§ 8a. - Maksymalna wysokość i warunki udzielania kredytu bankowego na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1959.96.512

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1960 r.
§  8a. 3
1.
Spółdzielnie mieszkaniowe typu lokatorskiego, którym został przyznany na realizację bieżących zadań inwestycyjnych kredyt bankowy w wysokości obowiązującej do 30 czerwca 1960 r., mogą otrzymać kredyt uzupełniający do wysokości kwoty określonej w § 1 pkt 1 oraz w § 6 ust. 1.
2.
Wysokość uzupełniającego kredytu należy ustalać w zależności od zaawansowania robót według stanu na dzień 30 czerwca 1960 r. i posiadanych przez inwestora w tym dniu zapasów materiałowych.
3 § 8a dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 5 września 1960 r. (M.P.60.73.337) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1960 r.