Art. 9. - Litwa-Polska. Umowa w sprawie przejść granicznych. Warszawa.1992.08.12.

Monitor Polski

M.P.2003.37.522

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 1992 r.
Artykuł  9
1. 
Niniejsza umowa podlega zatwierdzeniu przez Rządy obu Państw i wejdzie w życie po dokonaniu wymiany not powiadamiających o tym zatwierdzeniu.
2. 
Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron. W takim przypadku Umowa utraci moc po upływie dwunastu miesięcy od dnia wypowiedzenia.

Niniejszą umowę sporządzono w Warszawie dnia dwunastego sierpnia 1992 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i litewskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.