Monitor Polski

M.P.2019.678

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lutego 2018 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o dwustronnej współpracy obronnej,
podpisana w Rydze dnia 13 czerwca 2014 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Łotewskiej, zwane dalej razem "Umawiającymi się Stronami" i osobno "Umawiającą się Stroną";

Potwierdzając swoje zobowiązania wynikające z Karty Narodów Zjednoczonych, sporządzonej w San Francisco dnia 26 czerwca 1945 roku;

Pragnąc zwiększyć współpracę obronną w kontekście Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej oraz Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego;

Uznając współpracę w dziedzinie obronności za istotny element bezpieczeństwa i stabilizacji o szczególnym znaczeniu dla wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie transformacji, budowy i doskonalenia globalnego systemu bezpieczeństwa;

Mając na względzie postanowienia Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu Ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 roku, zwanej dalej "NATO SOFA";

Uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ  1

ZASADY OGÓLNE

1.  Niniejsza Umowa określa ogólne postanowienia w zakresie dwustronnej współpracy obronnej między Umawiającymi się Stronami, opartej na zasadach równości, wzajemnych korzyści i partnerstwa.
2.  Dwustronna współpraca obronna między Umawiającymi się Stronami w ramach niniejszej Umowy będzie rozwijana w obszarach i formach wskazanych w niniejszej Umowie.
3.  Organami odpowiedzialnymi za wykonywanie niniejszej Umowy będą: Minister Obrony Narodowej we współpracy z ministrem właściwym do spraw gospodarki w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Obrony w imieniu Rządu Republiki Łotewskiej.
ARTYKUŁ  2

DEFINICJE

W niniejszej Umowie pojęcie:

1)  "personel wojskowy" oznacza członków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i Sił Zbrojnych Republiki Łotewskiej;
2)  "personel cywilny" oznacza pracowników Sił Zbrojnych, ministerstw i agencji państwowych właściwych do spraw obrony Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Łotewskiej;
3)  "Strona wysyłająca" oznacza Umawiającą się Stronę, która wysyła swój personel wojskowy i cywilny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Republiki Łotewskiej zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;
4)  "Strona przyjmująca" oznacza Umawiającą się Stronę, która przyjmuje personel wojskowy i cywilny Strony wysyłającej zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
ARTYKUŁ  3

OBSZARY DWUSTRONNEJ WSPÓŁPRACY OBRONNEJ

Dwustronna współpraca obronna między Umawiającymi się Stronami będzie obejmować następujące obszary:

1) planowanie obronne;
2) funkcjonowanie sił zbrojnych w nowoczesnych społeczeństwach demokratycznych, łącznie z wykonywaniem postanowień traktatów w dziedzinie obronności, bezpieczeństwa i kontroli zbrojeń oraz środków budowy zaufania i bezpieczeństwa;
3) wojskowe przedsięwzięcia organizacji międzynarodowych;
4) organizacja sił zbrojnych, struktura jednostek wojskowych, wsparcie logistyczne oraz polityka kadrowa i zarządzanie personelem wojskowym;
5) szkolnictwo wojskowe i szkolenie personelu wojskowego i cywilnego;
6) ćwiczenia wojskowe;
7) przedsięwzięcia policji wojskowej;
8) przedsięwzięcia w zakresie bojowego poszukiwania i ratownictwa;
9) badania i nauki wojskowe;
10) inicjatywy w dziedzinie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, łącznie z dostawami nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, badaniami, rozwojem, obsługą i remontami uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
11) techniczne aspekty modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
12) wojskowe systemy informatyczne i wojskowe technologie informatyczne i komunikacyjne;
13) medycyna wojskowa;
14) geografia wojskowa;
15) ochrona środowiska związana z zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku działalności jednostek wojskowych;
16) muzea wojskowe, w tym wymiana eksponatów muzealnych.
ARTYKUŁ  4

FORMY DWUSTRONNEJ WSPÓŁPRACY OBRONNEJ

Dwustronna współpraca obronna między Umawiającymi się Stronami będzie przeprowadzana w następujących formach:

1) spotkania ministrów właściwych do spraw obrony i ich przedstawicieli, w których ze strony Rządu Rzeczypospolitej Polskiej będą uczestniczyć przedstawiciele ministra właściwego do spraw gospodarki albo ich przedstawiciel lub przedstawicielka, jeżeli kwestie, o których mowa w artykule 3 punkty 10 i 11 niniejszej Umowy będą przedmiotem zainteresowania;
2) wymiana doświadczeń na szczeblu eksperckim;
3) konsultacje polityczno-wojskowe, konferencje i seminaria;
4) studia i praktyki w wyższych szkołach wojskowych i wojskowych instytutach badawczo-rozwojowych, łącznie z wymianą wykładowców i praktykantów;
5) fachowe doradztwo w zakresie badań, remontów i modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
6) udział w ćwiczeniach wojskowych;
7) wymiana informacji, dokumentacji i materiałów szkoleniowych;
8) organizacja przedsięwzięć kulturalnych i sportowych dla personelu wojskowego i cywilnego.
ARTYKUŁ  5

PRAWNY STATUS PERSONELU WOJSKOWEGO I CYWILNEGO

Prawny status personelu wojskowego i cywilnego Strony wysyłającej podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Republiki Łotewskiej będzie uregulowany postanowieniami NATO SOFA, jeżeli znajdą one zastosowanie.

ARTYKUŁ  6

FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ

1.  Jeżeli Umawiające się Strony nie uzgodniły inaczej, finansowanie przedsięwzięć w ramach niniejszej Umowy będzie odbywać się według następujących zasad:
1) Strona wysyłająca pokryje koszty:
a) podróży do terytorium Strony przyjmującej i z powrotem;
b) posiłków i zakwaterowania;
c) ubezpieczenia osobowego, łącznie z ubezpieczeniem zdrowotnym i od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeżeli będzie ono konieczne.
2) Strona przyjmująca pokryje koszty:
a) programów kulturalnych w czasie oficjalnych wizyt;
b) wewnętrznego transportu w ramach programu oficjalnej wizyty;
c) pierwszej pomocy medycznej dla personelu wojskowego i cywilnego Strony wysyłającej, zgodnie z zasadami ustalonymi w jej prawie wewnętrznym.
2.  Ustalenia w zakresie finansowania przedsięwzięć inne niż te, o których mowa w artykule 6 ustęp 1 punkty 1 i 2 niniejszej Umowy, dotyczące indywidualnych projektów, mogą być przedmiotem innych regulacji w odrębnych umowach i porozumieniach.
ARTYKUŁ  7

WZAJEMNA OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

Wzajemna ochrona informacji niejawnych wymienianych w związku z niniejszą Umową będzie wykonywana zgodnie z postanowieniami Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 26 lutego 2003 roku.

ARTYKUŁ  8

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane wyłącznie przez Umawiające się Strony w drodze negocjacji, w przyjazny i konstruktywny sposób.

ARTYKUŁ  9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Niniejsza Umowa wejdzie w życie w dniu otrzymania drugiej z dwóch notyfikacji w formie pisemnej, w których Umawiające się Strony wzajemnie powiadomią się o zakończeniu ich wewnętrznych procedur prawnych, niezbędnych do wejścia niniejszej Umowy w życie.
2.  Niniejsza Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.
3.  Niniejsza Umowa może być wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron w drodze notyfikacji w formie pisemnej. Wypowiedzenie będzie skuteczne po upływie 180 dni od dnia otrzymania takiej notyfikacji.
4.  Niniejsza Umowa może być zmieniona w dowolnym czasie za wzajemną zgodą Umawiających się Stron w termie pisemnej. Zmiany wejdą w życie zgodnie z postanowieniami artykułu 9 ustęp 1 niniejszej Umowy.
5.  W dniu wejścia niniejszej Umowy w życie utraci moc Porozumienie między Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Republiki Łotewskiej o współpracy w dziedzinie wojskowej, podpisane w Rydze dnia 16 września 1992 roku.

Sporządzono w Rydze dnia 13 czerwca 2014 roku w dwóch egzemplarzach w językach polskim, łotewskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie jakiejkolwiek różnicy interpretacji, tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający.