Art. 13. - M-nar.Organizacja do Spraw Migracji-Polska. Porozumienie między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji w sprawie współpracy w zakresie dobrowolnych powrotów cudzoziemców opuszczających terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa.2005.07.12.

Monitor Polski

M.P.2006.3.46

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 listopada 2005 r.
Artykuł  13
1.
Porozumienie niniejsze podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Porozumienie wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia otrzymania noty późniejszej.
2.
Umawiające się Strony zgadzają się na tymczasowe stosowanie postanowień niniejszego porozumienia od dnia jego podpisania.
3.
Porozumienie niniejsze zawarte jest na okres do dnia 31 grudnia 2005 r. Ulega ono automatycznemu przedłużeniu na dalsze roczne okresy, jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie wypowie go w drodze notyfikacji na sześć miesięcy przed upływem danego okresu.

Sporządzono w Warszawie w dniu 12 lipca 2005 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.