Monitor Polski

M.P.2017.951

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2017 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty o wzajemnej reprezentacji wizowej,
podpisana w Warszawie dnia 29 września 2017 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Republiki Malty, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami",

mając na względzie charakteryzującą się wzajemnym zaufaniem współpracę między polskimi i maltańskimi służbami konsularnymi,

uznając, że uproszczenie procedur wydawania wiz leży we wspólnym interesie Umawiających się Stron,

biorąc pod uwagę dorobek prawny Unii Europejskiej w zakresie wspólnej polityki wizowej,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1.
1.  Umawiające się Strony będą reprezentować się wzajemnie w procesie rozpatrywania wniosków o wizę i wydawaniu wiz, o których mowa w artykule 2 punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 roku ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy), zwanego dalej "kodeksem wizowym", zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, postanowieniami niniejszej Umowy oraz porozumieniami wykonawczymi zawieranymi na podstawie artykułu 6 niniejszej Umowy.
2.  Podejmując działania określone w ustępie 1 niniejszego artykułu, przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne Umawiających się Stron udzielają sobie nawzajem pomocy.
Artykuł  2.

Działając na podstawie artykułu 1 niniejszej Umowy, Umawiające się Strony będą przestrzegać regulacji w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz prawa wewnętrznego Umawiającej się Strony podejmującej czynności w ramach reprezentacji na rzecz drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł  3.

Umawiająca się Strona podejmująca czynności w ramach reprezentacji na rzecz drugiej Umawiającej się Strony będzie postępować z taką samą starannością, jak przy wydawaniu wiz lub przyjmowaniu danych w swoim własnym imieniu. Żadna z Umawiających się Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za czynności podjęte w ramach reprezentacji na rzecz drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł  4.

Konsultacje w sprawach wniosków wizowych przyjętych przez Umawiającą się Stronę w ramach reprezentacji na rzecz drugiej Umawiającej się Strony, które wymagają zasięgnięcia opinii organu centralnego drugiej Umawiającej się Strony lub organu centralnego innych państw członkowskich Unii Europejskiej, przeprowadza druga Umawiająca się Strona na zasadach określonych w artykule 22 kodeksu wizowego.

Artykuł  5.
1.  Opłaty związane z rozpatrywaniem wniosków wizowych lub wydawaniem wiz będą pobierane przez przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, w którym złożono wniosek wizowy.
2.  Strony zawiadamiają się nawzajem o kategoriach wiz wydawanych bez pobierania opłaty. Koszty związane z rozpatrywaniem wszystkich kategorii wniosków wizowych będą w całości pokrywane przez przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i nie będą obciążały drugiej strony.
Artykuł  6.
1.  Umawiające się Strony zawrą porozumienia wykonawcze, w których określą przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne właściwe do wykonywania postanowień niniejszej Umowy oraz niezbędne techniczne i finansowe szczegółowe zasady współpracy.
2.  Reprezentacja wizowa może być ograniczona do jednej lub kilku części procesu wydawania wiz, w szczególności do udzielania informacji wizowej, umawiania terminów osobistych wizyt w konsulacie, przeprowadzania rozmów, przyjmowania i przekazywania aplikacji wizowych wraz z dodatkową dokumentacją, zbierania danych - włączając w to dane biometryczne - i pobierania opłat
Artykuł  7.

Kwestie sporne dotyczące interpretacji i stosowania postanowień niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Umawiające się Strony w drodze dyplomatycznej.

Artykuł  8.

Umawiające się Strony mogą dokonywać zmian w niniejszej Umowie w dowolnym czasie w drodze wymiany not dyplomatycznych.

Artykuł  9.
1.  Niniejsza umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania.
2.  Niniejsza umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Może być wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron. W takim przypadku utraci moc po upływie trzydziestu (30) dni po dniu otrzymania przez drugą Umawiającą się Stronę noty informującej o wypowiedzeniu.
3.  Umawiające się Strony mogą w każdym czasie zawiesić stosowanie niniejszej Umowy w całości lub w części. Początek i koniec okresu zawieszenia podlega notyfikacji w drodze dyplomatycznej. W przypadku zawieszenia stosowania, niniejsza umowa pozostanie w mocy przez okres trzydziestu dni od dnia notyfikacji, chyba że Umawiające się Strony postanowią inaczej.
Niniejszą umowę sporządzono w Warszawie dnia 29.09.2017 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.