Maksymalna wysokość kredytu bankowego na rok 1958 na budowę domów ze środków własnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1958.15.95

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 6 lutego 1958 r.
w sprawie maksymalnej wysokości kredytu bankowego na rok 1958 na budowę domów ze środków własnych ludności.

Na podstawie § 7 ust. 2 uchwały nr 81 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1957 r. w sprawie pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności (Monitor Polski Nr 22, poz. 157) zarządza się, co następuje:
1.
Zarządzenie dotyczy kredytów bankowych udzielanych w 1958 r. na budowę:
1)
domów jednorodzinnych,
2)
mieszkań w małych domach mieszkalnych i domach wielomieszkaniowych,

których powierzchnia użytkowa nie przekracza 85 m2.

2.
Zarządzenie stosuje się również do kredytów bankowych udzielanych w roku 1958 na budowę domów jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa jest większa niż 85 m2, a nie przekracza 110 m2, w przypadkach gdy:
1)
budowa została rozpoczęta w roku 1957 albo
2)
dokumentacja techniczna i urbanistyczna została zatwierdzona przed dniem 1 stycznia 1958 r., albo
3)
otrzymującym kredyt jest górnik zatrudniony przy robotach dołowych w kopalnictwie węgla lub rudy, który posiada rodzinę mieszkającą wspólnie z nim i liczącą razem z nim co najmniej 6 osób.
4) 1
budowa jest realizowana na podstawie projektów typowych zawartych w wydanym przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Warszawie katalogu domków typowych nr 1 pod numerami 008, 0110, 0130, 0216 oraz katalogu domków typowych nr 2 pod numerami 0011, 0139, 0143, 0146, 0154, 0159, 0224.
Ustala się maksymalną wysokość kredytu bankowego w kwocie 125.000 zł dla:
1)
indywidualnego budownictwa mieszkaniowego oraz spółdzielni budowlano-mieszkaniowych i spółdzielczych zrzeszeń budowy domów jednorodzinnych - na budowę domu jednorodzinnego albo mieszkania w małym domu mieszkalnym lub domu wielomieszkaniowym,
2)
spółdzielni mieszkaniowych typu lokatorskiego - jako kredyt przeciętny dla planowanego programu na budowę jednego mieszkania.
Spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe i typu lokatorskiego, które budują lokale użytkowe w domach wielomieszkaniowych, mogą uzyskać na ten cel kredyt bankowy w wysokości nie przekraczającej 2.700 zł na 1 m2 powierzchni użytkowej tych lokali.
Kredytów bankowych przeznaczonych w roku 1958 w ramach pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności udziela się przede wszystkim spółdzielniom mieszkaniowym, realizującym budowę mieszkań w domach wielomieszkaniowych, zwłaszcza spółdzielniom lokatorskim, a następnie ludności na budowę domów jednorodzinnych realizowanych na podstawie projektów typowych przy użyciu miejscowych materiałów zastępczych.
Warunki i wysokość maksymalnego kredytu bankowego dla osób, które na podstawie zarządzenia Ministra finansów z dnia 12 kwietnia 1957 r. w sprawie trybu i warunków uczestnictwa w systemie celowego premiowanego oszczędzania (Monitor Polski Nr 38, poz. 247) składają oszczędności na budowę mieszkania w Powszechnej Kasie Oszczędności - zostaną odrębnie ustalone.
1.
Na roboty rozpoczęte w 1957 r., które zgodnie z programem rzeczowym są prowadzone w 1958 r., może być przyznany uzupełniający kredyt w granicach kwot określonych w § 2.
2.
Wysokość uzupełniającego kredytu należy ustalać w zależności od stopnia zaawansowania robót i posiadanych zapasów materiałowych, pod warunkiem odpowiedniego uzupełnienia wkładu własnego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1958 r.
1 § 1 ust. 2 pkt 4 dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 3 maja 1958 r. (M.P.58.37.213) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1958 r.