Litwa-Polska. Umowa w sprawie przejść granicznych. Warszawa.1992.08.12.

Monitor Polski

M.P.2003.37.522

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 1992 r.

UMOWA
sporządzona w Warszawie dnia 12 sierpnia 1992 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie przejść granicznych,

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Litewskiej, zwane dalej Umawiającymi się Stronami,

- kierując się pragnieniem uregulowania zasad funkcjonowania przejść granicznych,

- dążąc do zwiększenia zdolności przepustowej przejść granicznych i stworzenia warunków dla prawidłowej kontroli osób, środków transportowych i towarów,

uzgodniły, co następuje:

1. 
Przekraczanie granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską odbywa się przez następujące przejścia graniczne:
1)
Ogrodniki - Łazdijaj, drogowe;
2)
Trakiszki - Szestokaj, kolejowe.
2. 
Przejścia graniczne, wymienione w ustępie 1, są dostępne w ciągu całej doby do przekraczania granicy przez osoby, środki transportowe i towary bez względu na ich przynależność państwową.
1. 
Przekraczanie granicy państwowej przez osoby w drogowych przejściach granicznych odbywa się środkami transportowymi lub pieszo.
2. 
Przekraczanie granicy państwowej pieszo w czynnych drogowych przejściach granicznych odbywa się na specjalnie wydzielonych pasach ruchu.
1. 
Umawiające się Strony zobowiązują się otworzyć drogowe przejście graniczne Budzisko - Kalwarija, dostępne w ciągu całej doby dla osób, środków transportowych i towarów bez względu na ich przynależność państwową.
2. 
Po otwarciu przejścia granicznego Budzisko - Kalwarija dla ruchu towarowego przejście graniczne Ogrodniki - Łazdijaj będzie dostępne jedynie dla ruchu osobowego.
1. 
Każda z Umawiających się Stron przygotuje na terytorium swego państwa infrastrukturę przejścia granicznego, o którym mowa w artykule 3 ustęp 1, uwzględniającą przewidywany ruch osób, środków transportowych i towarów.
2. 
Przy projektowaniu oraz podczas budowy obiektów przejść granicznych przewiduje się możliwość stworzenia warunków do jednoczesnego przeprowadzania granicznej, celnej i innych rodzajów kontroli przez właściwe organy obu Umawiających się Stron na terytorium jednego lub drugiego państwa.
3. 
Założenia projektowe i projekty realizacyjne obiektów każdego przejścia granicznego podlegają wzajemnemu uzgodnieniu między właściwymi organami obu Umawiających się Stron.

Właściwe organy Umawiających się Stron podejmą odpowiednie kroki na rzecz usprawniania ruchu granicznego, optymalnego wykorzystania istniejących oraz otwarcia nowych, dogodnie położonych przejść granicznych. Przy realizacji tych zadań będą przestrzegane postanowienia artykułu 4.

Utworzenie, otwarcie lub zamknięcie przejść granicznych, a także zawieszenie, ograniczenie lub rozszerzenie rodzajów ruchu w czynnych przejściach granicznych odbywa się na podstawie wzajemnego uzgodnienia między Umawiającymi się Stronami, w drodze wymiany not.

1. 
Każda z Umawiających się Stron może zawiesić lub ograniczyć ruch graniczny w poszczególnych przejściach granicznych z ważnych względów sanitarno-zdrowotnych, zagrożenia bezpieczeństwa publicznego bądź z powodu klęsk żywiołowych. Umawiająca się Strona zamierzająca zawiesić lub ograniczyć ruch graniczny zawiadamia o tym drugą Umawiającą się Stronę nie później niż na pięć dni przed planowanym zawieszeniem lub ograniczeniem ruchu.
2. 
W przypadkach niecierpiących zwłoki zawiadomienie, o którym mowa w ustępie 1, powinno nastąpić nie później niż na dwadzieścia cztery godziny przed planowanym zawieszeniem lub ograniczeniem ruchu.
3. 
O zawieszeniu lub ograniczeniu ruchu granicznego w związku z planowanym remontem obiektów przejść granicznych lub urządzeń komunikacyjnych Umawiające się Strony informują się wzajemnie nie później niż na trzy miesiące przed rozpoczęciem prac remontowych, podając termin ich zakończenia.

Komendant Główny Straży Granicznej Rzeczypospolitej Polskiej i Naczelnik Służby Ochrony Granicy Republiki Litewskiej po wzajemnym porozumieniu się i uzgodnieniu z właściwymi organami swoich państw mogą w uzasadnionych przypadkach, przy zachowaniu odpowiednich wymogów i kontroli, zezwolić na przekroczenie granicy państwowej:

1)
w przejściach granicznych, w których nie przewiduje się tego rodzaju przekroczeń granicy;
2)
poza czynnymi przejściami granicznymi.
1. 
Niniejsza umowa podlega zatwierdzeniu przez Rządy obu Państw i wejdzie w życie po dokonaniu wymiany not powiadamiających o tym zatwierdzeniu.
2. 
Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron. W takim przypadku Umowa utraci moc po upływie dwunastu miesięcy od dnia wypowiedzenia.

Niniejszą umowę sporządzono w Warszawie dnia dwunastego sierpnia 1992 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i litewskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.