Art. 15. - Macedonia-Polska. Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Macedonii na lata 2015-2018. Skopje.2015.08.26.

Monitor Polski

M.P.2015.1034

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 października 2015 r.
Artykuł  15
1.
Niniejszy Program wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 roku.
2.
Każda ze Stron może w formie pisemnej wypowiedzieć niniejszy Program przed upływem okresu jego obowiązywania. Wypowiedzenie staje się skuteczne z upływem trzech miesięcy od dnia otrzymania wypowiedzenia przez drugą Stronę.