Monitor Polski

M.P.2010.66.850

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 września 2010 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 1 września 2010 r.
w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2011

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i Nr 215, poz. 1664), zwanej dalej "ustawą", ogłasza się, że maksymalne stawki opłat produktowych na rok 2011 wynoszą odpowiednio:
1) dla opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy - 4,35 zł za 1 kg;
2) dla produktów wymienionych w poz. 1 w załączniku nr 3 do ustawy - 2,91 zł za 1 kg;
3) dla produktów wymienionych w poz. 3 w załączniku nr 3 do ustawy - 2,91 zł za 1 kg dla opony nowej i używanej regenerowanej (bieżnikowanej) oraz 11,62 zł za 1 kg dla opony używanej nieregenerowanej (niebieżnikowanej).
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).