Maksymalna wysokość i warunki udzielania kredytu bankowego na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1959.96.512

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 12 listopada 1959 r.
w sprawie maksymalnej wysokości i warunków udzielania kredytu bankowego na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności.

Na podstawie § 7 ust. 2 i § 12 ust. 2 uchwały nr 81 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1957 r. w sprawie pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności (Monitor Polski Nr 22, poz. 157) zarządza się, co następuje:
Ustala się maksymalną wysokość kredytu bankowego dla:
1) 1
spółdzielni mieszkaniowych typu lokatorskiego w kwocie 131.500 zł jako kredytu przeciętnego dla planowanego zadania inwestycyjnego na budowę jednego mieszkania;
2)
spółdzielni budowlano-mieszkaniowych na budowę mieszkania w domu wielomieszkaniowym o powierzchni użytkowej:
a)
do 65 m2 w kwocie 125.000 zł,
b)
powyżej 65 m2 do 71 m2 w kwocie 100.000 zł,
c)
powyżej 71 m2 do 110 m2 w kwocie 50.000 zł;
3)
spółdzielni budowlano-mieszkaniowych, spółdzielczych zrzeszeń budowy domów jednorodzinnych i osób fizycznych na budowę mieszkania w małym domu mieszkalnym bądź domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej:
a)
do 71 m2 w kwocie 125.000 zł,
b)
powyżej 71 m2 do 85 m2 w kwocie 100.000 zł,
c)
powyżej 85 m2 do 110 m2 w kwocie 50.000 zł.
Wysokość kredytu bankowego udzielonego w granicach określonych w § 1 należy różnicować w zależności od sytuacji materialnej i stanu rodzinnego budujących.
1.
Pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu przysługuje:
1)
spółdzielniom mieszkaniowym typu lokatorskiego zrzeszającym pracowników zakładów gospodarki uspołecznionej, zwłaszcza robotników, realizującym budowę mieszkań w domach wielomieszkaniowych, odpowiadających obowiązującemu normatywowi mieszkaniowemu,
2)
spółdzielniom budowlano-mieszkaniowym zrzeszającym osoby wymienione w pkt 1, realizującym budowę mieszkań w domach wielomieszkaniowych, odpowiadających obowiązującemu normatywowi mieszkaniowemu,
3)
spółdzielniom budowlano-mieszkaniowym i spółdzielczym zrzeszeniom budowy domów jednorodzinnych zrzeszającym osoby wymienione w pkt 1, realizującym budowę oszczędnych małych domów mieszkalnych i domów jednorodzinnych o powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych nie przekraczającej 71 m2,
4)
pracownikom zakładów gospodarki uspołecznionej, zwłaszcza robotnikom realizującym, jako osoby fizyczne, budowę oszczędnych małych domów mieszkalnych i domów jednorodzinnych o powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych nie przekraczającej 71 m2.
2.
W ramach pierwszeństwa określonego w ust. 1 należy udzielać pożyczek w pierwszej kolejności:
1)
spółdzielniom, których członkowie gromadzą wkłady oszczędnościowe w Powszechnej Kasie Oszczędności w sposób ustalony w zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 listopada 1958 r. w sprawie dalszego usprawnienia systemu oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności (Monitor Polski Nr 94, poz. 514),
2)
osobom, które ukończyły oszczędzanie na mieszkaniowych książeczkach PKO i zgromadziły wymagany odpowiednimi przepisami wkład oszczędnościowy.
3.
Przez oszczędne małe domy mieszkalne i domy jednorodzinne, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, rozumie się domy realizowane przede wszystkim w zabudowie szeregowej przy użyciu materiałów miejscowych z mieszkaniami o ograniczonej wielkości, skromnym standardzie wyposażenia, niepodpiwniczone lub częściowo podpiwniczone o wysokości kondygnacji mieszkalnych nie przekraczającej wraz z grubością stropu 2,80 m.
Projekty typowe zawarte w wydanym przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Warszawie katalogu domków typowych pod numerami:
1)
0221 traktuje się na równi z projektami domów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4,
2)
0139, 0143, 0146, 0154, 0159, 0216, 0224 traktuje się jako projekty o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 85 m2 (§ 1 pkt 3 lit. b) niniejszego zarządzenia).
Zakazuje się przydzielania kredytów na obiekty nowo rozpoczynane przed zapewnieniem kredytu dla obiektów kontynuowanych.
1. 2
Spółdzielnie mieszkaniowe niezależnie od kredytu bankowego określonego w § 1 mogą uzyskać dodatkowe środki kredytowe na budowę lokali przeznaczonych na cele socjalne, usługowe i kulturalne w wysokości nie przekraczającej 2.850 zł na 1 m2 powierzchni użytkowej tych lokali.
2.
Uzyskanie kredytu bankowego, o którym mowa w ust. 1, w razie gdy jego wysokość odpowiada planowanemu kosztowi budowy tych urządzeń, nie wymaga posiadania przez spółdzielnię wkładu własnego.
Zarządzenie niniejsze nie dotyczy kredytów bankowych na budowę, odbudowę lub kapitalny remont obiektów mieszkalno-pensjonatowych na terenach powiatu nowosądeckiego oraz miast Nowego Sącza i Kołobrzegu. Wysokość i warunki udzielania tych kredytów określa zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 18 sierpnia 1958 r. w sprawie maksymalnej wysokości i warunków udzielania kredytu bankowego na budowę jednego domu w ramach budownictwa mieszkalno-pensjonatowego w powiecie nowosądeckim i miastach Nowy Sącz i Kołobrzeg (Monitor Polski Nr 68, poz. 397).
Spółdzielnie mieszkaniowe i osoby fizyczne, które uzyskały pozwolenia budowlane na projektowaną budowę przed 1 stycznia 1960 r., korzystają w dalszym ciągu z kredytu bankowego na warunkach obowiązujących w 1959 r. (zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 10 grudnia 1958 r. w sprawie maksymalnej wysokości kredytu bankowego na 1959 r. na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności - Monitor Polski Nr 97, poz. 534).
1.
Spółdzielnie mieszkaniowe typu lokatorskiego, którym został przyznany na realizację bieżących zadań inwestycyjnych kredyt bankowy w wysokości obowiązującej do 30 czerwca 1960 r., mogą otrzymać kredyt uzupełniający do wysokości kwoty określonej w § 1 pkt 1 oraz w § 6 ust. 1.
2.
Wysokość uzupełniającego kredytu należy ustalać w zależności od zaawansowania robót według stanu na dzień 30 czerwca 1960 r. i posiadanych przez inwestora w tym dniu zapasów materiałowych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1960 r.
1 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 5 września 1960 r. (M.P.60.73.337) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1960 r.
2 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 5 września 1960 r. (M.P.60.73.337) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1960 r.
3 § 8a dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 5 września 1960 r. (M.P.60.73.337) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1960 r.