Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Monitor Polski

M.P.2013.384

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 maja 2013 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Na podstawie art. 28 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.2)) ogłasza się, że lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 została zamieszczona na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: http://www.mrr.gov.pl w zakładce Fundusze Europejskie/Fundusze Europejskie 2007-2013/ Projekty kluczowe/Listy projektów kluczowych, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce O Funduszach Europejskich/Projekty kluczowe oraz http://www.pois.gov.pl w zakładce Wstęp do Programu/Projekty.
______

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 248, poz. 1487).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644 oraz z 2012 r. poz. 1237.