Art. 14. - Macedonia-Polska. Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Macedonii na lata 2015-2018. Skopje.2015.08.26.

Monitor Polski

M.P.2015.1034

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 października 2015 r.
Artykuł  14

Warunki organizacyjne i finansowe

1.
Kwestie dotyczące pokrycia kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia osób objętych wymianą, właściwe instytucje z obu państw uzgodnią odrębnie w każdym przypadku.
2.
Terminy i program pobytu oraz warunki finansowania wymiany zespołów artystycznych realizowanej w ramach niniejszego Programu będą uzgadniane każdorazowo przez właściwe instytucje.
3.
Właściwe instytucje Stron zapewnią, że osoby uczestniczące w wymianie na podstawie niniejszego Programu będą posiadać odpowiednie, ważne podróżne ubezpieczenie medyczne pokrywające wszelkie wydatki, które podczas ich pobytu na terytorium państwa drugiej Strony mogą wyniknąć w związku z koniecznością powrotu z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią.
4.
Szczegółowe warunki techniczne i finansowe organizacji wystaw będą uzgadniane między właściwymi instytucjami i zostaną określone w odrębnych porozumieniach podpisanych przez te podmioty.