Monitor Polski

M.P.2016.590

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2015 r.

MEMORANDUM O POROZUMIENIU
między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Słowackiej, Ministerstwem Obrony Republiki Chorwacji, Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej, Federalnym Ministerstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministerstwem Obrony Węgier, Ministerstwem Obrony Republiki Włoskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii, Ministerstwem Obrony Republiki Słowenii dotyczącym utworzenia, administracji i działania Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO,
podpisane w Norfolk dnia 29 września 2015 r.

Przekład

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1: Definicje

Rozdział 2: Cel

Rozdział 3: Rola i obowiązki

Rozdział 4: Organizacja i relacje

Rozdział 5: Plan przedsięwzięć

Rozdział 6: Personel

Rozdział 7: Zwolnienia podatkowe Państwa Ramowego

Rozdział 8: Wsparcie Państwa Ramowego

Rozdział 9: Dodatkowe obowiązki Uczestników

Rozdział 10: Podział kosztów

Rozdział 11: Postanowienia finansowe

Rozdział 12: Ustalenia finansowe

Rozdział 13: Roszczenia

Rozdział 14: Bezpieczeństwo

Rozdział 15: Ustalenia prawne

Rozdział 16: Przyjęcie nowych Uczestników

Rozdział 17: Wycofanie się Uczestników

Rozdział 18: Rozstrzyganie sporów

Rozdział 19: Zmiany i rejestr zmian

Rozdział 20: Rozwiązanie

Rozdział 21: Wejście w życie

Rozdział 22: Ustalenia końcowe

Załączniki:

Załącznik A: Tabela uczestnictwa

Załącznik B: Zakres kompetencji Komitetu Sterującego NATO CI COE

Załącznik C: Zakres kompetencji Dyrektora NATO CI COE

Załącznik D: Koszty wspólne

Załącznik E: Wsparcie Państw Ramowych

Załącznik F: Przykładowa Nota o Przystąpieniu

Załącznik G: Rejestr zmian

WSTĘP

Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Obrony Republiki Słowackiej, Ministerstwo Obrony Republiki Chorwacji, Ministerstwo Obrony Republiki Czeskiej, Federalne Ministerstwo Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministerstwo Obrony Węgier, Ministerstwo Obrony Republiki Włoskiej, Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministerstwo Obrony Narodowej Rumunii, i Ministerstwo Obrony Republiki Słowenii,

zwani dalej Uczestnikami -

PRAGNĄC dalej wzmocnić współpracę w ramach Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanego dnia 4 kwietnia 1949 r.;

UWZGLĘDNIAJĄC, że zgodnie z MC 324/2 (wersja ostateczna) "Wojskowa Struktura Dowodzenia NATO", z dnia 16 lutego 2010 r., oraz MCM-236-03 "Koncepcja MC w sprawie Centrów Eksperckich", z dnia 4 grudnia 2003 r., Porozumienia Dowodzenia NATO (NCA) są wspierane przez sieć Centrów Eksperckich (COE), które oferują możliwości podniesienia poziomu edukacji i szkolenia w celu poprawy interoperacyjności oraz zdolności, wspierania rozwoju doktryn oraz testowania i zatwierdzania koncepcji w drodze eksperymentowania;

UWZGLĘDNIAJĄC, że Naczelnemu Sojuszniczemu Dowódcy Transformacji (SACT), zgodnie z MC 58/3 "Zakres kompetencji Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji", z dnia 17 maja 2004 r., powierzono ogólną odpowiedzialność za koordynację oraz wykorzystanie COE w ramach NATO;

UWZGLĘDNIAJĄC list Ministra Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Obrony Republiki Słowackiej do SACT z marca 2015 r., który oferuje utworzenie Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO (NATO CI COE);

UWZGLĘDNIAJĄC odpowiedź SACT z dnia 2 kwietnia 2015 r., która akceptuje ofertę złożoną przez Ministra Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Obrony Republiki Słowackiej;

UWZGLĘDNIAJĄC list Naczelnego Dowódcy Sił Sojuszniczych w Europie (SACEUR) do SACT, który podkreśla potrzebę i deklaruje pełne poparcie Sojuszniczego Dowództwa Operacji (ACO) dla utworzenia Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO;

UWZGLĘDNIAJĄC Koncepcję Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO (NATO CI COE), która zapewnia wkład w postaci wartości dodanej do wysiłków transformacyjnych NATO w obszarze kontrwywiadu;

UZNAJĄC zamiar zawarcia MOU w sprawie relacji funkcjonalnej w odniesieniu do NATO CI COE z Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) (MOU Relacji Funkcjonalnej NATO CI COE);

UWZGLĘDNIAJĄC, że, jak wyszczególniono w MCM-236-03, COE powinny zapewniać wymierną poprawę zdolności NATO i tym samym być istotnymi dla wysiłków transformacyjnych NATO;

MAJĄC NA WZGLĘDZIE postanowienia Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych (NATO SOFA), z dnia 19 czerwca 1951 r., Protokołu dotyczącego statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego (Protokół Paryski), z dnia 28 sierpnia 1952 r., Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju dotyczącej statusu ich sił zbrojnych (PfP SOFA), z dnia 19 czerwca 1995 r., Protokołu dodatkowego do Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju dotyczącej statusu ich sił zbrojnych (Protokół dodatkowy do PfP SOFA), z dnia 19 czerwca 1995 r., oraz Późniejszego Protokołu dodatkowego do Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju dotyczącej statusu ich sił zbrojnych (Późniejszy Protokół dodatkowy do PfP SOFA), z dnia 19 grudnia 1997 r.;

UZNAJĄC, że nie wszyscy Uczestnicy są Stronami Późniejszego Protokołu dodatkowego do PfP SOFA;

UWZGLĘDNIAJĄC, że zgodnie z MCM-236-03, po zatwierdzeniu przez Komitet Wojskowy (MC) i poparciu przez Radę Północnoatlantycką (NAC), COE musi zostać akredytowane przez NATO;

UWZGLĘDNIAJĄC ponadto, że zgodnie z MCM-236-03, po akredytacji NAC może nadać COE status Organizacji NATO zgodnie z postanowieniami Protokołu Paryskiego;

UZNAJĄC, że Państwa Ramowe, działając w imieniu innych Uczestników i we współpracy z HQ SACT, złożą wniosek do NAC o aktywację NATO CI COE jako Organu Wojskowego NATO zgodnie z CM(69)22 i przez to o przyznanie mu statusu międzynarodowego zgodnie z Artykułem 14 Protokołu Paryskiego;

i

PRAGNĄC ustanowić NATO CI COE w celu usprawnienia i transformacji w obszarze kontrwywiadu w ramach ogólnych wysiłków transformacyjnych NATO -

osiągnęły następujące porozumienie:

ROZDZIAŁ  1

DEFINICJE

1.1. Jeśli w treści niniejszego Memorandum o Porozumieniu (MOU) oraz dokumentach dodatkowych nie wskazano innego znaczenia, zastosowanie mają "Słownik terminów i definicji NATO" (AAP-6) oraz "Słownik skrótów używanych w dokumentach i publikacjach NATO" (AAP-15).
1.2. Niniejsze definicje mają zastosowanie do celów niniejszego MOU oraz jego dokumentów dodatkowych:
a. Sojusznicze Dowództwo Operacji (Allied Command Operations - ACO) - jak określono w MC 324/2 (wersja ostateczna), z dnia 16 lutego 2010 r., Dowództwo składające się z Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) oraz innych organizacji podległych SACEUR;
b. Sojusznicze Dowództwo Transformacji (Allied Command Transformation - ACT) - jak określono w MC 324/2 (wersja ostateczna), z dnia 16 lutego 2010 r., Dowództwo składające się z Dowództwa Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) i innych organizacji podległych SACT;
c. Centrum Eksperckie (Centre of Excellence - COE) - zgodnie z definicją w MCM-236-03, akredytowane przez NAC centrum sponsorowane ze środków krajowych lub wielonarodowych wspierające NATO;
d. Sieć COE - sieć wszystkich COE wspierających NCA, koordynowana przez HQ SACT;
e. Dyrektor - osoba kierująca NATO CI COE;
f. Procedury Administracji Finansowej (Financial Administrative Procedures - FAP) - procedury bazujące na Regulacjach Finansowych NATO używane do zarządzania wszystkimi transakcjami finansowymi dla NATO CI COE;
g. Państwa Ramowe (Framework Nations - FN) - Rzeczpospolita Polska reprezentowana przez Ministra Obrony Narodowej i Republika Słowacka reprezentowana przez Ministerstwo Obrony;
h. Dowództwo Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (Headquarters, Supreme Allied Commander Transformation - HQ SACT) - zgodnie z definicją w MC 324/2 (wersja ostateczna), Naczelne Dowództwo SACT, które współdziała z NATO CI COE z ramienia NATO i służy jako koordynator sieci COE oraz współpracy ze wszystkimi podmiotami NATO;
i. Informacje - wszystkie informacje, niezależnie od formy lub rodzaju, w tym te o charakterze naukowym lub technicznym oraz zdjęcia, raporty przejściowe i końcowe, podręczniki, dane o zagrożeniu, dane eksperymentalne, badania, projekty, specyfikacje, procesy, techniki, wynalazki, rysunki, oprogramowanie wraz z kodem źródłowym, opisy techniczne, nagrania dźwiękowe, prezentacje obrazkowe oraz inne prezentacje graficzne, niezależnie od tego czy są utrwalone na taśmie magnetycznej, w pamięci komputerowej lub w dowolnej innej formie oraz czy są, bądź nie, przedmiotem praw autorskich, patentów lub innej ochrony prawnej;
j. Komitet Wojskowy NATO (NATO Military Committee - MC) - jak określono w MC 57/4 (wersja ostateczna), naczelny organ wojskowy w NATO;
k. Rada Północnoatlantycka (North Atlantic Council - NAC) - Rada ustanowiona zgodnie z Artykułem 9 Traktatu Północnoatlantyckiego;
l. Porozumienia dowodzenia NATO (NATO Command Arrangements - NCA) - uzgodnienia oraz podmioty wspierające NCS, zgodnie z definicją w MC 324/2 (wersja ostateczna);
m. Struktura dowodzenia NATO (NATO Command Structure - NCS) - organizacja struktur wojskowych NATO, zgodnie z definicją w MC 324/2 (wersja ostateczna);
n. Organ Wojskowy NATO (NATO Military Body - NMB) - jak określono w CM(69)22, międzynarodowe dowództwo wojskowe lub organizacja spełniająca warunki Artykułów 1(b), 1(c) i 14 Protokołu Paryskiego;
o. Partner - Państwo, organizacja lub podmiot współdziałające z NATO CI COE, które mogą być:
i. Partnerem Wspierającym (Contributing Partner - CP) - każde państwo, organizacja lub podmiot, które nie jest Uczestnikiem i zapewnia wkład do NATO CI COE zgodnie z zatwierdzonymi decyzjami i procedurami NAC,
ii. Innym Partnerem (Other Partner - OP) - każde Państwo, organizacja lub podmiot wykorzystujące usługi i/lub produkty dostarczane przez NATO CI COE, niebędące Uczestnikiem ani CP;
p. Plan przedsięwzięć (Programme of Work - POW) - jak określono w rozdziale 5 niniejszego MoU;
q. Wniosek o wsparcie (Request for Support - RFS) - wniosek NATO, państwa lub jakiegokolwiek innego podmiotu o wsparcie ze strony NATO CI COE;
r. Komitet Sterujący (Steering Committee - SC) - jak określono w rozdziale 4 i Załączniku B niniejszego MOU;
s. Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych w Europie (Supreme Allied Commander Europe - SACEUR) - zgodnie z definicją w MC 324/2 (wersja ostateczna), Dowódca ACO;
t. Naczelny Sojuszniczy Dowódca Transformacji (Supreme Allied Commander Transformation - SACT) - zgodnie z definicją w MC 324/2 (wersja ostateczna), Dowódca ACT;
u. Dobrowolny Wkład Narodowy (Voluntary National Contribution - VNC) - jak określono w rozdziale 6 niniejszego MOU.

ROZDZIAŁ  2

CEL

Celem niniejszego MOU jest utworzenie NATO CI COE w Rzeczypospolitej Polskiej przez Rzeczpospolitą Polską i Republikę Słowacką, jako Państwa Ramowe, oraz ustanowienie przepisów dotyczących jego działania, finansowania, obsady stanowisk, wyposażenia oraz infrastruktury, jak również wsparcia administracyjnego i logistycznego.

ROZDZIAŁ  3

ROLA I OBOWIĄZKI

3.1. Rolą NATO CI COE jest służyć jako ośrodek ekspertyzy w zakresie kontrwywiadu w celu wspierania wysiłków transformacyjnych i operacyjnych NATO oraz Państw Członkowskich, poprzez wspieranie i wzmacnianie rozwoju zdolności kontrwywiadowczych.
3.2. Misja, wizja oraz główne obszary działalności NATO CI COE będą utrzymywane w Koncepcji NATO CI COE.
3.3. NATO CI COE zapewni pierwszeństwo działań w zakresie odpowiedzi na wnioski o wsparcie złożone przez HQ SACT w imieniu podmiotów NATO. W ramach swoich możliwości NATO CI COE będzie również wspierać swoich Uczestników i Partnerów w ich wysiłkach na rzecz zwiększenia zdolności w obszarze kontrwywiadu. Jednakże, wsparcie udzielane przez NATO CI COE wymagało będzie zgody i przyznania środków przez SC.

ROZDZIAŁ  4

ORGANIZACJA I RELACJE

4.1. Na mocy niniejszego MOU, SC jest odpowiedzialny za wyznaczanie kierunków, wytycznych oraz nadzór nad NATO CI COE. Zatwierdza on POW i budżet operacyjny, a także nadzoruje jego wykonanie. Zakres kompetencji (TOR) SC przedstawiono w Załączniku B.
4.2. Państwa Ramowe wyznaczą Dyrektora i Przewodniczącego Komitetu Sterującego, po jednym z każdego FN na zasadzie rotacji.
4.3. Komitet Sterujący składa się z jednego posiadającego prawo do głosowania przedstawiciela każdego Uczestnika. W celu uniknięcia konfliktu interesów, członek personelu NATO CI COE nie może być przedstawicielem Uczestnika w SC. Przewodniczący SC należy do Państwa Ramowego, ale nie jest tożsamy z przedstawicielem FN, ani z Dyrektorem. Dyrektor uczestniczy w posiedzeniu SC, jeśli zostanie zaproszony przez SC. Przewodniczący i Dyrektor nie mają prawa do głosowania w SC.
4.4. Decyzje SC będą podejmowane w drodze konsensusu osiągniętego przez przedstawicieli. Konsensus oznacza, że każdy członek SC musi oddać głos "za" albo wstrzymać się od podejmowania zatwierdzanej decyzji (z przynajmniej jednym głosem "za"). W przypadku głosu "przeciw", decyzja nie zostaje zatwierdzona.
4.5. Struktura wewnętrzna NATO CI COE, wykaz oraz obsada stanowisk są częścią Koncepcji NATO CI COE. W związku z powyższym, SC może zatwierdzić zmiany w wykazie stanowisk i strukturze, a także obsadzie stanowisk. Wszystkie takie zmiany zostaną odnotowane w Koncepcji.
4.6. Dyrektor jest odpowiedzialny przed SC za wypełnianie misji, zadań i działanie oraz administrowanie NATO CI COE. Dyrektor podlega bezpośrednio SC. Zakres kompetencji (TOR) Dyrektora NATO CI COE przedstawiono w Załączniku C.
4.7. NATO CI COE stanowi część szerszej struktury wspierającej NCA. Pomimo tego, że nie jest częścią NCS, NATO CI COE będzie częścią Sieci COE koordynowanej przez HQ SACT.
4.8. Relacja między NATO CI COE a HQ SACT zostanie określona w MOU Relacji Funkcjonalnej NATO CI COE, poprzez którą HQ SACT będzie koordynatorem RFS podmiotów NATO dla NATO CI COE.
4.9. We współpracy z HQ SACT, NATO CI COE ustanowi niezbędne stosunki robocze z podmiotami NATO oraz siecią COE i będzie koordynować wykonanie POW. NATO CI COE ustanowi także dalsze stosunki z podmiotami krajowymi i międzynarodowymi.
4.10. SC może rekomendować włączanie Partnerów do działań podejmowanych przez NATO CI COE oraz zachęcać do zawierania odpowiednich umów lub porozumień między Uczestnikami i wymienionymi Partnerami.

ROZDZIAŁ  5

PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ

5.1. Biorąc pod uwagę wnioski składane w ramach NATO koordynowane przez HQ SACT, wnioski Uczestników, jak i sugestie Partnerów oraz biorąc pod uwagę konsekwencje finansowe, Dyrektor, zgodnie z Załącznikiem C, przygotuje i przedłoży SC projekt POW na kolejny rok kalendarzowy. Po przedłożeniu przez Dyrektora, SC rozpatrzy wszystkie wnioski o wykonanie usług i produktów, w tym związane z nimi koszty i przychody, a następnie zatwierdzi POW dla NATO CI COE zgodnie z Załącznikiem B.
5.2. Dodatkowe wnioski zgłaszane poza przyjętym cyklem zostaną odebrane przez Dyrektora, przekazane SC do rozpatrzenia i, w przypadku zatwierdzenia, zostaną potraktowane zgodnie z odpowiednimi procedurami bez uszczerbku dla punktu 3 Załącznika C.

ROZDZIAŁ  6

PERSONEL

6.1. Każdy Uczestnik obsadzi przynajmniej jedno stanowisko przydzielone mu w NATO CI COE. Liczba przydzielonych stanowisk jest odnotowana w Tabeli uczestnictwa (Załącznik A). Pozostałe stanowiska wyznaczone w Tabeli uczestnictwa dla danego Uczestnika mogą być obsadzone przy użyciu metod innych niż permanentne. Zasadniczo Uczestnicy przydzielą personel na okres trzech lat.
6.2. Uczestnicy obsadzą swoje stanowiska w NATO CI COE w sposób terminowy, poprzez wyznaczenie odpowiedniego i wykwalifikowanego personelu, zgodnie z wykazem stanowisk i opisami stanowisk zatwierdzonymi przez SC. Dyrektor będzie osobą odpowiedzialną za opisy stanowisk. Uczestnicy zgadzają się, że przynajmniej jedna osoba z ich personelu zostanie wyznaczona do wykonywania obowiązków na miejscu, mogą oni także przydzielić dodatkowy personel na zasadzie dobrowolności do NATO CI COE.
6.3. Zarządzanie personelem NATO CI COE będzie się odbywać zgodnie z procedurami NATO z zastosowaniem Dyrektywy ACO 45-001, wraz z jej uzupełnieniem jako wytycznych, chyba że w niniejszym MOU określono inaczej lub SC postanowił inaczej.
6.4. VNC może zostać zapewniony przez Uczestników celem obsadzenia stanowiska przez personel cywilny lub wojskowy w odpowiedniej randze lub stopniu, zatwierdzonego przez SC, na z góry określony czas.
6.5. Jeśli Uczestnik nie będzie w stanie obsadzić przydzielonego stanowiska na okres dłuższy niż 180 dni, Uczestnik ten poinformuje Dyrektora na piśmie tak szybko, jak to możliwe. We współpracy z danym Uczestnikiem, Dyrektor może zwrócić się do innych Uczestników o obsadzenie tego stanowiska na uzgodnioną ilość czasu.
6.6. Personel cywilny może być wykorzystywany do obsadzenia stanowisk w NATO CI COE. Na potrzeby przyszłego stosowania Protokołu Paryskiego, każdy członek personelu NATO CI COE będzie zatrudniony przez siły zbrojne, Ministerstwo Obrony lub równoważny podmiot krajowy Uczestników.
6.7. Personel NATO CI COE będzie pracował pod nadzorem Dyrektora, który, z wyjątkiem spraw dotyczących obowiązków narodowych i dyscypliny, będzie wydawał polecenia całemu personelowi COE. Uczestnicy zgadzają się zapewnić, że obowiązki narodowe personelu COE zostaną ograniczone do maksymalnie dwóch tygodni na osobę podczas roku kalendarzowego COE tak, aby nie wpływało to na działalność COE. Dyrektor zapewni, na wniosek Uczestników, raporty oceny ich personelu w COE.
6.8. Dowodzenie w pełnym zakresie i zwierzchnictwo dyscyplinarne nad personelem wyznaczonym do NATO CI COE należy do jego właściwych organów narodowych. Każdy Uczestnik wyznaczy Dyrektorowi przedstawiciela odpowiedniej rangi, dysponującego odpowiednimi uprawnieniami w kwestii obowiązków narodowych i dyscyplinowania personelu przydzielonego do NATO CI COE.
6.9. Dyrektor będzie wyznaczony przez FN na okres rotacji wynoszący trzy lata. Jednakże, początkowo Dyrektor może zostać wyznaczony na 2 okresy rotacyjne (6 lat) w celu zapewnienia początkowej ciągłości wymaganej dla NATO CI COE.
6.10. W obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy zastosowanie mają przepisy FN, obejmujące nadzór nad standardowymi środkami ostrożności.
6.11. Językiem roboczym w NATO CI COE jest język angielski.

ROZDZIAŁ  7

ZWOLNIENIA PODATKOWE PAŃSTW RAMOWYCH

7.1. W zakresie dozwolonym przez międzynarodowe i krajowe prawo, FN nie nałożą podatków, opłat lub podobnych należności na oficjalne działania NATO CI COE, które realizuje swoją rolę określoną w rozdziale 3 niniejszego MOU.
7.2. Personel pozostający na przydzielonych stanowiskach wymienionych w wykazie stanowisk zawartym w Koncepcji NATO CI COE, określony jako osoby uprawnione, z wyjątkiem personelu wyznaczonego przez Rzeczpospolitą Polską na jej terytorium oraz Republikę Słowacką na jej terytorium, jest uprawniony do:
a. zwolnień z podatków i ceł określonych w NATO SOFA i Protokole Paryskim;
b. ubiegania się o zwrot podatków od towarów i usług zakupionych w FN w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe stosownie do ograniczeń asortymentowych i ilościowych określonych prawem FN dotyczącym NATO CI COE.
7.3. Członkowie rodziny, określani jako współmałżonek członka personelu określonego w punkcie 7.2. oraz dziecko członka tego personelu będące na jego utrzymaniu nie posiadają odrębnego uprawnienia do zwolnień z podatków i ceł oraz do zwrotów podatków od towarów i usług wymienionych w punkcie 7.2.
7.4. Środki kontrolne, procedury wykonawcze i rozliczeniowe dotyczące zwolnień z podatków i ceł, przywilejów i zwrotów są określone prawem FN odnoszącym się do NATO CI COE i jego personelu (osób uprawnionych). NATO CI COE zobowiązane jest do współpracy i udzielenia wszelkiej pomocy władzom FN w celu zapobiegania nadużywaniu nadanych przywilejów.
7.5. NATO CI COE przedstawi właściwym władzom FN listę osób uprawnionych.

ROZDZIAŁ  8

WSPARCIE PAŃSTWA RAMOWEGO

FN zapewni wsparcie dla NATO CI COE zgodnie z Załącznikiem E. Oba FN mogą zachować własność wszystkich obiektów, gruntów oraz sprzętu udostępnionego NATO CI COE.

ROZDZIAŁ  9

DODATKOWE OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

Każdy Uczestnik będzie odpowiedzialny za oraz poniesie koszty:
a. zapewnienia personelu, jak określono w rozdziale 6 niniejszego MOU oraz w Opisach Stanowisk zatwierdzonych przez SC, a także w wykazie stanowisk;
b. swojego udziału w kosztach, jak określono w rozdziale 10 niniejszego MOU;
c. wynagrodzeń, zasiłków i narodowych wymogów wsparcia;
d. diet (zakwaterowania, posiłków i kosztów dodatkowych) związanych z POW swojego personelu, wliczając Dobrowolne Wkłady Narodowe (Voluntary National Contributions - VNC);
e. kosztów podróży (transportu i diet) związanych z pierwszym wyznaczeniem na stanowisko i wyjazdem na koniec kadencji tego personelu z NATO CI COE, jak i wszystkie inne koszty związane z wyznaczeniem danej osoby do NATO CI COE;
f. wszystkich kosztów związanych z wypełnianiem obowiązków narodowych podczas wyznaczenia do NATO CI COE;
g. sprzętu, usług wniesionych lub personelu wyznaczonego do NATO CI COE przez tego Uczestnika do realizacji celów narodowych ponad to, co zapewniają FN, jak również kosztów ich działania i utrzymywania;
h. wszystkich kosztów związanych z narodowymi środkami szkoleniowymi oraz szkoleń i kształcenia określonego w opisach stanowisk jako wymagania wstępne;
i. indywidualnych wymagań danego Uczestnika, w tym infrastruktury, bezpieczeństwa i personelu wspierającego ponad przydzielone stanowiska;
j. przewozu zwłok w przypadku zgonu członka swojego personelu.

ROZDZIAŁ  10

PODZIAŁ KOSZTÓW

10.1. Uczestnicy pokryją wydatki netto (wydatki minus przychody) niezbędne dla funkcjonowania NATO CI COE. Koszty kwalifikujące się do kosztów wspólnych wyszczególnione są w Załączniku D.
10.2. Bez uszczerbku dla obowiązków wynikających z punktu 10.1., FN pokryją wszystkie koszty utworzenia i funkcjonowania NATO CI COE w roku budżetowym (FY - Fiscal Year) 2015 i 2016.
10.3. Udział w kosztach każdego Uczestnika zostanie określony w następujący sposób:
Liczba stanowisk przydzielonych Uczestnikowi w Załączniku A
--------------------------------------------------------------------------------=Udział Uczestnika w podziale kosztów
Całkowita liczba przydzielonych stanowisk w Załączniku A
10.4. Następujące kategorie personelu zostaną odnotowane w wykazie stanowisk NATO CI COE, ale nie w Tabeli uczestnictwa (Załącznik A), a zatem nie będą miały wpływu na udział Uczestnika w podziale kosztów:
* Administracyjny;
* Wsparcia (wliczając Wsparcie Krajowe dla każdego Uczestnika);
* VNC.
10.5. Nieobsadzone stanowiska przypisane do Uczestnika nie zmniejszą jego udziału w kosztach.
10.6. W przypadku nowego Uczestnika liczba przydzielonych dla niego stanowisk zostanie określona w Nocie o Przystąpieniu (Note of Joining - NOJ). Nowy Uczestnik będzie zobowiązany do opłacenia swojego corocznego wkładu począwszy od roku budżetowego następującego po wejściu w życie NOJ, chyba że postanowienia NOJ stanowią inaczej.

ROZDZIAŁ  11

POSTANOWIENIA FINANSOWE

11.1. FY rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia.
11.2. Wszystkie środki dostarczone NATO CI COE będą zarządzane, kontrolowane i rozliczane na podstawie FAP, które zostaną zatwierdzone przez SC.
11.3. Dyrektor będzie odpowiedzialny za zachowanie zgodności z wszystkimi zasadami i procedurami finansowymi obowiązującymi NATO CI COE.
11.4. Transakcje finansowe NATO CI COE będą rozliczane i prowadzone w walucie Rzeczypospolitej Polskiej o ile SC nie zdecyduje inaczej. Coroczne wkłady Uczestników będą przelewane w tej samej walucie na konto bankowe NATO CI COE wskazane przez Dyrektora.
11.5. Każdego roku Dyrektor przygotuje budżet na nadchodzący rok budżetowy zawierający szacunkowe wydatki/przychody niezbędne dla funkcjonowania NATO CI COE. Projekt budżetu zostanie przedstawiony SC do rozpatrzenia i zatwierdzenia przed nadchodzącym FY.
11.6. Każdego roku Dyrektor przygotuje Średnioterminowy Plan Finansowy (Medium Term Financial Plan - MTFP) obejmujący szacunkowe wydatki/przychody na 5 lat następujących po kolejnym FY. MTFP służy dla celów planowania i zostanie przedstawiony SC celem rozpatrzenia i odnotowania.
11.7. Odpowiedzialność finansowa Uczestników na mocy niniejszego MOU podlega autoryzacji oraz przyznaniu środków budżetowych zgodnie z ich odpowiednimi prawami, regulacjami i procedurami krajowymi.
11.8. Zatwierdzając budżet przez SC, Uczestnicy potwierdzają swoje zobowiązanie do zapewnienia środków i upoważnienie Dyrektora do realizacji budżetu na cele i w granicach limitów wyszczególnionych w zatwierdzonym budżecie.
11.9. Zgodnie z zatwierdzonym budżetem i biorąc pod uwagę udział w kosztach Uczestników, Dyrektor przedłoży odpowiednie wezwania do zapłaty płatne przez Uczestników w ciągu 90 dni od ich otrzymania. Dyrektor przedłoży zwykle wezwania do zapłaty zgodnie z zapisami zawartymi w FAP.
11.10. Jakiekolwiek pozostałe środki (tj. środki, które uległy przedawnieniu, narosłe odsetki) zostaną zbilansowane w kolejnym właściwym wezwaniu do zapłaty.
11.11. Jeśli w trakcie roku budżetowego okaże się, że zatwierdzone środki budżetowe są niewystarczające, Dyrektor przedłoży SC do zatwierdzenia budżet uzupełniający.
11.12. Bezpośrednio po zakończeniu FY, najpóźniej do dnia 31 marca, Dyrektor przedłoży SC do zatwierdzenia Roczne Sprawozdanie Finansowe zawierające Sprawozdanie z Wykonania Budżetu.
11.13. Każdy Uczestnik jest uprawniony do złożenia wniosku o udostępnienie raportu budżetowego w dowolnym momencie, jeśli uzna to za niezbędne, a który zostanie przedłożony przez Dyrektora w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku.
11.14. Funkcje audytu dla budżetu zostaną przeprowadzone zgodnie z zaleceniami SC.
11.15. Niezależnie od audytów przeprowadzonych zgodnie z punktem 11.14., krajowe organy kontrolne Uczestników są uprawnione do złożenia wniosku o udzielenie informacji przez Dyrektora i mogą złożyć wniosek o uzyskanie dostępu do wszystkich dokumentów lub ich kopii niezbędnych do przeprowadzenia audytu wkładów narodowych.

ROZDZIAŁ  12

USTALENIA FINANSOWE

12.1. Zasadniczo, usługi i produkty ujęte w POW i dostarczone podmiotom NATO na wniosek HQ SACT oraz Uczestnikom będą bezpłatne. Wyjątki, dodatkowe informacje oraz szczegółowe wymagania lub ograniczenia zostaną określone i zatwierdzone przez SC.
12.2. Opłaty za usługi i produkty dostarczone Partnerom zostaną ustalone przez SC lub wyszczególnione w odpowiedniej umowie lub porozumieniu.
12.3. W przypadku kursów realizowanych przez lub za pośrednictwem NATO CI COE, również na rzecz personelu NATO, dopuszcza się pobieranie indywidualnych opłat za kurs, o ile są one ustanowione zgodnie z zasadami wszystkich właściwych STANAG.
12.4. Wszystkie przychody z działalności NATO CI COE zostaną odzwierciedlone w budżecie i odnotowane jako przychód.

ROZDZIAŁ  13

ROSZCZENIA

13.1. Roszczenia wynikające z lub powstałe w związku z działaniami NATO CI COE będą rozstrzygane zgodnie z Artykułem VIII NATO SOFA, a po nadaniu statusu międzynarodowego przez NAC, zgodnie z Artykułem 6 Protokołu Paryskiego, wedle właściwości.
13.2. Wszelkie roszczenia przypisane NATO CI COE, w tym ich części wynikające spoza zapisów Protokołu Paryskiego, będą współdzielone przez Uczestników zgodnie z ich udziałem w kosztach ustalonym według punktu 10.3.

ROZDZIAŁ  14

BEZPIECZEŃSTWO

14.1. Bezpieczeństwo zewnętrzne na ich terytorium jest odpowiedzialnością właściwych FN.
14.2. Dyrektor, jako kierujący Organem NATO, jest władzą bezpieczeństwa NATO CI COE.
14.3. Zarządzanie bezpieczeństwem w ramach obiektów wykorzystywanych przez NATO CI COE, w tym wizyty, poświadczenia bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwo informacji są odpowiedzialnością Dyrektora działającego zgodnie z właściwymi polityką bezpieczeństwa i procedurami FN i NATO.
14.4. Bez uszczerbku dla obowiązków Dyrektora zdefiniowanych powyżej w punkcie 14.3, Uczestnicy podejmą środki niezbędne do zapewnienia, że ich personel będzie przestrzegał obowiązujących umów i porozumień w zakresie bezpieczeństwa. Podobnie zapewnią też zgodność z odpowiednimi polityką bezpieczeństwa i procedurami w zakresie wszelkich produktów lub usług otrzymanych lub uzyskanych z NATO CI COE.
14.5. Informacje niejawne gromadzone, przetwarzane, wytwarzane, przekazywane lub wymieniane wskutek wykonania niniejszego MOU będą traktowane zgodnie z C-M (2002) 49 "Bezpieczeństwo w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego", z dnia 17 czerwca 2002 r., w stosownej dopuszczonej wersji, z uwzględnieniem wszystkich uzupełnień i poprawek oraz istniejących międzynarodowych porozumień oraz ustaleń.
14.6. Informacje jawne gromadzone, przetwarzane, wytwarzane, przekazywane lub wymieniane wskutek wykonania niniejszego MOU będą traktowane zgodnie z C-M (2002) 60 "Zarządzanie informacjami nieklasyfikowanymi", z dnia 11 lipca 2002 r., w stosownej dopuszczonej wersji, z uwzględnieniem wszystkich uzupełnień i poprawek oraz istniejących porozumień i ustaleń w zakresie bezpieczeństwa.
14.7. W działaniach NATO CI COE, w których niezbędne jest zaangażowanie wykonawców, konsultantów lub innych pracowników, NATO CI COE będzie zawierać z nimi specjalne umowy o zachowaniu poufności.
14.8. W przypadku rozwiązania lub wycofania się z niniejszego MOU, Uczestnicy zapewnią, że postanowienia dotyczące bezpieczeństwa, ujawniania informacji i poufności pozostaną w mocy.

ROZDZIAŁ  15

USTALENIA PRAWNE

15.1. NATO CI COE oraz jego personelowi może zostać nadany status w myśl Artykułu 14 Protokołu Paryskiego oraz dodatkowych umów do tego Protokołu, po akredytacji przez MC oraz aktywacji przez NAC jako Organ Wojskowy NATO.
15.2. Oba Państwa Ramowe będą dążyć do zawarcia z HQ SACT Porozumień Dodatkowych (Supplementary Agreement) do Protokołu Paryskiego w celu implementacji międzynarodowego statusu NATO CI COE.
15.3. Przed nadaniem NATO CI COE statusu międzynarodowego, przyłączenie elementów krajowych do NATO CI COE odbędzie się zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego i międzynarodowego, włączając w to przepisy NATO SOFA.
15.4. Prawo własności w zakresie własności intelektualnej wytworzonej przez NATO CI COE będzie należało do NATO CI COE i będzie przez nie administrowane, chyba że SC zadecyduje inaczej, a w każdym przypadku w zgodności z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego.
15.5. Bez uszczerbku dla zobowiązań wynikających z Traktatu Północnoatlantyckiego, NATO SOFA oraz Protokołu Paryskiego, Uczestnicy nie zamierzają tworzyć żadnych praw lub zobowiązań w rozumieniu prawa międzynarodowego na mocy niniejszego MOU.
15.6. Uczestnicy nie zamierzają powodować konfliktu między niniejszym MOU a stosownymi przepisami krajowymi lub międzynarodowymi. Jednakże w przypadku, gdyby taki konflikt zaistniał, obowiązujące prawo mające zastosowanie na ich terytorium lub prawo międzynarodowe przeważa. Każdy Uczestnik, którego prawa lub zobowiązania wynikające z przepisów krajowych lub prawa międzynarodowego zostały naruszone, powiadomi o tym innych Uczestników na piśmie.

ROZDZIAŁ  16

PRZYJĘCIE NOWYCH UCZESTNIKÓW

16.1. Przyjęcie każdego nowego Uczestnika do niniejszego MOU, co oznaczać będzie również przystąpienie do każdego istniejącego porozumienia między obecnymi Uczestnikami i Partnerami, odbędzie się za pomocą Noty o Przystąpieniu (NOJ), której przykład zamieszczono w Załączniku F i która podpisywana będzie przez nowego Uczestnika i obecnych Uczestników. Inne wersje NOJ, które są akceptowalne dla wszystkich Uczestników, mogą również być wykorzystywane.
16.2. Oprócz wkładu wynikającego z podziału kosztów, przed podpisaniem NOJ, początkowy wkład przyszłego Uczestnika w celu pokrycia kosztów wartości rezydualnej poczynionych inwestycji, jeśli miały miejsce, zostanie określony przez Uczestników i wyszczególniony w NOJ.
16.3. Jeśli inaczej nie określono w NOJ, NOJ wejdzie w życie z datą złożenia ostatniego podpisu.
16.4. NOJ będzie wiążąca dla Uczestnika tylko wtedy, jeśli Uczestnik ten podpisze również NOJ dla MOU Relacji Funkcjonalnej NATO CI COE.

ROZDZIAŁ  17

WYCOFANIE SIĘ UCZESTNIKÓW

17.1. Każdy Uczestnik może wycofać się z niniejszego MOU po przedłożeniu wszystkim innym Uczestnikom dwunastomiesięcznego pisemnego wypowiedzenia. Wycofujący się Uczestnik powiadomi na piśmie również Dyrektora i SC. FN należycie poinformują HQ SACT na piśmie.
17.2. W przypadku wycofania się Uczestnika, pozostali Uczestnicy przeanalizują wszystkie nieukończone projekty w celu podjęcia decyzji o ich kontynuowaniu, anulowaniu lub ograniczeniu ich zakresu. W przypadku jeśli żaden inny Uczestnik nie obejmuje stanowisk i/lub zobowiązań finansowych związanych z wycofaniem się lub zmniejszonym uczestnictwem, pozostali Uczestnicy będą starali się zredukować koszty operacyjne tak szybko, jak to możliwe w celu dostosowania ich do nowej sytuacji. W związku z faktem, że POW jest zazwyczaj określany z rocznym wyprzedzeniem, okres przejściowy powinien umożliwić zakończenie wszystkich projektów w tym okresie.
17.3. Jeśli Uczestnik wycofa się z niniejszego MOU, będzie nadal zapewniał pełen wkład finansowy do NATO CI COE aż do zakończenia roku budżetowego, w którym wygasa okres wypowiedzenia, i będzie odpowiedzialny za swoje zobowiązania finansowe wynikające z okresu uczestnictwa, o ile wynikające zobowiązania finansowe nie zostaną przejęte przez innych Uczestników i zaakceptowane przez SC.
17.4. Wycofanie się Państwa Sponsorującego z MOU Relacji Funkcjonalnej NATO CI COE będzie stanowiło, bez uprzednich powiadomień, wycofanie się z niniejszego MOU.
17.5. Jeśli Uczestnik nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań w zakresie zapewnienia zasobów ludzkich lub funduszy przez okres dłuższy niż rok w kwestiach wyznaczenia personelu lub wkładu do budżetu, jego prawo do głosowania w SC będzie automatycznie zawieszone dopóki pozostali członkowie SC z prawem do głosowania zadecydują, że zobowiązania te zostały wypełnione. Jeśli Uczestnik nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań przez okres dłuższy niż dwa lata, zostanie to automatycznie uznane za wycofanie się z niniejszego MOU przez tego Uczestnika.
17.6. Każdy Uczestnik, z wyjątkiem któregokolwiek z FN, może zdecydować o zawieszeniu swojego udziału w niniejszym MOU poprzez przedłożenie dwunastomiesięcznego pisemnego zawiadomienia do wszystkich innych Uczestników. Zawiadomienie określi datę i czas trwania zawieszenia. W przypadku zawieszenia swojego udziału przez Uczestnika, jego zobowiązania i prawa, wliczając zapewnienie personelu i środków finansowych, zostają również zawieszone wraz z prawem do głosowania w SC. W takim przypadku zapisy punktu 17.5. o automatycznym wycofaniu się nie mają zastosowania. Po przedłożeniu stosownego zawiadomienia o zamierzonym zawieszeniu, dany Uczestnik zgadza się, że przedstawiciele innych Uczestników w SC mogą przypisać stanowiska zawieszonego Uczestnika do któregokolwiek Uczestnika lub zarekomendować przydzielenie ich przystępującemu Uczestnikowi. Uczestnicy mogą przerwać swoje dobrowolne zawieszenie w dowolnym czasie poprzez przedłożenie pisemnego zawiadomienia wszystkim Uczestnikom i, jeśli będzie to niezbędne, mogą zwrócić się o uzyskanie zgody SC na obsadzenie stanowisk.

ROZDZIAŁ  18

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

18.1. Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub realizacji niniejszego MOU będą rozstrzygane wyłącznie w drodze konsultacji pomiędzy zaangażowanymi Uczestnikami i nie będą kierowane do żadnego krajowego lub międzynarodowego trybunału ani żadnej strony trzeciej celem rozstrzygnięcia.
18.2. Językiem rozstrzygania sporów będzie język roboczy NATO CI COE.

ROZDZIAŁ  19

ZMIANY I REJESTR ZMIAN

19.1. Każdy Uczestnik może proponować zmiany do niniejszego MOU. Polski Uczestnik, jako depozytariusz niniejszego MOU, będzie zarządzał procesem zmian.
19.2. Za wyjątkiem Załącznika G, niniejsze MOU i jego Załączniki mogą być zmieniane wyłącznie za pisemną zgodą wszystkich Uczestników, o ile nie określono inaczej w niniejszym MOU. HQ SACT musi być pisemnie informowane o wszelkich zmianach do niniejszego MOU, jego załączników oraz innych uzgodnień.
19.3. Każda zmiana wprowadzona do niniejszego MOU zostanie zapisana w porządku chronologicznym w rejestrze zmian dołączonym jako Załącznik G. Rejestr zmian będzie aktualizowany przez Polskiego Uczestnika a następnie zostanie przesłany do każdego innego Uczestnika, HQ SACT oraz do NATO CI COE, po zaistnieniu każdej zmiany.

ROZDZIAŁ  20

ROZWIĄZANIE

20.1. Niniejsze MOU ulegnie rozwiązaniu w przypadku:
a. pisemnej decyzji wszystkich Uczestników;
b. wycofania się Polskiego lub Słowackiego Uczestnika;
c. rozwiązania MOU Relacji Funkcjonalnej NATO CI COE.
20.2. W przypadku rozwiązania niniejszego MOU, wartość rezydualna sprzętu i innych dóbr kapitałowych, które zostały zakupione z budżetu wspólnego Uczestników, zostanie rozdystrybuowana między Uczestnikami zgodnie z ich udziałami w podziale kosztów według punktu 10.3.
20.3. W przypadku rozwiązania niniejszego MOU lub formalnego przedłożenia zawiadomienia przez Uczestnika o wycofaniu się, postanowienia niniejszego MOU będą stosowane aż do momentu rozstrzygnięcia wszelkich otwartych kwestii.

ROZDZIAŁ  21

WEJŚCIE W ŻYCIE

21.1. Niniejsze MOU wejdzie w życie z datą złożenia ostatniego podpisu.
21.2. Niniejsze MOU będzie obowiązywało Uczestnika tylko wtedy, jeśli Uczestnik ten podpisze również MOU Relacji Funkcjonalnej NATO CI COE.

ROZDZIAŁ  22

USTALENIA KOŃCOWE

22.1. Niniejsze MOU, zwane również "MOU Operacyjnym NATO CI COE", składa się z dwudziestu dwóch rozdziałów i siedmiu załączników. Załączniki stanowią integralną część niniejszego MOU.
22.2. Odniesienia do dokumentów polityki NATO będą uwzględniały również zmiany tych dokumentów lub, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, będą również odnosić się do dokumentów, które je zastąpią.

Niniejsze MOU zostało podpisane w jednym egzemplarzu w języku angielskim. Oryginał niniejszego MOU zostanie zdeponowany u Polskiego Uczestnika, który przekaże potwierdzone odpisy każdemu z Uczestników i HQ SACT oraz NATO CI COE.

POWYŻSZE STANOWI POROZUMIENIE UZGODNIONE POMIĘDZY UCZESTNIKAMI.

Zważywszy na konieczność wywiązania się z obowiązków wynikających z wewnętrznej krajowej procedury, która obowiązuje w Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeczpospolita Polska rozumie postanowienia zawarte w punkcie 15.5. niniejszego MOU jako zobowiązanie do niepozostawania w sprzeczności z jakimikolwiek innymi postanowieniami wynikającymi z prawa międzynarodowego.

Załącznik A do MOU Operacyjnego NATO CI COE

Tabela uczestnictwa
UczestnicyLiczba przydzielonych stanowisk mających wpływ na podział kosztów
POL18
SVK6
HRV1
CZE1
DEU1
HUN1
ITA1
LTU1
ROU1
SVN1
Suma przydzielonych stanowisk32

Załącznik B do MOU Operacyjnego NATO CI COE

Zakres kompetencji Komitetu Sterującego NATO CI COE
1. Na mocy niniejszego MOU, SC jest odpowiedzialny za wyznaczanie kierunków i nadzorowanie wszystkich działań oraz administracji NATO CI COE, biorąc pod uwagę interesy Uczestników w odniesieniu do wszystkich kwestii związanych z NATO CI COE.
2. Obowiązki i zadania SC będą obejmowały, ale nie będą ograniczone do:
a. określania długoterminowej perspektywy strategicznej oraz rozpatrywania i zatwierdzania planu rozwoju NATO CI COE;
b. monitorowania wykonywania roli i zadań NATO CI COE, łącznie z jego finansowaniem, zarządzaniem i przydziałem personelu;
c. zatwierdzania budżetu i POW na kolejny rok budżetowy;
d. zatwierdzania Procedur Administracji Finansowej (FAP) i dyrektyw dla funkcjonowania NATO CI COE;
e. zatwierdzania Rocznych Sprawozdań Finansowych zawierających Sprawozdania z Wykonalna Budżetu;
f. zapoznawania się z i odnotowywania średnioterminowego planu finansowego i zatwierdzania raportu budżetowego Dyrektora;
g. rozpatrywania i zatwierdzania dodatkowych, zgłaszanych poza przyjętym cyklem wniosków do POW, które wymagają zmian do budżetu;
h. kierowania funkcjami audytu i zapoznawania się z raportami z audytów;
i. rekomendowania warunków uczestnictwa Partnerów w przedsięwzięciach NATO CI COE i zapewniania odpowiednich porozumień lub uzgodnień;
j. zatwierdzania opisów stanowisk personelu NATO CI COE;
k. zajmowania się innymi zasadniczymi zagadnieniami kadrowymi, prawnymi i administracyjnymi;
l. określania wytycznych w zakresie relacji funkcjonalnych NATO CI COE z innymi podmiotami;
m. dokonywania przeglądu i wprowadzania zmian Koncepcji NATO CI COE;
n. proponowania Uczestnikom zmian do MOU i jego Załączników poprzez Polskiego Uczestnika;
o. zapoznawania się z raportem Dyrektora dotyczącym jakiejkolwiek procedury wynikającej z punktu 17.5. oraz decydowania, czy obowiązki Uczestnika zostały wypełnione;
p. ustanawiania organów pomocniczych, takich jak grupy robocze, odpowiadających przed SC.
3. SC jest uprawniony do:
a. stawiania Dyrektorowi zadań i
b. uzyskiwania wsparcia od NATO CI COE za pośrednictwem Dyrektora.
4. SC zbierać się będzie przynajmniej raz w roku. SC określi częstotliwość, miejsce i czas trwania posiedzeń.
5. Przewodniczący SC NATO CI COE jest odpowiedzialny za przygotowanie posiedzeń, w tym terminową dystrybucję zaproszeń i agendy wraz z odpowiednimi dokumentami wspierającymi. Agendy posiedzeń SC będą sporządzane z wyprzedzeniem i rozprowadzone wraz ze wszystkimi innymi dokumentami wspierającymi niezbędnymi do podjęcia decyzji przynajmniej 45 dni przed każdym posiedzeniem. Uzgodniony protokół ze spotkania zostanie przekazany członkom SC. Zapis podjętych decyzji zostanie rozdystrybuowany na końcu każdego posiedzenia.
6. Decyzje SC nie mogą być podejmowane w drodze procedury milczenia, chyba że SC zadecyduje inaczej. Decyzje mogą być podejmowane za pomocą innych środków komunikacji niż posiedzenie, zgodnie z decyzją SC.
7. Każdy Uczestnik może zapewnić udział innych niezbędnych ekspertów w charakterze doradczym w celu wspierania swojego przedstawiciela w SC.
8. HQ SACT będzie, a inne podmioty NATO mogą być, zależnie od zgody SC, zapraszane na posiedzenia SC bez praw do głosowania, aby doradzać SC w zakresie wymogów i priorytetów podmiotów NATO. Inne podmioty mogą być zapraszane po zatwierdzeniu przez SC.
9. SC będzie przewodniczył odpowiedni rangą przedstawiciel FN.
10. Przewodniczący SC będzie:
a. odpowiedzialny za przeprowadzanie posiedzeń SC;
b. nadzorował wykonanie decyzji podjętych przez SC;
c. w razie potrzeby organizował podejmowanie decyzji przez SC pomiędzy posiedzeniami;
d. utrzymywał współpracę między Dyrektorem NATO CI COE a Uczestnikami i HQ SACT w sprawach dotyczących niniejszego MOU;
e. reprezentował SC w relacjach zewnętrznych na wyraźne polecenie SC.

Załącznik C do MOU Operacyjnego NATO CI COE

Zakres kompetencji Dyrektora NATO CI COE
1. Dyrektor odpowiada przed i otrzymuje zadania od SC NATO CI COE.
2. Dyrektor jest odpowiedzialny za:
a. bieżące zarządzanie NATO CI COE;
b. dowodzenie i kierowanie (wyłączając kwestie dyscyplinarne) wewnątrz NATO CI COE w stosunku do personelu;
c. odpowiadanie przed i informowanie SC o wszystkich zagadnieniach wymagających uwagi SC lub na wniosek SC;
d. zapewnienie wykonania POW i budżetu;
e. przygotowanie i przedłożenie SC projektów budżetu i POW, jak również śródterminowego planu finansowego na 5 kolejnych lat;
f. przedłożenie SC Rocznego Sprawozdania Finansowego zawierającego Sprawozdanie z Wykonania Budżetu za poprzedni rok budżetowy;
g. zatwierdzanie zobowiązań wyłącznie w celu wykonania oraz w ramach limitów zatwierdzonego budżetu;
h. procedowanie wniosków do POW z HQ SACT, od Uczestników i Partnerów;
i. przekazywanie SC celem rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosków do POW składanych poza przyjętym cyklem, które wymagają zmiany do zatwierdzonego budżetu;
j. ciągłą koordynację w zakresie POW z HQ SACT, wliczając przedkładanie HQ SACT stałych sprawozdań;
k. tworzenie grup roboczych dla efektywnego wykonania POW i optymalizacji realizacji innych działań NATO CI COE;
l. zapewnienie wewnętrznego bezpieczeństwa NATO CI COE jako Władza Bezpieczeństwa dla NATO CI COE będącego Organem Wojskowym NATO.
3. Dyrektor jest upoważniony do:
a. angażowania HQ SACT w opracowanie i wykonanie POW oraz ustanawiania, we współpracy z HQ SACT, wzajemnych relacji oraz funkcjonalnych uzgodnień bilateralnych z podmiotami NATO;
b. konsultowania się z NATO, władzami krajowymi oraz innymi właściwymi organizacjami w celu ułatwienia wykonania swojej misji;
c. doradzania HQ SACT lub, na wniosek, innym podmiotom NATO w kwestiach kontrwywiadu;
d. zawierania porozumień o współpracy zgodnie ze stosownymi wytycznymi SC;
e. zawierania umów na rzecz NATO CI COE na podstawie zatwierdzonego budżetu i FAP;
f. proponowania dodatkowych posiedzeń SC;
g. tymczasowego (nieprzekraczającego 180 dni kalendarzowych) przenoszenia personelu na inne stanowisko w NATO CI COE, pod warunkiem, że SC został poinformowany, a zainteresowany przedstawiciel Uczestnika w SC nie wniósł zastrzeżeń;
h. zatwierdzania dodatkowych wniosków składanych poza przyjętym cyklem, jeśli nie wpływają one na składki Uczestników do budżetu na obecny rok budżetowy.

Załącznik D do MOU Operacyjnego NATO CI COE

Koszty wspólne

Uczestnicy będą dzielili koszty zgodnie z formułą podziału kosztów wyszczególnioną w punkcie 10.3. za usługi i produkty (lub materiały) niezbędne do funkcjonowania, w tym wszystkie przedsięwzięcia związane z POW NATO CI COE, wliczając, ale nie ograniczając się do,:

1. Wydatki administracyjne:
a. koszty łączności;
b. oficjalne usługi bankowe;
c. usługi pocztowe;
d. materiały MPS (benzyna, olej napędowy oraz smary);
e. materiały i usługi kopiowania i druku;
f. przesyłki administracyjne;
g. koszty gościnności.
2. Obiekty i usługi NATO CI COE:
a. konserwacja pomieszczeń i laboratoriów;
b. konserwacja drugorzędnych obiektów NATO CI COE;
c. korzystanie z pomieszczeń i sal konferencyjnych poza obiektami NATO CI COE;
d. usługa sprzątania;
e. ogrzewanie;
f. elektryczność;
g. usługa wodno-kanalizacyjna;
h. wywóz śmieci.
3. Koszty podróży:
a. koszty podróży związane z POW (koszty transportu);
b. kształcenie i szkolenie związane z wykonaniem POW (koszty transportu, opłaty za kursy i seminaria);
c. opłaty konferencyjne związane z POW.
4. Specyficzne projekty POW dotyczące NATO CI COE:
a. technologia informacyjna;
b. technologia łączności;
c. konserwacja i rozwój oprogramowania i sprzętu należącego do NATO CI COE;
d. koszty publikacji produktów NATO CI COE.
5. Wydatki na systemy łączności i informatyki (CIS) (w tym konserwacja i wymiana):
a. infrastruktura CIS;
b. oprogramowanie i sprzęt CIS;
c. materiały eksploatacyjne i naprawy CIS;
d. wynajem materiałów eksploatacyjnych CIS;
e. rozbudowa CIS.
6. Koszty umeblowania (w tym konserwacji i wymiany).
7. Specyficzny sprzęt laboratoryjny, umeblowanie, materiały eksploatacyjne oraz konserwacja związana z projektami związanymi z POW.
8. Roszczenia lub ich części wynikające z zapisów Protokołu Paryskiego, które zostały przypisane NATO CI COE.

Załącznik E do MOU Operacyjnego NATO CI COE

Wsparcie Państw Ramowych
1. Pierwszym obowiązkiem Państw Ramowych jest zapewnienie przywilejów i immunitetów NATO CI COE i jego personelowi zgodnie z właściwymi przepisami krajowymi i/lub międzynarodowymi, wedle właściwości.
2. Rzeczpospolita Polska, reprezentowana przez Ministra Obrony Narodowej, jako Państwo Ramowe zapewni w Rzeczypospolitej Polskiej:
a. bezpłatnie:
i. początkowe umeblowanie i artykuły biurowe,
ii. zabezpieczenie systemu łączności i informatyki CIS w zakresie ochrony informacji niejawnych NATO w NATO CI COE w obrębie:
a. bezpieczeństwa akredytacji systemu łączności i informatyki CIS (Władza Akredytacji Bezpieczeństwa),
b. bezpieczeństwa fizycznego/infrastruktury,
c. bezpieczeństwa emisji (Władza TEMPEST),
d. dystrybucji materiałów kryptograficznych (Krajowa Władza Dystrybucji),
iii. pocztę wojskową,
iv. początkowy sprzęt CIS (sprzęt i oprogramowanie),
v. początkową lokalną sieć (LAN),
vi. początkowy system łączności telefonicznej (wliczając telefony komórkowe),
vii. początkowy sprzęt do VTC (odpowiedni do NATO SECRET oraz Unclassified),
viii. początkową komercyjną łączność internetową lub inny nieograniczony dostęp do Internetu.
b. bezpłatnie ze stałym wsparciem:
i. dostęp do sieci NATO (NATO General Communication System Package Transport Component - NGCS PTC),
ii. dostęp do wielonarodowego systemu BICES w zakresie infrastruktury i odpowiedzialności POL BICES,
iii. infrastrukturę i usługi bezpieczeństwa,
iv. sprzęt kryptograficzny, łączność, usługi, konserwację i ochronę,
v. budynek i infrastrukturę zabezpieczającą NATO CI COE i ich konserwację.
3. Zabezpieczenie medyczne

Zgodnie z Artykułem IX.5. NATO SOFA, personelowi NATO CI COE oraz członkom rodzin członków personelu oddelegowanych do Krakowa udostępnia się udogodnienia medyczne i dentystyczne polskich Sił Zbrojnych, w tym hospitalizację, na warunkach obowiązujących personel polskich Sił Zbrojnych.

4. Obiekty rekreacyjne

Personelowi NATO CI COE oraz członkom rodzin członków personelu oddelegowanych do Krakowa udostępnia się obiekty i usługi rekreacyjne, sportowe i socjalne zależnie od dostępności miejsc na warunkach obowiązujących personel polskich Sił Zbrojnych, mając na uwadze przepisy prawa krajowego i międzynarodowego.

5. Transport i parking

Rzeczpospolita Polska, reprezentowana przez Ministra Obrony Narodowej, zapewni bezpłatnie pojazdy transportowe wykorzystywane dla celów służbowych i bezpłatny dostęp do parkingu dla pojazdów personelu NATO CI COE w Krakowie.

6. Inne wsparcie

Na wniosek, personel administracyjny polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej będzie wspierał personel NATO CI COE w Krakowie w znalezieniu zakwaterowania, założeniu rachunków bankowych i realizacji innego wsparcia praktycznego związanego z wyznaczeniem do NATO CI COE.

7. Republika Słowacka, reprezentowana przez Ministerstwo Obrony, jako Państwo Ramowe zapewni w Republice Słowackiej:
a. dostęp do i użytkowanie obszaru szkoleniowego w Lest na podstawie wzajemnie akceptowalnego harmonogramu;
b. zgodnie z Artykułem IX.5. NATO SOFA, personelowi NATO CI COE oraz uczestnikom i instruktorom szkoleń w centrum szkoleniowym w Lest dostęp do udogodnień medycznych i dentystycznych słowackich Sił Zbrojnych, w tym hospitalizację, na warunkach obowiązujących personel słowackich Sił Zbrojnych;
c. personelowi NATO CI COE oraz uczestnikom i instruktorom szkoleń w centrum szkoleniowym w Lest dostęp do obiektów i usług rekreacyjnych, sportowych i socjalnych zależnie od dostępności miejsc na warunkach obowiązujących personel słowackich Sił Zbrojnych, mając na uwadze przepisy prawa krajowego i międzynarodowego.

Załącznik F do MOU Operacyjnego NATO CI COE

Przykładowa Nota o Przystąpieniu

NOTA O PRZYSTĄPIENIU

[nazwa przystępującego organu krajowego]

DO

MEMORANDUM O POROZUMIENIU MIĘDZY

[lista Uczestników w porządku alfabetycznym]

* * *

ORAZ

[nazwa ostatniego Uczestnika w porządku alfabetycznym]

DOTYCZĄCEGO

UTWORZENIA, ADMINISTRACJI I DZIAŁANIA

CENTRUM EKSPERCKIEGO KONTRWYWIADU NATO

[Nazwa przystępującego organu krajowego]

PODJĄWSZY DECYZJĘ, o zwiększeniu swojego udziału w wysiłkach transformacyjnych [rola COE] oraz

PRAGNĄC dołączyć do obecnych Uczestników NATO CI COE, poprzez zapewnienie personelu na następujące stanowisko[a]:

- [opis stanowiska/stanowisk] od dnia [przewidywana data oddelegowania];

POSTANAWIA przystąpić z dniem [data przystąpienia] do Memorandum o Porozumieniu między [Państwa Sponsorujące Memorandum Operacyjnego NATO CI COE] dotyczącego utworzenia, administracji i działania NATO CI COE, które weszło w życie [data wejścia w życie MOU Operacyjnego];

ZGADZA SIĘ wnosić wkład do corocznego budżetu począwszy od roku budżetowego [rok] [opcjonalnie: oraz zgadza się wnieść wkład w wysokości [dokładna suma słownie i liczbowo], aby pokryć wartość rezydualną poczynionych inwestycji zgodnie z [wskazanie odpowiedniego zapisu w MOU Operacyjnym] MOU Operacyjnego NATO CI COE];

ZGADZA SIĘ przestrzegać wszelkich umów i porozumień do MOU Operacyjnego NATO CI COE zawartych do dnia wejścia w życie niniejszej Noty o Przystąpieniu, wymienionych poniżej:

- [lista umów i porozumień].

W imieniu [nazwa przystępującego organu krajowego ]

Podpis______________________

Imię i nazwisko_______________

Stanowisko__________________

Miejscowość/Data_____________

[Państwa Sponsorujące MOU Operacyjnego], jako Uczestnicy MOU Operacyjnego NATO CI COE;

WITAJĄC zobowiązanie wyrażone przez [nazwa przystępującego organu krajowego];

WYRAŻAJĄ ZGODĘ, aby [nazwa przystępującego organu krajowego] przystąpiło jako Uczestnik do Memorandum Operacyjnego NATO CI COE na warunkach określonych w niniejszej Nocie o Przystąpieniu;

WYRAŻAJĄ ZGODĘ, aby niniejsza Nota o Przystąpieniu uzupełniała MOU Operacyjne NATO CI COE.

Niniejsza Nota o Przystąpieniu wejdzie w życie tylko wtedy, jeśli nowy Uczestnik podpisze także Notę o Przystąpieniu do MOU Relacji Funkcjonalnej NATO CI COE.

Niniejsza Nota o Przystąpieniu jest podpisana w jednym egzemplarzu w języku/językach [nazwa języka/języków]. Stanowi ona zmianę MOU Operacyjnego NATO CI COE i jako taka zostanie należycie odnotowana w Rejestrze zmian MOU Operacyjnego NATO CI COE.

Oryginał dokumentu zostanie zdeponowany w [nazwa Państwa Ramowego], która przekaże potwierdzone odpisy każdemu Uczestnikowi MOU Operacyjnego NATO CI COE, Państwu Przystępującemu, NATO CI COE, a także HQ SACT.

W imieniu [pierwszy Uczestnik, w kolejności alfabetycznej]

Podpis____________________________________

Imię i nazwisko_____________________________

Stanowisko________________________________

Miejscowość/Data__________________________

[Etc.]

Załącznik G do MOU Operacyjnego NATO CI COE

REJESTR ZMIAN
DATA

ZMIANY

OPIS ZMIANYDOKUMENT ALBO DECYZJA POWODUJĄCA ZMIANĘKOMENTARZ, DATA PROMULGACJI, NAZWISKO, STANOWISKO I PODPIS OSOBY Z INSTYTUCJI ODPOWIEDZIALNEJ ZA PROMULGACJĘ