Monitor Polski

M.P.1960.89.401

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 16 listopada 1960 r.
w sprawie lokalizacji stacji doświadczalnej oceny odmian.

Na podstawie § 11 uchwały nr 399 Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1954 r. w sprawie organizacji gospodarki nasiennej i zabezpieczenia zaopatrzenia rolnictwa w kwalifikowany materiał siewny zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się lokalizację nowej stacji doświadczalnej oceny odmian typu rolniczego w gospodarstwie Seroczyn, poczta Seroczyn, powiat siedlecki, województwo warszawskie.
§  2. Stację doświadczalną oceny odmian w Seroczynie obowiązuje zakres działania ustalony w § 4 ust. 1 zarządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 22 stycznia 1955 r. w sprawie lokalizacji stacji doświadczalnych oceny odmian (Monitor Polski Nr 18, poz. 187).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.