Monitor Polski

M.P.2020.385

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lutego 2020 r.

POROZUMIENIE
z dnia 19 lutego 2020 r.
zmieniające art. 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Warszawie dnia 29 września 2017 r.

Przekład

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

DK.3301.19/2019/19

Ambasada Republiki Malty

w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Malty w Warszawie i w nawiązaniu do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Warszawie w dniu 29 września 2017 roku, ma zaszczyt przekazać, co następuje.

W dniu 2 lutego 2020 roku wejdzie w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1155 z dnia 20 czerwca 2019 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy. Zgodnie z brzmieniem tego aktu (motyw 9. preambuły, nowy artykuł 8) reprezentujące państwo członkowskie powinno być w pełni odpowiedzialne za całą procedurę wizową bez udziału reprezentowanego państwa członkowskiego.

W związku z tym, na podstawie artykułu 8 wspomnianej wyżej Umowy oraz działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma zaszczyt zaproponować zmianę jej artykułu 4, tak aby otrzymał on brzmienie:

Konsultacje w sprawach wniosków wizowych przyjętych przez Umawiającą się Stronę w ramach reprezentacji na rzecz drugiej Umawiającej się Strony, które wymagają zasięgnięcia opinii organów centralnych drugiej Umawiającej się Strony lub organów centralnych innych państw członkowskich, przeprowadza Umawiająca się Strona w ramach sprawowanej reprezentacji na zasadach określonych w art. 22 kodeksu wizowego.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Malty na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie zmieniające artykuł 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty o wzajemnej reprezentacji wizowej, które wejdzie w życie 2 lutego 2020 roku.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, by ponowić Ambasadzie Republiki Malty w Warszawie wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, 29 stycznia 2020

Przekład

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich

Republiki Malty

Nota werbalna 480/2020

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt odnieść się do ostatniej noty werbalnej numer DK.3301.19.2019/19, z dnia 29 stycznia 2020 roku o następującej treści:

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Malty w Warszawie i w nawiązaniu do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Warszawie, w dniu 29 września 2017 roku, ma zaszczyt przekazać, co następuje.

W dniu 2 lutego 2020 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1155 z dnia 20 czerwca 2019 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy. Zgodnie z brzmieniem tego aktu (motyw 9. preambuły, nowy artykuł 8) reprezentujące państwo członkowskie powinno być w pełni odpowiedzialne za całą procedurę wizową bez udziału reprezentowanego państwa członkowskiego.

W związku z tym na podstawie artykułu 8 wspomnianej wyżej Umowy oraz działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma zaszczyt zaproponować zmianę jej artykułu 4, tak aby otrzymał on brzmienie:

Konsultacje w sprawach wniosków wizowych przyjętych przez Umawiającą się Stronę w ramach reprezentacji na rzecz drugiej Umawiającej się Strony, które wymagają zasięgnięcia opinii organów centralnych drugiej Umawiającej się Strony lub organów centralnych innych państw członkowskich, przeprowadza Umawiająca się Strona w ramach sprawowanej reprezentacji na zasadach określonych w art. 22 kodeksu wizowego.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Malty na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie zmieniające artykuł 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty o wzajemnej reprezentacji wizowej, które wejdzie w życie 2 lutego 2020 roku.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, by ponowić Ambasadzie Republiki Malty w Warszawie wyrazy najwyższego poważania."

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich ma zaszczyt przekazać swoją zgodę na wyżej wymienioną propozycję Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej o której mowa w nocie werbalnej DK.3301.19.2019/19 z dnia 29 stycznia 2020 roku.

Tym samym nota werbalna Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niniejsza nota werbalna stanowią Porozumienie o zmianie artykułu 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty o wzajemnej reprezentacji wizowej, które weszło w życie 2 lutego 2020 roku.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego poważania.

19 lutego 2020