Lokalizacja stacji doświadczalnej oceny odmian.

Monitor Polski

M.P.1965.60.310

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 30 października 1965 r.
w sprawie lokalizacji stacji doświadczalnej oceny odmian.

Na podstawie § 11 uchwały nr 399 Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1954 r. w sprawie organizacji gospodarki nasiennej i zabezpieczenia rolnictwa w kwalifikowany materiał siewny zarządza się, co następuje:
Ustala się lokalizację nowej stacji doświadczalnej oceny odmian typu rolniczego w Państwowym Gospodarstwie Rolnym Niegów w gromadzie Zabrodzie, poczta Niegów, powiat wołomiński, województwo warszawskie.
Stację doświadczalną oceny odmian wymienioną w § 1 obowiązuje zakres działania ustalony w § 4 zarządzenia nr 163 Ministra Rolnictwa z dnia 27 października 1961 r. w sprawie powołania wojewódzkich stacji doświadczalnych oceny odmian.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1965 r.