Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Monitor Polski

M.P.2013.778

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 2013 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1
z dnia 11 września 2013 r.
w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Na podstawie art. 28 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) ogłasza się, że lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 została zamieszczona na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: http://www.mrr.gov.pl w zakładce Fundusze Europejskie/Fundusze Europejskie 2007-2013/Projekty kluczowe/Listy projektów kluczowych, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce O Funduszach Europejskich/Projekty kluczowe oraz http://www.pois.gov.pl w zakładce Wstęp do Programu/Projekty.
1 Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 248, poz. 1487).