Macedonia-Polska. Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Macedonii na lata 2015-2018. Skopje.2015.08.26.

Monitor Polski

M.P.2015.1034

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY
między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Macedonii na lata 2015-2018,
podpisany w Skopje dnia 26 sierpnia 2015 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Kultury Republiki Macedonii, zwani dalej "Stronami",

pragnąc rozwijać i umacniać współpracę w dziedzinie kultury i dziedzictwa kulturowego,

działając na podstawie artykułu 16 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Macedońskim o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, sporządzonej w Warszawie dnia 29 stycznia 1998 roku,

uzgodnili, co następuje:

Wizyty studyjne

Strony będą wspierać organizację wizyt studyjnych specjalistów we wszystkich dziedzinach kultury w ramach współpracy bezpośredniej między właściwymi instytucjami obu Stron. Szczegółowe warunki organizacji i finansowania wizyt studyjnych będą uzgadniane przez te instytucje.

Festiwale

Strony, w ramach swoich możliwości, będą wspierać udział swoich artystów i zespołów artystycznych w międzynarodowych festiwalach teatralnych, muzycznych i tanecznych odbywających się na terytorium państwa drugiej Strony.

Teatr

1.
Strony będą wspierać prezentowanie dzieł dramatycznych autorów z obu państw, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł autorów współczesnych.
2.
Strony będą sprzyjać bezpośrednim kontaktom między teatrami z obu państw.

Kinematografia

1.
Strony będą wspierać udział swoich twórców oraz filmów w międzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych na terytorium państwa drugiej Strony, zgodnie z regulaminami tych festiwali.
2.
Strony będą ułatwiać organizację przeglądów filmowych. Szczegóły dotyczące ich organizacji zostaną uzgodnione przez właściwe instytucje.
3.
Strony będą popierać bezpośrednią współpracę instytucji w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących digitalizacji, konserwacji oraz upowszechniania dziedzictwa filmowego.

Muzyka

1.
Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy między instytucjami muzycznymi obu państw.
2.
Strony będą sprzyjać promocji twórczości kompozytorów z państwa drugiej Strony.

Literatura i biblioteki

1.
Strony będą popierać współpracę między bibliotekami narodowymi obu państw, w zakresie wymiany publikacji oraz doświadczeń dotyczących wykorzystania w ich działalności nowoczesnych technologii, w szczególności w celu ochrony, konserwacji i digitalizacji zbiorów bibliotecznych.
2.
Strony będą wspierać wydawanie tłumaczeń dzieł literatury polskiej w języku macedońskim oraz dzieł literatury macedońskiej w języku polskim.

Sztuki wizualne i wzornictwo

Strony będą popierać bezpośrednią współpracę między instytucjami kultury oraz organizacjami twórców działającymi w obszarze sztuk wizualnych i wzornictwa.

Muzea

1.
Strony będą popierać współpracę muzeów obu państw, w szczególności w zakresie wymiany doświadczeń w dziedzinie zarządzania tymi placówkami.
2.
Strony będą sprzyjać bezpośrednim porozumieniom muzeów, w tym działaniom podejmowanym w celu wzajemnej prezentacji zbiorów i organizacji wystaw.
3.
Strony będą sprzyjać nawiązaniu współpracy między Muzeum Sztuki w Łodzi a Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Skopje.

Dziedzictwo kulturowe

1.
Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy instytucji działających w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego.
2.
Strony będą popierać inicjatywy mające na celu ochronę i konserwację zabytków znajdujących się na terytorium obu państw, w szczególności poprzez wymianę informacji i doświadczeń między właściwymi instytucjami oraz realizację wspólnych projektów badawczych i prac konserwatorskich, a także organizację szkoleń w tym zakresie.
3.
Strona polska oferuje macedońskim badaczom skorzystanie z programu stypendialnego "Thesaurus Poloniae", koordynowanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, skierowanego do zagranicznych badaczy historii i dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europy Środkowej.

Ochrona dóbr kultury

1.
Strony będą współpracować w celu niedopuszczenia do nielegalnego przywozu, wywozu i przenoszenia własności dóbr kultury stanowiących ich dziedzictwo kulturowe, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w każdym z państw oraz konwencjami międzynarodowymi, których oba państwa są stronami.
2.
Strony uznają, że dobra kultury nielegalnie wywiezione z terytorium jednego państwa i nielegalnie wwiezione na terytorium drugiego państwa podlegają zwrotowi.

Archiwa

Strony będą popierać współpracę w dziedzinie archiwistyki, w szczególności w zakresie udostępniania zbiorów dla celów naukowych, społecznych i prawnych, a także wymianę doświadczeń i kopii dokumentów, zgodnie z Umową o współpracy między Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej a Państwowym Archiwum Republiki Macedonii z dnia 8 marca 2006 roku.

Kultura ludowa i dziedzictwo niematerialne

Strony będą popierać udział twórców i zespołów w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych odbywających się w państwie drugiej Strony, jak również współpracę specjalistów w dziedzinie kultury ludowej i ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Edukacja kulturalna i artystyczna

1.
Strony będą popierać wymianę informacji w celu zapoznania się z programami edukacji kulturalnej.
2.
Strony będą sprzyjać rozwijaniu współpracy między uczelniami artystycznymi obu państw, na podstawie bezpośrednich porozumień między nimi.

Warunki organizacyjne i finansowe

1.
Kwestie dotyczące pokrycia kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia osób objętych wymianą, właściwe instytucje z obu państw uzgodnią odrębnie w każdym przypadku.
2.
Terminy i program pobytu oraz warunki finansowania wymiany zespołów artystycznych realizowanej w ramach niniejszego Programu będą uzgadniane każdorazowo przez właściwe instytucje.
3.
Właściwe instytucje Stron zapewnią, że osoby uczestniczące w wymianie na podstawie niniejszego Programu będą posiadać odpowiednie, ważne podróżne ubezpieczenie medyczne pokrywające wszelkie wydatki, które podczas ich pobytu na terytorium państwa drugiej Strony mogą wyniknąć w związku z koniecznością powrotu z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią.
4.
Szczegółowe warunki techniczne i finansowe organizacji wystaw będą uzgadniane między właściwymi instytucjami i zostaną określone w odrębnych porozumieniach podpisanych przez te podmioty.
1.
Niniejszy Program wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 roku.
2.
Każda ze Stron może w formie pisemnej wypowiedzieć niniejszy Program przed upływem okresu jego obowiązywania. Wypowiedzenie staje się skuteczne z upływem trzech miesięcy od dnia otrzymania wypowiedzenia przez drugą Stronę.

Sporządzono w Skopje, dnia 26 sierpnia 2015 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, macedońskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc prawną. W przypadku rozbieżności w ich interpretacji tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający.