Monitor Polski

M.P.1958.68.397

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 18 sierpnia 1958 r.
w sprawie maksymalnej wysokości i warunków udzielania kredytu bankowego na budowę jednego domu w ramach budownictwa mieszkalno-pensjonatowego w powiecie nowosądeckim i miastach Nowy Sącz oraz Kołobrzeg.

Na podstawie § 7 ust. 2 uchwały nr 81 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1957 r. w sprawie pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności (Monitor Polski Nr 22, poz. 157) oraz w związku z § 8 uchwały nr 151 Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie rozwoju gospodarczego powiatu nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz oraz rozszerzenia uprawnień terenowych organów władzy państwowej na tym terenie i § 8 uchwały nr 221 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1958 r. w sprawie kierunków i środków związanych z odbudową m. Kołobrzega zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Wysokość kredytu bankowego, który może być przydzielony na budowę, odbudowę bądź kapitalny remont jednego domu w ramach budownictwa mieszkalno-pensjonatowego, nie może przekroczyć 70% wartości kosztorysowej całości robót budowlanych i instalacyjnych.
2. Maksymalna wysokość pożyczki uzyskanej zgodnie z przepisem ust. 1 na jeden dom mieszkalno-pensjonatowy nie może przekroczyć w roku 1958 kwoty 250.000 zł.
§  2.
1. Kredyt bankowy może być udzielony na budowę, odbudowę bądź kapitalny remont domów przeznaczonych na cele mieszkalno-pensjonatowe o powierzchni użytkowej do 220 m2 pod warunkiem:
1) przeznaczenia na cele mieszkalne właściciela powierzchni nie przekraczającej 85 m2 powierzchni użytkowej,
2) nieposiadania przez pożyczkobiorcę domu jednorodzinnego lub spółdzielczego lokalu mieszkalnego wyłączonego spod publicznej gospodarki mieszkaniowej.
2. Kredyty bankowe będą udzielane na warunkach określonych w uchwale nr 81 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1957 r. w sprawie pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności (Monitor Polski Nr 22, poz. 157).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 1958 r.