Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Monitor Polski

M.P.2008.27.260

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 kwietnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)
z dnia 19 marca 2008 r.
w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Na podstawie art. 28 ust. 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) ogłasza się listę projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, stanowiącą załącznik do obwieszczenia2).
______

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

2) Obwieszczenie stanowi aktualizację listy projektów indywidualnych ogłoszonych obwieszczeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (M. P. Nr 69, poz. 757), w części dotyczącej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

ZAŁĄCZNIK 

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA NA LATA 2007-2013

Lp.Nazwa projektuOrientacyjny koszt całkowity projektu (maksymalne dofinansowanie ze środków EFRR)3 (mln PLN)Przewidywany okres realizacjiMiejsce realizacji projektuInstytucja odpowiedzialna za realizację projektuUzasadnienie realizacji projektu
1234567
Oś priorytetowa I Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Instytucja Pośrednicząca - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

1Projekty aplikacyjne realizowane przez studentów i doktorantów w dziedzinach priorytetowych dla rozwoju gospodarki (PROGRAM VENTURES)12,58

(10,69)

2007-2013cały krajFundacja na Rzecz Nauki PolskiejProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 w zakresie wzmocnienia potencjału kadrowego nauki, poprzez włączenie młodej kadry naukowej do udziału w realizacji projektów badawczych w dziedzinach kluczowych dla rozwoju gospodarczego kraju.

Program ma na celu:

-wsparcie udziału studentów i doktorantów w pracach zespołów realizujących najciekawsze projekty aplikacyjne;

-rozwój innowacji we wszystkich sektorach gospodarki;

-uzyskanie wzrostu zainteresowania badaniami aplikacyjnymi;

-zainteresowanie najbardziej obiecujących studentów pracą naukową.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

2Projekty, w których uczestniczą studenci i doktoranci, zgodnie z priorytetami wskazanymi w PO IG, realizowane w najlepszych zespołach badawczych (PROGRAM TEAM)116,07

(98,66)

2007-2013cały krajFundacja na Rzecz Nauki PolskiejProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 w zakresie wzmocnienia potencjału kadrowego nauki, poprzez włączenie młodej kadry naukowej do udziału w realizacji projektów badawczych w dziedzinach kluczowych dla rozwoju gospodarczego kraju.

Program ma na celu:

-wspieranie rozwoju najlepszych zespołów badawczych;

-rozwój karier młodych naukowców poprzez umożliwienie im udziału w pracach w najlepszych zespołach naukowych w kraju;

-zachęcenie najbardziej obiecujących studentów i absolwentów do pracy naukowej.

Program jest skierowany do niezależnych zespołów badawczych prowadzących badania w kierunkach zgodnych z priorytetami z PO IG pracujących na uczelni lub w instytucie naukowym prowadzącym w sposób ciągły badania naukowe. Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

3Wsparcie międzynarodowych studiów doktoranckich realizowanych w Polsce65,40

(55,59)

2007-2013cały krajFundacja na Rzecz Nauki PolskiejProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 w zakresie wzmocnienia potencjału kadrowego nauki, poprzez włączenie młodej kadry naukowej do udziału w realizacji projektów badawczych w dziedzinach kluczowych dla rozwoju gospodarczego kraju.

Program ma na celu:

-rozwój karier młodych naukowców poprzez umożliwienie im udziału w pracach w silnym naukowo, międzynarodowym środowisku;

-zachęcenie najbardziej obiecujących studentów i absolwentów do pracy naukowej;

-wspieranie wymiany i współpracy naukowej z zagranicą.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

4Projekty obejmujące zatrudnienie wybitnych uczonych z zagranicy w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce, realizowane zgodnie z priorytetami wskazanymi w PO IG (PROGRAM WELCOME)57,86

(49,18)

2007-2013cały krajFundacja na Rzecz Nauki PolskiejProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 w zakresie wzmocnienia potencjału kadrowego nauki, poprzez włączenie młodej kadry naukowej do udziału w realizacji projektów badawczych w dziedzinach kluczowych dla rozwoju gospodarczego kraju.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów.

Program ma na celu:

-stymulowanie rozwoju jakościowego kadry naukowej w Polsce;

-przyciągnięcie do pracy w Polsce najlepszych polskich uczonych, którzy opuścili kraj;

-przyciągnięcie do pracy w Polsce wybitnych zagranicznych uczonych;

-ożywienie międzynarodowych kontaktów naukowych i wymiany doświadczeń.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

5Zaawansowane molekularne urządzenia diagnostyczne -syntetyczne przeciwciała ze zdolnością rozpoznawania specyficznych białkowych markerów procesów nowotworzenia23,36

(19,85)

2008-2011dolnośląskiePolitechnika WrocławskaProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 w kierunkach: innowacje, inwestycje, badania i rozwój, wzmocnienie konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw oraz wzrost zatrudnienia celem tworzenia warunków dla gospodarki polskiej opartej na wiedzy i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 w zakresie podniesienia poziomu technologicznego gospodarki i wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu technologicznego poprzez większe nakłady na innowacje.

Projekt wpisuje się w Krajowy Program Ramowy zakresie I strategicznego obszaru badawczego zatytułowanego "Zdrowie" oraz VI pt. "Nowe materiały i technologie".

Projekt dotyczy projektowania, syntezy oraz konstrukcji mikrourządzeń lub nanourządzeń i chipów molekularnych dla rozpoznawania markerów nowotworowych jelita grubego i tarczycy (traktowanych jako modelowe). Skonstruowane urządzenia powinny znaleźć zastosowanie w diagnostyce medycznej. Jest to możliwe ze względu na to, że w procesach rozwoju komórek nowotworowych pojawiają się specyficzne białka i związki niskocząsteczkowe - charakterystyczne biomarkery - które umożliwiają analizę rodzaju jak i stadium zaawansowania raka.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

6Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku -modelowanie i monitoring zagrożeń26,95

(22,91)

2008-2011dolnośląskiePolitechnika WrocławskaProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 w kierunkach: innowacje, inwestycje, badania i rozwój; wzmocnienie konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw oraz wzrost zatrudnienia celem tworzenia warunków dla gospodarki polskiej opartej na wiedzy i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 w zakresie podniesienia poziomu technologicznego gospodarki i wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu technologicznego poprzez większe nakłady na innowacje.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

7Optymalizacja charakterystyki i przygotowania preparatów fagowych do celów terapeutycznych13,66

(11,61)

2007-2010dolnośląskieInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PANProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 w kierunkach: innowacje, inwestycje, badania i rozwój; wzmocnienie konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw oraz wzrost zatrudnienia celem tworzenia warunków dla gospodarki polskiej opartej na wiedzy i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 w zakresie podniesienia poziomu technologicznego gospodarki i wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu technologicznego poprzez większe nakłady na innowacje.

Projekt wpisuje się w Krajowy Program Ramowy w zakresie I strategicznego obszaru badawczego zatytułowanego "Zdrowie" oraz VI pt. "Nowe materiały i technologie". W pierwszym obszarze dotyczy to priorytetowego kierunku badań, pt. "Leki innowacyjne i genetyczne, materiały oraz aparatura wspomagająca diagnostykę i terapie medyczną", w szóstym obszarze dotyczy to priorytetowego kierunku badań: pt. "Wysokoprzetworzone związki chemiczne oraz materiały o złożonych właściwościach", a także "Technologie i biotechnologie przemysłowe".

Celem projektu jest charakterystyka, rozszerzenie asortymentu oraz wprowadzenie do seryjnej produkcji preparatów bakteriofagowych (tzn. zawierających wirusy niszczące bakterie) celem ich zastosowania w ochronie środowiska i człowieka (leczenie antybiotyko-opornych zakażeń bakteryjnych).

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

8WROVASC-Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej we Wrocławiu57,50

(48,87)

2007-2013dolnośląskieWojewódzki Szpital Specjalistyczny we WrocławiuProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców Polski poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz innowacje.

Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku w zakresie priorytetów tematycznych, rozwoju bazy badawczej i wsparcia transferu wiedzy do gospodarki.

Centrum będzie miejscem wdrażania i ewaluacji nowych technologii medycznych i metod leczenia Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

9Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach108,16

(91,94)

2008-2013dolnośląskieWrocławskie Centrum Badań (EIT+)Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców Polski poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz innowacje.

Projekt obejmuje badania wyprzedzające oraz aplikacyjne dotyczące wytwarzania, technologii oraz właściwości wybranych grup zaawansowanych materiałów, w tym nanomateriałów. Celem proponowanych badań jest zwiększenie wiedzy nt. możliwości uzyskiwania materiałów o nowych lub ulepszonych właściwościach, określenie ich potencjalnych zastosowań praktycznych, opracowanie wybranych technologii ich wytwarzania.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

10Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne99,18

(84,30)

2008-2013dolnośląskieWrocławskie Centrum Badań (EIT+)Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 w kierunkach: innowacje, inwestycje, badania i rozwój; wzmocnienie konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw oraz wzrost zatrudnienia celem tworzenia warunków dla gospodarki polskiej opartej na wiedzy i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia poziomu technologicznego gospodarki i wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu technologicznego poprzez większe nakłady na innowacje.

Projekt wpisuje się w Krajowy Program Ramowy zakresie I strategicznego obszaru badawczego zatytułowanego "Zdrowie" oraz VI pt. "Nowe materiały i technologie". W pierwszym obszarze dotyczy to priorytetowego kierunku badań, pt. "Leki innowacyjne i genetyczne, materiały oraz aparatura wspomagająca diagnostykę i terapie medyczną", w szóstym obszarze dotyczy to priorytetowego kierunku badań: pt. "Wysokoprzetworzone związki chemiczne oraz materiały o złożonych właściwościach", a także "Technologie i biotechnologie przemysłowe".

W ramach projektu ustanowiono pięć priorytetów badawczych: (1) projektowanie, otrzymywanie oraz badania przedkliniczne nowych leków; (2) nośniki i systemy dostarczania leków; (3) diagnostyka molekularna; (4) biotechnologia żywności i biotechnologia w ochronie środowiska oraz (5) modelowanie biomolekularne. Uzasadnieniem do podjęcia w regionie zadań badawczych w ramach tych priorytetów są: wysoki udokumentowany poziom badań naukowych, potencjał kadrowy, obecność regionalnego przemysłu potencjalnie zainteresowanego wynikami badań, unikalność tematyki oraz możliwość wykreowania naukowej i technologicznej specjalności Wrocławia. Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

11Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu "non fusion" i "fusion" chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno-neuro-mięśniowego człowieka45,28

(22,64)

2008-2012lubuskieLfC Sp. z o.o.Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 w kierunkach: innowacje, inwestycje, badania i rozwój; wzmocnienie konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw oraz wzrost zatrudnienia celem tworzenia warunków dla gospodarki polskiej opartej na wiedzy i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia poziomu technologicznego gospodarki i wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu technologicznego poprzez większe nakłady na innowacje.

Projekt wpisuje się w Krajowy Program Ramowy w zakresie I strategicznego obszaru badawczego zatytułowanego "Zdrowie" oraz VI pt. "Nowe materiały i technologie". W pierwszym obszarze dotyczy to priorytetowego kierunku badań, pt. "Leki innowacyjne i genetyczne, materiały oraz aparatura wspomagająca diagnostykę i terapie medyczną", w szóstym obszarze dotyczy to priorytetowego kierunku badań: pt. "Wysokoprzetworzone związki chemiczne oraz materiały o złożonych właściwościach", a także "Technologie i biotechnologie przemysłowe".

Celem ogólnym projektu jest opracowanie oraz wdrożenie w praktyce produkcyjnej i medycznej innowacyjnych, małoinwazyjnych systemów/metod operacyjnego leczenia dysfunkcji układu kostno-neuro-mięśniowego(k-n-m).

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

12Funkcjonalne nano- i mikromateriały włókiennicze21,56

(18,33)

2007-2010łódzkieInstytut Inżynierii Materiałów WłókienniczychProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia warunków wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie bezpośredniego przełożenia wyników badań naukowych na działania zmierzające do wdrożenia w krajowym przemyśle m.in. włókienniczym, innowacyjnych technologii, a także nowej generacji materiałów barierowych na bazie nośników włókienniczych.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie celu 1 - Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw oraz celu 2. - Wzrostu konkurencyjności polskiej nauki.

Projekt polega na utworzeniu krajowej bazy wytwórczej funkcjonalnych nanomateriałów włókienniczych poprzez realizację silnie zdywersyfikowanych programów badawczo-wdrożeniowych umożliwiających: opracowanie nowych technologii wytwarzania aktywnych nano-i submikrocząstek oraz mikrokapsułek, oraz palety innowacyjnych produktów włókienniczych o różnym przeznaczeniu - funkcjonalnych nanomateriałów włókienniczych, opartych na ich zastosowaniu, przeprowadzenie prac badawczych i technicznych, niezbędnych dla przygotowania przemysłowego wdrożenia opracowanych technologii i produktów, wprowadzeniu do przedsiębiorstw nowych technologii wytwarzania innowacyjnych produktów i ulokowaniu ich na rynku. Projekt stanowi bezpośrednią kontynuację i rozwinięcie oraz doprowadzenie do etapu wdrożenia przemysłowego zadań realizowanych w ramach PBZ KBN-95/T08/2003. "Materiały polimerowe modyfikowane nano-cząstkami. Badania - właściwości -zastosowanie".

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

13Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych12,94

(11,00)

2007-2010łódzkieInstytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców Polski poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz innowacje.

Projekt polega na opracowaniu termiczno-ciśnieniowej metody łączenia warstw różnego typu balistycznych wyrobów włókienniczych w celu opracowania, a w konsekwencji wytworzenia, kompozytów włóknistych o różnej strukturze i kształcie. Badania naukowe zostaną wsparte seriami doświadczeń w zakresie oddziaływania ciśnienia, wysokich temperatur, czasu, itp. na założone konstrukcje kompozytów.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

14Barierowe materiały nowej generacji chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska15,45

(13,13)

2007-2011łódzkieInstytut WłókiennictwaProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia warunków wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie bezpośredniego przełożenia wyników badań naukowych na działania zmierzające do wdrożenia w krajowym przemyśle m.in. włókienniczym, innowacyjnych technologii, a także nowej generacji materiałów barierowych na bazie nośników włókienniczych.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie celu 1- Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw oraz celu 2. - Wzrostu konkurencyjności polskiej nauki. Wpisuje się także w Oś priorytetową 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii -jako projekt badawczo-rozwojowy o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowanym na bezpośrednie zastosowanie praktyczne. Należy do grupy tematycznej Techno - Nowe materiały i technologie. Jest zgodny z Celem działania 1.3 - zakłada wzrost wykorzystania wyników prac B+R przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Projekt wpisuje się w Narodową strategię wzmocnienia sfery badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nanotechnologii opracowanej przez interdyscyplinarny Zespół ds. Nanonauki i Nanotechnologii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tematyka proponowanego projektu kluczowego zgodna jest także z priorytetami Krajowego Programu Ramowego: Działanie na rzecz Rozwoju: Technologie, Strategiczny obszar badawczy VI: Nowe materiały i technologie, Strategiczny obszar badawczy V: Bezpieczeństwo.

Projekt jest zgodny z celami dokumentów Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013 oraz Strategia rozwoju nauki w Polsce do 2013 roku oraz perspektywiczną prognozą do roku 2020 (cel: Wzrost międzynarodowej konkurencyjności polskiej nauki).

Projekt polega na wykonaniu badań i prac rozwojowych nad materiałami barierowymi nowej generacji na bazie nośników włókienniczych, chroniących człowieka przed szkodliwymi czynnikami fizycznymi środowiska.

Badania obejmą:

* materiały ekranujące przed polami elektromagnetycznymi (PEM) i optymalizowanie technik ekranowania;

* materiały barierowe o właściwościach ochronnych przed promieniowaniem UV oraz materiały fotokataliczne i antybakteryjne;

* materiały barierowe antyelektrostatyczne;

* materiały barierowe/maskujące przed promieniowaniem VIS, IR, mikrofalowym, termicznym.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.
15Biodegradowalne wyroby włókniste35,58

(30,24)

2007-2010łódzkiePolska Platforma Technologiczna Przemysłu Tekstylnego koordynator Politechnika ŁódzkaProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia warunków wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie bezpośredniego przełożenia wyników badań naukowych na działania zmierzające do wdrożenia w krajowym przemyśle m.in. włókienniczym, innowacyjnych technologii, a także nowej generacji materiałów barierowych na bazie nośników włókienniczych.

Projekt ma istotny wpływ na osiągniecie wskaźników; realizacji ww. dokumentów w zakresie celu 1- Zwiększenie, innowacyjności przedsiębiorstw oraz celu 2. - Wzrostu konkurencyjności polskiej nauki.

Projekt polega na opracowaniu szerokiej gamy wyrobów włókienniczych na bazie polimerów ulegających biodegradacji. Wiodącym surowcem włóknotwórczym w prowadzonych pracach będzie poli (kwas mlekowy), który najczęściej wytwarzany jest przez polimeryzację z otwarciem pierścienia laktydu (polilaktyd-PLA). W pracach wykorzystane będą również: biodegradowalne poliestry i kopoliestry alifatyczne, w tym opracowane przez wykonawców projektu, modyfikowany polipropylen z dodatkiem foto i pro-degradantów oraz celuloza termoplastyczna. Otrzymane w projekcie biodegradowalne wyroby włókniste będą testowane pod względem ich przydatności do produkcji nowych wyrobów higienicznych oraz tekstylnych wyrobów rolniczych i medycznych.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

16Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju58,57

(49,79)

2007-2012łódzkiePolitechnika ŁódzkaProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców Polski poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz innowacje.

Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku w zakresie priorytetów tematycznych (biotechnologia w medycynie), rozwoju bazy badawczej i wsparcia transferu wiedzy do gospodarki.

W ramach projektu planuje się prowadzenie prac badawczo - rozwojowych oraz koncepcyjnych w następujących obszarach i zagadnieniach:

* funkcjonalność, trwałość, energooszczędność i bezpieczeństwo użytkowania budynków;

* poszukiwanie rozwiązań, które pod względem ekonomicznym (kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych) zaspokajałyby potrzeby inwestorów;

* wdrażanie rozwiązań w zakresie budownictwa i inżynierii środowiska odpowiadających idei zrównoważonego rozwoju;

* recykling materiałów i elementów budowlanych oraz możliwość ich ponownego wykorzystania;

* przeciwdziałanie zagrożeniu bezpieczeństwa obiektów i budowli ze strony czynników ludzkich - zarówno działań celowych (sabotaże, terror), jak i wynikłych z niewiedzy i zaniedbania oraz agresywnego wpływu środowiska powodującego ograniczenie trwałości konstrukcji;

* rehabilitacja obszarów zdegradowanych oraz ochrona obiektów dziedzictwa narodowego

oraz rozwiązywanie tych problemów, ze szczególnym ukierunkowaniem wyników prac na zastosowanie w praktyce.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

17Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii - testy in vitro w praktyce farmaceutycznej i klinicznej54,26

(46,12)

2007-2013łódzkieUniwersytet ŁódzkiProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców Polski poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz innowacje.

Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku w zakresie priorytetów tematycznych (biotechnologia w medycynie), rozwoju bazy badawczej i wsparcia transferu wiedzy do gospodarki.

Projekt polega na opracowaniu i walidacji narzędzi i testów laboratoryjnych pozwalających na ocenę stopnia lekooporności komórek i tkanek pobranych od pacjentów z rozwijającą się chorobą nowotworową oraz stworzeniu wiarygodnych narzędzi służących kompletnej analizie oddziaływań testowanych substancji farmaceutycznych z białkami występującymi fizjologicznie w tkankach i narządach organizmu ludzkiego, których ekspresja lub nadekspresja odpowiedzialna jest za rozwój zjawiska oporności wielolekowej i jest kontynuacją licznych projektów badawczych realizowanych przez zespół Katedry Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego a wcześniej Komitet Badań Naukowych.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

18Nowe rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne w liniach napowietrznych zapobiegające kryzysom energetycznym typu "blackout"58,57

(49,79)

2007-2011małopolskieAkademia Górniczo -HutniczaProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, celami strategicznymi NSRO i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie: priorytetu 1 Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, priorytetu 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, priorytetu 4 Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów.

Pierwszym etapem planowanych prac będzie analiza krajowego systemu energetycznego oraz zakresu jego możliwej modernizacji i rozbudowy. Następny etap prac dotyczy określenia cech materiałowych poszczególnych elementów systemu nowej generacji oraz wykonania szerokiego programu badań materiałowych o charakterze poznawczym i aplikacyjnym. W efekcie wykonanych prac zostaną opracowane i przebadane prototypy konstrukcji przewodów typu HTLS i osprzętu nowej generacji.

Projekt wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji i Krajowy Program Ramowy. Przedmiot projektu jest zgodny nie tylko z kierunkami ujętymi w RSI Województwa Małopolskiego, ale posiada zasięg co najmniej ogólnokrajowy. Obszary strategicznego rozwoju z punktu widzenia Regionalnej Strategii Innowacji to m.in.: inżynieria materiałowa wraz technologiami i technikami odlewniczymi oraz hutniczymi. Projekt dotyczy zagadnień związanych z nowymi materiałami i technologiami materiałowymi. Projekt wpisuje się w KPR w zakresie 2.1 "Zarządzanie środowiskiem" poprzez zmniejszenie uciążliwego działania linii energetycznych na otoczenie; w zakresie 6.3 "Zaawansowane materiały konstrukcyjne" poprzez wdrożenie nowej generacji materiałów w elektroenergetyce napowietrznej; w zakresie 8.1 "Nowoczesne technologie dla generowania, przetwarzania i przechowywania energii" i 8.3 "Bezpieczeństwo energetyczne państwa" poprzez wprowadzenie nowych technologii w przesyle energii oraz poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

19Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA36,29

(30,85)

2007-2011małopolskieAkademia Górniczo-HutniczaProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców Polski poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz innowacje.

Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku w zakresie priorytetów tematycznych, rozwoju bazy badawczej i wsparcia transferu wiedzy do gospodarki.

Współczesne technologie informacyjne działające w systemach rozproszonych stosowane do informatyzacji procesów biznesowych, platform usługowych oraz infrastruktury informatycznej dla e-Science są oparte na paradygmacie SOA (ang. Service Oriented Architecture). Istotą tego podejścia jest automatyzacja zarówno uruchamiania pojedynczych usług jak i integracji usług w złożone procesy biznesowe. Zasadniczymi problemami występującymi w tym obszarze są: język opisu usług, proces publikacji usługi przez jej dostarczyciela oraz wyszukiwanie potrzebnych usług przez klienta, a także wykorzystujące semantykę protokoły kompozycji usług w złożone i często długotrwałe procesy biznesowe.

Realizację projektu podzielono na dwa, wzajemnie powiązane etapy obejmujące:

I) badania w zakresie metod i narzędzi budowy systemów opartych na paradygmacie SOA,

II) budowę pilotażowych implementacji i ich wdrożenie u konkretnych odbiorców.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

20Nanotechnologia jonowa i plazmowa materiałów formowanych na bazie węgla i krzemu18,69

(15,88)

2007-2010małopolskieInstytut Fizyki Jądrowej im. Henryka

Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie rozwoju b+r; Innowacje, inwestycje, badania i rozwój a zwłaszcza w zakresie dostosowania jednostek naukowych do potrzeb nowoczesnej gospodarki i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia poziomu technologicznego gospodarki poprzez badania i rozwój oraz innowacje.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie zwiększenia nakładów na działalność badawczą i rozwojową w % PKB oraz zwiększenia liczby zgłoszonych wynalazków na 1 mln mieszkańców. Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku w zakresie wzrostu międzynarodowej konkurencyjności polskiej nauki oraz wzmocnienia współpracy nauki z gospodarką. Projekt jest również zgodny ze strategią rozwoju województwa Małopolskiego.

Projekt polega na zastosowaniu metod nanotechnologii jonowej oraz plazmowej do kształtowania własności fizycznych, chemicznych oraz mechanicznych warstwy wierzchniej przedmiotów. W wyniku oddziaływania wiązek jonów lub strumienia plazmy z warstwą wierzchnią przedmiotu można uzyskać odpowiednie warstwy wierzchnie lub powłoki o oczekiwanych (zarówno w skali nano- jaki i mikro-) własności fizyczne, optyczne, chemiczne (np. odporność na korozję) oraz mechaniczne. W szczególności w wyniku zastosowania metod nanotechnologii jonowej oraz plazmowej można w korzystny sposób modyfikować między innymi elementy precyzyjnych narzędzi, elementów maszyn oraz elementy endoprotez narządu ruchu. Metody nanotechnologii jonowej oraz plazmowej umożliwiają również formowanie złożonych wielowarstwowych oraz wielopierwiastkowych układów istotnych dla nanoelektroniki i nanooptyki. Zastosowanie metod nanotechnologii jonowej oraz plazmowej w gospodarce może wpłynąć na jej innowacyjność i konkurencyjność.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

213CLA -

biotechnologiczny kierowany lek antynowotworowy

69,71

(34,86)

2007-2012mazowieckieAdamed Spółka z o.o.Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie podniesienia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej (tu przemysłu farmaceutycznego opracowującego we współpracy ze światem nauki biotechnologiczny produkt leczniczy o innowacyjności na poziomie światowym) i celami Priorytetu I. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia poziomu technologicznego gospodarki poprzez zwiększenie nakładów na działalność badawczo-rozwojową i innowacje oraz zwiększenie współpracy z zagranicą w tym przedmiocie.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie wzrostu:

* nakładów na działalność badawczo rozwojową ogółem oraz udziału podmiotów gospodarczych w jej finansowaniu;

* udziału przedsiębiorstw przemysłowych ponoszących nakłady na działalność innowacyjną;

* liczby patentów udzielonych rezydentom polskim;

* udziału produktów wysokiej techniki w produkcji sprzedanej w przemyśle.

Projekt ponadto wpisuje się w cele "Krajowego Programu Ramowego" oraz "Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" w zakresie opracowania innowacyjnego leku przeciwnowotworowego o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania przewyższającym obecnie dostępne terapie.

Projekt jest przedsięwzięciem z dziedziny biotechnologii medycznej. Cząstką terapeutyczną będącą przedmiotem projektu jest białko o działaniu przeciwnowotworowym "uzbrojone" w specjalny system nakierowujący je na komórki nowotworowe. Opracowanie takiej cząstki jest możliwe dzięki zastosowaniu najnowszych technik bioinżynierii i biologii molekularnej. Badania wyprzedzające wykazały, że cząstka ta ma bardzo niską toksyczność w stosunku do komórek somatycznych, wybiórczo zabijając komórki nowotworu. Daje to nadzieję na ograniczenie działań niepożądanych, przy zachowaniu efektywności terapii. Kluczowym dla projektu zadaniem będzie opracowanie optymalnej formy cząstki aktywnej tak, aby posiadała maksymalną aktywność terapeutyczną zachowując jednocześnie stabilność. Następnie przewidywana jest optymalizacja syntezy i oczyszczania w skali półtechnicznej, co pozwoli na przeprowadzenie badań niezbędnych do dopuszczenia kandydata na lek do badań klinicznych, a następnie ich przeprowadzenie.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

22Centrum biotechnologii produktów leczniczych126,85

(107,82)

2007-2013mazowieckieInstytut Biotechnologii i AntybiotykówProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - podniesienia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwoju sektora usług i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie wzrostu nakładów na działalność badawczą i rozwojową, wzrostu udziału podmiotów gospodarczych w nakładach na działalność B+R oraz wzrostu udziału produktów wysokiej techniki w eksporcie. Projekt wpisuje się w obszar badawczy "Zdrowie" przedstawiony w Krajowym Programie Ramowym. W ramach tego obszaru, do priorytetowych kierunków badań należą działania 1.3 "Biologia molekularna i biotechnologia oraz ich wpływ na poprawę stanu zdrowia i jakości życia społeczeństwa" oraz 1.6 "Leki innowacyjne i generyczne, materiały oraz aparatura wspomagająca diagnostykę i terapię medyczną".

Projekt polega na utworzeniu Centrum Biotechnologii produktów leczniczych w oddziale Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków w Macierzyszu k/Warszawy.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

23Synteza kwasu akrylowego i estrów akrylowych w oparciu o surowce odnawialne, w tym o frakcję glicerynową z produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych22,64

(19,24)

2007-2010mazowieckieInstytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. MościckiegoProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców Polski poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz innowacje.

Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku w zakresie wsparcia transferu wiedzy do gospodarki.

Projekt badawczy dotyczy procesu otrzymywania kwasu akrylowego i akrylanów z wykorzystaniem półproduktów odpadowych i odnawialnych, w tym frakcji glicerynowej z produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME). Zakres badań obejmuje optymalizację poszczególnych etapów procesu (odwodnienia glicerolu do akroleiny i estryfikacji kwasu akrylowego) prowadzonych w skali ćwierć-technicznej celem uzyskania jak największej wydajności i opłacalności, sprzęganie ich z etapem utleniania akroleiny do kwasu akrylowego w linię technologiczną pracującą w sposób ciągły i opracowanie założeń do projektu procesowego.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

24Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe73,31

(62,31)

2008-2012mazowieckieInstytut Fizyki PANProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców Polski poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz innowacje.

Celem projektu jest:

* wykorzystanie osiągnięć polskiej fizyki i technologii półprzewodników oraz chemii powierzchni dla zbudowania podstaw naukowych i technologicznych nowej dziedziny przemysłu "High tech" dla opanowania znaczącej części światowego rynku tych urządzeń;

* podjęcie nowego kierunku badań interdyscyplinarnych w dziedzinie fizyki, chemii, biologii i inżynierii materiałowej;

* opracowanie nowoczesnych kwantowych nanostruktur półprzewodnikowych do urządzeń diagnostycznych o zastosowaniach w biologii, medycynie, ochronie środowiska, oraz do wykrywania skażeń bioterrorystycznych, wykorzystujący funkcjonalizację powierzchni struktur półprzewodników opartych o GaN i ZnO dla zastosowań biologicznych;

* rozwój urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe;

* stworzenie podstaw dla nowej infrastruktury produkcyjnej urządzeń i materiałów dla rozpoznania molekularnego.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

25Budowa ogólnokrajowej sieci centrów telemedycznych w dziedzinie prewencji i zwalczania chorób układu krążenia: CTM - heartnet75,82

(64,45)

2008-2011mazowieckieInstytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała WyszyńskiegoProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców Polski poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz innowacje.

Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku w zakresie priorytetów tematycznych (biotechnologia w medycynie), rozwoju bazy badawczej i wsparcia transferu wiedzy do gospodarki.

Sieć Centrów Telemedycznych - HeartNet (CTM-HeartNet) jest projektem badawczym i wdrożeniowym, którego zadaniem jest zweryfikowanie praktycznej użyteczności i efektywności usług telemedycznych w polskich realiach. W ramach poszczególnych CTM-HeartNet rozwijane będą usługi telemonitoringu, telekonsultacji oraz telenauczania. W pierwszym etapie projektu zostanie zawiązane konsorcjum między wiodącymi jednostkami medycznymi a partnerami technologicznymi. Zadaniem wiodących ośrodków medycznych tj. Instytutu Kardiologii i Szpitala Jana Pawła II będzie określenie metodologii prowadzenia projektu, wyznaczenie poziomu wskaźników rezultatów projektu, zaprojektowanie weryfikowanych w projekcie technologii telemedycznych (usług), zbieranie i opracowywanie danych z ośrodków współpracujących oraz koordynowanie działań edukacyjnych i promocyjnych. Zadaniem współpracujących ośrodków medycznych będzie udzielanie usług telemedycznych zgodnie z zaprojektowaną technologią i dostarczanie danych do ośrodków wiodących. Zadaniem partnerów technologicznych będzie zaprojektowanie i zapewnienie oraz wykonanie infrastruktury niezbędnej do działania centrów zapewniającą niezawodność i bezpieczeństwo a także zapewnienie bieżącego serwisu i nadzoru eksploatacyjnego nad siecią.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

26Metody i narzędzia projektowania i integracji sieci i usług telekomunikacyjnych45,28

(38,49)

2007-2013mazowieckieInstytut Łączności - Państwowy Instytut BadawczyProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie przyspieszenia modernizacji gospodarki poprzez usprawnienia i promocję transferu nowoczesnych technik i technologii, rozwoju badań i międzynarodowej współpracy naukowo - badawczej i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie rozwoju infrastruktury teleinformatycznej kraju, podniesienia jakości świadczonych za jej pośrednictwem usług oraz podniesienia bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie rozwoju technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, sieci inteligentnych, telekomunikacyjnych i teleinformatycznych nowej generacji, optoelektroniki, nanotechnologii w zakresie nowoczesnych systemów teleinformatycznych oraz narzędzi projektowania i badania dla potrzeb projektu. Projekt wpisuje się w "Strategię kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013" z dnia 24 czerwca 2005, "Perspektywiczną prognozę transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020" oraz "Strategię Rozwoju Kraju 2007 - 2015", z listopada 2006 r. w zakresie rozwoju informatyzacji kraju, jego zasobów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Projekt dedykowany jest opracowaniu metod i narzędzi przeznaczonych do projektowania i integracji sieci i systemów teleinformatycznych jak również ich elementów począwszy od warstwy optycznej sieci teletransmisyjnych integrujących szerokie spektrum usług związanych z przesyłaniem wszelkiego rodzaju danych po radiowe sieci lokalne małego zasięgu. Wzrastające zapotrzebowanie na szybkości systemów teletransmisyjnych, przy jednoczesnym zwiększaniu różnorodności przesyłanych danych stwarza konieczność zaprojektowania nowych rozwiązań możliwych do zastosowania we wszystkich rodzajach sieci.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

27Wpływ zmienności klimatu na środowisko gospodarkę i społeczeństwo (zmian, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego)26,95

(22,91)

2007-2010mazowieckieInstytut Meteorologii i Gospodarki WodnejProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców Polski poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz innowacje.

Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku w zakresie priorytetów tematycznych, rozwoju bazy badawczej i wsparcia transferu wiedzy do gospodarki.

Projekt będzie obejmował powiązane ze sobą problemy środowiskowe, technologiczne i techniczne, które bezpośrednio i pośrednio oddziałują na warunki życia i zdrowia ludzi, infrastrukturę komunalną, środowisko wodne, lądowe, atmosferę i gospodarkę kraju oraz skutkują znacząco na finanse państwa. Dotyczy to następujących zagadnień w zakresie:

* zmian klimatu i ich wpływu na środowisko;

* stanu zanieczyszczeń powietrza w Polsce i jego wpływu na jakość życia - możliwości ograniczenia skutków;

* zrównoważonego gospodarowania wodą, zasobami geologicznymi i leśnymi kraju;

* klęsk żywiołowych i bezpieczeństwa wewnętrznego (cywilnego i ekonomicznego) kraju;

* rozwoju metod prognozowania i systemów ostrzegania przed groźnymi zjawiskami hydrologicznymi i meteorologicznymi oraz wykorzystania ich do osłony kraju;

* Bałtyku jako elementu systemu klimatycznego i jego roli w tworzeniu się stanów zagrożenia;

* zagrożenia i uwarunkowania oraz możliwości realizacji krajowego zaopatrzenia w wodę ludności w świetle przepisów Unii Europejskiej;

* przeciwdziałania degradacji polskich zbiorników retencyjnych;

* perspektywicznego zagospodarowania dorzecza Wisły z systemem ocen wpływu inwestycji hydrotechnicznych na środowisko.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

28Diagnostyczna aparatura ultradźwiękowa - nowe metody badania i obrazowania struktury tkankowej narządów człowieka22,64

(19,24)

2007-2011mazowieckieInstytut Podstawowych Problemów Techniki PANProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu. Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie podniesienia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia poziomu technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz innowacje w szczególności wzmocnienie współpracy placówek naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie:

* udziału podmiotów gospodarczych w nakładach na działalność B+R;

* udziału produktów wysokiej oraz średniowysokiej techniki w produkcji sprzedanej w przemyśle;

* eksportu towarów na 1 mieszkańca.

Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 w zakresie tworzenia warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego oraz podniesienia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Projekt dotyczy nowych technologii medycznych i stanowić będzie zagospodarowanie niszowych obszarów diagnostyki ultradźwiękowej.

IPPT PAN dysponuje aparaturą i doświadczeniem niezbędnym do rozpoczęcia realizacji projektu.

W Zakładzie Ultradźwięków IPPT-PAN opracowywane są modele laboratoryjne urządzeń ultrasonograficznych w paśmie od 0,5 do 30 MHz oraz głowic ultradźwiękowych wdrażanych następnie do produkcji w Zakładzie Doświadczalnym Echoson w Puławach. Wśród ultrasonografów, w których rozwoju uczestniczył i dalej uczestniczy Zakład Ultradźwięków można wymienić: Onyx II, Albit i Mikrosonograf.

Ostatnie z urządzeń jest unikalne i szczególnie przydatne w diagnostyce skóry. Znaczenie wczesnej diagnostyki chorób cywilizacyjnych takich jak osteoporoza czy też choroby nowotworowe skóry trudno jest przecenić. Wielkość zagrożenia tymi chorobami i związana z nimi śmiertelność oraz koszty leczenia i rehabilitacji w pełni uzasadniają prowadzenie szeroko zakrojonych działań prewencyjnych. Zastosowanie do diagnostyki tych chorób całkowicie nieszkodliwych fal ultradźwiękowych pozwoli na prowadzenie w szerokim zakresie badań przesiewowych.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

29Kompozyty i nanokompozyty metaliczno-ceramiczne dla przemysłu lotniczego i samochodowego (akronim: KomCerMet)23,36

(19,85)

2007-2011mazowieckieInstytut Podstawowych Problemów Techniki PANProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie Podniesienia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwoju sektora usług i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie priorytetu 1: Wzrost Konkurencyjności i

Innowacyjności Gospodarki, w szczególności poprzez (c)

Podniesienie poziomu technologicznego gospodarki przez większe nakłady na badania i rozwój oraz innowacje.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia konkurencyjności krajowego przemysłu lotniczego i samochodowego poprzez zaoferowanie tym gałęziom gospodarki nowoczesnych wielofunkcyjnych materiałów kompozytowych o doskonałych właściwościach oraz umiarkowanych kosztach wytwarzania. Projekt wpisuje się w Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w zakresie działania 1.1: Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy.

Projekt polega na podjęciu kompleksowego programu badawczego nt. kompozytów i nanokompozytów ceramiczno-metalowych, obejmującego (i) technologie ich wytwarzania ze wskazaniem optymalnych metod produkcji, (ii) doświadczalne określanie właściwości fizyczno-mechanicznych, (iii) analityczno-numeryczne modelowanie zachowania się tych materiałów w różnych warunkach obciążenia i eksploatacji oraz (iv) ich testowanie przez zainteresowane firmy przemysłowe - odbiorców wyników projektu.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu

30Wspomaganie decyzji - systemy nowej generacji40,61

(34,52)

2007-2011mazowieckieInstytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii NaukProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie społeczeństwa informacyjnego i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki poprzez rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie technologii informacyjnych. Projekt wpisuje się w Krajowy Program Ramowy oraz regionalne Programy Ramowe w zakresie rozwoju technologii informacyjnych, społeczeństwa informacyjnego i teleinformatyzacji. Projekt polega na budowie nowej generacji systemów wspomagania decyzji i zaproponowaniu pilotażowych rozwiązań w tym zakresie dla medycyny (wspomaganie diagnostyki, rehabilitacji itp.), interpretacji danych geoinformatycznych (wspomaganie sterowania ruchem drogowym), ochrony środowiska i bezpieczeństwa publicznego, dla administracji państwowej i instytucji publicznych wspomagając ich działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

31Rozwój specjalizowanych systemów wykorzystujących akceleratory i detektory promieniowania jonizującego do terapii medycznej oraz wykrywania materiałów niebezpiecznych i odpadów toksycznych79,42

(67,50)

2007-2011mazowieckieInstytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja SołtanaProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu. Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia wewnątrz kraju oraz szczegółowych programów strategicznych wymienionych poniżej i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie Wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, Poprawy stanu infrastruktury podstawowej: technicznej i społecznej, Wzrostu zatrudnienia i podniesienie jego jakości, Budowy zintegrowanej wspólnoty, systemu bezpieczeństwa i zasad współpracy, Rozwoju regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. Projekt jest spójny ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Narodową Strategią Rozwoju Regionalnego. Ponadto Projekt jest zgodny z założeniami polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.

Projekt polega na opracowaniu systemów:

1. Do prześwietlania ładunków wielkogabarytowych (np. samochody ciężarowe, kontenery) w celu wykrycia przemytu odpadów i substancji toksycznych oraz towarów i technologii o znaczeniu strategicznym w tym materiałów radioaktywnych i wybuchowych.

2. Do terapii akceleratorowych opartych o:

* niskoenergetyczny przyspieszacz elektronów, którego promieniowanie fotonowe wprowadzane jest aplikatorem w bezpośrednie sąsiedztwo guza;

* średnioenergetyczny mobilny akcelerator elektronów do leczenia śródoperacyjnego;

* multienergetyczny akcelerator elektronów do wysokospecjalistycznych procedur radioterapeutycznych zintegrowany z symulatorem diagnostycznym.

Systemy te zostaną wyposażone w nowo opracowane układy towarzyszące ułatwiające prowadzenie terapii.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

32Mikro- i Nano-Systemy w Chemii i Diagnostyce Biomedycznej MNS-DIAG19,76

(16,80)

2007-2011mazowieckieInstytut Technologii ElektronowejProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców Polski poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz innowacje.

Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku w zakresie priorytetów tematycznych, rozwoju bazy badawczej i wsparcia transferu wiedzy do gospodarki. Celem projektu jest opracowanie mikro- i nano- systemów przeznaczonych do zastosowania w chemii i diagnostyce biomedycznej, a także integracja środowiska naukowego wokół Laboratorium Technologii Mikrosystemów i Nanostruktur Krzemowych należącego do Instytutu Technologii Elektronowej i w oparciu o to, wytworzenie mechanizmu ułatwiającego opracowywanie innowacyjnych konstrukcji i technologii mikro/nano-systemów ukierunkowanych na wdrożenie.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

33Nowe materiały metaliczne o strukturze nanometrycznej do zastosowań w innowacyjnych gałęziach gospodarki36,29

(30,85)

2007-2013mazowieckiePolitechnika WarszawskaProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców Polski poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz innowacje.

Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku w zakresie priorytetów tematycznych, rozwoju bazy badawczej i wsparcia transferu wiedzy do gospodarki.

Celem niniejszego projektu jest opracowanie i komercjalizacja nowej generacji tworzyw metalicznych o strukturze kontrolowanej w skali nanometrycznej otrzymanych na bazie stopów lekkich (stopy aluminium, tytanu), stopów stosowanych w medycynie regeneracyjnej (stopy tytanu, srebra oraz nierdzewne stale) oraz metali i stopów stosowanych w przemyśle katalizatorów chemicznych (stopy metali szlachetnych). Proponowana tematyka wykorzystuje wysoką pozycję naukowców polskich w zakresie wytwarzania nano-metali metodą dużego odkształcenia plastycznego, potwierdzoną licznymi publikacjami i chronionymi rozwiązaniami technicznymi. Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

34Monitorowanie stanu konstrukcji i ocena jej żywotności46,00

(39,10)

2007-2013mazowieckiePolitechnika WarszawskaProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców Polski poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz innowacje.

Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku w zakresie priorytetów tematycznych, rozwoju bazy badawczej i wsparcia transferu wiedzy do gospodarki.

Celem projektu jest budowa systemu monitorującego stan konstrukcji w celu ostrzegania o możliwych sytuacjach awaryjnych dla obiektów o wymaganym niskim poziomie ryzyka awarii. System jest przeznaczony do zastosowania w lotnictwie, energetyce, transporcie powierzchniowym przemyśle chemicznym oraz dla konstrukcji budowlanych jak hale przemysłowe, hale sportowe, wystawowe i widowiskowe, stadiony sportowe oraz mosty i wiadukty drogowe i kolejowe.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

35Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe68,64

(58,34)

2007-2013mazowieckiePrzemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów - PIAPProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców Polski poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz innowacje.

Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku w zakresie priorytetów tematycznych, rozwoju bazy badawczej i wsparcia transferu wiedzy do gospodarki.

Celem wnioskowanego projektu jest wdrożenie idei, polegającej na wykorzystaniu współczesnych zdobyczy nauki i techniki w szczególności do umożliwienia zdalnego działania, a tym samym odsuniecie bezpośrednich zagrożeń od członków służb interweniujących.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

36Nowe materiały fotoniczne i ich zaawansowane zastosowania25,15

(21,38)

2007-2010mazowieckieWojskowa Akademia TechnicznaProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców Polski poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz innowacje.

Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku w zakresie priorytetów tematycznych (biotechnologia w medycynie), rozwoju bazy badawczej i wsparcia transferu wiedzy do gospodarki.

Projekt zakłada otrzymanie, w wyniku działalności badawczej zaawansowanych materiałów fotonicznych i optoelektronicznych, które będą następnie wykorzystane do opracowania sprzętu przeznaczonego tak dla potrzeb SZ RP, Policji, SG i Straży Pożarnej, jak również sektora przedsiębiorstw i spółek typu spin-off działających w obszarze elektroniki, rozwiązań telekomunikacyjnych i informacyjnych oraz optoelektroniki.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

37Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym85,88

(73,00)

2007-2011podkarpackieCentrum Zaawansowanych Technologii AERONET-Dolina LotniczaProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców Polski poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz innowacje.

Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku w zakresie priorytetów tematycznych, rozwoju bazy badawczej i wsparcia transferu wiedzy do gospodarki.

Celem projektu jest opracowanie:

* wysokowydajnej obróbki elementów konstrukcji lotniczych;

* technologii przeróbki plastycznej (kucie, w tym k. rotacyjne, wyciskanie, ciągnienie, walcowanie, w tym walcowanie kalibrowe, wytłaczanie, wyoblanie i inne) głównie stopów lekkich;

* technologii uzyskiwania quasi-kompozytowych nadstopów niklu zbudowanych z trwałych jednorodnych ziaren równoosiowych w całej objętości stopu w stanie stałym, otrzymywanych poprzez zarodkowanie w stanie ciekłym za pomocą inokulantów nanocząsteczkowych;

* technologii kształtowania stopów żarowytrzymałych;

* nowoczesnych pokryć barierowych na krytyczne części silnika;

* materiałów o strukturach monokrystalicznych z przeznaczeniem na elementy konstrukcji silników lotniczych;

* materiałów inteligentnych do zastosowań lotniczych.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

38Modelowe kompleksy agroenrgetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii39,17

(33,29)

2007-2013pomorskieInstytut Maszyn Przepływowych

PAN

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie: celu 3 Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, celu 4 Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług i celu 5 Wzrost konkurencyjności polskich regionów i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie priorytetu 1 Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, priorytetu 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej i dodatkowo priorytet 5 Rozwój obszarów wiejskich.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie NSRO:

* zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (cel 3);

* wzrost nakładów na działalność badawczą i rozwojową (cel 4);

* wzrost udziału przedsiębiorstw przemysłowych ponoszących nakłady na działalność innowacyjną (cel 4);

* zmniejszenie średniego poziomu zróżnicowań wielkości PKB na mieszkańca wg województw (cel 5);

* wzrost nakładów ogółem na działalność badawczą i rozwojową (priorytet 1);

* wzrost ilości podmiotów gosp. W nakładach na działalność B+R (priorytet 1);

* spadek emisji zanieczyszczeń powietrza SO2 i NOx (priorytet 2);

* wzrost udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ogólnym jej zużyciu (priorytet 2);

* spadek stopy bezrobocia na wsi (priorytet 5).

Projekt wpisuje się w założenia Polityki energetycznej Polski do roku 2025 w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii, w tym wykorzystujących biomasę oraz rozproszonej generacji energii, opartej na lokalnych źródłach energii.

Projekt polega na:

* unowocześnieniu lub opracowaniu innowacyjnych technologii pozyskiwania i przetwarzania biomasy na energię cieplną i elektryczną (kogeneracja) lub na nośniki energii;

* stworzeniu niezbędnego know-how na potrzeby przedsiębiorców inwestujących w przyszłe kompleksy agroenergetyczne, producentów urządzeń i instalacji oraz producentów biomasy jako surowca wytwarzanego i wykorzystywanego przez agrokompleksy;

* opracowaniu modelowego kompleksu agroenergetycznego wykorzystującego najnowocześniejsze technologie otrzymywania ciepła i prądu w małej skali.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

39Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle7,19

(6,11)

2007-2010pomorskiePolitechnika GdańskaProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców Polski poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz innowacje.

Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku w zakresie priorytetów tematycznych (biotechnologia w medycynie), rozwoju bazy badawczej i wsparcia transferu wiedzy do gospodarki.

Aktualnym trendem rozwoju techniki komputerowej i jej zastosowań edukacyjnych, prozdrowotnych i przemysłowych są technologie sterowania komputerem przy pomocy wielu modalności, nie tylko tradycyjnej klawiatury i wskaźnika. Technologie te umożliwią dalszą miniaturyzację urządzeń komputerowych, zwiększą mobilność urządzeń komputerowych, poprawią szybkość i jakość reagowania oprogramowania w odpowiedzi na sygnały sterujące, przekazywane przez użytkownika.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

40Materiały opakowaniowe nowej generacji z tworzywa polimerowego ulegającego recyklingowi organicznemu19,40

(16,49)

2007-2010śląskieCentrum Chemii PolimerówProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 w zakresie gospodarki opartej na wiedzy, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie zastosowania interdyscyplinarnych badań dla opracowania podstaw nowoczesnych technologii polimerowych w zakresie zaawansowanych materiałów. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów.

Zadania przewidziane do realizacji w ramach projektu są zgodne z priorytetowymi kierunkami badań Krajowego Programu Ramowego i obejmują zastosowanie interdyscyplinarnych badań dla opracowania podstaw nowoczesnych technologii polimerowych w zakresie zaawansowanych materiałów ulegających kompostowaniu przemysłowemu z wytworzeniem produktów bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, przeznaczonych do produkcji nowej generacji materiałów opakowaniowych. Projekt wpisuje się doskonale w strategiczny obszar badawczy: 6. Nowe materiały i technologie, priorytetowe kierunki badań: 6.1. Nanomateriały i nanoukłady wielofunkcyjne, 6.3. Zaawansowane materiały konstrukcyjne, 6.4. Wysokoprzetworzone związki chemiczne oraz materiały o założonych właściwościach oraz 6.5. Technologie i biotechnologie przemysłowe produktów oraz ze Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015. Projekt jest spójny z priorytetami Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego w zakresie nowych technologii dla ochrony środowiska, oraz zarządzania odpadami; produkcji i przetwarzania materiałów, w tym materiałów przyszłościowych zaawansowanych. Innowacyjność badań w ramach projektu obejmuje opracowanie podstaw nowoczesnej technologii wytwarzania polimerów biokompostowalnych i jest ukierunkowana na obszary priorytetów tematycznych 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Projekt polega na opracowaniu założeń procesu technologicznego wytwarzania ulegających biodegradacji w warunkach kompostowania przemysłowego tworzyw polimerowych (polimerów, mieszanek polimerowych oraz nanokompozytów) oraz opracowanie założeń procesu wytwarzania z tego tworzywa folii przeznaczonych zarówno do użycia bezpośredniego, jak i do wytwarzania z nich metodą termoformowania sztywnych opakowań nowej generacji, głównie dla produktów spożywczych i jest kontynuacją projektu EUREKA E! 3064 BIOMIXEDPACK.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

41Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki59,65

(50,70)

2007-2011śląskieInstytut Chemicznej Przeróbki WęglaProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1 osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie tworzenia warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców Polski poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie podniesienia poziomu technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz innowacje.

Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku w zakresie priorytetów tematycznych, rozwoju bazy badawczej i wsparcia transferu wiedzy do gospodarki.

Celem projektu "Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki" jest opracowanie i wdrożenie w kilku krajowych zakładach koksowniczych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych dla nowej generacji baterii koksowniczych, które umożliwią automatyczne sterowanie produkcją oraz bezpieczeństwem technologicznym i środowiskowym. Nowe rozwiązania pozwolą na wypełnienie zaleceń UE w zakresie najlepszej dostępnej techniki (BAT), a także pozwolą wprowadzić systemy hierarchicznego monitoringu, sterowania i kontroli produkcji poprzez zastosowanie zintegrowanych układów informatycznych. Nowe baterie koksownicze umożliwią produkcję koksu wielkopiecowego o parametrach jakościowych gwarantujących eksport przy wykorzystaniu polskich węgli koksowych o gorszych właściwościach. Projekt przyczyni się także do poprawy społecznego odbioru przemysłu koksowniczego oraz stworzy przesłanki dla stabilizacji wydobycia i zbytu polskich węgli koksujących.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

42Nowe technologie oraz nowe konstrukcje maszyn i urządzeń do wzbogacania i metalurgicznego przerobu surowców mineralnych21,56

(18,33)

2007-2010śląskieInstytut Metali NieżelaznychProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1 osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie podniesienia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, w tym podniesienia poziomu technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz innowacje, a także restrukturyzację tradycyjnych sektorów przemysłowych.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie liczby udzielonych patentów, udziału przedsiębiorstw przemysłowych ponoszących nakłady na działalność innowacyjną, udziału podmiotów gospodarczych w nakładach na działalność B+R oraz nakładów ogółem na działalność badawczą i rozwojową. Projekt wpisuje się Regionalne Programy Operacyjne w zakresie rozwoju regionów.

Projekt polega na rozwiązaniu aktualnych problemów branży metali nieżelaznych poprzez opracowanie nowych technologii i nowych konstrukcji urządzeń ukierunkowanych na bezpośrednie zastosowanie w praktyce, pozwalających na prowadzenie konkurencyjnej produkcji miedzi, cynku, ołowiu i metali towarzyszących oraz ich związków w skali światowych producentów.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

43Nowe technologie łukowego, laserowego i tarciowego łączenia metali61,45

(52,23)

2007-2013śląskieInstytut SpawalnictwaProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 1 osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie podnoszenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 w zakresie konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie wzrostu konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw poprzez zwiększenie nakładów na działalność naukowo-badawczą. Projekt wpisuje się w Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w zakresie pierwszej, a także częściowo drugiej i trzeciej osi priorytetowej.

Projekt polega na przeprowadzeniu badań, prac rozwojowych i wdrożeniowych obejmujących cztery nowatorskie technologie łączenia metali, które zapewnią wysoką jakość połączeń, wzrost wydajności spajania i rozszerzą możliwości wykonawcze w polskich przedsiębiorstwach. Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

44Zarządzanie projektami badawczymi i koordynacja zadań badawczych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju35,94

(30,54)

2007-2013mazowieckieNarodowe Centrum Badań i RozwojuProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach I osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie wsparcia badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy.

Celem projektu byłoby zapewnienie wsparcia eksperckiego w zakresie zarządzania strategicznymi projektami badawczymi oraz koordynacja merytoryczna zadań badawczych realizowanych przez poszczególnych beneficjentów indywidualnych realizujących projekty w ramach strategicznych programów badawczych realizowanych w działaniu 1.1 PO IG.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

Oś priorytetowa II Infrastruktura sfery B+R

Instytucja Pośrednicząca - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

45Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii359,35

(305,45)

2007-2013mazowieckiePolitechnika WarszawskaProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 2 osi priorytetowej Infrastruktura sfery B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 w zakresie budowy Dużych Obiektów Infrastruktury Badawczej i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie bezpośrednich inwestycji rozwoju infrastruktury naukowo-badawczej, podniesienie poziomu kadry naukowej i wzmocnienie współpracy nauki z gospodarką.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie rozwoju nowoczesnej bazy badawczej i wskaźnika nakładów na działalność B+R oraz rozwoju wysokiej jakości miejsc pracy.

Celem projektu jest budowa nowego Centrum składającego się z ponad 40 Laboratoriów środowiskowych (tzw. Core facilities) utworzonych przez Konsorcjum instytucji powołujących Centrum i wyposażenie ich w infrastrukturę technologiczną i badawczą. Powstała infrastruktura umożliwi realizację wspólnej strategii badawczej Centrum, ale także stworzy środowisko sprzyjające formowaniu dużych, interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz powstawaniu firm typu spin-off, zajmujących się produkcją nowych materiałów i urządzeń.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

46Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii359,35

(305,45)

2007-2013mazowieckieAkademia MedycznaProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 2 osi priorytetowej Infrastruktura sfery B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie poprawy stanu infrastruktury oraz wyposażenia laboratoryjnego krajowych ośrodków o wysokim potencjale badawczym, podniesienia konkurencyjności polskich ośrodków badawczych, rozszerzenia i wzbogacenia oferty dotyczącej usług badawczych świadczonych przez jednostki naukowe dla przedsiębiorstw, zwiększenia udziału prac B+R powiązanych z potrzebami polskich przedsiębiorstw.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie określonym powyżej. Projekt wpisuje się w strategiczny obszar badawczy Krajowego Programu Ramowego z obszaru "Zdrowie" w zakresach: 1.1 Epidemiologia, podłoże molekularne oraz czynniki ryzyka wpływające na procesy starzenia, 1.2 Epidemiologia, patogeneza, genetyka i immunologia chorób nowotworowych, 1.3 Biologia molekularna i biotechnologia oraz ich wpływ na zagrożenia zdrowotne, 1.5 Leki innowacyjne i generyczne, materiały oraz aparatura wspomagająca diagnostykę i terapię medyczną.

Projekt polega na utworzeniu na obszarze Kampusu Ochota w Warszawie ośrodka badań biomedycznych. CePT prowadzić będzie badania podstawowe i przedkliniczne w obszarach analizy strukturalnej i funkcjonalnej białek, fizyko-chemii i nanotechnologii biomateriałów, biotechnologii molekularnej, patofizjologii i fizjologii, onkologii, genomiki, neurobiologii oraz chorób związanych z procesami starzenia. W strukturze CePT powstanie 10 powiązanych ze sobą laboratoriów środowiskowych core facilities, integrujących działalność badawczą i wdrożeniową CePT.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

47Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań (EIT+)503,09

(427,63)

2007-2013dolnośląskieWrocławskie Centrum Badań (EIT+)Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 2 osi priorytetowej Infrastruktura sfery B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 w zakresie budowy Dużych Obiektów Infrastruktury Badawczej i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 w zakresie bezpośrednich inwestycji, rozwoju infrastruktury naukowo-badawczej, podniesienia poziomu kadry naukowej i wzmocnienie współpracy nauki z gospodarką.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie rozwoju nowoczesnej bazy badawczej i wskaźnika nakładów na działalność B+R oraz rozwoju wysokiej jakości miejsc pracy.

Projekt realizuje cele "Strategii rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku" w zakresie wzrostu międzynarodowej konkurencyjności polskiej nauki, rozumianego jako zdolność do rozwiązywania problemów badawczych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe.

Centrum Materiałów i Biomateriałów przyczyni się do rozwoju badań podstawowych z zakresu materiałów zaawansowanych, nowoczesnych działów biotechnologii i zaawansowanych technologii medycznych oraz stanowić bazę dla Centrum Zaawansowanych Technologii w zakresie tworzenia merytorycznych podstaw prowadzenia badań stosowanych i technologicznych.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

48Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu251,55

(213,81)

2007-2013wielkopolskieUniwersytet im. Adama MickiewiczaProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 2 osi priorytetowej Infrastruktura sfery B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie wzmacniania wpływu sfery badań i rozwoju na podnoszenie jakości życia i dynamiki rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie realizacji głównego celu strategii, tj. podnoszenia poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin poprzez m.in. inwestycje w sferze badań i rozwoju. Projekt realizuje założenia priorytetu I Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki w ramach Strategii Rozwoju Kraju.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie stymulowania szybkiego, stabilnego rozwoju gospodarczego w perspektywie długookresowej.

Projekt realizuje na poziomie krajowym założenia polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa do 2020 r. Ponadto projekt na poziomie wojewódzkim realizuje Regionalną Strategię Innowacji oraz Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r., na poziomie gminy - Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005-2010, natomiast na poziomie wspólnotowym - Strategiczne wytyczne Wspólnoty na lata 2007-2013 oraz Strategię Lizbońską.

Projekt polega na budowie i wyposażeniu Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu (WCZT-P), w ramach którego powstanie zespół laboratoriów-budynków, obejmujący Centra Zawansowanych Technologii Chemicznych, Biotechnologii Przemysłowej ze Szklarnią, Badań Materiałów wraz z regionalnym laboratorium aparaturowym, Technologii Biomedycznych ze Zwierzęciarnią oraz zapleczem technicznym. WCZT-P będzie ośrodkiem o wysokim potencjale badawczym.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

49Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I)143,74

(122,18)

2007-2013małopolskieCentrum Promieniowania Synchrotronowego Uniwersytetu JagiellońskiegoProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 2 osi priorytetowej Infrastruktura sfery B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 w zakresie budowy Dużych Obiektów Infrastruktury Badawczej i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 w zakresie bezpośrednich inwestycji, rozwoju infrastruktury naukowo-badawczej, podniesienia poziomu kadry naukowej i wzmocnienie współpracy nauki z gospodarką.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie rozwoju nowoczesnej bazy badawczej i wskaźnika nakładów na działalność B+R oraz rozwoju wysokiej jakości miejsc pracy.

Projekt realizuje cele "Strategii rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku" w zakresie wzrostu międzynarodowej konkurencyjności polskiej nauki, rozumianego jako zdolność do rozwiązywania problemów badawczych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe.

Projekt polega na utworzeniu Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego wyposażonego w bardzo nowoczesne źródło promieniowania elektromagnetycznego o szerokim przedziale widmowym od dalekiej podczerwieni do twardego promieniowania rentgenowskiego jako niezbędnego narzędzia działalności naukowo-badawczej w zakresie nauki i techniki.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

50ECOTECH-COMPLEX -Człowiek, Środowisko, Produkcja143,74

(122,18)

2007-2013lubelskieUniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 2 osi priorytetowej Infrastruktura sfery B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 w zakresie budowy Dużych Obiektów Infrastruktury Badawczej i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 w zakresie bezpośrednich inwestycji, rozwoju infrastruktury naukowo-badawczej, podniesienia poziomu kadry naukowej i wzmocnienie współpracy nauki z gospodarką.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie rozwoju nowoczesnej bazy badawczej i wskaźnika nakładów na działalność B+R oraz rozwoju wysokiej jakości miejsc pracy.

Projekt realizuje cele "Strategii rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku" w zakresie wzrostu międzynarodowej konkurencyjności polskiej nauki, rozumianego jako zdolność do rozwiązywania problemów badawczych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe.

Przedmiotowa inwestycja służyć będzie realizacji badań naukowych i prac rozwojowych zgodnych z obszarem tematycznym "Bio" PO IG (biotechnologia i bioinżynieria, techniki medyczne, postęp biologiczny w rolnictwie i ochronę środowiska). Badania te prowadzone będą w trzech grupach priorytetowych ECO, AGRO i FOOD, a tematyka prac badawczo-rozwojowych konsorcjum w szczególności obejmować będzie:

* opracowanie nowych technologii inżynierskich i biologicznych mających na celu utrzymanie równowagi ekologicznej ekosystemów rolniczych i leśnych z zachowaniem bioróżnorodności;

* wprowadzanie ekologicznych technologii, źródeł energii i napędów transportowych;

* wykorzystanie nieskażonych obszarów w kierunku produkcji surowców dla zdrowej żywności oraz naturalnych preparatów farmaceutycznych;

* zwiększenie efektywności rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego w regionie.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

51Małopolskie Centrum Biotechnologii89,84

(76,36)

2007-2013małopolskieAkademickie Centrum Naukowo-Technologiczne AKCENT MałopolskaProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 2 osi priorytetowej Infrastruktura sfery B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w celach Polityki Spójności w Polsce wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie, podpunkt 5.4.4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie priorytetu 1: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów - przyczyni się do spadku stopnia zużycia aparatury naukowo-badawczej a także do wzrostu udziału środków budżetowych i PO IG przeznaczonych na zakup aparatury naukowo-badawczej o znaczeniu środowiskowym.

Projekt polega na utworzeniu przez największe uczelnie Krakowa (UJ i AR) wspólnego ośrodka, zcentralizowanego parku naukowo-badawczo-rozwojowego, umożliwiającego wykonywanie kompleksowych badań na różnych poziomach funkcjonowania organizmu, powodującego zwiększenie konkurencyjności polskiej myśli biotechnologicznej, a także zacieśnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

52Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii89,84

(76,36)

2007-2013małopolskieAkademia Górniczo HutniczaProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 2 osi priorytetowej Infrastruktura sfery B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie celu 5.4.4 - Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług i celami Strategu Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 w zakresie priorytetu 1 - Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie: nakłady ogółem na działalność badawczą i rozwojową.

Projekt polega na budowie interdyscyplinarnego centrum badawczego w obszarze nowych materiałów nanoinżynierii i nanofizyki wchodzącego w skład CZT AKCENT Małopolska. Projekt jest kontynuacją projektu realizowanego w ramach SPO WKP 2004-2006 "Doposażenie aparaturowe laboratoriów Centrum Nowych Materiałów i Nanotechnologii CZT AKCENT Małopolska". Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

53Centrum Badań Energo-Chemicznego Wykorzystania Węgla161,71

(137,45)

2007-2013śląskieGłówny Instytut GórnictwaProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 2 osi priorytetowej Infrastruktura sfery B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie priorytetu 1 Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 w zakresie realizacji celu 4 Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 w zakresie priorytetu 1 Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki w obszarze podniesienie poziomu technologicznego gospodarki przez większe nakłady na B+R oraz innowacje oraz priorytetu 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej w obszarze energetyki. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie nakładów na działalność badawczą i rozwojową, emisje zanieczyszczeń do powietrza, liczbę udzielonych patentów. Projekt polega na budowie nowoczesnej bazy badawczej przyszłościowych procesów przetwórstwa węgla w kierunku zwiększenia efektywności energetycznej oraz uzyskania substytutów paliw płynnych i gazowych oraz surowców chemicznych.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

54Śląska BIO-FARMA Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki89,84

(76,36)

2007-2013śląskiePolitechnika ŚląskaProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 2 osi priorytetowej Infrastruktura sfery B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie celu 4 Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 w zakresie priorytetu 1 Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie wskaźników produktu i rezultatu działania 2.1 PO IG (wskaźniki: liczba wspartych ośrodków o wysokim potencjale badawczym, liczba projektów w zakresie infrastruktury sfery B+R, liczba projektów badawczych, rozwojowych i celowych realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury B+R, liczba przedsiębiorstw korzystających z usług wspartych laboratoriów badawczych i specjalistycznych, liczba projektów prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury sfery B+R).

Projekt wpisuje się w Strategię rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku w zakresie celu szczegółowego 4 Rozwój infrastruktury naukowo-badawczej.

Projekt polega na rozwoju bazy badawczej konsorcjum wiodących jednostek badawczych na Śląsku. Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

55Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej Faza 1 Centrum Cyklotronowe Bronowice89,84

(76,36)

2007-2012małopolskieInstytut Fizyki Jądrowej PANProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 2 osi priorytetowej Infrastruktura sfery B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 w zakresie budowy Dużych Obiektów Infrastruktury Badawczej i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 w zakresie bezpośrednich inwestycji, rozwoju infrastruktury naukowo-badawczej, podniesienia poziomu kadry naukowej i wzmocnienie współpracy nauki z gospodarką.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie rozwoju nowoczesnej bazy badawczej i wskaźnika nakładów na działalność B+R oraz rozwoju wysokiej jakości miejsc pracy.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

56Rozwój Bazy Badawczej Specjalistycznych Laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego89,84

(76,36)

2008-2011świętokrzyskieAkademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego/ Politechnika ŚwiętokrzyskaProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 2 osi priorytetowej Infrastruktura sfery B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 w zakresie budowy Dużych Obiektów Infrastruktury Badawczej i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 w zakresie bezpośrednich inwestycji, rozwoju infrastruktury naukowo-badawczej, podniesienia poziomu kadry naukowej i wzmocnienie współpracy nauki z gospodarką.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie rozwoju nowoczesnej bazy badawczej i wskaźnika nakładów na działalność B+R oraz rozwoju wysokiej jakości miejsc pracy.

Projekt realizuje cele "Strategii rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku" w zakresie wzrostu międzynarodowej konkurencyjności polskiej nauki, rozumianego jako zdolność do rozwiązywania problemów badawczych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe.

Efektem projektu będzie stworzenie wspólnej infrastruktury badawczej uczelni poprzez rozbudowę bazy badawczej i stworzenie nowego typu specjalistycznych laboratoriów

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

57Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki89,84

(76,36)

2007-2012dolnośląskieWrocławskie Centrum Badań (EIT+)Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 2 osi priorytetowej Infrastruktura sfery B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 w zakresie budowy Dużych Obiektów Infrastruktury Badawczej i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 w zakresie bezpośrednich inwestycji, rozwoju infrastruktury naukowo-badawczej, podniesienia poziomu kadry naukowej i wzmocnienie współpracy nauki z gospodarką.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie rozwoju nowoczesnej bazy badawczej i wskaźnika nakładów na działalność B+R oraz rozwoju wysokiej jakości miejsc pracy.

Cel zamierza się osiągnąć przez wykorzystanie zarówno istniejącego potencjału jak i stworzenie nowego. W pierwszym przypadku polegać to będzie na integracji istniejących w ramach Politechniki Wrocławskiej jednostek organizacyjnych, odpowiedzialnych za gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie wiedzy i informacji. W drugim przypadku chodzi o stworzenie nowej, adekwatnej do wymagań społecznych, naukowych i technicznych, infrastruktury budowlanej i sprzętowej. Całość utworzy nową jednostkę, instytucję odpowiedzialną za gromadzenie i udostępnianie szeroko pojętej literatury technicznej oraz organizację dostępu do informacji naukowo-technicznej dla potrzeb edukacji w zakresie nauk ścisłych oraz dla zaplecza naukowo-badawczego.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

Oś priorytetowa III Kapitał dla innowacji

Instytucja Pośrednicząca - Ministerstwo Gospodarki

58Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka646,83

(549,81)

2007-2013cały krajKrajowy Fundusz KapitałowyProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 3. osi priorytetowej Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu. Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszarów oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 w zakresie Celu 4 Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 w zakresie wspierania wzrostu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki poprzez rozwój instrumentów ułatwiających finansowanie MSP (priorytet I pkt C SRK).

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie udziału produktów wysokiej i średniowysokiej techniki w produkcji sprzedanej w przemyśle.

Projekt wpisuje się w Priorytet 2 Krajowego Programu Reform 2005-2008, odnoszącego się do rozwoju przedsiębiorczości, w ramach którego realizowane są działania przyczyniające się do odblokowania potencjału gospodarczego, Kierunki zwiększania Innowacyjności Gospodarki na lata 2007-2013.

Projekt polega na wspieraniu funduszy podwyższonego ryzyka, które będą inwestować w przedsiębiorstwa we wczesnych fazach wzrostu i jest kontynuacją poddziałania 1.2.3 SPO WKP.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Instytucja Pośrednicząca - Ministerstwo Gospodarki

59Kredyt technologiczny1.472,80

(1.251,88)

2007-2013Cały krajBank Gospodarstwa Krajowego S.A.Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 4. osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu. Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszarów oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie celu 4 Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 w zakresie wspierania wzrostu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki poprzez rozwój przedsiębiorczość i zwiększenie dostępu do zewnętrznego finansowania inwestycji (priorytet I pkt B i C SRK). Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie udział produktów wysokiej i średniowysokiej techniki w produkcji sprzedanej w przemyśle i udziału przedsiębiorstw przemysłowych ponoszących nadkłady na działalność innowacyjną (jako % w przedsiębiorstwach ogółem).

Projekt wpisuje się w priorytet 2 Krajowego Programu Reform 2005-2008, odnoszącego się do rozwoju przedsiębiorczości, w ramach którego realizowane są działania przyczyniające się do odblokowania potencjału gospodarczego, Kierunki zwiększania Innowacyjności Gospodarki na lata 2007-2013.

Projekt polega na wspieraniu inwestycji w zakresie wdrażania nowych technologii poprzez udzielanie premii technologicznej (umorzenia) dla MSP którzy otrzymali kredyt technologiczny i jest kontynuacją programu pomocowego opartego na Ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

Oś priorytetowa V Dyfuzja innowacji

Instytucja Pośrednicząca - Ministerstwo Gospodarki

60Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław109,78

(79,31)

2009-2012dolnośląskieWrocławski Park Technologiczny

S.A.

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 5. osi priorytetowej Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 w zakresie celu 4 polityki spójności w Polsce Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, a w szczególności obszaru priorytetowego 1 Wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki przez wspieranie podnoszenia poziomu technologicznego gospodarki i przyczynianie się do podnoszenia nakładów na badania i rozwój oraz innowacje, w tym wspieranie multidyscyplinarnych prac badawczych i ich komercjalizacji.

Projekt ma istotny wpływ na osiągniecie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie nakładów na działalność badawczo-rozwojową i udziału podmiotów gospodarczych w tej działalności.

Projekt wpisuje się w następujące obowiązujące strategie sektorowe: Kierunki zwiększania Innowacyjności Gospodarki na lata 2007-2013, Strategia zmian wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających realizacji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz Strategia Rozwoju Nauki do 2013 r. oraz perspektywiczna prognoza do 2020 r.

Projekt polega na inwestycji w infrastrukturę, budowle, laboratoria, w tym specjalistyczne urządzenia i wyposażenie z przeznaczeniem głównie dla firm planujących uruchomienie lub zwiększenie zakresu działalności badawczo-rozwojowej. Ponadto część środków przeznaczona będzie na rozwój usług służących podniesieniu zdolności do komercjalizacji odkryć naukowych oraz wdrażaniu nowoczesnych technologii.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

61Rozwój Krakowskiego Parku Technologicznego w kierunku utworzenia klastra technologii informacyjnych89,84

(64,90)

2009-2013małopolskieKrakowski Park TechnologicznyProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 5. osi priorytetowej Dyfuzja Innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie celu 4 polityki spójności w Polsce Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 obszaru priorytetowego 1 Wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki przez wspieranie podnoszenia poziomu technologicznego gospodarki i przyczynianie się do podnoszenia nakładów na badania i rozwój oraz innowacje, a w szczególności wspieranie multidyscyplinarnych prac badawczych i ich komercjalizacji.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie nakładów na działalność badawczo-rozwojową i udziału podmiotów gospodarczych.

Projekt wpisuje się w następujące obowiązujące strategie sektorowe: Kierunki zwiększania Innowacyjności Gospodarki na lata 2007-2013, Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020 oraz Strategia Rozwoju Nauki do 2013 r. oraz perspektywiczna prognoza do 2020 r.

Projekt polega na realizacji dwóch powiązanych podprojektów: "Rozwój Krakowskiego Parku Technologicznego w kierunku utworzenia klastra technologii informacyjnych" i "Małopolski Park Technologii Informacyjnych i Multimediów". Projekt jest kontynuacją tworzenia i rozwoju dotychczasowej infrastruktury Krakowskiego Parku Technologicznego. Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

62Budowa Zespołu Inkubatorów Wysokich Technologii -"Materiały i biomateriały" oraz "Technologie informacyjne i komunikacyjne" na terenie Poznańskiego Parku Naukowo -Technologicznego Fundacji UAM46,57

(33,64)

2009-2013wielkopolskieFundacja Uniwersytetu im. Adama MickiewiczaProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 5. osi priorytetowej Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie celu 4 polityki spójności w Polsce Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 obszaru priorytetowego 1 Wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki przez wspieranie podnoszenia poziomu technologicznego gospodarki i przyczynianie się do podnoszenia nakładów na badania i rozwój oraz innowacje, a w szczególności wspieranie multidyscyplinarnych prac badawczych i ich komercjalizacji.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie nakładów na działalność badawczo-rozwojową i udziału podmiotów gospodarczych w tej działalności.

Projekt wpisuje się w następujące obowiązujące strategie sektorowe: Kierunki zwiększania Innowacyjności Gospodarki na lata 2007-2013, Strategia zmian wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających realizacji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju, Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020 oraz Strategia Rozwoju Nauki do 2013 r. oraz perspektywiczna prognoza do 2020 r.

Projekt polega na wybudowaniu i wyposażeniu budynku - zespołu inkubatorów technologicznych na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

63Miasteczko Multimedialne111,76

(80,75)

2009-2013małopolskieZarząd Parku Technologicznego "Miasteczko Multimedialne"

Sp. z o.o.

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 5. osi priorytetowej Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie celu 4 polityki spójności w Polsce Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 obszaru priorytetowego 1 Wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki przez wspieranie podnoszenia poziomu technologicznego gospodarki i przyczynianie się do podnoszenia nakładów na badania i rozwój oraz innowacje, a w szczególności wspieranie multidyscyplinarnych prac badawczych i ich komercjalizacji.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie nakładów na działalność badawczo-rozwojową i udziału podmiotów gospodarczych.

Projekt wpisuje się w następujące obowiązujące strategie sektorowe: Kierunki zwiększania Innowacyjności Gospodarki na lata 2007-2013, Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020 oraz Strategia Rozwoju Nauki do 2013 r. oraz perspektywiczna prognoza do 2020 r.

Projekt polega na uzyskaniu synergii z połączenia kilkunastu mechanizmów i rozwiązań instytucjonalnych wspierających rozwój proinwestycyjnych przedsięwzięć w polskiej gospodarce. W jednym miejscu i w ramach jednego systemu organizacyjnego funkcjonują: park naukowo-technologiczny, ośrodek badawczo-rozwojowy, inkubator przedsiębiorczości, klaster multimediów, fundusz inwestycyjny oraz system edukacyjny.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

64Rozbudowa Jagiellońskiego Parku i Inkubatora Technologii - Life Science98,61

(71,26)

2009-2013małopolskieJagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 5. osi priorytetowej Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.
Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie celu 4 polityki spójności w Polsce Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 obszaru priorytetowego 1 Wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki przez wspieranie podnoszenia poziomu technologicznego gospodarki i przyczynianie się do podnoszenia nakładów na badania i rozwój oraz innowacje, a w szczególności wspieranie multidyscyplinarnych prac badawczych i ich komercjalizacji.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie nakładów na działalność badawczo-rozwojową i udziału podmiotów gospodarczych w tej działalności.

Projekt wpisuje się w następujące obowiązujące strategie sektorowe: Kierunki zwiększania Innowacyjności Gospodarki na lata 2007-2013, Strategia zmian wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających realizacji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz Strategia Rozwoju Nauki do 2013 r. oraz perspektywiczna prognoza do 2020 r.

Projekt polega na rozbudowie i wyposażeniu w specjalistyczny, innowacyjny sprzęt, także doposażeniu sprzętowym pierwszego etapu budowy Parku.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

65Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowoczesnych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł81,14

(58,61)

2008-2012śląskieEURO Centrum

Sp. z o.o.

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 5. osi priorytetowej Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie celu 4 polityki spójności w Polsce Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 obszaru priorytetowego 1 Wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki przez wspieranie podnoszenia poziomu technologicznego gospodarki i przyczynianie się do podnoszenia nakładów na badania i rozwój oraz innowacje, a w szczególności wspieranie multidyscyplinarnych prac badawczych i ich komercjalizacji.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie nakładów na działalność badawczo-rozwojową i udziału podmiotów gospodarczych w tej działalności.

Projekt wpisuje się w następujące obowiązujące strategie sektorowe: Kierunki zwiększania Innowacyjności Gospodarki na lata 2007-2013, Strategia zmian wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających realizacji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju, Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020 oraz Strategia Rozwoju Nauki do 2013 r. oraz perspektywiczna prognoza do 2020 r.

Projekt polega na stworzeniu nowoczesnej infrastruktury parku naukowo-technologicznego EURO-CENTRUM w celu stworzenia warunków dla rozwoju i implementacji nowoczesnych technologii i rozwiązań w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poszanowania energii. Projekt jest kontynuacją projektu w ramach działania 1.3 SPO WKP.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

66Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia74,78

(44,31)

2009-2012dolnośląskieWrocławski Medyczny Park Naukowo-TechnologicznyProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 5. osi priorytetowej Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie celu 4 polityki spójności w Polsce Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 obszaru priorytetowego 1 Wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki przez wspieranie podnoszenia poziomu technologicznego gospodarki i przyczynianie się do podnoszenia nakładów na badania i rozwój oraz innowacje, a w szczególności wspieranie multidyscyplinarnych prac badawczych i ich komercjalizacji.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie nakładów na działalność badawczo-rozwojową i udziału podmiotów gospodarczych w tej działalności.

Projekt wpisuje się w następujące obowiązujące strategie sektorowe: Kierunki zwiększania Innowacyjności Gospodarki na lata 2007-2013, Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020 oraz Strategia Rozwoju Nauki do 2013 r. oraz perspektywiczna prognoza do 2020 r.

Projekt polega na utworzeniu Medycznego Centrum Przetwarzania Danych (MCPD), jako podstawowej infrastruktury informatycznej dla potrzeb ośrodka innowacji i przedsiębiorstw działających we Wrocławskim Medycznym Parku Naukowo-Technologicznym (WMPNT) i Ogólnopolskim Klastrze e-Zdrowie Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

67Gdański Park Naukowo Technologiczny etap III94,80

(68,49)

2009-2010pomorskiePomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 5. osi priorytetowej Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie celu 4 polityki spójności w Polsce Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 obszaru priorytetowego 1 Wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki przez wspieranie podnoszenia poziomu technologicznego gospodarki i przyczynianie się do podnoszenia nakładów na badania i rozwój oraz innowacje, a w szczególności wspieranie multidyscyplinarnych prac badawczych i ich komercjalizacji.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie nakładów na działalność badawczo-rozwojową i udziału podmiotów gospodarczych w tej działalności.

Projekt wpisuje się w Kierunki zwiększania Innowacyjności Gospodarki na lata 2007-2013.

Projekt polega na rozbudowie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (GPNT).

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

68Droga AIP do przedsiębiorczości (dz. 5.2.)25,15

(21,38)

2007-2013cały krajFundacja Akademickie Inkubatory PrzedsiębiorczościProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 5. osi priorytetowej Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu. Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru innowacyjnych instytucji otoczenia biznesu oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów. Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.

69Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzornictwo (innowacja procesowa i produktowa) (dz.5.2)17,97

(15,27)

2007-2013cały krajInstytut Wzornictwa PrzemysłowegoProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 5. osi priorytetowej Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu. Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszarów oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie celu 5.4.4 NSRO Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 w zakresie wspierania wzrostu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki poprzez podniesienie poziomu technologicznego gospodarki (priorytet I pkt D SRK). Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie udziału produktów wysokiej i średniowysokiej techniki w produkcji sprzedanej w przemyśle i udziału przedsiębiorstw przemysłowych ponoszących nadkłady na działalność innowacyjną (jako % w przedsiębiorstwach ogółem). Projekt wpisuje się w Kierunki zwiększania Innowacyjności Gospodarki na lata 2007-2013, Strategię zmian wzorców produkcji i konsumpcji na sprzyjające realizacji zasad trwałego, zrównoważonego rozwoju. Projekt polega na wzmocnieniu kompetencji wśród podmiotów otoczenia biznesu, zarówno regionalnych jak i ogólnokrajowych, dostarczających usługi przedsiębiorstwom w obszarze wzornictwa przemysłowego i kreowania konkurencyjnych, innowacyjnych produktów. Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu
PROJEKTY REZERWOWE
70Warszawski Park Technologiczny -Warszawskie Centrum Rozwoju Innowacji159,55

(115,28)

2010-2013mazowieckieTechnoPort Warszawa S.A.Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 5. osi priorytetowej Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 w zakresie celu 4 polityki spójności w Polsce Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, a w szczególności obszaru priorytetowego 1 Wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki przez wspieranie podnoszenia poziomu technologicznego gospodarki i przyczynianie się do podnoszenia nakładów na badania i rozwój oraz innowacje, w tym wspieranie multidyscyplinarnych prac badawczych i ich komercjalizacji.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie nakładów na działalność badawczo-rozwojową i udziału podmiotów gospodarczych w tej działalności.

Projekt wpisuje się w następujące obowiązujące strategie sektorowe: Kierunki zwiększania Innowacyjności Gospodarki na lata 2007-2013 oraz Strategia Rozwoju Nauki do 2013 r. oraz perspektywiczna prognoza do 2020 r.

Projekt polega na utworzeniu Inkubatora i Centrum Technologii. Na projekt złoży się kompleksowe przygotowanie i budowa infrastruktury technicznej oraz budowa 5 specjalistycznych obiektów laboratoryjno-biurowych i konferencyjnych, w tym Inkubatora Technologii; promocja Warszawskiego Parku Technologicznego (WPT) w kraju i na świecie, zmierzająca do pozyskania czołowych firm technologicznych jako klientów oraz opracowanie optymalnej metodologii zarządzania infrastrukturą WPT przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi wspomagających zarządzanie.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, brak jest jednak środków na realizację projektu.

71Pomorski Park Naukowo-Technologiczny -rozbudowa - etap 3159,66

(115,35)

2008-2014pomorskieGdyńskie Centrum InnowacjiProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 5. osi priorytetowej Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie celu 4 polityki spójności w Polsce Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 obszaru priorytetowego 1 Wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki przez wspieranie podnoszenia poziomu technologicznego gospodarki i przyczynianie się do podnoszenia nakładów na badania i rozwój oraz innowacje, a w szczególności wspieranie multidyscyplinarnych prac badawczych i ich komercjalizacji.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie nakładów na działalność badawczo-rozwojową i udziału podmiotów gospodarczych w tej działalności.

Projekt wpisuje się w Kierunki zwiększania Innowacyjności Gospodarki na lata 2007-2013.

Projekt polega na budowie nowych budynków składających się na Pomorski Park Naukowo- Technologiczny (PPNT) - i powierzchnie o charakterze biurowo-laboratoryjnym w ramach jednego kompleksu. Projekt jest kontynuacją dotychczasowych działań, dzięki którym powstał Pomorski Park Naukowo- Technologiczny w Gdyni Redłowie.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, brak jest jednak środków na realizację projektu.

72Utworzenie Infrastruktury Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.44,92

(32,45)

2008-2009śląskieGórnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 5. osi priorytetowej Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie celu 4 polityki spójności w Polsce Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 obszaru priorytetowego 1 Wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki przez wspieranie podnoszenia poziomu technologicznego gospodarki i przyczynianie się do podnoszenia nakładów na badania i rozwój oraz innowacje, a w szczególności wspieranie multidyscyplinarnych prac badawczych i ich komercjalizacji.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie nakładów na działalność badawczo-rozwojową i udziału podmiotów gospodarczych w tej działalności.

Projekt wpisuje się w następujące obowiązujące strategie sektorowe: Kierunki zwiększania Innowacyjności Gospodarki na lata 2007-2013, Strategia zmian wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających realizacji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju, Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020 oraz Strategia Rozwoju Nauki do 2013 r. oraz perspektywiczna prognoza do 2020 r.

Projekt polega na przygotowaniu bazy lokalowej i wyposażeniu laboratorium w niezbędny sprzęt i aparaturę do prac badawczo-rozwojowych nad tworzywami kompozytowymi i techniką lotniczą w Katowicach oraz przygotowanie lokalowej bazy doświadczalno-wdrożeniowej wraz z wyposażeniem w niezbędne maszyny i urządzenia dla tworzyw kompozytowych w Bielsku Białej.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, brak jest jednak środków na realizację projektu.

73Czyste technologie w czystym środowisku89,30

(64,50)

2009-2013łódzkieŁódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny

sp. z o.o.

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 5. osi priorytetowej Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu. Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru innowacyjnych instytucji otoczenia biznesu oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015. Projekt wpływa na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów. Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, jednakże w chwili obecnej brak jest dostępnych środków na realizację projektu.
74Rozbudowa i rozwój działalności Toruńskiego Parku Technologicznego40,97

(29,61)

2009-2010kujawsko-pomorskieToruńska Agencja Rozwoju Regionalnego

S.A.

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 5. osi priorytetowej Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie celu 4 polityki spójności w Polsce Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 obszaru priorytetowego 1 Wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki przez wspieranie podnoszenia poziomu technologicznego gospodarki i przyczynianie się do podnoszenia nakładów na badania i rozwój oraz innowacje, a w szczególności wspieranie multidyscyplinarnych prac badawczych i ich komercjalizacji.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie nakładów na działalność badawczo-rozwojową i udziału podmiotów gospodarczych w tej działalności.

Projekt wpisuje się w następujące obowiązujące strategie sektorowe: Kierunki zwiększania Innowacyjności Gospodarki na lata 2007-2013, oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020 oraz Strategia Rozwoju Nauki do 2013 r. oraz perspektywiczna prognoza do 2020 r.

Projekt polega na zakupie i uregulowaniu sytuacji prawnej oraz uzbrojeniu technicznym terenu pod potrzeby przyszłych inwestorów działających w obszarze nowych technologii oraz wykorzystujących nowoczesne technologie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, jednakże brak jest środków na realizację projektu.

75Budowa infrastruktury dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Parku Naukowo-Technologicznym NOWA ELEKTROTECHNIKA39,92

(28,82)

2008-2010mazowieckieFundacja Park Naukowo-Technologiczny

NOWA ELEKTROTECHNIKA

Projekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 5. osi priorytetowej Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu.

Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru badań i rozwoju oraz jest spójny z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 - w zakresie celu 4 polityki spójności w Polsce Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług i celami Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 obszaru priorytetowego 1 Wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki przez wspieranie podnoszenia poziomu technologicznego gospodarki i przyczynianie się do podnoszenia nakładów na badania i rozwój oraz innowacje, a w szczególności wspieranie multidyscyplinarnych prac badawczych i ich komercjalizacji.

Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów w zakresie nakładów na działalność badawczo-rozwojową i udziału podmiotów gospodarczych w tej działalności.

Projekt wpisuje się w następujące obowiązujące strategie sektorowe: Kierunki zwiększania innowacyjności Gospodarki na lata 2007-2013 oraz Strategia Rozwoju Nauki do 2013 r. oraz perspektywiczna prognoza do 2020 r.

Projekt polega na budowie infrastruktury dla innowacyjnych przedsiębiorstw i obejmuje: modernizację i nadbudowę istniejących trzech budynków, wyposażenia laboratorium w nowoczesne urządzenia umożliwiające ocenę zgodności innowacyjnych produktów w zakresie dyrektyw EMC i LVD, wyposażenie zakładu produkcji innowacyjnej, wyposażenie centrum szkoleniowo-konsultingowego i wyposażenie biur dla innowacyjnych podmiotów. Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, jednakże brak jest środków na realizację projektu.

Oś priorytetowa VII Społeczeństwo informacyjne - Budowa elektronicznej administracji

Instytucja Pośrednicząca - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

76Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych718,70

(610,90)

2008 - 2010cały krajMinisterstwo Zdrowia/Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony ZdrowiaProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu. Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru społeczeństwa informacyjnego. Projekt zgodny z NSRO, cel 1 Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, zakładającą wzmocnienie zdolności instytucji publicznych poprzez informatyzację służb publicznych i otoczenia biznesowego, m. in. poprzez stworzenie usług e-Zdrowia realizuje wytyczną 1.3.4 Strategicznych Wytycznych Wspólnoty oraz wytyczną 1.2.3 Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich oraz wytyczną 9 Zintegrowanego Pakietu Wytycznych Ułatwienie rozpowszechniania technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz tworzenie powszechnego społeczeństwa informacyjnego. Ponadto projekt jest zgodny z celem zawartym w Strategii Rozwoju Kraju, jakim jest rozwój społeczeństwa informacyjnego i rozwój usług elektronicznych. Zadanie figuruje także w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007 - 2013 pod nr 11. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów. Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.
77pl.ID - polska ID karta395,29

(335,99)

2009-2013cały krajMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i AdministracjiProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu. Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru społeczeństwa informacyjnego. Projekt zgodny z NSRO, cel 1 Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, zakładającą wzmocnienie zdolności instytucji publicznych poprzez informatyzację służb publicznych i otoczenia biznesowego, m. in. poprzez stworzenie usług e-Government realizuje wytyczną 1.3.4 SWW oraz wytyczną 1.2.3 Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich oraz wytyczną 9 ZPW Ułatwienie rozpowszechniania technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz tworzenie powszechnego społeczeństwa informacyjnego. Ponadto projekt jest zgodny z celem zawartym w Strategii Rozwoju Kraju, jakim jest rozwój społeczeństwa informacyjnego i rozwój usług elektronicznych. Zadanie figuruje także w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007 - 2013 pod nr 4. Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu. Projekt jest kontynuacją projektu PESEL 2 realizowanego w ramach SPO WKP. Projekt PESEL 2 miał na celu wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych, prawnych i organizacyjnych, które w sposób istotny przyczyniają się do minimum bezpośredniego i osobistego udziału obywatela i/lub przedsiębiorcy w trakcie podejmowania niezbędnych czynności administracyjnych. Głównym obszarem pl.ID będzie budowa systemu elektronicznego potwierdzającego tożsamość osób fizycznych w oparciu o dokument biometryczny i podpis elektroniczny.
78Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD)13,66

(11,61)

2008cały krajUrząd Komunikacji ElektronicznejProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu. Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru społeczeństwa informacyjnego. Projekt zgodny z NSRO, cel 1 Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, zakładającą wzmocnienie zdolności instytucji publicznych poprzez informatyzację służb publicznych i otoczenia biznesowego, m. in. poprzez stworzenie usług e-Government realizuje wytyczną 1.3.4 SWW oraz wytyczną 1.2.3 Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich oraz wytyczną 9 ZPW Ułatwienie rozpowszechniania technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz tworzenie powszechnego społeczeństwa informacyjnego. Ponadto projekt jest zgodny z celem zawartym w Strategii Rozwoju kraju, jakim jest rozwój społeczeństwa informacyjnego i rozwój usług elektronicznych. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów. Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.
79Informatyzacja wydziałów ksiąg wieczystych37,01

(31,46)

2008-2010cały krajMinisterstwo SprawiedliwościProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu. Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru społeczeństwa informacyjnego. Projekt zgodny z NSRO, cel 1 Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, zakładającą wzmocnienie zdolności instytucji publicznych poprzez informatyzację służb publicznych i otoczenia biznesowego, m. in. poprzez stworzenie usług e-Government realizuje wytyczną 1.3.4 SWW oraz wytyczną 1.2.3 Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich oraz wytyczną 9 ZPW Ułatwienie rozpowszechniania technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz tworzenie powszechnego społeczeństwa informacyjnego. Ponadto projekt jest zgodny z celem zawartym w Strategii Rozwoju Kraju, jakim jest rozwój społeczeństwa informacyjnego i rozwój usług elektronicznych. Zadanie figuruje także w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007 - 2013 pod nr 5. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów. Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.
80e-PUAP 2150,93

(128,29)

2008-2010cały krajMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i AdministracjiProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu. Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru społeczeństwa informacyjnego. Projekt zgodny z NSRO, cel 1 Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, zakładającą wzmocnienie zdolności instytucji publicznych poprzez informatyzację służb publicznych i otoczenia biznesowego, m. in. poprzez stworzenie usług e-Government realizuje wytyczną 1.3.4 SWW oraz wytyczną 1.2.3 Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich oraz wytyczną 9 ZPW Ułatwienie rozpowszechniania technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz tworzenie powszechnego społeczeństwa informacyjnego. Ponadto projekt jest zgodny z celem zawartym w Strategii Rozwoju kraju, jakim jest rozwój społeczeństwa informacyjnego i rozwój usług elektronicznych. Zadanie figuruje także w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007 - 2013 pod nr 2. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów. Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu. Projekt stanowi kontynuację projektu "Budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP" realizowanego w ramach SPO WKP. Celem projektu jest budowa platformy umożliwiającej tworzenie procesów obsługi obywatela i firm z wykorzystaniem zdefiniowanych wcześniej standardów dokumentów elektronicznych.
81Rozbudowa dziedzinowej platformy elektronicznej Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych na portalu dostępowo-informacyjnym (dostęp elektroniczny do wydziałów ksiąg wieczystych, które prowadzą księgi wieczyste w formie elektronicznej, KRK, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego)16,89

(14,36)

2008-2011cały krajMinisterstwo SprawiedliwościProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu. Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru społeczeństwa informacyjnego. Projekt zgodny z NSRO, cel 1 Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, zakładająca wzmocnienie zdolności instytucji publicznych poprzez informatyzację służb publicznych i otoczenia biznesowego, m. in. poprzez stworzenie usług e-Government realizuje wytyczną 1.3.4 SWW oraz wytyczną 1.2.3 Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich oraz wytyczne 9 ZPW Ułatwienie rozpowszechniania technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz tworzenie powszechnego społeczeństwa informacyjnego. Ponadto projekt jest zgodny z celem zawartym w Strategii Rozwoju Kraju, jakim jest rozwój społeczeństwa informacyjnego i rozwój usług elektronicznych. Zadanie figuruje także w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007 - 2013 pod nr 6. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów. Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.
82eDeklaracje 297,02

(82,47)

2008-2009cały krajMinisterstwo FinansówProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu. Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru społeczeństwa informacyjnego. Projekt zgodny z NSRO, cel 1 Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, zakładającą wzmocnienie zdolności instytucji publicznych poprzez informatyzację służb publicznych i otoczenia biznesowego, m. in. poprzez stworzenie usług e-Government realizuje wytyczną 1.3.4 SWW oraz wytyczną 1.2.3 Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich oraz wytyczną 9 ZPW Ułatwienie rozpowszechniania technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz tworzenie powszechnego społeczeństwa informacyjnego. Ponadto projekt jest zgodny z celem zawartym w Strategii Rozwoju kraju, jakim jest rozwój społeczeństwa informacyjnego i rozwój usług elektronicznych. Zadanie figuruje także w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007 - 2013 jako projekt sektorowy pod nr 2 i 3. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów. Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.
83e-podatki161,71

(137,45)

2009-2012cały krajMinisterstwo FinansówProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu. Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru społeczeństwa informacyjnego. Projekt zgodny z NSRO, cel 1 Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, zakładającą wzmocnienie zdolności instytucji publicznych poprzez informatyzację służb publicznych i otoczenia biznesowego, m. in. poprzez stworzenie usług e-Government realizuje wytyczną 1.3.4 SWW oraz wytyczną 1.2.3 Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich oraz wytyczną 9 ZPW Ułatwienie rozpowszechniania technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz tworzenie powszechnego społeczeństwa informacyjnego. Ponadto projekt jest zgodny z celem zawartym w Strategii Rozwoju kraju, jakim jest rozwój społeczeństwa informacyjnego i rozwój usług elektronicznych. Zadanie figuruje także w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007 - 2013 jako projekt sektorowy pod nr 15. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów. Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu. Projekt jest kontynuacją projektu e-Deklaracje realizowanego w ramach SPO WKP.
84Scentralizowana informacja o działalności gospodarczej28,75

(24,44)

2008-2009cały krajMinisterstwo GospodarkiProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu. Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru społeczeństwa informacyjnego. Projekt zgodny z NSRO, cel 1 Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, zakładająca wzmocnienie zdolności instytucji publicznych poprzez informatyzację służb publicznych i otoczenia biznesowego, m. in. poprzez stworzenie usług e-Government realizuje wytyczną 1.3.4 SWW oraz wytyczną 1.2.3 Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich oraz wytyczną 9 ZPW Ułatwienie rozpowszechniania technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz tworzenie powszechnego społeczeństwa informacyjnego. Ponadto projekt jest zgodny z celem zawartym w Strategii Rozwoju kraju, jakim jest rozwój społeczeństwa informacyjnego i rozwój usług elektronicznych. Zadanie figuruje także w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007 - 2013 jako projekt sektorowy pod nr 22. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów. Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu. Projekt nawiązuje do niezrealizowanego w ramach SPO WKP z powodu opóźnień zmian ustawowych projektu "Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie systemu informatycznego przeznaczonego do obsługi Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Gminnych Ewidencji Działalności Gospodarczej".
85Dostosowanie systemów informatycznych Ministerstwa Finansów do ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych ustaw43,12

(36,65)

2009-2013cały krajMinisterstwo FinansówProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu. Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru społeczeństwa informacyjnego. Projekt zgodny z NSRO, cel 1 Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, zakładającą wzmocnienie zdolności instytucji publicznych poprzez informatyzację służb publicznych i otoczenia biznesowego, m. in. poprzez stworzenie usług e-Government realizuje wytyczną 1.3.4 SWW oraz wytyczną 1.2.3 Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich oraz wytyczną 9 ZPW Ułatwienie rozpowszechniania technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz tworzenie powszechnego społeczeństwa informacyjnego. Ponadto projekt jest zgodny z celem zawartym w Strategii Rozwoju kraju, jakim jest rozwój społeczeństwa informacyjnego i rozwój usług elektronicznych. Zadanie figuruje także w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007 - 2013 jako projekt sektorowy pod nr 9. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów. Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.
86Geoportal89,84

(76,36)

2008-2012cały krajGłówny Urząd Geodezji i KartografiiProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu. Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru społeczeństwa informacyjnego. Projekt zgodny z NSRO, cel 1 Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, zakładającą wzmocnienie zdolności instytucji publicznych poprzez informatyzację służb publicznych i otoczenia biznesowego, m. in. poprzez stworzenie usług e-Government realizuje wytyczną 1.3.4 SWW oraz wytyczną 1.2.3 Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich oraz wytyczną 9 ZPW Ułatwienie rozpowszechniania technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz tworzenie powszechnego społeczeństwa informacyjnego. Ponadto projekt jest zgodny z celem zawartym w Strategii Rozwoju kraju, jakim jest rozwój społeczeństwa informacyjnego i rozwój usług elektronicznych. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów. Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu. Projekt stanowi kontynuację realizowanego przez GUGiK w ramach SPO WKP projektu o tej samej nazwie. Projekt polega na budowie nowoczesnego, dostępnego za pośrednictwem Internetu oraz innych platform (np. poprzez telefony komórkowe, kioski internetowe), repozytorium cyfrowej informacji katastralnej i geograficznej (geoprzestrzennej) o charakterze portalowym.
87Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych53,90

(45,82)

2008-2013cały krajMinisterstwo Zdrowia/ Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony ZdrowiaProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu. Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru społeczeństwa informacyjnego. Projekt zgodny z NSRO, cel 1 Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, zakładającą wzmocnienie zdolności instytucji publicznych poprzez informatyzację służb publicznych i otoczenia biznesowego, m. in. poprzez stworzenie usług e-Government realizuje wytyczną 1.3.4 SWW oraz wytyczną 1.2.3 Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich oraz wytyczną 9 ZPW Ułatwienie rozpowszechniania technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz tworzenie powszechnego społeczeństwa informacyjnego. Ponadto projekt jest zgodny z celem zawartym w Strategii Rozwoju kraju, jakim jest rozwój społeczeństwa informacyjnego i rozwój usług elektronicznych. Zadanie figuruje także w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007 - 2013 jako projekt sektorowy pod nr 10. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów. Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu. Projekt (o nieco mniejszym zakresie rzeczowym) znajdował się na liście rezerwowej działania 1.5 SPO WKP.
88Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS107,81

(91,63)

2009-2011cały krajZakład Ubezpieczeń SpołecznychProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt w sposób szczególny przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu. Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru społeczeństwa informacyjnego. Projekt zgodny z NSRO, cel 1 Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, zakładającą wzmocnienie zdolności instytucji publicznych poprzez informatyzację służb publicznych i otoczenia biznesowego, m. in. poprzez stworzenie usług e-Government realizuje wytyczną 1.3.4 SWW oraz wytyczną 1.2.3 Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich oraz wytyczną 9 ZPW Ułatwienie rozpowszechniania technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz tworzenie powszechnego społeczeństwa informacyjnego. Ponadto projekt jest zgodny z celem zawartym w Strategii Rozwoju kraju, jakim jest rozwój społeczeństwa informacyjnego i rozwój usług elektronicznych. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów. Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.
89e-Customs132,96

(113,02)

2008-2013cały krajMinisterstwo FinansówProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 7. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu. Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru społeczeństwa informacyjnego. Projekt zgodny z NSRO, cel 1 Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, zakładającą wzmocnienie zdolności instytucji publicznych poprzez informatyzację służb publicznych i otoczenia biznesowego, m. in. poprzez stworzenie usług e-Government realizuje wytyczną 1.3.4 SWW oraz wytyczną 1.2.3 Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich oraz wytyczną 9 ZPW Ułatwienie rozpowszechniania technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz tworzenie powszechnego społeczeństwa informacyjnego. Ponadto projekt jest zgodny z celem zawartym w Strategii Rozwoju kraju, jakim jest rozwój społeczeństwa informacyjnego i rozwój usług elektronicznych. Projekt wpływa na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów. Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.
90System Informacyjny Statystyki Publicznej

(SISP)

114,99

(97,74)

2009-2013cały krajGłówny Urząd StatystycznyProjekt kwalifikuje się do wsparcia jako indywidualny projekt kluczowy w ramach 7. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt przyczyni się do realizacji celów odnośnej osi priorytetowej, a tym samym celów Programu. Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju wspieranego w ramach PO IG obszaru społeczeństwa informacyjnego. Projekt zgodny z NSRO, cel 1 Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, zakładającą wzmocnienie zdolności instytucji publicznych poprzez informatyzację służb publicznych i otoczenia biznesowego, m. in. poprzez stworzenie usług e-Government realizuje wytyczną 1.3.4 SWW oraz wytyczną 1.2.3 Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich oraz wytyczną 9 ZPW Ułatwienie rozpowszechniania technologii informacyjno komunikacyjnych oraz tworzenie powszechnego społeczeństwa informacyjnego. Ponadto projekt jest zgodny z celem zawartym w Strategii Rozwoju kraju, jakim jest rozwój społeczeństwa informacyjnego i rozwój usług elektronicznych. Zadanie figuruje także w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007 - 2013 jako projekt sektorowy pod nr 20. Projekt wpływa na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów. Projekt ma istotny wpływ na osiągnięcie wskaźników realizacji ww. dokumentów. Projektodawca kwalifikuje się w ramach odnośnej osi priorytetowej, dostępne są także środki na realizację projektu.
______

3) Maksymalny udział dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wydatkach kwalifikowanych projektu co do zasady wynosi 85%, z wyjątkiem projektów, w których występuje pomoc publiczna oraz projektów generujących dochód.