT jako depozytariusz niniejszego MOU będzie zarządzało procesem zmian.
12.2. Niniejsze MOU i Załączniki można zmieniać wyłącznie za wzajemną pisemną zgodą wszystkich Uczestników, o ile nie określono inaczej w niniejszym MOU.
12.3. Każda zmiana wprowadzona do niniejszego MOU będzie zapisana w chronologicznym porządku na arkuszu rejestru zmian dołączonym jako Załącznik A. Rejestr zmian będzie aktualizowany przez HQ SACT, a po zaistnieniu zmiany każdorazowo dostarczony każdemu Uczestnikowi oraz NATO MP COE.

ROZDZIAŁ  13

DODATKOWE UCZESTNICTWO

Przyjęcie każdego nowego Uczestnika do niniejszego MOU odbędzie się za pomocą Noty o Przystąpieniu (Note of Joining - NOJ), która zostanie podpisana przez nowego Uczestnika i obecnych Uczestników. Jeśli inaczej nie określono w NOJ, NOJ wejdzie w życie z datą złożenia ostatniego podpisu. NOJ będzie skuteczna dla nowego Uczestnika wyłącznie wtedy, jeśli podpisze on również NOJ o przystąpieniu do MOU Operacyjnego NATO MP COE.

ROZDZIAŁ  14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1. Niniejsze MOU wejdzie w życie z datą złożenia ostatniego podpisu i będzie obowiązywało Państwo Sponsorujące wyłącznie, jeśli podpisze ono również MOU Operacyjne NATO MP COE.
14.2. Niniejsze MOU zostanie rozwiązane na podstawie pisemnej decyzji wszystkich Uczestników, w przypadku cofnięcia akredytacji dla NATO MP COE, jeśli HQ SACT wycofa się z niniejszego MOU lub jeśli MOU Operacyjne NATO MP COE zostanie rozwiązane.
14.3. Każdy Uczestnik może wycofać się z niniejszego MOU za dwunastomiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem przesyłanym do HQ SACT, które natychmiast powiadomi pozostałych Uczestników o takim wypowiedzeniu. Wycofanie się SN z MOU Operacyjnego NATO MP COE będzie miało analogiczny skutek w odniesieniu do jego uczestnictwa w niniejszym MOU.
14.4. Niezależnie od rozwiązania niniejszego MOU, stosowne postanowienia dotyczące finansów oraz bezpieczeństwa zawarte w niniejszym MOU pozostają w mocy, jeżeli jest to wymagane.
14.5. Jeśli nie określono inaczej, w przypadku rozwiązania niniejszego MOU, rozwiązaniu ulegają również dodatkowe TA.
14.6. W przypadku rozwiązania lub wycofania się z niniejszego MOU, Uczestnicy zapewnią, że postanowienia dotyczące bezpieczeństwa, ujawniania informacji oraz poufności pozostaną w mocy.

Niniejsze MOU nazywa się "MOU Relacji Funkcjonalnej NATO MP COE".

Niniejsze MOU zostało podpisane w jednym egzemplarzu w języku angielskim. Oryginał niniejszego MOU zostanie zdeponowany w HQ SACT, które dostarczy innym Uczestnikom oraz NATO MP COE poświadczone odpisy, podając datę jego wejścia w życie.

POWYŻSZE STANOWI POROZUMIENIE UZGODNIONE POMIĘDZY UCZESTNIKAMI:

Wzór - blok podpisów:

Zważywszy na konieczność wywiązania się z obowiązków wynikających z wewnętrznej krajowej procedury, która obowiązuje w Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeczpospolita Polska rozumie postanowienia zawarte w punkcie 8.1. niniejszego Memorandum jako zobowiązanie do niepozostawania w sprzeczności z jakimikolwiek innymi postanowieniami wynikającymi z prawa międzynarodowego.

W imieniu Ministra Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej

Podpis: (w tym miejscu podpis nieczytelny)

Imię i nazwisko: Gen. Dyw. Dr. Mirosław ROZMUS

Stanowisko: Dowódca Polskiej Żandarmerii Wojskowej

Miejscowość/Data: NORFOLK, VIRGINIA, 11 GRUDNIA 2013 R.

W imieniu Ministerstwa Obrony Republiki Bułgarii

Podpis: (w tym miejscu podpis nieczytelny)

Imię i nazwisko: Ppłk. Radostin Petrov KRASTEV

Stanowisko: Narodowy Przedstawiciel Łącznikowy BGR w Naczelnym Sojuszniczym Dowództwie Transformacji

Miejscowość/Data: NORFOLK, VIRGINIA, 11 GRUDNIA 2013 R.

W imieniu Ministerstwa Obrony Republiki Chorwacji

Podpis: (w tym miejscu podpis nieczytelny)

Imię i nazwisko: Płk. Ivica KRANJČEVIĆ

Stanowisko: Narodowy Przedstawiciel Łącznikowy HRV w Naczelnym Sojuszniczym Dowództwie Transformacji

Miejscowość/Data: NORFOLK, VIRGINIA, 11 GRUDNIA 2013 R.

W imieniu Ministerstwa Obrony Republiki Czeskiej

Podpis: (w tym miejscu podpis nieczytelny)

Imię i nazwisko: Płk. Gabriel KOVÁCS

Stanowisko: Narodowy Przedstawiciel Łącznikowy CZE w Naczelnym Sojuszniczym Dowództwie Transformacji

Miejscowość/Data: NORFOLK, VIRGINIA, 11 GRUDNIA 2013 R.

W imieniu Federalnego Ministerstwa Obrony Republiki Federalnej Niemiec

Podpis: (w tym miejscu podpis nieczytelny)

Imię i nazwisko: Płk. Klaus-Dieter BERMES

Stanowisko: Narodowy Przedstawiciel Łącznikowy DEU w Naczelnym Sojuszniczym Dowództwie Transformacji

Miejscowość/Data: NORFOLK, VIRGINIA, 11 GRUDNIA 2013 R.

W imieniu Ministra Obrony Królestwa Niderlandów

Podpis: (w tym miejscu podpis nieczytelny)

Imię i nazwisko: Kpt. mar. Maarten LUTJE SCHIPHOLT

Stanowisko: MSc - Narodowy Przedstawiciel Łącznikowy NLD w Naczelnym Sojuszniczym Dowództwie Transformacji

Miejscowość/Data: NORFOLK, VIRGINIA, 11 GRUDNIA 2013 R.

W imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej Rumunii

Podpis: (w tym miejscu podpis nieczytelny)

Imię i nazwisko: Płk. Daniel PETRESCU

Stanowisko: Narodowy Przedstawiciel Łącznikowy ROU w Naczelnym Sojuszniczym Dowództwie Transformacji

Miejscowość/Data: NORFOLK, VIRGINIA, 11 GRUDNIA 2013 R.

W imieniu Dowództwa Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji

Podpis: (w tym miejscu podpis nieczytelny)

Imię i nazwisko: Gen. Jean-Paul PALOMÉROS

Stanowisko: Naczelny Sojuszniczy Dowódca Transformacji NATO

Miejscowość/Data: NORFOLK, VIRGINIA, 11 GRUDNIA 2013 R.

ZAŁĄCZNIK  A

REJESTR ZMIAN

DATA ZMIANYOPIS ZMIANYDOKUMENT ALBO DECYZJA POWODUJĄCA ZMIANĘKOMENTARZ, DATA ROZESŁANIA, NAZWISKO, STANOWISKO

I PODPIS OSOBY ROZSYŁAJĄCEJ

Strona 1 Załącznika A/ [ogólna ilość stron]
* 11 grudnia 2013 r.; Tekst Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Bułgarii, Ministerstwem Obrony Republiki Chorwacji, Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej, Federalnym Ministerstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministrem Obrony Królestwa Niderlandów, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii dotyczącego utworzenia, administracji i działania Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO, podpisanego w Norfolk dnia 11 grudnia 2013 r., został ogłoszony w M.P. z 2014 r. poz. 850.