Monitor Polski

M.P.2014.874

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 sierpnia 2014 r.

ZMIANA UMOWY
między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju o udzielenie grantu IDF na wsparcie potencjału instytucjonalnego do opracowania Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, podpisanej w Warszawie dnia 18 stycznia 2013 r.,
podpisana w Warszawie dnia 4 sierpnia 2014 r.

Przekład

3 kwietnia 2014 r.

Janusz Piechociński

Minister Gospodarki

pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Rzeczpospolita Polska

Dot.: Rzeczpospolita Polska: Grant IDF na wsparcie potencjału instytucjonalnego do opracowania Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

Grant IDF nr TF012225

Zmiana Umowy Grantu Funduszu Powierniczego

Szanowny Panie Ministrze,

Nawiązujemy do Umowy Grantu IDF z 18 stycznia 2013 r. zawartej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską ("Odbiorca") a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju ("Bank") na realizację ww. Projektu ("Umowa Grantu"). Nawiązujemy również do Państwa listu z dnia 12 lutego 2014 r. z prośbą o wprowadzenie określonych zmian do Umowy Grantu. Po odpowiednim rozważeniu, Bank zgadza się na restrukturyzację Projektu i następujące zmiany Umowy Grantu:

1. Część A Umowy Grantu "Wspieranie procesu przygotowania Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej poprzez zdobywanie doświadczeń przy wykonywaniu zadań" będzie mieć następujące brzmienie:

"Zapewnienie usług konsultantów w celu wspierania procesu tworzenia możliwości instytucjonalnych MG i MŚ w przygotowaniu Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej dla wzmocnienia kierunków polityki Odbiorcy oraz koordynacji w zakresie działań dotyczących zmian klimatu poprzez: (i) dokonanie przeglądu dotychczasowych ocen kwestii związanych z polityką energetyczną i klimatyczną; (ii) rozszerzenie zakresu ocen i opracowanie dalszych sektorowych koncepcji/danych w oparciu o najlepsze międzynarodowe praktyki i analizy; (iii) sfinalizowanie narodowego programu w procesie konsultacji; (iv) wspieranie oceny ex ante Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz (v) przegląd i dalszy rozwój narzędzi modelowania Odbiorcy służących do projektowania gospodarki niskoemisyjnej z wykorzystaniem najlepszych międzynarodowych praktyk i analiz".

2. Część B Umowy Grantu "Tworzenie platformy wymiany wiedzy i komunikacji, wspieranie tworzenia sieci i budowanie konsensusu" zostaje wykreślona.
3. Wskaźniki postępów realizacji określone w paragrafie 2.04 (b) otrzymują brzmienie:

"(i) Przeszkolenie 25 osób z Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska i innych kluczowych agencji odpowiedzialnych za ograniczanie emisji celem podniesienia ich zdolności do przeprowadzenia merytorycznych przeglądów efektów generowanych przez instrumenty i metody wspierania polityki niskoemisyjnej, do dnia 29 listopada 2013 r.

(ii) Opracowanie i przedstawienie rządowi Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej będącego wynikiem współpracy międzyresortowej i wynikającego z konsensusu osiągniętego na poziomie krajowym i samorządowym, do dnia 18 stycznia 2016 r.

(iii) Opracowanie co najmniej jednego ogólnokrajowego programu, będącego uzupełnieniem Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, realizowanego w ramach współpracy międzyresortowej i z uwzględnieniem koordynacji pomiędzy szczeblem krajowym i samorządowym, do dnia 18 stycznia 2016 r.

Jeśli wyraźnie nie stwierdzono w tym piśmie inaczej, wszystkie pozostałe postanowienia Umowy Grantu pozostają w mocy.

Prosimy o potwierdzenie zgody Odbiorcy na niniejszą Zmianę poprzez złożenie poniżej podpisu i opatrzenie datą przez upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy obu kopii niniejszego pisma oraz zwrócenie nam jednej z podpisanych kopii. Zmiana wchodzi w życie po otrzymaniu przez Bank należycie podpisanej przez przedstawiciela Odbiorcy kopii niniejszego pisma.

Z poważaniem,

INTERNATIONAL BANK FOR

RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

/-/ podpis nieczytelny

Mamta Murthi

Dyrektor Regionalny

Europa Środkowa i Kraje Bałtyckie

Europa i Azja Środkowa

ZGODA:

RZECZPOSPOLITA POLSKA

Podpisano: /-/ podpis nieczytelny

Imię i nazwisko: Janusz Piechociński

Stanowisko: Minister Gospodarki

Data: 4.08.2014