Monitor Polski

M.P.2017.571

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 maja 2017 r.

UMOWA
między Ministrem Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej a Narodową Komisją Kultury Fizycznej i Sportu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w dziedzinie sportu,
podpisana w Meksyku dnia 24 kwietnia 2017 r.

Minister Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowa Komisja Kultury Fizycznej i Sportu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, zwane dalej "Stronami",

BIORĄC POD UWAGĘ dotychczasową tradycję przyjacielskich stosunków między Stronami oraz dążąc do ich dalszego rozwoju i promowania,

PRAGNĄC rozwijać wzajemnie korzystną współpracę Stron w dziedzinie sportu,

DOCENIAJĄC rolę, jaką sport odgrywa w procesie rozwoju i umacniania przyjaznych relacji między obu państwami,

PRAGNĄC współpracować w ramach organizacji międzynarodowych, których są członkami, w dziedzinach objętych niniejszą umową,

MAJĄC NA UWADZE postanowienia umowy o współpracy w dziedzinie edukacji i kultury między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, zawartej w Warszawie dnia 12 czerwca 1997 r.,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1

CELE OGÓLNE

1.  Strony na zasadzie wzajemności będą wspierały i umacniały współpracę oraz wymianę doświadczeń w dziedzinie sportu.
2.  Strony będą tworzyły warunki do bezpośredniej współpracy instytucji rządowych i pozarządowych oraz osób prawnych i fizycznych w celu realizacji niniejszej umowy.
3.  Strony będą wspierały podejmowanie dwustronnych inicjatyw polsko-meksykańskich w dziedzinie sportu, służących osiąganiu celów niniejszej umowy.
4.  Współpraca w ramach niniejszej umowy będzie prowadzona zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej i Meksykańskich Stanach Zjednoczonych.
Artykuł  2

OBSZARY WSPÓŁPRACY

Strony dla osiągnięcia celów niniejszej umowy będą realizowały współpracę w następujących obszarach:

1) kształcenia i doskonalenia zawodowego w sporcie;
2) sportu wyczynowego i młodzieżowego;
3) sportu dla wszystkich;
4) infrastruktury sportowej;
5) informacji i dokumentacji sportowej;
6) medycyny sportowej i walki z dopingiem;
7) zarządzania w sporcie;
8) sportu osób niepełnosprawnych i polityki równych szans przez sport;
9) promowania Rzeczypospolitej Polskiej i Meksykańskich Stanów Zjednoczonych poprzez sport;
10) organizacji dużych imprez sportowych;
11) rozwoju nauk o kulturze fizycznej i sporcie; oraz
12) w każdym innym obszarze uzupełniającym cele niniejszej umowy, w którym Strony uznają współpracę za obopólnie korzystną.
Artykuł  3

FORMY WSPÓŁPRACY

Współpraca w obszarach, o których mowa w artykule 2, będzie realizowana w szczególności poprzez:

1) wspieranie udziału sportowców, trenerów sportowych oraz personelu technicznego w zawodach sportowych organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Meksykańskich Stanów Zjednoczonych;
2) koordynowanie programów wymiany sportowej, o których mowa w artykule 4;
3) wymianę między Stronami informacji, o których mowa w artykule 6, a także wspieranie takiej wymiany między działającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Meksykańskich Stanów Zjednoczonych instytucjami rządowymi i pozarządowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi;
4) zachęcanie krajowych związków sportowych, ośrodków przygotowań olimpijskich, ośrodków naukowo-badawczych oraz publicznych i niepublicznych placówek edukacyjnych działających w dziedzinie sportu do rozwijania bezpośrednich kontaktów i umacniania współpracy;
5) sprzyjanie organizacji wspólnych spotkań, konferencji, sympozjów, a także szkoleń i staży oraz wizyt studyjnych, objętych programami wymiany sportowej;
6) zachęcanie działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Meksykańskich Stanów Zjednoczonych instytucji pozarządowych do współdziałania w kształtowaniu międzynarodowej polityki w dziedzinie sportu, przede wszystkim w drodze konsultacji i spotkań dwustronnych;
7) wspieranie wymiany doświadczeń w dziedzinie zarządzania obiektami sportowymi oraz marketingu i zarządzania w sporcie;
8) współdziałanie w zwalczaniu dopingu w sporcie poprzez promowanie działań edukacyjnych przy wsparciu krajowych i międzynarodowych instytucji działających w tym obszarze;
9) wspieranie wymiany doświadczeń w dziedzinie organizacji dużych imprez sportowych;
10) wspieranie kampanii i przedsięwzięć towarzyszących imprezom sportowym, ukierunkowanych na promowanie Rzeczypospolitej Polskiej i Meksykańskich Stanów Zjednoczonych jako celów wyjazdów turystycznych; oraz
11) każdą inną formę współpracy uzupełniającą cele niniejszej umowy i uznaną przez Strony za korzystną.
Artykuł  4

PROGRAMY WYMIANY SPORTOWEJ

1.  Mając na celu owocną współpracę Strony będą koordynować i ułatwiać realizację programów wymiany sportowej między zainteresowanymi podmiotami ze strony Rzeczypospolitej Polskiej i ze strony Meksykańskich Stanów Zjednoczonych.
2.  Programy wymiany sportowej będą obejmować w szczególności:
a) trenerów sportowych,
b) sportowców,
c) kierownictwo krajowych związków sportowych oraz innych instytucji pozarządowych działających w dziedzinie sportu,
d) pracowników urzędu powołanego do obsługi Ministra Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, pracowników Narodowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych oraz odpowiednich instytucji rządowych działających w dziedzinie sportu.
e) dyrektorów szkół o profilu sportowym,
f) osoby zawodowo zajmujące się nauką o kulturze fizycznej, oraz
g) innych specjalistów w dziedzinie sportu.
Artykuł  5

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

Strony będą wspierać współpracę naukową między polskimi a meksykańskimi ośrodkami naukowo-badawczymi oraz publicznymi i niepublicznymi szkołami wyższymi działającymi w obszarze sportu, a także specjalistami i innymi osobami zajmującymi się kulturą fizyczną i sportem.

Artykuł  6

WYMIANA INFORMACJI

W celu ułatwienia współpracy w obszarach objętych niniejszą umową Strony, działając zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Meksykańskich Stanach Zjednoczonych będą prowadzić wymianę informacji w zakresie:

1) organizacji sportu;
2) finansowania sportu;
3) stanu infrastruktury, jej finansowania i zarządzania nią;
4) systemu kształcenia i szkolenia w sporcie;
5) przygotowania i przeprowadzania dużych imprez sportowych;
6) uregulowań prawnych mających zastosowanie do poszczególnych sportów; oraz
7) innych spraw będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania Stron.
Artykuł  7

FINANSOWANIE

Strony będą finansowały współpracę prowadzoną w ramach niniejszej umowy z przyznanych im środków budżetowych w zależności od ich dostępności, oceny budżetu oraz przepisów właściwego prawa krajowego.

Programy wymiany sportowej, o których mowa w niniejszej umowie będą finansowane w następujący sposób:

- po stronie polskiej w całości przez podmioty w nich uczestniczące;
- po stronie meksykańskiej ze środków, które będą przeznaczone na ten cel w budżecie Strony meksykańskiej, w zależności od ich dostępności oraz zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa meksykańskiego.
Artykuł  8

ZMIANY I UZUPEŁNIENIA

Strony za obopólną zgodą mogą dokonywać zmian i uzupełnień niniejszej umowy w formie odrębnych protokołów, które będą stanowić integralną część niniejszej umowy.

Artykuł  9

INNE UMOWY

Niniejsza umowa nie ma wpływu na prawa i obowiązki Stron wynikające z innych umów międzynarodowych, których stronami są Rzeczpospolita Polska lub Meksykańskie Stany Zjednoczone, ani z ich członkostwa w organizacjach międzynarodowych.

Artykuł  10

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Wszelkie rozbieżności dotyczące interpretacji i stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji i bezpośrednich konsultacji między Stronami.

Artykuł  11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Niniejsza umowa wchodzi w życie po upływie trzydziestu (30) dni od dnia jej podpisania.
2.  Niniejsza umowa będzie obowiązywać przez okres trzech (3) lat. Okres obowiązywania niniejszej umowy ulega automatycznemu przedłużeniu o dalsze okresy trzyletnie, o ile żadna ze Stron jej nie wypowie przekazując pisemne powiadomienie drugiej Stronie, nie później jednak niż sześć (6) miesięcy przed upływem danego okresu.
3.  W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy programy i działania rozpoczęte w okresie jej obowiązywania będą kontynuowane do czasu ich zakończenia.
4.  Z dniem wejścia w życie niniejszej umowy traci moc Porozumienie o współpracy w dziedzinie sportu między Urzędem Kultury Fizycznej i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Narodową do Spraw Sportu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, podpisane w Warszawie dnia 4 listopada 1996 r.

Sporządzono w Mieście Meksyk dnia 24 kwietnia 2017 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, hiszpańskim i angielskim, przy czym każdy z tych tekstów jest jednakowo autentyczny. W przypadku różnic w ich interpretacji tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający.