Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Monitor Polski

M.P.2008.58.521

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1
z dnia 31 lipca 2008 r.
w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Na podstawie art. 28 ust. 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) ogłasza się listę projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, stanowiącą załącznik do obwieszczenia 2 .

ZAŁĄCZNIK 

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013

Lp.Nazwa projektu *Orientacyjny koszt całkowity projektu (mln PLN) *Szacunkowa kwota dofinansowania z UE (mln PLN) *Przewidywany okres realizacji projektu (od roku - do roku)Miejsce realizacji projektu (województwo)Instytucja odpowiedzialna za realizację projektuUzasadnienie realizacji projektu
12345678
Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Projekty z listy podstawowej
POIiŚ 1.1-1Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy135,9472,582008 - 2013dolnośląskiePrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Doliny Baryczy" Sp. z o.o.Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni Baryczy. Projekt obejmuje swoim zakresem budowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej.
Projekt wpisuje się w KPOŚK, tym samym ma charakter strategiczny, będzie realizowany w 5 aglomeracjach w zlewni Baryczy. Projekt jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ - w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiskowej, skala oddziaływania projektu regionalna w odniesieniu do KPOŚK.
Projekt w dużym stopniu przyczynia się do zredukowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i ziemi (ograniczenie ładunku azotu).
Ponadto projekt charakteryzuje się wysokim stopniem gotowości do realizacji.
POIiŚ 1.1-2Gospodarka wodno - ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II etap196,14110,502008 - 2013kujawsko-pomorskieToruńskie Wodociągi Sp. z o.o.Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Torunia. Projekt obejmuje swoim zakresem modernizację stacji dwóch uzdatniania wody, budowę i modernizację sieci wodociągowych, modernizację gospodarki osadowej w Centralnej Oczyszczalni Ścieków oraz budowę i modernizację kanalizacji sanitarnej.
Projekt wpisuje się w KPOŚK, tym samym ma charakter strategiczny. Jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ - w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska.
Skala oddziaływania projektu ponadregionalna w odniesieniu do celów KPOŚK.
Projekt w dużym stopniu przyczynia się do zredukowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i ziemi (ograniczenie ładunku azotu).
Ponadto projekt charakteryzuje się wysokim stopniem gotowości do realizacji.
POIiŚ 1.1-3Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie488,46290,792008 - 2015lubelskieMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w LublinieW ramach projektu przewiduje się modernizację oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej i biologicznej, oraz energetycznej, ponadto budowę stacji odpiaszczania osadów z kanalizacji, przebudowę wybranych elementów sieci kanalizacyjnej, budowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę wybranych elementów sieci wodociągowej, modernizację stacji wodociągowej Zemborzycka, modernizację magistrali, budowę ujęcia i stacji wodociągowej z pompowniami.
Projekt wpisuje się w KPOŚK, tym samym ma charakter strategiczny, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ - w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska, skala oddziaływania projektu ponadregionalna w odniesieniu do celów KPOŚK.
Projekt w dużym stopniu przyczynia się do zredukowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i ziemi (ograniczenie ładunku azotu).
Ponadto projekt charakteryzuje się wysokim stopniem gotowości do realizacji.
POIiŚ 1.1-4Gospodarka wodno - ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych188,59143,892008 - 2011lubuskieMiejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp z o.o.Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Nowa Sól obejmującej miasto Nowa Sól, gminę Nowa Sól i część gminy Otyń. Projekt obejmuje budowę 129,3 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 4,7 km sieci kanalizacji deszczowej, modernizację SUW, budowę nowej i wymianę wyeksploatowanej sieci wodociągowej oraz modernizację oczyszczalni ścieków. W wyniku realizacji projektu 100% mieszkańców zostanie objętych zbiorczym systemem zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków.
Wniosek złożony do KE nie uzyskał dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji na lata 2004 - 2006. W dniu 14 maja 2007 roku KE (pismem DG REGIO H.1MT/Pm D(2007)410363) zarejestrowała jego aktualizację w trybie art. 5 ust 2 rozporządzenia 1084/2006.
Projekt wpisuje się w KPOŚK, tym samym ma charakter strategiczny, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ - w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska, skala oddziaływania projektu ponadregionalna w odniesieniu do celów KPOŚK.
POIiŚ 1.1-5Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim181,57118,832008 - 2011łódzkieGmina Miasto Piotrków TrybunalskiCelem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, obejmujące swoim zakresem: modernizację stacji uzdatniania wody, modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków, budowę sieci kanalizacji sanitarnej (17,76 km) i wodociągowej (5,70 km) oraz renowację sieci deszczowej (2,88 km), ogólnospławnej (13,51 km) i wodociągowej (0,48 km).
Projekt został przekazany Komisji Europejskiej w latach 2004-2006, ze względu na wyczerpanie się środków nie uzyskał decyzji. W dniu 14 maja 2007 roku KE (pismem DG REGIO H.1MT/Pm D(2007)410363) zarejestrowała jego aktualizację w trybie art. 5 ust 2 rozporządzenia 1084/2006.
Projekt wpisuje się w KPOŚK, tym samym ma charakter strategiczny, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ - w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska, skala oddziaływania projektu ponadregionalna w odniesieniu do celów KPOŚK.
POIiŚ 1.1-6Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa126,0272,572008 - 2011łódzkieZakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Sp. z o.o. w BełchatowieCelem przedsięwzięcia jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bełchatów poprzez wyposażenie jej w infrastrukturę techniczną. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: budowę 35,8 km kanalizacji sanitarnej, modernizację i przebudowę 13,5 km kanalizacji sanitarnej, budowę 35,5 km kanalizacji deszczowej wraz z 4 układami do podczyszczania, budowę 7,4 km sieci wodociągowej, modernizację 5,5 km sieci wodociągowej, modernizację Ujęcia Wody.
Projekt wpisuje się w KPOŚK, tym samym ma charakter strategiczny, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ - w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska, skala oddziaływania projektu ponadregionalna w odniesieniu do celów KPOŚK. Projekt ten jest projektem dużym w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Projekt charakteryzuje się wysokim stopniem gotowości do realizacji, a jego realizacja w znacznym stopniu przyczyni się do redukcji zrzutu ładunku azotu pochodzącego ze ścieków komunalnych do zlewni.
POIiŚ 1.1-7Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich250,15171,332008 - 2012małopolskieSądeckie Wodociągi Sp. z o.o.Celem projektu jest modernizacja zakładu uzdatniania wody, wybudowanie 70 km sieci wodociągowych oraz 174 km kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja wybranych odcinków istniejącej kanalizacji w Nowy Sączu, Starym Sączu i gminie Nawojowa oraz Kamionka Wielka.
Projekt został przekazany Komisji Europejskiej w latach 2004-2006, ze względu na wyczerpanie się środków nie uzyskał decyzji. W dniu 14 maja 2007 roku KE (pismem DG REGIO H.1MT/Pm D(2007)410363) zarejestrowała jego aktualizację w trybie art. 5 ust 2 rozporządzenia 1084/2006.
Projekt wpisuje się w KPOŚK, tym samym ma charakter strategiczny, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ - w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska, skala oddziaływania projektu ponadregionalna w odniesieniu do celów KPOŚK.
POIiŚ 1.1-8Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju Gmin Mazowsza Zachodniego177,69104,152008 - 2013mazowieckieZwiązek Międzygminny Mazowsze ZachodnieCelem projektu jest realizacja zadań inwestycyjnych związanych z gospodarką wodno-ściekową w gminach Mszczonów, Puszcza Mariańska, Baranów, Wiskitki, Radziejowice, Teresin.
Projekt został przekazany Komisji Europejskiej w latach 2004-2006, ze względu na wyczerpanie się środków nie uzyskał decyzji. W dniu 14 maja 2007 roku KE (pismem DG REGIO H.1MT/Pm D(2007)410363) zarejestrowała jego aktualizację w trybie art. 5 ust 2 rozporządzenia 1084/2006.
Projekt wpisuje się w KPOŚK, tym samym ma charakter strategiczny. Projekt jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ - w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska, skala oddziaływania projektu ponadregionalna w odniesieniu do celów KPOŚK.
POIiŚ 1.1-9Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka (etap I)169,3699,702007 - 2012mazowieckieWodociągi Płockie Sp. z o.o.Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płock obejmujące swoim zakresem budowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków, rozdział kanalizacji ogólnospławnej (poprzez budowę kanalizacji deszczowej i renowację kanałów ogólnospławnych).
Projekt wpisuje się w KPOŚK tym samym ma charakter strategiczny, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ - w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiskowej, skala oddziaływania projektu ponadregionalna w odniesieniu do KPOŚK.
Projekt w dużym stopniu przyczynia się do zredukowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i ziemi (ograniczenie ładunku azotu). Ponadto projekt charakteryzuje się wysokim stopniem gotowości do realizacji.
POIiŚ 1.1-10Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki201,46136,992008 - 2013mazowieckieWodociąg Marecki Sp. z o.o.Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Marki, obejmujące swoim zakresem budowę kanalizacji sanitarnej.
Projekt wpisuje się w KPOŚK tym samym ma charakter strategiczny, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ - w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiskowej, skala oddziaływania projektu ponadregionalna w odniesieniu do KPOŚK.
Projekt w dużym stopniu przyczynia się do zredukowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i ziemi (ograniczenie ładunku azotu).
Ponadto projekt charakteryzuje się wysokim stopniem gotowości do realizacji.
POIiŚ 1.1-11"Czyste życie" -kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów148,21123,692009 - 2012mazowieckieGmina BrwinówCelem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Brwinów (dokonano podziału inwestycji na dwa etapy). Zakres rzeczowy pierwszego etapu obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w południowej i północnej części Brwinowa, w miejscowościach: Otrębusy, Kanie oraz do terenów inwestycyjnych (Osiedle Miasto Ogród) w Parzniewie, budowę sieci wodociągowej w Otrębusach i Kaniach oraz do terenów inwestycyjnych (Osiedle Miasto Ogród) w Parzniewie, budowę pompowni sieciowej w Otrębusach i Brwinowie oraz rozbudowę SUW w miejscowościach: Brwinów i Parzniew.
Projekt wpisuje się w KPOŚK, tym samym ma charakter strategiczny, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ - w zakresie zapewnienia, i rozwoju infrastruktury środowiska, skala oddziaływania projektu ponadregionalna w odniesieniu do celów KPOŚK.
Projekt w dużym stopniu przyczynia się do zredukowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i ziemi (ograniczenie ładunku azotu).
Ponadto projekt charakteryzuje się wysokim stopniem gotowości do realizacji.
POIiŚ 1.1-12Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Raszyn93,9755,862008 - 2011mazowieckieGmina RaszynCelem projektu jest wyposażenie aglomeracji raszyńskiej w infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami unijnymi i polskimi, spełnienie przez aglomerację wymogów KPOŚK oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej, odpowiadającej standardom. W ramach projektu przewiduje się: rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Falenty, budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowe Grocholice, Jaworowa, Raszyn, Rybie, Falenty, Dawidy, Janki, Leszczki, Sękocin-Słomin, Łady, modernizację sieci kanalizacyjnej w Falentach oraz modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej w gminie Raszyn.
Projekt wpisuje się w KPOŚK, tym samym ma charakter strategiczny, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ - w zakresie zapewnienia, i rozwoju infrastruktury środowiska, skala oddziaływania projektu ponadregionalna w odniesieniu do celów KPOŚK.
Projekt w dużym stopniu przyczynia się do zredukowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i ziemi (ograniczenie ładunku azotu).Ponadto projekt charakteryzuje się wysokim stopniem gotowości do realizacji.
POIiŚ 1.1-13Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - I faza156,0193,882008 - 2011śląskieGmina Tarnowskie GóryCelem projektu jest rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (ok. 66,8km), rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami i oczyszczalniami wód deszczowych (5,0 km), budowa pompowni ścieków (2 szt.), budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami pompowniami i oczyszczalniami wód deszczowych, modernizacja kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej.
Projekt został przekazany Komisji Europejskiej w latach 2004-2006, ze względu na wyczerpanie się środków nie uzyskał decyzji. W dniu 14 maja 2007 roku KE (pismem DG REGIO H.1MT/Pm D(2007)410363) zarejestrowała jego aktualizację w trybie art. 5 ust 2 rozporządzenia 1084/2006.
Projekt wpisuje się w KPOŚK, tym samym ma charakter strategiczny, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ - w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska, skala oddziaływania projektu ponadregionalna w odniesieniu do celów KPOŚK.
POIiŚ 1.1-14Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II505,35429,552007 - 2013śląskieZwiązek Międzygminny ds. Ekologii w ŻywcuCelem projektu jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej (ok. 786 km), budowa pompowni ścieków (ok. 180 szt.), budowa sieci wodociągowej (ok. 124 km) wraz z SUW.
Projekt stanowi kontynuację przedsięwzięcia realizowanego ze środków ISPA.
Projekt wpisuje się w KPOŚK, tym samym ma charakter strategiczny, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ - w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska, skala oddziaływania projektu ponadregionalna w odniesieniu do celów KPOŚK.
Projekt w dużym stopniu przyczynia się do zredukowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i ziemi (ograniczenie ładunku azotu).
POIiŚ 1.1-15Poprawa stanu gospodarki wodno -ściekowej w dzielnicach Miasta Bielsko - Biała poprzez budowę kanalizacji i wodociągu176,50100,002008 - 2012śląskie"AQUA" S.A.Celem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej (ok. 105 km) oraz budowa ok 6 km sieci wodociągowej.
Projekt wpisuje się w KPOŚK, tym samym ma charakter strategiczny, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ - w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska, skala oddziaływania projektu ponadregionalna w odniesieniu do celów KPOŚK.
Projekt w dużym stopniu przyczynia się do zredukowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i ziemi (ograniczenie ładunku azotu).
Ponadto projekt charakteryzuje się wysokim stopniem gotowości do realizacji.
POIiŚ 1.1-16Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny192,25157,642010 - 2013śląskiePGK "Partner" Sp. z o.o.Celem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej (ok. 70 km), budowa 17 pompowni ścieków, budowa kanalizacji deszczowej (ok. 5 km).
Projekt wpisuje się w KPOŚK, tym samym ma charakter strategiczny, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ - w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska, skala oddziaływania projektu ponadregionalna w odniesieniu do celów KPOŚK.
Projekt w dużym stopniu przyczynia się do zredukowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i ziemi (ograniczenie ładunku azotu).
Ponadto projekt charakteryzuje się wysokim stopniem gotowości do realizacji.
POIiŚ 1.1-17Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach238,95143,542007 - 2013śląskiePWiK Żory Sp. z o.o.Celem projektu jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej (ok. 123 km), budowa kanalizacji deszczowej (ok. 60 km), budowa pompowni ścieków (21 szt.), modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa i modernizacja sieci wodociągowej (ok. 60 km) wraz z SUW.
Projekt wpisuje się w KPOŚK, tym samym ma charakter strategiczny, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ - w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska, skala oddziaływania projektu ponadregionalna w odniesieniu do celów KPOŚK.
Projekt w dużym stopniu przyczynia się do zredukowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i ziemi (ograniczenie ładunku azotu).
Ponadto projekt charakteryzuje się wysokim stopniem gotowości do realizacji.
POIiŚ 1.1-18Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej125,8585,402007 - 2012śląskieGmina CieszynCelem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej (ok.86 km), budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej (ok. 50 km) oraz modernizacja oczyszczalni ścieków.
Projekt wpisuje się w KPOŚK, tym samym ma charakter strategiczny, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ - w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska, skala oddziaływania projektu ponadregionalna w odniesieniu do celów KPOŚK.
Projekt w dużym stopniu przyczynia się do zredukowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i ziemi (ograniczenie ładunku azotu).
Ponadto projekt charakteryzuje się wysokim stopniem gotowości do realizacji.
POIiŚ 1.1-19Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno -ściekowej miasta Mikołów362,24253,012009 - 2012śląskieZIM Sp. z o.o.Celem projektu jest modernizacja sieci wodociągowej (ok. 74 km), budowa kanalizacji sanitarnej (ok. 122 km), budowa kanalizacji deszczowej (ok. 17 km), budowa oczyszczalni ścieków "Bujaków" o wydajności 480m3/dobę, budowa zbiorczego kolektora tłocznego wraz z przepompownią "Borowa Wieś" - w miejsce pierwotnie planowanej budowy OŚ "Borowa Wieś".
Projekt wpisuje się w KPOŚK, tym samym ma charakter strategiczny, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ - w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska, skala oddziaływania projektu ponadregionalna w odniesieniu do celów KPOŚK.
Projekt w dużym stopniu przyczynia się do zredukowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i ziemi (ograniczenie ładunku azotu).
Ponadto projekt charakteryzuje się wysokim stopniem gotowości do realizacji.
POIiŚ 1.1-20Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - faza II118,8066,352011 - 2013śląskieGmina Tarnowskie GóryCelem projektu jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej (ok. 72 km), budowa kanalizacji deszczowej (ok. 5 km), budowa pompowni ścieków (2 szt.).
Projekt stanowi kontynuację przedsięwzięcia, które obecnie podlega ocenie Komisji Europejskiej.
Projekt wpisuje się w KPOŚK, tym samym ma charakter strategiczny, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ - w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska, skala oddziaływania projektu ponadregionalna w odniesieniu do celów KPOŚK.
Projekt w dużym stopniu przyczynia się do zredukowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i ziemi (ograniczenie ładunku azotu).
Ponadto projekt charakteryzuje się wysokim stopniem gotowości do realizacji.
POIiŚ 1.1-21Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej629,76390,522008 - 2013świętokrzyskieWodociągi Kieleckie Sp. z o.o.Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Kielce oraz gmin: Zagnańsk, Sitkówka-Nowiny i Masłów obejmujące swoim zakresem budowę i modernizację: kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.
Projekt wpisuje się w KPOŚK tym samym ma charakter strategiczny, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ- w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiskowej, skala oddziaływania projektu ponadregionalna w odniesieniu do KPOŚK.
Projekt w dużym stopniu przyczynia się do zredukowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i ziemi (ograniczenie ładunku azotu).
Ponadto projekt charakteryzuje się wysokim stopniem gotowości do realizacji.
POIiŚ 1.1-22Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym145,2687,162009 - 2012świętokrzyskieMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku - KamiennejCelem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Skarżysko-Kamienna i gminy Skarżysko Kościelne obejmujące swoim zakresem budowę kanalizacji sanitarnej i modernizację oczyszczalni ścieków. Projekt wpisuje się w KPOŚK tym samym ma charakter strategiczny, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ- w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiskowej, skala oddziaływania projektu ponadregionalna w odniesieniu do KPOŚK.
Projekt w dużym stopniu przyczynia się do zredukowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i ziemi (ograniczenie ładunku azotu).
Ponadto projekt charakteryzuje się wysokim stopniem gotowości do realizacji.
POIiŚ 1.1-23Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk96,8855,172008 - 2012warmińsko-mazurskiePWiK Sp. z o.o.Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ełk. Głównym założeniem projektu jest renowacja, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej (18,5 km) i kanalizacyjnej (29,7 km) i dostosowanie jej do wymogów aktualnego Prawa Wodnego i dyrektyw unijnych. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na poprawę stanu higieniczno-sanitarnego miasta, zredukowanie ilości zanieczyszczeń odprowadzonych ze ściekami do wód i ziemi m.in. likwidacja 230 szt. szamb, zapewni ochronę głównego zbiornika wód podziemnych Pradoliny Biebrzy, a także poprawi jakość i niezawodność dostawy wody do picia dla ludności zamieszkującej aglomerację Ełk.
Przedsięwzięcie jest kontynuacją realizowanego przez Beneficjenta "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych" uchwalonego przez Radę Gminy Miasta Ełk.

Projekt wpisuje się w KPOŚK, tym samym ma charakter strategiczny jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ - w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury ochrony środowiska. Oddziaływanie projektu ponadregionalne. Projekt w dużym stopniu przyczynia się do zredukowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i ziemi (ograniczenie ładunku azotu).

Ponadto projekt charakteryzuje się wysokim stopniem gotowości do realizacji.
POIiŚ 1.1-24Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego "Puszcza Zielonka" i okolic336,03206,842008 - 2011wielkopolskieZwiązek Międzygminny "Puszcza Zielonka"Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej 5 gmin znajdujących się w sąsiedztwie miasta Poznania i należących do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" w granicach: aglomeracji Poznań (aglomeracja >100 tys. RLM) i aglomeracji Murowana Goślina (aglomeracja >15 tys. RLM) - zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Gminy objęte projektem: Murowana Goślina, Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska i Skoki - położone są w centralnej części Województwa Wielkopolskiego w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Poznań. Planowany zakres obejmuje budowę 368 km kanalizacji sanitarnej, 151 przepompowni ścieków.
Projekt został przekazany Komisji Europejskiej w latach 2004-2006, ze względu na wyczerpanie się środków nie uzyskał decyzji. W dniu 14 maja 2007 roku KE (pismem DG REGIO H.1MT/Pm D(2007)410363) zarejestrowała jego aktualizację w trybie art. 5 ust 2 rozporządzenia 1084/2006.
Projekt wpisuje się w KPOŚK, tym samym ma charakter strategiczny, projekt jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ - w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska, skala oddziaływania projektu ponadregionalna w odniesieniu do celów KPOŚK.
POIiŚ 1.1-25Zintegrowana gospodarka wodno -ściekowa w dorzeczu Parsęty - faza II292,28243,512008 - 2011zachodniopomorskiePrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w SzczecinkuProjekt stanowi drugą fazę projektu realizowanego obecnie przy wsparciu z Funduszu Spójności. Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin: Szczecinek, Borne Sulinowo, Barwice, Biały Bór, Grzmiąca. Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem budowę 123 km kanalizacji grawitacyjnej, 251 km sieci kanalizacji tłocznej, modernizację 15 km kanalizacji sanitarnej, budowę 213 pompowni ścieków oraz modernizację 5 oczyszczalni ścieków. Ponadto w ramach projektu wybudowanych zostanie 230 km sieci wodociągowej, a dalszych 59 km zostanie zmodernizowane.
Projekt w dużym stopniu przyczynia się do zredukowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i ziemi (ograniczenie ładunku azotu).
Ponadto projekt charakteryzuje się wysokim stopniem gotowości do realizacji.
Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych
Projekty z listy podstawowej
POIiŚ 2.1-1Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego i rekultywacja składowisk odpadów36,3927,532008 - 2010lubelskiePrzedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w ChełmieCelem projektu jest stworzenie spójnego dla całego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, którego wszystkie elementy będą zgodne z obowiązującymi przepisami oraz z programami ochrony środowiska i planami gospodarowania odpadami obowiązującymi w tym regionie. Celem projektu jest budowa zakładu przetwarzania odpadów dla regionu chełmskiego oraz rekultywacja 12 składowisk odpadów w obrębie obszaru Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej (składowiska przeznaczone do rekultywacji w ramach projektu: Srebrzyszcze, Pawłów, Kolonia Strzelce, Dubienka, Strachosław, Leśniowice, Władysławów, Wojsławice, Żmudź, Bytyń, Uchanie, Kobyle), edukacja ekologiczna oraz zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
Projekt został przekazany Komisji Europejskiej w latach 2004-2006. Ze względu na wyczerpanie się środków nie uzyskał decyzji. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ogólnym 1083/2006 decyzja dla projektu będzie podejmowana przez stronę polską.
Projekt wpisuje się w KPGO, tym samym ma charakter strategiczny.
Projekt przyczynia się do realizacji celów SRK, NSRO oraz POIiŚ w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska. Skala oddziaływania projektu jest ponadregionalna w odniesieniu do celów KPGO.
POIiŚ 2.1-2Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II660,00363,002010 - 2014łódzkieMiasto ŁódźCelem projektu jest uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Miasta Łodzi. W ramach projektu Miasto Łódź zamierza zrealizować 2 zadania: instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Łodzi o wydajności wystarczającej do obsługi oprócz miasta Łodzi również mieszkańców sąsiednich miast - Pabianice, Zgierz, Ozorków, Aleksandrów, Łask, Konstantynów, Brzeziny, Tuszyn i Stryków. Drugie zadanie dotyczy zagospodarowania 3 nieczynnych składowisk odpadów komunalnych na obrzeżach Łodzi, które będą wykorzystane do zorganizowania typowych terenów rekreacyjno- sportowych lub zagospodarowania w formie parku leśnego z ciągami pieszymi, ścieżkami rowerowymi (w połączeniu z Parkiem Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich).
Projekt wpisuje się w KPGO, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ.
Projekt dotyczy budowy zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów o dużej skali oddziaływania i znacznym stopniu skomplikowania ze względu na swoje oddziaływanie na środowisko przyrodnicze, i społeczne. Ze względu na swój charakter projekt wymaga odpowiedniego monitorowania stanu przygotowania w ramach systemu przewidzianego dla projektów strategicznych.
POIiŚ 2.1-3Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie536,55295,102009 - 2014małopolskieMiasto KrakówCelem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie dla Krakowa i przyległych gmin możliwości dalszego, wieloletniego unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska i zapewniający spełnienie wymagań przepisów krajowych i UE. Projekt dotyczy budowy zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów o dużej skali oddziaływania i znacznym stopniu skomplikowania. Projekt jest kontynuacją realizowanego przez Miasto Kraków projektu "Kraków - Gospodarka odpadami stałymi, etap I" ISPA(FS):2000/PL/16/P/PE/005.
Projekt wpisuje się w KPGO, tym samym ma charakter strategiczny. Jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ - w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska. Skala oddziaływania projektu jest ponadregionalna w odniesieniu do celów KPGO.
POIiŚ 2.1-4Rozwiązanie problemów gospodarki odpadami w Warszawie533,42293,382009 - 2012mazowieckieMiasto Stołeczne WarszawaCelem projektu - poprzez modernizację i rozbudowę istniejącego systemu - jest harmonizacja gospodarki odpadami komunalnymi powstającymi na terenie m.st. Warszawy z zasadami określonymi w dyrektywach UE, w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku odpadów, przy jednoczesnym zachowaniu efektywności systemu. Projekt dotyczy budowy zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów o dużej skali oddziaływania i znacznym stopniu skomplikowania.
Projekt wpisuje się w KPGO, tym samym ma charakter strategiczny, projekt jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ - w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska, skala oddziaływania projektu ponadregionalna w odniesieniu do celów KPGO.
POIiŚ 2.1-5Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej407,21243,292010 - 2013podlaskieMiasto BiałystokCelem przedsięwzięcia jest zapewnienie miastu Białystok i sąsiadującym gminom możliwości zagospodarowania odpadów w sposób bezpieczny dla mieszkańców i środowiska poprzez stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami obejmującego: budowę zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów, budowę nowego pola składowego, rekultywację zamykanych pól składowych, modernizację i rozbudowę istniejącego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (gmina Juchnowiec Kościelny).
Projekt wpisuje się w KPGO, tym samym ma charakter strategiczny; jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ - w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska.
Skala oddziaływania projektu jest ponadregionalna w odniesieniu do celów KPGO.
POIiŚ 2.1-6Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku328,58226,212008 - 2011pomorskieZakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w GdańskuCelem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie Miastu Gdańsk i przyległym gminom możliwości dalszego, wieloletniego unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska. Projekt obejmuje rozbudowę Zakładu Utylizacji Odpadów, modernizację i budowę kwater składowania odpadów oraz kwatery wysokiego składowania odpadów azbestowych, budowę systemu odbioru i oczyszczania odcieków z kwater składowych, modernizację i rozbudowę obiektów zaplecza socjalno - technicznego, likwidację mogilników oraz dostawy sprzętu i wyposażenia ZUO.
Projekt został przekazany Komisji Europejskiej w latach 2004-2006, jednak ze względu na wyczerpanie się środków nie uzyskał decyzji. W dniu 14 maja 2007 roku KE (pismem DG REGIO H.1MT/Pm D(2007)410363) zarejestrowała jego aktualizację w trybie art. 5 ust. 2 rozporządzenia 1084/2006. Projekt wpisuje się w KPGO, tym samym ma charakter strategiczny. Jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ - w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska, a skala oddziaływania projektu jest ponadregionalna w odniesieniu do celów KPGO.
POIiŚ 2.1-7Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las87,6045,692008 - 2011pomorskieZakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o.Celem projektu jest stworzenie ponadlokalnego systemu gospodarki odpadami, spełniającego standardy i wymogi wynikające z Polityki Ekologicznej Państwa przyjętej w dokumentach programowych rządu, samorządów terytorialnych szczebla wojewódzkiego (województwa pomorskiego), a także powiatowego i gminnego. W ramach projektu zostanie zbudowany Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las".
Projekt został przekazany Komisji Europejskiej w latach 2004 - 2006, ale ze względu na wyczerpanie się środków nie uzyskał decyzji.
Projekt wpisuje się w KPGO, tym samym ma charakter strategiczny. Jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ - w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska, a skala oddziaływania projektu jest ponadregionalna w odniesieniu do celów KPGO.
POIiŚ 2.1-8System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej539,03296,462009 - 2013pomorskieGmina Miasto GdańskCelem projektu jest stworzenie możliwości zagospodarowania odpadów komunalnych poprzez ich termiczne przekształcanie. Przedsięwzięcie ma charakter ponadregionalny, dotyczy głównie Miasta Gdyni, Sopotu, Gdańska oraz Tczewa.
Wybrana technologia instalacji do termicznego przekształcania odpadów powiązana będzie z obecnie funkcjonującymi na terenie metropolii trójmiejskiej systemami gospodarowania odpadami komunalnymi. Głównym celem realizacji projektu jest wynikająca z przepisów krajowych i UE konieczność ograniczenia ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji, jak i uzyskania odpowiednich poziomów odzysku odpadów opakowaniowych.
Projekt wpisuje się w KPGO, tym samym ma charakter strategiczny. Jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ - w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska, a skala oddziaływania projektu jest ponadregionalna w odniesieniu do celów KPGO.
POIiŚ 2.1-9Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu88,0056,762007 - 2013śląskieMiasto SosnowiecCelem projektu jest zagwarantowanie mieszkańcom Sosnowca wysokiej jakości usług w zakresie gromadzenia, wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, z zachowaniem optymalnego poziomu opłat. Projekt obejmuje wykonanie: kwatery do składowania odpadów, kwater do składowania odpadów azbestowych, awaryjnej pompowni wód drenażowych (gruntowych), zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych (magazyn), stacji segregacji, kompostowni odpadów zielonych, instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych, magazynu odpadów niebezpiecznych, linii przetwarzania odpadów budowlanych, rekultywacji istniejącego składowiska, zakupu sprzętu ruchomego. Dodatkowo w ramach realizacji projektu przewiduje się wykonanie projektu systemu selektywnej zbiórki odpadów i wdrożenie programu edukacyjnego dla systemu selektywnego gromadzenia odpadów oraz promocję projektu.
Projekt został przekazany Komisji Europejskiej w latach 2004-2006, ale ze względu na wyczerpanie środków nie uzyskał decyzji. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ogólnym 1083/2006, decyzja dla projektu będzie podejmowana przez stronę polską.
Projekt wpisuje się w KPGO, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska. Jego skala oddziaływania jest ponadregionalna w odniesieniu do celów KPGO.
POIiŚ 2.1-10System gospodarki odpadami aglomeracji śląskiej - budowa centrum zagospodarowania odpadów w Rudzie Śląskiej539,03296,462010 - 2013śląskieGórnośląski Związek MetropolitalnyCelem projektu jest stworzenie systemu gospodarki odpadami aglomeracji śląskiej. Cel ten będzie realizowany poprzez budowę zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów w Rudzie Śląskiej.
Projekt wpisuje się w KPGO, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ.
Projekt dotyczy budowy zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów o dużej skali oddziaływania i znacznym stopniu skomplikowania ze względu na swoje oddziaływanie na środowisko przyrodnicze i społeczne. Ze względu na swój charakter projekt wymaga odpowiedniego monitorowania stanu przygotowania w ramach systemu przewidzianego dla projektów strategicznych.
POIiŚ 2.1-11System gospodarki odpadami aglomeracji śląskiej - budowa centrum zagospodarowania odpadów w Katowicach539,03296,462010 - 2013śląskieGórnośląski Związek MetropolitalnyCelem projektu jest stworzenie systemu gospodarki odpadami aglomeracji śląskiej. Cel ten będzie realizowany poprzez budowę zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów w Katowicach.
Projekt wpisuje się w KPGO, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ.
Projekt dotyczy budowy zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów o dużej skali oddziaływania i znacznym stopniu skomplikowania ze względu na swoje oddziaływanie na środowisko przyrodnicze i społeczne. Ze względu na swój charakter projekt wymaga odpowiedniego monitorowania stanu przygotowania w ramach systemu przewidzianego dla projektów strategicznych.
POIiŚ 2.1-12Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu74,6146,892009 - 2011warmińsko-mazurskieZakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w ElbląguProjekt w sposób kompleksowy porządkuje, unowocześnia i racjonalizuje system gospodarki odpadami na obszarze miasta Elbląga oraz w pięciu gminach powiatu elbląskiego: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, Tolkmicko.
Przedsięwzięcie zakłada racjonalizację gospodarki odpadami w mieście Elblągu oraz pięciu gminach ościennych, począwszy od źródeł ich powstawania poprzez selektywną zbiórkę odpadów i skuteczny system odzyskiwania odpadów do optymalnego systemu unieszkodliwiania odpadów oraz ochronę powierzchni ziemi.
Zakład Utylizacji Odpadów w ramach przedsięwzięcia zostanie poddany rozbudowie i unowocześnieniu oraz wyposażeniu w maszyny i urządzenia służące do gromadzenia, transportu, unieszkodliwiania, odzysku. Przedsięwzięcie zakłada również ochronę powierzchni ziemi poprzez rekultywację byłego składowiska odpadów komunalnych w Gronowie Górnym.
Projekt został przekazany KE w latach 2004 - 2006. Ze względu na wyczerpanie środków nie uzyskał decyzji. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ogólnym 1083/2006 decyzja dla projektu będzie podejmowana przez stronę polską.
Projekt wpisuje się w KPGO, tym samym ma charakter strategiczny. Jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ - w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska, a skala oddziaływania projektu - ponadregionalna w odniesieniu do celów KPGO.
POIiŚ 2.1-13System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla aglomeracji poznańskiej640,00352,002008 - 2013wielkopolskieMiasto PoznańProjekt będzie obejmował stworzenie systemu unieszkodliwianie odpadów z terenu Miasta Poznania oraz gmin ościennych. Projekt dotyczy budowy zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów o dużej skali oddziaływania i znacznym stopniu skomplikowania ze względu na swoje oddziaływanie na środowisko przyrodnicze i społeczne. Ze względu na swój charakter projekt wymaga odpowiedniego monitorowania stanu przygotowania w ramach systemu przewidzianego dla projektów strategicznych.
Projekt wpisuje się w KPGO, tym samym ma charakter strategiczny, projekt jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ - w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska, skala oddziaływania projektu ponadregionalna w odniesieniu do celów KPGO.
POIiŚ 2.1-14Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gmin subregionu konińskiego217,50155,902011 - 2013wielkopolskieZwiązek Międzygminny Koniński Region KomunalnyCelem projektu jest uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 32 miast i gmin i obejmuje swoim zakresem: budowę instalacji do energetycznego wykorzystania odpadów oraz do odzysku i unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji i osadów ściekowych, budowę 6 stacji przeładunkowych, budowę gminnych punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych, sieci punktów selektywnego gromadzenia odpadów na terenie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego oraz rekultywację 21 składowisk odpadów. Realizacja projektu spowoduje stworzenie spójnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie zamieszkałym przez ponad 350.000 mieszkańców.
Realizacja projektu jest zgodna z planami gospodarowania odpadami obowiązującymi w regionie.
Projekt wyczerpuje regulacje KPGO, a więc ma charakter strategiczny i jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ w zakresie rozwoju infrastruktury środowiska. Skala oddziaływania projektu jest ponadregionalna.
POIiŚ 2.1-15Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego300,00255,002009 - 2013zachodniopomorskieGmina Miasto SzczecinProjekt zakłada realizację obiektu termicznej utylizacji odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Szczecina w ilości ok. 150 tys. ton rocznie, a także gotowość do przyjmowania większej ilości odpadów z gmin ościennych funkcjonujących w ramach Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. Planując inwestycję Gmina Miasto Szczecin zakłada współdziałanie z podmiotami gospodarczymi świadczącymi usługi odbierania odpadów komunalnych na podstawie stosownych zezwoleń, co zabezpieczy stały strumień odpadów. Działanie to ma przyczynić się do efektywnego wdrażania przepisów i rozwiązań technicznych zgodnie z wymaganiami prawa polskiego i Unii Europejskiej. Obecnie odpady przewożone są do zakładu oddalonego od miasta o ok. 100 km, co powoduje zwiększenie kosztów odbioru odpadów od mieszkańców oraz wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów rozwiąże ten problem.
Przedsięwzięcie wpisane do Planu Gospodarki Odpadami Dla Miasta Szczecina.
Projekt wpisuje się w KPGO, tym samym ma charakter strategiczny. Jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ - w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska, a skala oddziaływania projektu - ponadregionalna w odniesieniu do celów KPGO.
Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
Działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
Projekty z listy podstawowej
POIiŚ 3.1-1Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek: budowa stopnia wodnego lub stałego progu, zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałania erozji na Wiśle od Nieszawy do Torunia, modernizacja stopnia wodnego we Włocławku1.850,65359,352009 - 2015kujawsko-pomorskieRZGW GdańskCelem projektu jest trwałe zabezpieczenie stopnia wodnego we Włocławku, umożliwiające stworzenie lepszych warunków zabezpieczenia Doliny Wisły przed powodziami.
Projekt jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ.
Projekt o znaczeniu ponadregionalnym, mający zasadniczy wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, realizowany przez jednostkę państwową. Ze względu na swój indywidualny i unikatowy charakter projekt nieodpowiedni do procedury konkursowej.
POIiŚ 3.1-2Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław

a) modernizacja Gdańskiego Węzła Wodnego (Kanał Raduni, pompownia sztormowa na Odpływie Motławy, wały przeciwpowodziowe, wrota Rozwójka i inne)

b) zwiększenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego od rzeki Wisły na odcinku Żuław (kierownice na ujściu, budowle regulacyjne rzeki, wały przeciwpowodziowe, modernizacja obiektów hydrotechnicznych)

c) zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego zagrażającego od Zalewu Wiślanego (wrota i pompownia na Tudze, wały przeciwpowodziowe, modernizacja urządzeń na Nogacie)

d) zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego wewnątrz terytorium Żuław (pompownie - 41, kanały odwadniające, wały przeciwpowodziowe)

647,29550,202008 - 2015pomorskie warmińsko-mazurskieRZGW GdańskCelem projektu jest odbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Żuław, zabezpieczenie ludzi i gospodarki przed stratami, przyrody przed degradacją oraz powstrzymanie procesu peryferyzacji obszaru Żuław. Efektem realizacji projektu będzie poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zabezpieczenie egzystencji i majątku ludzi, poprawa bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, podwyższenie bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania systemu odwodnieniowego w przypadku wystąpienia średniej i wysokiej wody oraz utrzymanie odpowiednich głębokości w nurcie Wisły, umożliwiających pracę lodołamaczy oraz odprowadzenie wezbraniowych wód do zatoki Gdańskiej.
Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego, Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tym samym ma charakter strategiczny, jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ - w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury środowiska dla ograniczenia ryzyka zagrożeń ekologicznych. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.
POIiŚ 3.1-3Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz392,77333,852008 - 2015śląskieRZGW GliwiceProjekt jest jednym z zadań Programu dla Odry 2006 i obejmuje ochroną 2,5 mln mieszkańców, w tym mieszkańców Raciborza, Opola i Wrocławia. Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie zagrożenia powodziowego w dolinie Odry od Raciborza po Wrocław.
Projekt jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ.
Projekt o znaczeniu ponadregionalnym, mający zasadniczy wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, realizowany przez jednostkę państwową. Ze względu na swój indywidualny i unikatowy charakter projekt nieodpowiedni do procedury konkursowej.
Ostateczna kwota dla projektu zostanie wskazana po zakończeniu prac nad studium wykonalności i ostatecznym wyborze opcji realizacji projektu.
POIiŚ 3.1-4Zwiększanie możliwości retencyjnych ekosystemów leśnych oraz przeciwdziałanie przyczynom suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych176,00136,002009 - 2013tereny nizinne RPDGLPCelem projektu jest zatrzymywanie lub spowalnianie spływu wód w obrębie małych zlewni przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego. Projekt obejmuje ekosystemy nizinne całego kraju, a uczestniczyć w nim będzie ponad 190 Nadleśnictw. Zaplanowane działania polegają na budowie lub modernizacji ponad 4.100 obiektów, których celem jest magazynowanie oraz lokalne rozprowadzanie wody na terenach lasów. Zakładane korzyści ekologiczne w postaci zretencjonowanej ilości wody wynoszą 45 mln m3 (bez uwzględnienia retencji gruntowej).
Projekt ten ma szansę stać się pierwszym w Europie, realizowanym na tak wielką skalę przedsięwzięciem, związanym z małą retencją w lasach. Ma za zadanie przyczynić się do poprawy bilansu wodnego małych zlewni w Nadleśnictwach, zminimalizować skutki suszy w ekosystemach leśnych oraz przeciwdziałać powodzi. W ramach tego przedsięwzięcia realizowane będą również cele pośrednie polegające na zachowaniu różnorodności biologicznej obszarów wodnobłotnych oraz renaturyzacji bagien i mokradeł.
POIiŚ 3.1-5Przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich związanych ze spływem wód opadowych. Utrzymanie potoków górskich i związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie154,00119,002009 - 2013tereny górskie RPDGLPCelem projektu jest zminimalizowanie negatywnych skutków destrukcyjnych zjawisk naturalnych występujących w postaci erozji wodnej, powodzi i suszy na górskich obszarach leśnych. W ramach projektu zaplanowano działania zwiększające możliwości retencyjne obszarów górskich, chroniące stoki przed erozją wodną, ograniczające erozję boczną i denną w potokach oraz gwarantujące utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej. W skład zadań inwestycyjnych będą wchodzić: zabudowa przeciwerozyjna stoków górskich (158 km), biologiczna i techniczna zabudowa potoków (220 km), odtworzenie i budowa obiektów małej retencji (182 szt.).
Działanie 3.2 Zapobieganie oraz ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom
Projekty z listy podstawowej
POIiŚ 3.2-1Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii, organizacja systemu monitoringu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych28,7524,442008 - 2011Teren całego krajuGłówny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaCelem projektu jest:

1) podniesienie sprawności organów IOŚ i PSP w ocenie ryzyka powstawania poważnych awarii, na miejscu zdarzenia, poprzez wyposażenie i przeszkolenie wymienionych organów;

2) stworzenie w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska (50 jednostek) podsystemu monitoringu poważnych awarii dla celów współdziałania z PSP.
POIiŚ 3.2-2Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń67,3857,272008 - 2010Teren całego krajuKomenda Główna Państwowej Straży PożarnejCelem projektu jest zwiększenie ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom, poprzez umożliwienie analizowania zagrożeń z wykorzystaniem najnowszych technik cyfrowych (specjalistyczne oprogramowanie oraz mapy cyfrowe).
Wprowadzenie nowoczesnych technik cyfrowych poprawi jakość i trafność podejmowanych działań, wspomoże proces podejmowania decyzji.
Nowoczesne stanowiska umożliwią również:
* zwiększenie efektywności wyników analiz (np. zasięgów stref zagrożeń), do oceny możliwych skutków zdarzeń niebezpiecznych, optymalizacji rozmieszczenia sił i środków ratowniczych do tych zagrożeń oraz jakości organizowanych działań ratowniczych, jak również inicjowania reagowania kryzysowego oraz do planowania przestrzennego, a także wspomaganie innych organów administracji publicznej w tym zakresie,
* usprawnienie procesu (skrócenie czasu) sporządzania analiz i ocen zagrożeń, zarówno sporządzanych na potrzeby planistyczne, jak i w czasie rzeczywistym, na potrzeby trwającej akcji ratowniczej poprzez zastąpienie obliczeń prowadzonych dotychczas "na pieszo" z wykorzystaniem map tradycyjnych (papierowych), obliczeniami z wykorzystaniem programów komputerowych do oceny i prognozowania zagrożeń, sprzężonych z mapami cyfrowymi,
* zapewnienie możliwości weryfikacji danych o zagrożeniach przedkładanych do komend PSP przez prowadzących zakłady stwarzające ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
* zapewnienie możliwości pozyskiwania i obróbki danych o zagrożeniach uzyskiwanych od innych podmiotów,
* zapewnienie możliwości przekazywania analiz i ocen na potrzeby innych podmiotów realizujących zadania w zakresie ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i ratownictwa.
Działanie 3.3 Monitoring środowiska
Projekty z listy podstawowej
POIiŚ 3.3-1Wdrożenie nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wód i hałasu poprzez zakupy aparatury kontrolno pomiarowej i analitycznej dla sieci laboratoriów Inspekcji Ochrony Środowiska. Doskonalenie systemu zapewnienia jakości poprzez organizację laboratoriów wzorcujących i referencyjnych dla potrzeb wzmocnienia systemu zarządzania jakością środowiska i ocen efektów ekologicznych programu. ETAP I52,1144,292008-2010Teren całego krajuGłówny Inspektorat Ochrony ŚrodowiskaProjekt pozwoli na usprawnienie monitoringu środowiska poprzez stworzenie warunków technicznych gwarantujących dostarczenie informacji dla procesu zarządzania środowiskiem oraz procesów decyzyjnych w ochronie środowiska. Zadanie obejmuje wzmocnienie systemu monitorowania środowiska w skali kraju w szczególności poprzez wdrożenie nowych narzędzi i technik prowadzenia badań i ocen stanu środowiska oraz modernizacji i unowocześnienia technik i narzędzi już używanych. W trakcie restrukturyzacji wyposażenia uzyskana zostanie nowa jakość badań i ocen stanu środowiska. Jest to projekt o charakterze ponadregionalnym.
Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
Działanie 5.3 Opracowanie planów ochrony
Projekty z listy podstawowej
POIiŚ 5.3-1Opracowanie planów zarządzania SOO w ramach sieci Natura 2000 na obszarze Polski20,0017,002009 - 2010Sieć Natura 2000: 413 specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk na terenie PolskiMinisterstwo Środowiska przy współpracy z: wojewodowie/

Zespół Parków Krajobrazowych woj. wielkopolskiego i śląskiego, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych oraz Suwalski Park Krajobrazowy

Celem projektu jest rozwój systemu zarządzania siecią ekologiczną Natura 2000 poprzez opracowanie planów zarządzania dla tych obszarów. Przygotowana podczas projektu dokumentacja stworzy podstawę do właściwych działań ochronnych. Proces komunikacji związany z przewidzianym w projekcie przygotowaniem planów zarządzania dla obszarów Natura 2000 przyczyni się również do podniesienia świadomości społecznej w zakresie odpowiedniej ochrony walorów na tych terenach. Formuła projektu oraz proponowana metodyka umożliwią przygotowanie dokumentów z różnymi grupami interesu, co zapewni większą efektywność ich wdrażania.
Projekt jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ. Projekt ma bezpośrednie znaczenie dla POIiŚ w zakresie założonych celów i działań: przyczynia się do realizacji wskaźnika produktu dla V priorytetu POIiŚ - Liczba zrealizowanych projektów służących ochronie obszarów NATURA 2000.
Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej
Projekty z listy podstawowej
POIiŚ 5.4-1Natura i Gospodarka - podstawy dialogu3,603,002008 - 2009Projektem zostaną objęte gminy, w których obszary Natura 2000 zajmują powyżej 20% powierzchniInstytut Ochrony ŚrodowiskaEfektem realizacji projektu będzie zwiększenie świadomości w zakresie potrzeb i właściwych metod ochrony środowiska poprzez m.in. opracowanie modelu organizacji, finansowania i działalności obszarów wchodzących w skład sieci Natura 2000 w kontekście ich społecznego, gospodarczego oraz przyrodniczego rozwoju. Doprowadzi to również do podniesienia świadomości i wiedzy na temat obszarów Natura 2000 społeczności lokalnych, stworzenia procedur rozwiązywania konfliktów społecznych na tych obszarach oraz pomoże w lepszym gospodarowaniu posiadanymi zasobami w wyniku doprecyzowania strategii lokalnego rozwoju w gminach położonych na terenie sieci Natura 2000.
POIiŚ 5.4-2Odkryj swoją Naturę - program edukacyjny dla szkół licealnych4,003,702009 - 2010Projektem zostaną objęte szkoły licealne na terenie całego kraju w gminach o dużym udziale obszarów Natura 2000 (ok. 5.000 szkół)Zarząd Krajowy Ligi Ochrony Przyrody (pod nadzorem merytorycznym Ministerstwa Środowiska)Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród młodzieży szkolnej oraz nauczycieli. Jedną z grup odbiorców do których kierowana będzie kampania informacyjno-promocyjna są nauczyciele biologii oraz młodzież średnich szkół (licea ogólnokształcące). Proces dydaktyczny zostanie wzmocniony poprzez zajęcia praktyczne z wykorzystaniem podstawowego sprzętu laboratoryjnego dostarczonego w ramach realizacji projektu. Dobrze przygotowany projekt, ściśle powiązany z projektami twinningowymi (polsko-brytyjsko-holenderskim, w ramach którego przygotowano "krajowe ramy informowania o sieci Natura 2000" oraz polsko-hiszpańskim dot. komunikacji w Naturze 2000) może stać się istotnym elementem wzmacniającym świadomość ekologiczną społeczeństwa polskiego. Ze względu na konieczność jak najlepszego dostosowania przekazywanych treści do odbiorców, zakłada się w roku szkolnym 2008/2009 przeprowadzenie m.in. otwartego konkursu na hasło projektu, szkoleń dla nauczycieli we wszystkich województwach oraz pilotażowe szkolenia (warsztaty) dla młodzieży z czterech wybranych województw. Projekt jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ. Projekt ma bezpośrednie znaczenie dla POIiŚ w zakresie założonych celów i działań: przyczynia się do realizacji wskaźnika produktu dla V priorytetu POIiŚ - Liczba projektów z zakresu edukacji lub promocji postaw ekologicznych.
POIiŚ 5.4-3Urzędnik a Sieć Natura 20001,701,452008 - 2009Teren całego krajuCentrum Informacji o ŚrodowiskuCelem projektu jest zwiększenie świadomości urzędników szczebla gminnego i powiatowego. Przeszkolenie urzędników pozwoli usprawnić komunikację pomiędzy społeczeństwem a urzędnikami. Jest to konieczne przy przeprowadzaniu konsultacji społecznych niezbędnych przy tworzeniu Sieci Natura 2000. Grupą docelową są urzędnicy administracji samorządowej i powiatowej. Sieć Natura 2000 budzi wiele obaw również wśród urzędników. Zdobycie rzetelnej wiedzy jest konieczne w celu zapobiegania powstawaniu konfliktów oraz usprawnienia przeprowadzania konsultacji społecznych niezbędnych do powstania obszarów chronionych.
Projekt jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ. Projekt ma bezpośrednie znaczenie dla POIiŚ w zakresie założonych celów i działań: przyczynia się do realizacji wskaźnika produktu dla V priorytetu POIiŚ - Liczba projektów z zakresu edukacji lub promocji postaw ekologicznych.
POIiŚ 5.4-4Kampania informacyjno - promocyjna Programu Natura 2000 "NATURALNIE ... POLSKA!"6,705,692008 - 2009Teren całego krajuCentrum Informacji o ŚrodowiskuCelem projektu jest budowanie świadomości Natura 2000 wśród wybranych grup docelowych (m.in. media, regionalne jednostki administracji państwowej, ludność lokalna, rolnicy, przedsiębiorcy), sformułowanie jednoznacznego, pozytywnego przekazu - w oparciu o elementy racjonalne i emocjonalne - definiującego program NATURA 2000 jako system przyjazny wszystkim interesariuszom i zbudowany dla dobra ich interesów, zaangażowanie do bezpośredniej współpracy przedstawicieli grup docelowych, wygenerowanie pozytywnego poparcia wśród ogółu społeczeństwa, na bazie zrozumienia i aktywnej akceptacji programu NATURA 2000. Projekt jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ. Projekt ma bezpośrednie znaczenie dla POIiŚ w zakresie założonych celów i działań: przyczynia się do realizacji wskaźnika produktu dla V priorytetu POIiŚ - Liczba projektów z zakresu edukacji lub promocji postaw ekologicznych.
Priorytet VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
Działanie 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T
Projekty z listy podstawowej
POIiŚ 6.1-1Budowa autostrady A1, odcinek Nowe Marzy - Toruń1.345,26941,682008 - 2010kujawsko-pomorskieGDDKiABudowa odcinków autostrady A1, będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej południową granicę państwa z Czechami z Gdańskiem. Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym
POIiŚ 6.1-2Budowa autostrady A1, odcinek Toruń - Stryków3.184,392.229,082008 - 2010kujawsko-pomorskie łódzkieGDDKiANSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
POIiŚ 6.1-3Budowa autostrady A1, odcinek Pyrzowice - Maciejów - Sośnica906,67634,672008 - 2010śląskieGDDKiAProjekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków autostrad. Projekt ważny z punktu widzenia EURO 2012, realizacja wszystkich odcinków w ciągu autostrady A1 zapewni połączenie Gdańska z Katowicami oraz połączenie z Czechami.
POIiŚ 6.1-4Budowa autostrady A2, odcinek węzeł Lubelska - Siedlce1.860,401.302,282013 - 2015mazowieckieGDDKiABudowa odcinka autostrady A2, będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej zachodnią granicę państwa z Niemcami ze wschodnią granicą z Białorusią.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków autostrad.
POIiŚ 6.1-5Budowa autostrady A4, odcinek Kraków - Tarnów, odcinek węzeł Szarów - węzeł "Krzyż"1.597,141.117,992009-2011małopolskieGDDKiABudowa odcinków autostrady A4, będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej zachodnią granicę państwa z Niemcami z południowo-wschodnią granicą państwa z Ukrainą.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

POIiŚ 6.1-6Budowa autostrady A4, odcinek Tarnów - Rzeszów, odcinek węzeł "Krzyż" - węzeł "Rzeszów Wschód"1.674,361.172,052009 - 2011małopolskie podkarpackieGDDKiA
POIiŚ 6.1-7Budowa autostrady A4, odcinek Rzeszów - Korczowa1.678,671.175,072009 - 2011podkarpackieGDDKiA
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków autostrad.
Projekt ważny z punktu widzenia EURO 2012, jego realizacja oraz innych odcinków A4 zapewni połączenie autostradowe z Ukrainą.
POIiŚ 6.1-8Budowa autostrady A18, odcinek Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej) 380,66266,462009 - 2010lubuskie dolnośląskieGDDKiABudowa autostrady A18, będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej zachodnią granicę państwa z Niemcami z autostradą A4.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: " Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków autostrad.
Projekt ważny z punktu widzenia EURO 2012, jego realizacja zapewni połączenie autostradowe z Niemcami.
POIiŚ 6.1-9Budowa drogi ekspresowej S-1, odcinek Kosztowy - Bielsko Biała921,41644,992010 - 2013śląskieGDDKiABudowa drogi ekspresowej S-1, będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej południową granicę państwa z Czechami w Cieszynie z autostradą A1 w Pyrzowicach.
Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.
Projekt ważny z punktu widzenia EURO 2012, jego realizacja zapewni połączenie drogą ekspresową z Czechami.
POIiŚ 6.1-10Budowa drogi ekspresowej S2, w Warszawie, odcinek węzeł "Konotopa" - węzeł "Puławska" wraz z odcinkiem węzeł "Lotnisko" - Marynarska (S79) 2.163,241.514,272007 - 2010mazowieckieGDDKiABudowa drogi ekspresowej S-2 (wraz z połączeniem z lotniskiem Okęcie), będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej na terenie aglomeracji warszawskiej odcinki autostrady A2.
Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.
Projekt ważny z punktu widzenia EURO 2012, jego realizacja zapewni sprawniejsze połączenia wewnętrzne w Warszawie.
POIiŚ 6.1-11Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Szczecin - Gorzów Wielkopolski1.564,241.094,972007 - 2009zachodniopomorskie

lubuskie

GDDKiABudowa odcinków drogi ekspresowej S-3, będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej południową granicę państwa z Czechami ze Świnoujściem.
Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności
POIiŚ 6.1-12Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól1.935,531.354,872008 - 2011lubuskieGDDKiA
POIiŚ 6.1-13Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Legnica -Lubawka1.078,05754,642009 - 2011dolnośląskieGDDKiAterytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.

Projekt ważny z punktu widzenia EURO 2012, jego realizacja oraz innych odcinków S3 zapewni połączenie autostrady A2 z Niemcami północnymi.

POIiŚ 6.1-14Budowa drogi ekspresowej S5, odcinek Nowe Marzy - Bydgoszcz878,97615,282009 - 2011kujawsko-pomorskieGDDKiABudowa odcinków drogi ekspresowej S-5 będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej Grudziądz (A1) z Wrocławiem (S8).
Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym
POIiŚ 6.1-15Budowa drogi ekspresowej S5, odcinek Bydgoszcz -Żnin958,39670,872009 - 2011kujawsko-pomorskieGDDKiANSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.

Projekt ważny z punktu widzenia EURO 2012, realizacja wszystkich odcinków w ciągu drogi ekspresowej S-5 zapewni połączenie Poznania z Gdańskiem.

POIiŚ 6.1-16Budowa drogi ekspresowej S5, odcinek Gniezno -Poznań (węzeł "Kleszczewo") 825,71578,002009 - 2011wielkopolskieGDDKiA
POIiŚ 6.1-17Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Gdańsk (A1) - Elbląg (S22) 1.237,89866,522008 - 2011pomorskie warmińsko-mazurskieGDDKiABudowa odcinków drogi ekspresowej S-7, będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej Gdańsk (A1) z Rabką.

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym

POIiŚ 6.1-18Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Elbląg (S22) - Olsztynek (S51) 1.337,29936,102008 - 2011warmińsko-mazurskieGDDKiANSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia,
POIiŚ 6.1-19Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) 1.418,21992,752010 - 2012warmińsko-mazurskie mazowieckieGDDKiAzachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.

POIiŚ 6.1-20Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Płońsk (S10) - Warszawa (S8) 488,72342,102010 - 2012mazowieckieGDDKiA
Projekt ważny z punktu widzenia EURO 2012, realizacja wszystkich odcinków w ciągu drogi ekspresowej S-7 zapewni połączenie Gdańska z Warszawą.
POIiŚ 6.1-21Budowa drogi ekspresowej S8/S7, węzeł Opacz - węzeł Paszków wraz z powiązaniami z drogą krajową Nr 7 w węźle Magdalenka607,43425,202008 - 2011mazowieckieGDDKiABudowa wspólnego wylotu drogi ekspresowej S-7 i S-8 z Warszawy w kierunku południowym, będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej Gdańsk (A1) z Rabką oraz Wrocław z granica państwa w Budzisku (Litwa).
Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.
Projekt ważny z punktu widzenia EURO 2012, realizacja wszystkich odcinków w ciągu drogi ekspresowej S-7 i S-8 zapewni połączenie Wrocławia z Warszawą oraz Krakowa z Warszawą.
POIiŚ 6.1-22Budowa/Przebudowa drogi ekspresowej S8, odcinek Wrocław - Psie Pole - Syców853,23597,262009 - 2011dolnośląskieGDDKiABudowa drogi ekspresowej S-8, będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej Wrocław z granica państwa w Budzisku (Litwa) z
POIiŚ 6.1-23Budowa/Przebudowa drogi ekspresowej S8, odcinek Syców - Kępno - Wieruszów - Walichnowy797,47558,232010 - 2011dolnośląskie wielkopolskie łódzkieGDDKiAwyłączeniem odcinka Walichnowy-Łódź (znajdującego się poza siecią TEN-T), realizowanego w ramach priorytetu VIII. Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym
POIiŚ 6.1-24Budowa/Przebudowa drogi ekspresowej S8, odcinek Piotrków Trybunalski - Warszawa1.061,66743,162008 - 2012łódzkie mazowieckieGDDKiANSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski "oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
POIiŚ 6.1-25Budowa/Przebudowa drogi ekspresowej S8, odcinek węzeł Konotopa - w. Powązkowska - węzeł Marki (ul. Piłsudskiego) 1.431,261.001,882008 - 2011mazowieckieGDDKiAProjekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.
POIiŚ 6.1-26Budowa/Przebudowa drogi ekspresowej S8, odcinek Białystok - granica państwa1.828,081.279,652011 - 2015podlaskieGDDKiAProjekt ważny z punktu widzenia EURO 2012, realizacja wszystkich odcinków w ciągu drogi ekspresowej S-8 zapewni połączenie Wrocławia z Warszawą.
POIiŚ 6.1-27Budowa drogi ekspresowej S19, odcinek Rzeszów - Barwinek1.706,911.194,842009 - 2011podkarpackieGDDKiABudowa drogi ekspresowej S-19, łączącej granicę państwa z Białorusią w Kuźnicy z południową granicą w Barwinku ze Słowacją na odcinku objętym transeuropejską siecią transportową tj. Rzeszów - granica ze Słowacją.
Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.
POIiŚ 6.1-28Budowa drogi ekspresowej S69, Bielsko Biała - Żywiec, odcinek Wilkowice/Łodygowice - Żywiec119,6683,762009 - 2011śląskieGDDKiABudowa drogi ekspresowej S-69, będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej południową granicę państwa ze Słowacją w Zwardoniu z drogą ekspresową S-1 w Bielsku-Białej.
Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.
Projekt ważny z punktu widzenia EURO 2012, jego realizacja zapewni połączenie drogą ekspresową ze Słowacją.
POIiŚ 6.1-29Przebudowa drogi krajowej nr 4, odcinek Machowa - Łańcut305,45251,552007 - 2009podkarpackieGDDKiAModernizacja drogi krajowej nr 4 będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej zachodnią granicę państwa z Niemcami z południowo-wschodnią granicą państwa z Ukrainą.
Projekt został przekazany Komisji Europejskiej w latach 2004-2006, ze względu na wyczerpanie się środków nie uzyskał decyzji. W dniu 14 maja 2007 roku KE (pismem DG REGIO H.1MT/Pm D(2007)410363) zarejestrowała jego aktualizację w trybie art. 5 ust. 2 rozporządzenia 1084/2006. Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.
Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągniecie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie wzmocnionych odcinków dróg.
Projekty z listy rezerwowej
POIiŚ 6.1-30Południowa obwodnica Warszawy na drodze S2, odcinek Puławska - Zakręt2.993,662.095,562008 - 2011mazowieckieGDDKiABudowa drogi ekspresowej S-2 będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej na terenie aglomeracji warszawskiej odcinki autostrady A2. Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.
Projekt ważny z punktu widzenia EURO 2012, jego realizacja zapewni sprawniejsze połączenia wewnętrzne w Warszawie.
POIiŚ 6.1-31Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Nowa Sól - Legnica (A4) 1.815,391.270,772010 - 2013lubuskie dolnośląskieGDDKiABudowa drogi ekspresowej S-3, będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej południową granicę państwa z Czechami ze Świnoujściem. Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.

Projekt ważny z punktu widzenia EURO 2012, jego realizacja oraz innych odcinków S3 zapewni połączenie autostrady A2 z Niemcami północnymi.
POIiŚ 6.1-32Budowa drogi ekspresowej S5, odcinek Żnin - Gniezno862,44603,712010 - 2012kujawsko-pomorskie wielkopolskieGDDKiABudowa drogi ekspresowej S-5 będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej Grudziądz (A1) z Wrocławiem (S8).

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.
Projekt ważny z punktu widzenia EURO 2012, realizacja wszystkich odcinków w ciągu drogi ekspresowej S-5 zapewniłaby połączenie Poznania z Gdańskiem.
POIiŚ 6.1-33Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi467,16327,012008 - 2010kujawsko-pomorskieMiasto ToruńBudowa nowego mostu wraz z drogami dojazdowymi. Projekt jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", pośrednio z trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Miasto Toruń) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej.
Działanie 6.2 Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski
Projekty z listy podstawowej
POIiŚ 6.2-1Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Warszawa (węzeł "Zakręt") - Garwolin737,13515,992010 - 2012mazowieckieGDDKiAPrzebudowa drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej, będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej Warszawę z granicą państwa z Ukrainą w Hrebennem.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym
POIiŚ 6.2-2Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Garwolin - Kurów824,71577,302010 - 2012mazowieckie lubelskieGDDKiANSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
POIiŚ 6.2-3Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów - Lublin - Piaski1.293,66905,562009 - 2011lubelskieGDDKiAProjekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.

Projekt ważny z punktu widzenia EURO 2012.

POIiŚ 6.2-4Przebudowa do parametrów drogi ekspresowej S8, odcinek Wyszków - Białystok2.224,371.573,162009 - 2012mazowieckie podlaskieGDDKiAPrzebudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej Wrocław z granicą państwa z Litwą w Budzisku.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.
Projekty z listy rezerwowej
POIiŚ 6.2-5Budowa drogi ekspresowej S12, odcinek Piaski - Dorohusk1.382,12967,482008 - 2011lubelskieGDDKiAPrzebudowa drogi krajowej nr 12 do parametrów drogi ekspresowej, będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej granicą państwa z Ukrainą w Dorohusku z drogą S17.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.
Projekt ważny z punktu widzenia EURO 2012.
POIiŚ 6.2-6Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Lublin (Piaski) - Hrebenne2.303,531.612,472008 - 2011lubelskieGDDKiAPrzebudowa drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej, będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej Warszawę z granicą państwa z Ukrainą w Hrebennem.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.
Projekt ważny z punktu widzenia EURO 2012.
Działanie 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T
Projekty z listy podstawowej
POIiŚ 6.3-1Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym658,50304,232007 - 2015obiekty na obszarze całego krajuPolska Agencja Żeglugi PowietrznejBudowa obiektów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz infrastruktury technicznej łączności, nawigacji i dozorowania. Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w pośrednim stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie zwiększenia przepustowości w portach lotniczych.
Projekt ważny z punktu widzenia EURO 2012 dla wszystkich portów lotniczych w zakresie zwiększenia ich przepustowości.
POIiŚ 6.3-2Port Lotniczy w Gdańsku - budowa drugiego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej346,9774,742009 - 2011pomorskiePort Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.Budowa nowego terminala wraz z infrastrukturą towarzyszącą w porcie lotniczym w Gdańsku.
Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie zwiększenia przepustowości portów lotniczych.
Projekt ważny z punktu widzenia EURO 2012, zapewni lepszą obsługę i zwiększy przepustowość portu lotniczego w Gdańsku.
POIiŚ 6.3-3Port lotniczy w Gdańsku - modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside188,8658,212009 - 2011pomorskiePort Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.Modernizacja infrastruktury lotniskowej w Gdańsku. Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie zwiększenia przepustowości portów lotniczych.
Projekt ważny z punktu widzenia EURO 2012, zapewni lepszą obsługę i zwiększy przepustowość portu lotniczego w Gdańsku.
POIiŚ 6.3-4Port lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej385,8089,842009 - 2014śląskieGTL S.A.Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym w Pyrzowicach.
Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GTL S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.
Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie zwiększenia przepustowości portów lotniczych. Projekt ważny z punktu widzenia EURO 2012, zapewni lepszą obsługę i zwiększy przepustowość portu lotniczego w Katowicach.
POIiŚ 6.3-5Port lotniczy w Katowicach - budowa nowego terminalu pasażerskiego C wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I164,4067,382010 - 2012śląskieGTL S.A.Budowa nowego terminalu pasażerskiego w porcie lotniczym Pyrzowice.
Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GTL S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie przebudowy portów lotniczych i zwiększenia przepustowości.
Projekt ważny z punktu widzenia EURO 2012, zapewni lepszą obsługę i zwiększy przepustowość portu lotniczego w Katowicach.
POIiŚ 6.3-6Port lotniczy w Krakowie - rozbudowa istniejącego terminalu pasażerskiego306,8992,082009 - 2010małopolskieMPL Kraków BaliceRozbudowa terminala pasażerskiego w zakresie hali przylotów i odlotów w porcie lotniczym w Krakowie.
Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (MPL Kraków Balice) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie przebudowy portów lotniczych i zwiększenia przepustowości. Projekt ważny z punktu widzenia EURO 2012, zapewni lepszą obsługę i zwiększy przepustowość portu lotniczego w Krakowie.
POIiŚ 6.3-7Port lotniczy w Krakowie - rozbudowa istniejącej infrastruktury lotniskowej224,0587,682008 - 2011małopolskieMPL Kraków BaliceRozbudowa infrastruktury lotniskowej w porcie lotniczym w Krakowie.
Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (MPL Kraków Balice) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie zwiększenia przepustowości portów lotniczych.
Projekt ważny z punktu widzenia EURO 2012, zapewni lepszą obsługę i zwiększy przepustowość portu lotniczego w Krakowie.
POIiŚ 6.3-8Port lotniczy Rzeszów - Budowa nowego terminalu pasażerskiego171,5451,392009 - 2011podkarpackiePort Lotniczy Rzeszów -Jasionka Sp. z o.o.Budowa terminala pasażerskiego w porcie lotniczym w Rzeszowie.
Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka Sp. z o.o.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie przebudowy portów lotniczych i zwiększenia przepustowości.
POIiŚ 6.3-9Port lotniczy Rzeszów - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej163,2950,312009 - 2011podkarpackiePort Lotniczy Rzeszów -Jasionka Sp. z o.o.Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w porcie lotniczym w Rzeszowie.
Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka Sp. z o.o.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie przebudowy portów lotniczych i zwiększenia przepustowości.
POIiŚ 6.3-10Port lotniczy Warszawa - Integracja Terminalu 1 z Terminalem 2 wraz z modernizacją Terminalu T1430,66114,992010 - 2012mazowieckiePPPLIntegracja obu terminali pasażerskich w porcie lotniczym Okęcie.
Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (PPPL) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie przebudowy portów lotniczych i zwiększenia przepustowości.
Projekt ważny z punktu widzenia EURO 2012, zapewni lepszą obsługę pasażerów portu lotniczego w Warszawie.
POIiŚ 6.3-11Port lotniczy Szczecin - Goleniów - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej115,9038,182008 - 2012zachodniopomorskiePL Szczecin-GoleniówRozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym w Szczecinie.
Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (PL Szczecin-Goleniów) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie zwiększenia przepustowości portów lotniczych.
POIiŚ 6.3-12Port lotniczy Wrocław - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej312,59128,112007 - 2011dolnośląskiePL Wrocław S.A.Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej i lotniskowej w porcie lotniczym we Wrocławiu.
Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (PL Wrocław S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie przebudowy portów lotniczych i zwiększenia przepustowości.
Projekt ważny z punktu widzenia EURO 2012, zapewni lepszą obsługę i zwiększy przepustowość portu lotniczego we Wrocławiu.
POIiŚ 6.3-13Port lotniczy Poznań - Ławica - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej234,0088,042008 - 2012wielkopolskiePL Poznań - ŁawicaRozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym w Poznaniu.
Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (PL Poznań - Ławica) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie zwiększenia przepustowości portów lotniczych. Projekt ważny z punktu widzenia EURO 2012, zapewni lepszą obsługę i zwiększy przepustowość portu lotniczego w Poznaniu.
POIiŚ 6.3-14Prace analityczne związane z przygotowaniem nowego lotniska centralnego dla Polski jako elementu systemu transportowego71,8761,092007 - 2013nie dotyczyMinisterstwo InfrastrukturyKontynuacja prac analitycznych związanych, z przygotowaniem nowego lotniska centralnego dla Polski prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury. Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Ministerstwo Infrastruktury) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu nie wpłynie w tym okresie programowania na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie zwiększenia przepustowości portów lotniczych.
Projekty z listy rezerwowej
POIiŚ 6.3-15Port lotniczy w Krakowie - realizacja budowy nowego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą435,97171,372009 - 2013małopolskieMPL Kraków BaliceBudowa nowego terminala pasażerskiego, płyt postojowych, rękawów wraz z infrastrukturą pomocniczą w porcie lotniczym w Krakowie. Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (MPL Kraków Balice) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie przebudowy portów lotniczych i zwiększenia przepustowości.

Projekt ważny z punktu widzenia EURO 2012, zapewni lepszą obsługę i zwiększy przepustowość portu lotniczego Krakowie.

POIiŚ 6.3-16Port lotniczy Warszawa -Modernizacja systemów technicznych lotniska94,7921,562008 - 2011mazowieckiePPPLProjekt jest pośrednio zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Instytucja odpowiedzialna za realizację (PPPL) kwalifikuje się do wsparcia z POIiŚ. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu pośrednio wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie przebudowy portów lotniczych i zwiększenia przepustowości.

POIiŚ 6.3-17Utworzenie Centrum Szkolenia Służb Bezpieczeństwa i Ratownictwa Lotniskowego w Porcie Lotniczym Warszawa90,2835,932009 - 2012mazowieckiePPPLProjekt zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Instytucja odpowiedzialna za realizację (PPPL) kwalifikuje się do wsparcia z POIiŚ. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu pośrednio wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie przebudowy portów lotniczych i zwiększenia przepustowości.
POIiŚ 6.3-18Port lotniczy Warszawa - stworzenie systemu paliwowego "Hydrant"146,4057,492010 - 2011mazowieckiePPPLProjekt zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Instytucja odpowiedzialna za realizację (PPPL) kwalifikuje się do wsparcia z POIiŚ. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu pośrednio wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie przebudowy portów lotniczych i zwiększenia przepustowości.
POIiŚ 6.3-19Port lotniczy Warszawa -modernizacja nawierzchni lotniskowych i drogowych315,98125,772009 - 2011mazowieckiePPPLProjekt zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Instytucja odpowiedzialna za realizację (PPPL) kwalifikuje się do wsparcia z POIiŚ. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu pośrednio wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie przebudowy portów lotniczych i zwiększenia przepustowości.
POIiŚ 6.3-20Port lotniczy Katowice - budowa nowego terminalu Cargo54,8022,462008 - 2010śląskieGTL S.A.Budowa nowego terminala cargo w Katowicach.

Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GTL S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.

POIiŚ 6.3-21Port lotniczy Katowice - budowa budynku administracyjnego wraz z parkingami i siecią dróg50,4220,662008 - 2009śląskieGTL S.A.Budowa budynku administracyjnego wraz z parkingami i siecią dróg w porcie lotniczym Pyrzowice.
Projekt zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Instytucja odpowiedzialna za realizację (GTL S.A.) kwalifikuje się do wsparcia z POIiŚ. Projekt ma częściowe oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu pośrednio wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie przebudowy portów lotniczych i zwiększenia przepustowości.
POIiŚ 6.3-22Rozbudowa infrastruktury w celu zwiększenia możliwości operacyjnych lotniska MPL Katowice131,5253,902009 - 2013śląskieGTL S.A.Rozbudowa infrastruktury w celu zwiększenia możliwości operacyjnych lotniska w Katowicach.
Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GTL S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.
Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie zwiększenia przepustowości portów lotniczych.
Projekt ważny z punktu widzenia EURO 2012, zapewni lepszą obsługę i zwiększy przepustowość portu lotniczego w Katowicach.
POIiŚ 6.3-23Port lotniczy Wrocław - dodatkowe obiekty infrastruktury45,1518,512008 - 2013dolnośląskiePL Wrocław S.A.Rozbudowa infrastruktury lotniskowej w porcie lotniczym we Wrocławiu.
Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (PL Wrocław S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.
POIiŚ 6.3-24Port lotniczy Gdańsk - budowa nowego terminalu Cargo wraz z infrastrukturą65,8820,482012 - 2013pomorskiePort Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.Budowa nowego terminala cargo w Gdańsku.
Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Port Lotniczy Gdańsk S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.
POIiŚ 6.3-25Port lotniczy Gdańsk - modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside-kontynuacja87,8423,182011 - 2013pomorskiePort Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.Modernizacja infrastruktury lotniskowej w Gdańsku.
Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie zwiększenia przepustowości portów lotniczych.
Projekt ważny z punktu widzenia EURO 2012, zapewni lepszą obsługę i zwiększy przepustowość portu lotniczego w Gdańsku.
Priorytet VII Transport przyjazny środowisku
Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego
Projekty z listy podstawowej
POIiŚ 7.1-1Modernizacja linii E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia2.864,021.832,972008 - 2013pomorskie warmińsko-mazurskie mazowieckiePKP PLK S.A.Kolejny etap realizowanej obecnie modernizacji priorytetowej z punktu widzenia UE linii kolejowej pomiędzy Gdynią i Warszawą.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (PKP PLK S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości zmodernizowanych odcinków linii kolejowych.
Projekt ma bezpośredni związek z EURO 2012; jego realizacja zapewni sprawne połączenie kolejowe Gdańska z Warszawą.
POIiŚ 7.1-2Modernizacja linii E 65/C-E 65 na odcinku Katowice - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice1.106,80708,352011 - 2014śląskiePKP PLK S.A.Modernizacja priorytetowej z punktu widzenia UE linii kolejowej od Katowic do południowej granicy z Czechami.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (PKP PLK S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości zmodernizowanych odcinków linii kolejowych.
Projekt ma bezpośredni związek z EURO 2012; jego realizacja zapewni dojazd do Polski z Czech.
POIiŚ 7.1-3Modernizacja linii E 65/C-E 65 na odcinku Czechowice Dziedzice - Bielsko Biała -Zwardoń1.006,18643,962011 - 2015śląskiePKP PLK S.A.Modernizacja priorytetowej z punktu widzenia UE linii kolejowej pomiędzy Czechowicami-Dziedzicami a południową granicą ze Słowacją. Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: ""Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (PKP PLK S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości zmodernizowanych odcinków linii kolejowych.
Projekt ma bezpośredni związek z EURO 2012; jego realizacja zapewni dojazd do Polski ze Słowacji.
POIiŚ 7.1-4Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław -Poznań, odcinek Wrocław - granica województwa dolnośląskiego912,75584,162008 - 2010dolnośląskiePKP PLK S.A.Kolejny etap modernizacji linii kolejowej pomiędzy Wrocławiem i Poznaniem.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu

konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

POIiŚ 7.1-5Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, odcinek granica województwa dolnośląskiego -Poznań1.329,60850,942011 - 2014wielkopolskiePKP PLK S.A.
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (PKP PLK S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.
Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości zmodernizowanych odcinków linii kolejowych.
Projekt ma bezpośredni związek z EURO 2012; jego realizacja zapewni sprawne połączenie Wrocławia z Poznaniem.
POIiŚ 7.1-6Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań -Krzyż1.257,73804,942009 - 2013wielkopolskiePKP PLK S.A.Etap modernizacji linii kolejowej pomiędzy Szczecinem i Poznaniem.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (PKP PLK S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w
zakresie długości zmodernizowanych odcinków linii kolejowych.
Projekt ma bezpośredni związek z EURO 2012; jego realizacja zapewni sprawne połączenie Szczecina z Poznaniem.
POIiŚ 7.1-7Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Krzyż -Szczecin1.904,561.218,922009 - 2014wielkopolskie lubuskie zachodniopomorskiePKP PLK S.A.Etap modernizacji linii kolejowej pomiędzy Szczecinem i Poznaniem.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (PKP PLK S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości zmodernizowanych odcinków linii kolejowych.
Projekt ma bezpośredni związek z EURO 2012; jego realizacja zapewni sprawne połączenie Szczecina z Poznaniem.
POIiŚ 7.1-8Modernizacja Unii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa -Poznań - pozostałe roboty1.887,231.207,832009 - 2012mazowieckie łódzkie wielkopolskiePKP PLK S.A.Kolejny etap modernizacji linii kolejowej pomiędzy Warszawą i Poznaniem.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (PKP PLK S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości zmodernizowanych odcinków linii kolejowych.
Projekt ma bezpośredni związek z EURO 2012; jego realizacja zapewni sprawne połączenie Poznania z Warszawą.
POIiŚ 7.1-9Modernizacja linii E 20/CE 20 na odcinku Siedlce - Terespol485,12310,482009 - 2014mazowieckie lubelskiePKP PLK S.A.Modernizacja stacji na linii kolejowej pomiędzy Siedlcami a Terespolem.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (PKP PLK S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości zmodernizowanych odcinków linii kolejowych.
POIiŚ 7.1-10Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Odcinek Opole -Gliwice - Zabrze1.467,59939,252009 - 2013opolskie śląskiePKP PLK S.A.Modernizacja linii kolejowej pomiędzy Opolem a Krakowem, Rzeszowem a granicą państwa oraz w rejonie przygranicznym z Niemcami.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury
POIiŚ 7.1-11Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Odcinek Zabrze -Katowice - Kraków2.353,741.506,402009 - 2014śląskie małopolskiePKP PLK S.A.technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy
POIiŚ 7.1-12Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Odcinek Rzeszów - granica państwa1.437,40919,942009 - 2014podkarpackiePKP PLK S.A.równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (PKP PLK S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.
POIiŚ 7.1-13Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Odcinek Bielawa Dolna - Horka: budowa mostu przez Nysę Łużycką oraz elektryfikacja132,9685,092010 - 2011dolnośląskiePKP PLK S.A.Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości zmodernizowanych odcinków linii kolejowych.
Projekt ma bezpośredni związek z EURO 2012; jego realizacja zapewni sprawne połączenie Wrocławia z Krakowem oraz usprawni dojazd do Polski z Niemiec i Ukrainy.
POIiŚ 7.1-14Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Wdrożenie ERTMS w Polsce na odcinku Legnica - Wrocław -Opole - w części ETCS II123,9879,342012 - 2014dolnośląskie opolskiePKP PLK S.A.
POIiŚ 7.1-15Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS w Polsce na odcinku Legnica - Węgliniec - Bielawa Dolna - w części ETCS II138,6888,752008 - 2011dolnośląskiePKP PLK S.A.
POIiŚ 7.1-16Modernizacja liii kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS w Polsce na odcinku Legnica - Węgliniec - Bielawa Dolna - w części GSM - R25,8716,562008 - 2011dolnośląskieTK Sp. z o.o.Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (TK Sp. z o.o.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu pośrednio wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie zmodernizowanych linii kolejowych.
POIiŚ 7.1-17Modernizacja linii kolejowej Psary -Kraków (odcinek Psary - Kozłów oraz odcinek Kraków Batowice - Kraków Główny) 898,38574,962009 - 2012świętokrzyskie śląskie małopolskiePKP PLK S.A.Modernizacja linii kolejowej pomiędzy Warszawą a Krakowem na części końcowego odcinka.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (PKP PLK S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu.
Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości zmodernizowanych odcinków linii kolejowych. Projekt ma bezpośredni związek z EURO 2012; jego realizacja zapewni sprawne połączenie Warszawy z Krakowem.
POIiŚ 7.1-18Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy do lotniska Okęcie (od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie) 176,08112,692008 - 2010mazowieckiePKP PLK S.A.Modernizacja linii kolejowej pomiędzy Warszawą a Kielcami wraz z budową połączenia do lotniska Okęcie.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: ""Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla
POIiŚ 7.1-19Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom -Kielce2.447,171.566,192008 - 2013mazowieckie świętokrzyskiePKP PLK S.A.wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (PKP PLK S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.
Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości zmodernizowanych odcinków linii kolejowych.
Projekt ma pośredni związek z EURO 2012; jego realizacja zapewni sprawniejsze połączenie Warszawy z Krakowem poprzez alternatywne połączenie.
POIiŚ 7.1-20Budowa połączenia kolejowego MPL "Katowice" w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice - Pyrzowice107,8169,002009 - 2012śląskiePKP PLK S.A.Budowa nowych połączenia kolejowego do portu lotniczego w Pyrzowicach (Katowice).
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (PKP PLK S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w małym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości zmodernizowanych odcinków linii kolejowych.
Projekt ma bezpośredni związek z EURO 2012; jego realizacja zapewni sprawne połączenie lotniska w Pyrzowicach z centrum miasta.
POIiŚ 7.1-21Budowa połączenia kolejowego MPL "Kraków - Balice" z Krakowem, odcinek Kraków Główny -Mydlniki - Balice107,8169,002010 - 2012małopolskiePKP PLK S.A.Budowa nowego połączenia kolejowego do portu lotniczego w Balicach (Kraków).
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (PKP PLK S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w małym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości zmodernizowanych odcinków linii kolejowych.
Projekt ma bezpośredni związek z EURO 2012; jego realizacja zapewni sprawne połączenie lotniska w Balicach z centrum miasta.
POIiŚ 7.1-22Modernizacja linii E 75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne) 485,12310,482009 - 2013mazowieckiePKP PLK S.A.Modernizacja priorytetowej z punktu widzenia UE linii kolejowej pomiędzy Warszawą a granicą państwa z Litwą na odcinku Warszawa-Tłuszcz oraz Suwałki-Trakiszki.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i

społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

POIiŚ 7.1-23Modernizacja linii E 75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą, etap I. Odcinek Suwałki - Trakiszki - granica z Litwą539,03344,982011 - 2014podlaskiePKP PLK S.A.
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (PKP PLK) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.
Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości zmodernizowanych odcinków linii kolejowych.
POIiŚ 7.1-24Modernizacja linii Warszawa - Łódź, etap II934,31597,962009 - 2012mazowieckie łódzkiePKP PLK S.A.Kolejny etap modernizacji linii kolejowej pomiędzy Warszawą a Łodzią.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (PKP PLK S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości zmodernizowanych odcinków linii kolejowych.
POIiŚ 7.1-25Budowa sieci telekomunikacji GSM-R zgodnie z NPW ERTMS194,84124,702008 - 2013obszar całego krajuTK Sp. z o.o.Budowa systemu telekomunikacyjnego z zakresu ERTMS. Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (TK Sp. z o.o.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu.

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu pośrednio wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie zmodernizowanych linii kolejowych.

POIiŚ 7.1-26Przygotowanie budowy linii dużych prędkości287,48183,992008 - 2012mazowieckie łódzkie dolnośląskie wielkopolskiePKP PLK S.A.Prace analityczne i przygotowawcze do budowy nowej linii kolejowej dużych prędkości mającej stanowić połączenie Wrocławia, Poznania i Łodzi z Warszawą.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (PKP PLK S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu nie wpłynie w obecnym okresie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO.
POIiŚ 7.1-27Rewitalizacja Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny112,3378,632009 - 2012dolnośląskiePKP S.A.Projekt obejmuje modernizację infrastruktury i urządzeń służących bezpośrednio obsłudze ruchu pociągowego oraz dostosowanie unikalnego kompleksu dworcowego do wymogów nowoczesnych obiektów użyteczności publicznej. Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (PKP S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt jest zlokalizowany na modernizowanych liniach E59/CE59, E30/CE30 i jest z nimi integralnie związany. Projekt ma bezpośredni związek z EURO 2012, jego realizacja zapewni poprawę obsługi oraz zwiększy bezpieczeństwo podróżnych.
POIiŚ 7.1-28Wykonanie Dworca Podziemnego Kraków Główny86,4160,492008 - 2009małopolskiePKP S.A.Projekt obejmuje remont konstrukcji żelbetowej z wymianą izolacji układu torowo-peronowego, wykonanie odwodnienia i izolacji hali dworcowej oraz wykonanie wszelkich instalacji. Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (PKP S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt jest zlokalizowany na modernizowanych linii E30/CE30 i linii Psary - Kraków i jest z nimi integralnie związany.
Projekt ma bezpośredni związek z EURO 2012, jego realizacja zapewni poprawę obsługi oraz zwiększy bezpieczeństwo podróżnych.
POIiŚ 7.1-29Modernizacja dworca Warszawa Centralna, etap I138,2596,782009 - 2012mazowieckiePKP S.A.Modernizacja Dworca Centralnego w Warszawie. Projekt w pierwszym etapie obejmuje modernizację części podziemnej obiektu wraz ze wzmocnieniem konstrukcji.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (PKP S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt jest zlokalizowany na modernizowanych liniach E20/CE20, E65/CE65, E75 i linii nr 8 Warszawa - Radom - Kielce i jest z nimi integralnie związany.
Projekt ma bezpośredni związek z EURO 2012, jego realizacja zapewni poprawę obsługi oraz zwiększy bezpieczeństwo podróżnych.
Projekty z listy rezerwowej
POIiŚ 7.1-30Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III2.515,451.760,822008 - 2014małopolskie podkarpackiePKP PLK S.A.Modernizacja linii kolejowej pomiędzy Krakowem a Rzeszowem.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (PKP PLK S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości zmodernizowanych odcinków linii kolejowych.
Projekt ma bezpośredni związek z EURO 2012; jego realizacja wraz z realizacją odcinka granicznego zapewni sprawny dojazd do Polski z Ukrainy.
POIiŚ 7.1-31Modernizacja linii CE 59 Wrocław - Zielona Góra - Kostrzyn - Szczecin, etap I (linia dedykowana dla ruchu towarowego). Odcinek Szczecin - Dolna Odra553,40387,382012 - 2013zachodniopomorskiePKP PLK S.A.Modernizacja dedykowanej linii towarowej pomiędzy Wrocławiem i Szczecinem.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu
POIiŚ 7.1-32Modernizacja linii CE 59 Wrocław - Zielona Góra - Kostrzyn -Szczecin, etap I (linia dedykowana dla ruchu towarowego). Odcinek Wrocław - Głogów1.785,971.250,182012 - 2014dolnośląskiePKP PLK S.A.konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (PKP PLK S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości zmodernizowanych odcinków linii kolejowych.
POIiŚ 7.1-33Modernizacja linii E 20/C-E 20 na odcinku Łowicz - Skierniewice898,38628,862009 - 2012łódzkiePKP PLK S.A.Modernizacja stacji na linii kolejowej pomiędzy Łowiczem a Skierniewicami.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (PKP PLK S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości zmodernizowanych odcinków linii kolejowych.
POIiŚ 7.1-34Modernizacja Linii Kolejowej Nr 14 na odcinku Łódź -Zduńska Wola - Kalisz1.006,18704,332012 - 2014łódzkie wielkopolskiePKP PLK S.A.Modernizacja linii kolejowej pomiędzy Łodzią a Kaliszem. Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (PKP PLK S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości zmodernizowanych odcinków linii kolejowych.
POIiŚ 7.1-35Dostosowanie Centralnej Magistrali Kolejowej do prędkości 250 km/h na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie2.461,551.723,082011 - 2015mazowieckie łódzkie świętokrzyskie śląskiePKP PLK S.A.Modernizacja linii kolejowej CMK do parametrów szybkiej kolei (250 km/h) priorytetowej z punktu widzenia UE linii kolejowej pomiędzy Warszawą, a Katowicami.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (PKP PLK S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości zmodernizowanych odcinków linii kolejowych.
Projekt ma bezpośredni związek z EURO 2012; jego realizacja zapewni sprawne połączenie Warszawy z Katowicami oraz Krakowem.
POIiŚ 7.1-36Budowa infrastruktury systemu GSM-R; etap 1: na liniach kolejowych zgodnych z harmonogramem NPW ERTMS898,38628,862008 - 2013obszar całego krajuTK Sp. z o. o.Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (TK Sp. z o.o.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.
Realizacja projektu pośrednio wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie zmodernizowanych linii kolejowych.
POIiŚ 7.1-37Budowa infrastruktury systemu GSM-R; etap 2: na pozostałych liniach kolejowych zgodnych z harmonogramem NPW ERTMS898,38628,862008 - 2013obszar całego krajuTK Sp. z o. o.Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (TK Sp. z o.o.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu pośrednio wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie zmodernizowanych linii kolejowych.
Działanie 7.2 Rozwój transportu morskiego
Projekty z listy podstawowej
POIiŚ 7.2-1Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński) - etap II, strona wschodnia i zachodnia206,20151,752009 - 2012zachodniopomorskieUrząd Morski w SzczecinieWykonanie nowych umocnień brzegowych Kanału Piastowskiego i Kanału Mielińskiego.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki) i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Urząd Morski w Szczecinie) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu nie wpłynie bezpośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO.
POIiŚ 7.2-2Budowa infrastruktury portowej do obsługi promów morskich wraz z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia486,78230,722008-2011pomorskieZarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.Budowa nowego terminala promowego wraz z rozbudową układu drogowo-kolejowego oraz budową i przebudową elementów nabrzeży portowych w Gdyni, mogącego stanowić element autostrady morskiej (projekt priorytetowy UE). Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki) i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu nie wpłynie bezpośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO.
POIiŚ 7.2-3Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia93,7959,962008 - 2009pomorskieZarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.Pogłębienie toru podejściowego, 3 obrotnic statkowych oraz kanału portowego na całej długości wraz z umocnieniem dna przy nabrzeżach położonych w Basenie III oraz wzdłuż Kanału Portowego.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki) i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu pośrednio wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie możliwości przeładunkowych portów morskich.
POIiŚ 7.2-4Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) 426,23184,172011 - 2013pomorskiePKP PLK S.A./ Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.Modernizacja 15 km linii kolejowej nr 226 Pruszcz Gdański-Gdańsk Port Północny wraz z budową mostu nad Martwą Wisłą zapewniająca dostęp do linii E/CE-65.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki) i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (PKP PLK S.A./ Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie kilometrów zmodernizowanych linii kolejowych oraz wzrost zdolności przeładunkowej portów.
POIiŚ 7.2-5Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk -Trasa Słowackiego i Trasa Sucharskiego2.012,00790,572009 - 2014pomorskieMiasto GdańskPowiązanie portu morskiego i portu lotniczego w Gdańsku z układem dróg krajowych.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (port morski o podstawowym znaczeniu dla gospodarki) i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Miasto Gdańsk) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w pośredni sposób wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie zwiększenia przepustowości portów morskich. Projekt ma pośredni związek z EURO 2012; jego realizacja zapewni sprawniejszą obsługę połączenia morskiego ze Skandynawią.
POIiŚ 7.2-6Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) Etap I95,3872,492008 - 2009pomorskieUrząd Morski w GdyniStworzenie Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego, który zapewni bezpieczeństwo żeglugi oraz przeciwdziałanie skażeniom środowiska morskiego.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Urząd Morski w Gdyni) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu nie wpłynie bezpośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO.
POIiŚ 7.2-7Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap I -przebudowa falochronu wschodniego94,4055,262009 - 2012pomorskieUrząd Morski w GdyniPrzebudowa wejścia do portu, w celu umożliwienia dostępu dla większych jednostek.
Modernizacja drogi wejściowej do wewnętrznej części Portu Gdańsk.
Projekt ma strategiczny charakteru z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki) i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu
POIiŚ 7.2-8Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II -przebudowa szlaku wodnego na martwej Wiśle i Motławie92,3654,062010 - 2014pomorskieUrząd Morski w Gdyniinfrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Urząd Morski w Gdyni) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie zwiększenia przepustowości portów morskich.
POIiŚ 7.2-9Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu78,0049,992008 - 2010zachodniopomorskieUrząd Morski w SzczeciniePrzebudowa falochronu, będącego istotnym elementem toru podejściowego.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki) i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Urząd Morski w Szczecinie) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.
POIiŚ 7.2-10Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia107,6051,272008 - 2011pomorskieZarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w porcie Gdynia.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki) i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.
POIiŚ 7.2-11Rozbudowa infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu132,6088,402009 - 2011zachodniopomorskieZarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.Budowa i przebudowa nadbrzeża w celu zwiększenia możliwości obsługi większych jednostek.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki) i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu pośrednio wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie możliwości przeładunkowych portów morskich.
POIiŚ 7.2-12Rozbudowa infrastruktury portowej w północnej części Płw. Ewa w porcie w Szczecinie61,0029,472008 - 2011zachodniopomorskieZarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.Budowa i przebudowa nadbrzeża w celu zwiększenia możliwości obsługi większych jednostek.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki) i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu pośrednio wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie możliwości przeładunkowych portów morskich.
POIiŚ 7.2-13Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu85,4045,082009 - 2012zachodniopomorskieZarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki) i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.
POIiŚ 7.2-14Przebudowa infrastruktury kolejowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu110,0071,902009 - 2012zachodniopomorskieZarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki) i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu pośrednio wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie możliwości przepustowości portów morskich.
POIiŚ 7.2-15Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta) 33,8016,212008 - 2010warmińsko-mazurskieGmina Miasto ElblągPrzebudowa nabrzeża wraz z przebudową kładek dla pieszych. Projekt jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Gmina Miasto Elbląg) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.
POIiŚ 7.2-16Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap I44,0423,902008 - 2010zachodniopomorskieMiasto KołobrzegBudowa nowej drogi wraz z mostem na rzece Parsęcie w Kołobrzegu.
Projekt jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Miasto Kołobrzeg) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.
POIiŚ 7.2-17Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II53,0929,882008 - 2010zachodniopomorskieMiasto KołobrzegModernizacja ulic oraz budowa nowych odcinków dróg.
Projekt jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Miasto Kołobrzeg) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.
POIiŚ 7.2-18Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap III71,6642,872008 - 2013zachodniopomorskieMiasto KołobrzegBudowa drogi, mostu na kanale drzewnym i na Parsęcie oraz budowa urządzeń instalacji przeznaczonych do prowadzenia ruchu drogowego.
Projekt jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Miasto Kołobrzeg) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.
POIiŚ 7.2-19Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie183,6079,092008 - 2012zachodniopomorskieGmina Miasto SzczecinPrzebudowa układu drogowego wraz z budową wiaduktów na drodze stanowiącej dojazd do portu w Szczecinie.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki) i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Gmina Miasto Szczecin) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu pośrednio wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie przebudowanych dróg krajowych i zwiększenia dostępności do portów morskich.
POIiŚ 7.2-20Budowa statku ratowniczego I kat typu SAR-3000/III34,8926,522008 - 2010pomorskieMorska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (Służba SAR) w GdyniOpracowanie dokumentacji technicznej i roboczej oraz budowa statku ratowniczego I kat. typu SAR 3000.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Służba SAR) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.
POIiŚ 7.2-21Rozbudowa Portu Morskiego w Darłowie oraz poprawa dostępu z sieci dróg krajowych i wojewódzkich32,6026,732009 - 2013zachodniopomorskieMiasto DarłowoWybudowanie dróg służących komunikacji portu z siecią dróg krajowych i wojewódzkich oraz komunikacji wewnątrz portu; remont istniejących nabrzeży oraz budowa nowych; rozbudowa obrotnicy.
Projekt jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", pierwszym priorytetem Strategii Rozwoju Porów Morskich do 2015 r. "Poprawa stanu infrastruktury portowej i dostępu do portów" oraz celem głównym POIiŚ "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Miasto
Darłowo) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie pośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie przepustowości portów morskich.
Projekty z listy rezerwowej
POIiŚ 7.2-22Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM), etap II319,82271,852008 - 2013pomorskieUrząd Morski w GdyniStworzenie Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego, który zapewni bezpieczeństwo żeglugi oraz przeciwdziałanie skażeniom środowiska morskiego.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Urząd Morski w Gdyni) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.
POIiŚ 7.2-23Modernizacja infrastruktury drogowo-kolejowej w Porcie Gdańsk127,2184,342009 - 2013pomorskieZarząd Morskiego Portu Gdańsk SA.Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki) i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu pośrednio wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie możliwości przeładunkowych portów morskich.
POIiŚ 7.2-24Przebudowa wejścia do portu Elbląg wraz z pogłębieniem torów podejściowych do portów Zalewu Wiślanego93,0856,512009 - 2013pomorskie warmińsko-mazurskieUrząd Morski w GdyniDostosowanie parametrów toru podejściowego do powstającej nowej infrastruktury.
Projekt nie ma strategicznego charakteru z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, jest zgodny pośrednio z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Urząd
Morski w Gdyni) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.
POIiŚ 7.2-25Port Północny -modernizacja toru podejściowego i falochronu wyspowego92,0655,902008 - 2012pomorskieUrząd Morski w GdyniPrzeprojektowanie toru podejściowego, dostosowanie wejścia wschodniego do parametrów planowanych statków oraz modernizacja i remont falochronów osłonowych. Poprawa parametrów konstrukcji falochronów osłonowych, uzyskanie lepszych parametrów toru wodnego, poprawa bezpieczeństwa. Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki) i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Urząd Morski w Gdyni) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu pośrednio wpłynie na osiągnięcie wskaźników, a także SRK i NSRO.
POIiŚ 7.2-26Pogłębienie toru wodnego Świnoujście - Szczecin, etap I143,74122,182010 - 2013zachodniopomorskieUrząd Morski w SzczeciniePogłębienie toru dla statków o większym zanurzeniu. Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki) i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Urząd Morski w Szczecinie) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu pośrednio wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO.
POIiŚ 7.2-27Modernizacja infrastruktury portowej w Kanale Dębickim w porcie w Szczecinie100,0036,442009 - 2011zachodniopomorskieZarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.Zwiększenie dopuszczalnej głębokości przy nabrzeżach wraz z poszerzeniem i zabudowaniem rampy ro-ro.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki) i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu pośrednio wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie możliwości przeładunkowych portów morskich.
POIiŚ 7.2-28Budowa infrastruktury portowej na Półwyspie Katowickim w porcie w Szczecinie - II etap99,2065,762011 - 2013zachodniopomorskieZarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.Zagospodarowanie północnej części płw. Katowickiego poprzez budowę nabrzeża dla największych statków przewożących ładunki masowe.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki) i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu pośrednio wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie możliwości przeładunkowych portów morskich.
POIiŚ 7.2-29Budowa infrastruktury portowej w Basenie Górnośląskim w porcie w Szczecinie90,2043,592010 - 2013zachodniopomorskieZarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.Budowa nowego nabrzeża wraz z budową torów kolejowych oraz placu manewrowego.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki) i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu pośrednio wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie możliwości przeładunkowych portów morskich.
POIiŚ 7.2-30Modernizacja infrastruktury Hydrotechnicznej Wolnego Obszaru Celnego w Szczecinie63,4033,352011 - 2013zachodniopomorskieZarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.Budowa nowego nabrzeża wraz z remontem istniejącego, budowa dróg, parkingów i torów kolejowych.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki) i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu pośrednio wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie możliwości przeładunkowych portów morskich.
POIiŚ 7.2-31Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia146,40100,002009 - 2011pomorskieZarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.Budowa nabrzeża wraz z niezbędnym dostępem i infrastrukturą lądową.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej) i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu nie wpłynie bezpośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO.
POIiŚ 7.2-32Rozbudowa terminalu morskiego - poprawa dostępu do terminalu od strony lądu oraz budowa nabrzeży131,1691,332009 - 2012zachodniopomorskieZarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.Budowa nowego nabrzeża w celu zwiększenia możliwości obsługi dużych jednostek, modernizacja drogi dojazdowej do portu, budowa drogi wewnętrznej oraz budowa linii kolejowej prowadzącej do portu.
Projekt jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", pierwszym priorytetem Strategii Rozwoju Porów Morskich do 2015 r. "Poprawa stanu infrastruktury portowej i dostępu do portów" oraz celem głównym POIiŚ "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za jego realizację (Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie pośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie przepustowości portów morskich.
POIiŚ 7.2-33Rozbudowa terminalu barkowego - poszerzenie toru dojściowego i budowa nabrzeży47,3332,992009 - 2012zachodniopomorskieZarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.Pogłębienie i poszerzenie kanału dojściowego oraz budowa nabrzeży w celu zwiększenia potencjału przeładunkowego portu.
Projekt jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", pierwszym priorytetem Strategii Rozwoju Porów Morskich do 2015 r. "Poprawa stanu infrastruktury portowej i dostępu do portów" oraz celem głównym POIiŚ "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za jego realizację (Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie pośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie przepustowości portów morskich.
Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych
Projekty z listy podstawowej
POIiŚ 7.3-1Projekt i budowa II linii metra od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński" w Warszawie2.515,451.257,732009 - 2012mazowieckieMiasto Stołeczne WarszawaBudowa II linii metra w Warszawie.
Projekt ma strategiczny charakter ze względu na znaczną liczbę przewożonych pasażerów i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Miasto Stołeczne Warszawa) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie przewozów pasażerów transportem publicznym.
Projekt ma bezpośredni związek z EURO 2012 w zakresie obsługi kibiców i turystów, którzy przebywać będą w Warszawie.
POIiŚ 7.3-2Projekt i budowa II linii metra od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno" w Warszawie1.437,40718,702010 - 2013mazowieckieMiasto Stołeczne WarszawaBudowa II linii metra w Warszawie.
Projekt ma strategiczny charakter ze względu na znaczną liczbę przewożonych pasażerów i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Miasto Stołeczne Warszawa) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie przewozów pasażerów transportem publicznym.
POIiŚ 7.3-3Projekt i budowa II linii metra od szlaku ze stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Połczyńska", wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory" w Warszawie2.515,451.257,732010 - 2013mazowieckieMiasto Stołeczne WarszawaBudowa II linii metra w Warszawie. Projekt ma strategiczny charakter ze względu na znaczną liczbę przewożonych pasażerów i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Miasto Stołeczne Warszawa) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie przewozów pasażerów transportem publicznym.
POIiŚ 7.3-4Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap I797,53304,732008 - 2011dolnośląskieMiasto WrocławBudowa 3 nowych połączeń tramwajowych, wdrożenie nowego podsystemu "Tramwaj Plus"(wraz z zakupem nowego taboru), zapewnienie systemu sterowania ruchem z priorytetem dla tramwajów oraz budowa węzłów przesiadkowych oraz innych elementów służących integracji systemów transportu.

Projekt ma strategiczny charakter ze względu na znaczną liczbę przewożonych pasażerów i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia,

zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Miasto Wrocław) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie przewozów pasażerów transportem publicznym.
Projekt ma bezpośredni związek z EURO 2012 w zakresie obsługi kibiców i turystów, którzy przebywać będą we Wrocławiu.
POIiŚ 7.3-5Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap II226,8031,982009 - 2011dolnośląskieMiasto WrocławBudowa nowego połączenia tramwajowego w ramach systemu Tramwaj Plus (wraz z zakupem nowego taboru), łączącego centrum miasta ze stadionem EURO 2012, połączenie południowych osiedli Wrocławia z centrum miasta i stadionem, poprzez przedłużenie pierwszej trasy Tramwaju Plus wraz z zakupem nowego taboru, budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego oraz innych elementów służących integracji systemów transportu, w tym wyposażenia nowych przystanków na trzeciej linii Tramwaju Plus.
Projekt ma strategiczny charakter ze względu na znaczną liczbę przewożonych pasażerów i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Miasto Wrocław) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników
POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie przewozów pasażerów transportem publicznym.
Projekt ma bezpośredni związek z EURO 2012 w zakresie obsługi kibiców i turystów, którzy przebywać będą we Wrocławiu.
POIiŚ 7.3-6Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego szynowego w obsłudze mieszkańców i imprez masowych Gminy Miejskiej Kraków418,00190,982008 - 2011małopolskieGmina Miejska KrakówProjekt dotyczy przebudowy i modernizacji linii tramwajowych oraz budowy nowego odcinka. W ramach projektu planowana jest rozbudowa systemu nadzoru transportu publicznego na obszar objęty modernizacją i budową nowej linii tramwajowej oraz zakup systemu monitorującego bezpieczeństwo infrastruktury służącej szybkiej i bezpiecznej obsłudze pasażerów. Przewidywany jest również zakup taboru tramwajowego.
Projekt ma strategiczny charakter ze względu na znaczną liczbę przewożonych pasażerów i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Gmina Miejska Kraków) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie przewozów pasażerów transportem publicznym.
Projekt ma bezpośredni związek z EURO 2012 w zakresie obsługi kibiców i turystów, którzy przebywać będą w Krakowie.
POIiŚ 7.3-7Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej324,00145,732009 - 2011małopolskiePKP PLK S.A. Oddział Regionalny w Krakowie, PKP Przewozy Regionalne Sp. z o. o Małopolski Zakład Przewozów Regionalnych, Gmina Miejska Kraków, Gmina WieliczkaProjekt dotyczy przebudowy i modernizacji stacji kolejowej Kraków Główny oraz budowy przystanku osobowego Kraków Grzegórzki, wraz z adaptacją infrastruktury dla potrzeb transportu zbiorowego. Ponadto zmodernizowane zostaną, linie kolejowe: Kraków Bieżanów - Wieliczka oraz Kraków Płaszów - Oświęcim na odcinkach linii pomiędzy st. Kraków Bonarka a st. Kraków Swoszowice. Wybudowana lub zmodernizowana będzie również infrastruktura wybranych parkingów P&R oraz węzłów przesiadkowych, a także infrastruktura wspomagająca funkcjonowanie transportu zbiorowego (monitoring/dystrybucja biletów/ informacja dla podróżnych).
Projekt ma strategiczny charakter ze względu na znaczną liczbę przewożonych pasażerów i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucje odpowiedzialne za realizację (PKP PLK S.A. Oddział Regionalny w Krakowie / PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Małopolski Zakład Przewozów Regionalnych / Gmina Miejska Kraków / Gmina Wieliczka) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ a także SRK i NSRO w zakresie przewozów pasażerów transportem publicznym.
Projekt ma bezpośredni związek z EURO 2012 w zakresie obsługi kibiców i turystów, którzy przebywać będą w Krakowie.
POIiŚ 7.3-8Uruchomienie obsługi transportem kolejowym Lotniska Okęcie im. Fryderyka Chopina297,00151,522008 - 2010mazowieckieSzybka Kolej Miejska Sp. z o.o.Projekt zakłada zakup 13 sześciowagonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w celu zapewnienia obsługi połączenia kolejowego Lotniska Okęcie z centrum miasta oraz przez Dworzec Warszawa Wschodnia z Sulejówkiem i Legionowem.
Projekt ma strategiczny charakter ze względu na konieczność skomunikowania lotniska z miastem oraz efektywną obsługę znacznej liczby pasażerów w ruchu lokalnym. Projekt jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie przewozów pasażerów transportem publicznym. Projekt jest komplementarny z innymi projektami w zakresie publicznego transportu zbiorowego, realizowanymi w obszarze metropolitarnym.
Projekt ma bezpośredni związek z EURO 2012 w zakresie obsługi kibiców i turystów, którzy przebywać będą w Warszawie.
POIiŚ 7.3-9Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński - Stadion Narodowy - Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych297,00151,522009 - 2012mazowieckieTramwaje Warszawskie Sp. z o.o.Projekt zakłada modernizację trasy tramwajowej od Dworca Wileńskiego do Ronda Waszyngtona oraz zakup taboru tramwajowego dla linii obsługujących Stadion Narodowy.
Projekt obejmuje również modernizację węzłów Dw. Wileński, Kijowska, Al. Zieleniecka oraz przebudowę pętli Stadion Narodowy. W wyniku realizacji projektu nastąpi usprawnienie komunikacji zbiorowej w bezpośrednim otoczeniu Stadionu Narodowego. Projekt ma strategiczny charakter ze względu na znaczną liczbę przewożonych pasażerów i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie przewozów pasażerów transportem publicznym. Projekt ma bezpośredni związek z EURO 2012 w zakresie obsługi kibiców i turystów, którzy przebywać będą w Warszawie.
POIiŚ 7.3-10Poprawa dostępu kolejowego do lotnisk regionu poprzez zakup taboru oraz modernizacja bocznicy kolejowej i budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie385,46168,362008 - 2010mazowieckieSamorząd Województwa MazowieckiegoProjekt dotyczy zakupu taboru kolejowego w ilości 16 czterowagonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla samorządowej Spółki "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie, w celu zapewnienia wysokiego standardu przewozów w relacjach zapewniających obsługę Lotniska Okęcie. Projekt obejmuje również modernizację bocznicy i budowę stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie.
Projekt ma strategiczny charakter ze względu na konieczność skomunikowania lotnisk z miastem oraz efektywną obsługę znacznej liczby pasażerów w ruchu lokalnym. Projekt jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Samorząd Województwa Mazowieckiego) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie przewozów pasażerów transportem publicznym.
Projekt jest komplementarny z innymi projektami w zakresie publicznego transportu zbiorowego, realizowanymi w obszarze metropolitarnym.
Projekt ma bezpośredni związek z EURO 2012 w zakresie obsługi kibiców i turystów, którzy przebywać będą w Warszawie.
POIiŚ 7.3-11Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III-A548,29205,552008 - 2011pomorskieMiasto GdańskRozwój proekologicznego systemu transportu tramwajowego w Gdańsku, jest kontynuacją dwóch zrealizowanych projektów mających na celu poprawę stanu komunikacji zbiorowej w Gdańsku głównie poprzez modernizację i rozwój ekologicznie przyjaznego środka transportu publicznego, jakim jest komunikacja tramwajowa.
Projekt ma strategiczny charakter ze względu na znaczną liczbę przewożonych pasażerów i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Miasto Gdańsk) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie przewozów pasażerów transportem publicznym.
Projekt ma bezpośredni związek z EURO 2012 w zakresie obsługi kibiców i turystów, którzy przebywać będą w Gdańsku.
POIiŚ 7.3-12Rozwój Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście280,80131,162009 - 2011pomorskiePKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.Efektywne powiązanie transportem zbiorowym stadionu Baltic Arena z całą aglomeracją.
Projekt ma strategiczny charakter ze względu na znaczną liczbę przewożonych pasażerów i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie przewozów pasażerów transportem publicznym.
Projekt ma bezpośredni związek z EURO 2012 w zakresie obsługi kibiców i turystów, którzy przebywać będą w Gdańsku.
POIiŚ 7.3-13Kolej Metropolitalna w Trójmieście - etap I612,00306,002009 - 2011pomorskieSamorząd Województwa PomorskiegoMaster Plan dla transportu kolejowego do roku 2030 przewiduje modernizację i rozbudowę infrastruktury kolei aglomeracyjnych, w tym realizację przedsięwzięcia pt. Kolej metropolitalna w Trójmieście, obejmującej odcinki nowo budowane oraz odcinki modernizowane. Projekt zakłada połączenie transportem szynowym głównych węzłów transportu pasażerskiego Gdańska i Gdyni z Portem Lotniczym Gdańsk im. L. Wałęsy, co pozwoli na znaczną redukcję czasu dojazdu do lotniska. Przewiduje odbudowę linii Gdańsk Wrzeszcz - Port Lotniczy oraz jej połączenie z istniejącymi regionalnymi liniami kolejowymi, co umożliwi
szybszy i łatwiejszy dostęp do Gdańska mieszkańcom regionu. Projekt ma strategiczny charakter ze względu na konieczność skomunikowania lotnisk z miastem oraz efektywną obsługę znacznej liczby pasażerów w ruchu lokalnym. Projekt jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Samorząd Województwa Pomorskiego) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie przewozów pasażerów transportem publicznym.
Projekt jest komplementarny z innymi projektami w zakresie publicznego transportu zbiorowego, realizowanymi w obszarze metropolitarnym.
Projekt ma bezpośredni związek z EURO 2012 w zakresie obsługi kibiców i turystów, którzy przebywać będą w Trójmieście.
POIiŚ 7.3-14Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą705,04336,712008 - 2011śląskieGórnośląski Związek Metropolitalny, Miasto Tychy, Tramwaje Śląskie S.A.Projekt zakłada modernizację i rozbudowę infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej zgodnie z planami rozwoju układu komunikacyjnego Metropolii oraz przystosowanie jej do potrzeb wynikających z konieczności sprawnej obsługi gości i kibiców mistrzostw EURO 2012. W ramach tych zadań przewiduje się m.in. zakupy: nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych, taboru klasycznego dwukierunkowego, pojazdów specjalistycznych pogotowia torowego i sieciowego do obsługi zmodernizowanej infrastruktury oraz trolejbusów bez stopni wejściowych. Budowę dwóch nowoczesnych, monitorowanych, wielopoziomowych parkingów dla samochodów osobowych i autokarów.
Projekt ma strategiczny charakter ze względu na znaczną liczbę przewożonych pasażerów i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucje odpowiedzialne za realizację (Górnośląski Związek Metropolitarny, Miasto Tychy, Tramwaje Śląskie S.A.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie przewozów pasażerów transportem publicznym. Projekt ma bezpośredni związek z EURO 2012 w zakresie obsługi kibiców i turystów, którzy przebywać będą w aglomeracji śląskiej.
POIiŚ 7.3-15Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego411,42156,782010 - 2011wielkopolskieMiejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.Zakup 40 tramwajów niskopodłogowych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu transportu i sprawności przemieszczania się pasażerów.
Projekt ma strategiczny charakter ze względu na znaczną liczbę przewożonych pasażerów i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie przewozów pasażerów transportem publicznym. Projekt jest komplementarny z innymi projektami w zakresie publicznego transportu zbiorowego, realizowanymi w obszarze metropolitarnym.
Projekt ma bezpośredni związek z EURO 2012 w zakresie obsługi kibiców i turystów, którzy przebywać będą w Poznaniu.
POIiŚ 7.3-16Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera119,9955,782008 - 2011wielkopolskieMiasto PoznańUsprawnienie systemu komunikacji publicznej, a w szczególności ułatwienie pasażerom dokonywania przesiadek w najważniejszym węźle komunikacyjnym poprzez kompleksową modernizację i przebudowę Ronda Kaponiera. Projekt ma strategiczny charakter ze względu na znaczną liczbę przewożonych pasażerów i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Miasto Poznań) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie przewozów pasażerów transportem publicznym.
Projekt ma bezpośredni związek z EURO 2012 w zakresie obsługi kibiców i turystów, którzy przebywać będą w Poznaniu.
POIiś 7.3-17Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu325,30124,152008 - 2011wielkopolskieMiejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.Usprawnienie systemu przewozów pasażerskich w ciągu ulicy Grunwaldzkiej, głównie w okolicach stadionu miejskiego oraz w osi komunikacyjnej stadion - centrum, stadion - dworzec kolejowy, stadion - lotnisko, a także stadion - hotele, w taki sposób, aby głównym środkiem transportu na tych relacjach była nowoczesna miejska komunikacja zbiorową.
Projekt ma strategiczny charakter ze względu na znaczną liczbę przewożonych pasażerów i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie przewozów pasażerów transportem publicznym.
Projekt ma bezpośredni związek z EURO 2012 w zakresie obsługi kibiców i turystów, którzy przebywać będą w Poznaniu.
Działanie 7.5 Poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych
Projekty z listy podstawowej
POIiŚ 7.5-1Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III kl. drogi wodnej68,7458,432009 - 2013śląskie opolskieRZGW GliwiceProjekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (RZGW Gliwice) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie długości zmodernizowanych dróg wodnych.
POIiŚ 7.5-2Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Wrocław - przystosowanie do III kl. drogi wodnej17,3614,752008 - 2010dolnośląskie opolskieRZGW WrocławProjekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (RZGW Wrocław) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie długości zmodernizowanych dróg wodnych.
POIiŚ 7.5-3Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - województwo opolskie42,8736,442009 - 2011opolskieRZGW WrocławProjekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (RZGW Wrocław) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie długości zmodernizowanych dróg wodnych.
POIiŚ 7.5-4Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław -województwo dolnośląskie27,4923,372009 - 2011dolnośląskieRZGW WrocławProjekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (RZGW Wrocław) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie długości zmodernizowanych dróg wodnych.
POIiŚ 7.5-5Modernizacja stopnia Brzeg Dolny - przystosowanie do III kl. drogi wodnej52,6444,752009 - 2011dolnośląskieRZGW WrocławProjekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (RZGW Wrocław) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie długości zmodernizowanych dróg wodnych.
POIiŚ 7.5-6Modernizacja stopnia Chróścice - przystosowanie do III kl. drogi wodnej52,2944,442009 - 2011opolskieRZGW WrocławProjekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (RZGW Wrocław) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie długości zmodernizowanych dróg wodnych.
POIiŚ 7.5-7Odbudowa zabudowy regulacyjnej - przystosowanie do III kl. drogi wodnej16,5314,052008 - 2010dolnośląskie lubuskieRZGW WrocławProjekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (RZGW Wrocław) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie długości zmodernizowanych dróg wodnych.
Projekty z listy rezerwowej
POIiŚ 7.5-8Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III kl. drogi wodnej - Etap II26,9522,912008 - 2013śląskie opolskieRZGW GliwiceProjekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (RZGW Gliwice) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie długości zmodernizowanych dróg wodnych.
POIiŚ 7.5-9Modernizacja Stopnia Ujście Nysy - przystosowanie do III kl. drogi wodnej67,3857,272008 - 2013dolnośląskieRZGW WrocławProjekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (RZGW Wrocław) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie długości zmodernizowanych dróg wodnych.
POIiŚ 7.5-10Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Wrocław - przystosowanie do III kl. drogi wodnej - Etap II35,6830,332010 - 2013dolnośląskie opolskieRZGW WrocławProjekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (RZGW Wrocław) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie długości zmodernizowanych dróg wodnych.
POIiŚ 7.5-11Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - województwo opolskie - Etap II80,8568,732011 - 2014opolskieRZGW WrocławProjekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (RZGW Wrocław) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie długości zmodernizowanych dróg wodnych.
POIiŚ 7.5-12Modernizacja stopnia Brzeg Dolny - przystosowanie do III kl. drogi wodnej - Etap II18,2515,522011 - 2013dolnośląskieRZGW WrocławProjekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (RZGW Wrocław) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie długości zmodernizowanych dróg wodnych.
POIiŚ 7.5-13Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - województwo dolnośląskie - Etap II18,4315,672011 - 2012dolnośląskieRZGW WrocławProjekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (RZGW Wrocław) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie długości zmodernizowanych dróg wodnych.
POIiŚ 7.5-14Odbudowa zabudowy regulacyjnej - przystosowanie do III kl. drogi wodnej - Etap II44,4937,812011 - 2013dolnośląskie opolskie lubuskieRZGW WrocławProjekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (RZGW Wrocław) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie długości zmodernizowanych dróg wodnych.
Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
Działanie 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Projekty z listy podstawowej
POIiŚ 8.1-1Rozwój systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym (budowa centralnego systemu do automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym) 204,83174,112008 - 2013obszar całego krajuMSWiA / GITDProjekt zakłada stworzenie sieci infrastruktury technicznej niezbędnej dla funkcjonowania fotorejestratorów oraz budowę centrum przetwarzania naruszeń drogowych.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie liczby wypadków i ofiar tych wypadków.
Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T
Projekty z listy podstawowej
POIiŚ 8.2-1Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1)1.257,73641,442011 - 2013łódzkieGDDKiABudowa odcinka drogi ekspresowej S8, znajdującego się poza siecią TEN-T. Pozostałe odcinki drogi ekspresowej S8, znajdujące się w sieci TEN-T realizowane są w ramach priorytetu szóstego.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.
POIiŚ 8.2-2Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Białystok - Międzyrzec Podlaski1.525,86778,192012 - 2014podlaskie mazowieckie lubelskieGDDKiABudowa drogi ekspresowej S- 19, łączącej granicę państwa z Białorusią w Kuźnicy z Rzeszowem.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym

POIiŚ 8.2-3Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Międzyrzec Podlaski - Lubartów1.023,54522,002009 - 2013lubelskieGDDKiANSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
POIiŚ 8.2-4Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Lubartów -Kraśnik1.178,13600,852010 - 2013lubelskieGDDKiAProjekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na
POIiŚ 8.2-5Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Kraśnik -Stobierna1.990,941.015,382009 - 2013lubelskie podkarpackieGDDKiAosiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.
POIiŚ 8.2-6Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Stobierna -Rzeszów379,68193,642009 - 2011podkarpackieGDDKiA
POIiŚ 8.2-7Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Warszawa -Obwodnica Grójca534,35277,862010 - 2012mazowieckieGDDKiAPrzebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Warszawa- Rabka.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym
POIiŚ 8.2-8Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Grójec -Białobrzegi471,84245,362007 - 2009mazowieckieGDDKiANSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia,
POIiŚ 8.2-9Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów2.117,651.101,182008 - 2012mazowieckie świętokrzyskieGDDKiAzachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu.
Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na
POIiŚ 8.2-10Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Jędrzejów -granica woj. świętokrzyskiego466,15242,402010 - 2011świętokrzyskieGDDKiAosiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych. Projekt ważny z punktu widzenia EURO 2012, realizacja wszystkich odcinków w ciągu drogi ekspresowej S-7 zapewni połączenie Warszawy z Krakowem i Rabką.
POIiŚ 8.2-11Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek granica woj. świętokrzyskiego -Kraków1.382,12718,702010 - 2012małopolskieGDDKiA
POIiŚ 8.2-12Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Lubień -Rabka928,24482,682010 - 2011małopolskieGDDKiA
POIiŚ 8.2-13Budowa drogi Nr 16, odcinek Olsztyn -Augustów (z wyłączeniem obwodnicy Ełku) 1.383,50705,582008 - 2015warmińsko-mazurskie podlaskieGDDKiABudowa drogi nr 16 wraz z obwodnicą Olsztyna, z wyłączeniem obwodnicy Ełku.
Projekt jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa na drogach krajowych.
POIiŚ 8.2-14Budowa stałego połączenia pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu415,41211,862009 - 2013zachodniopomorskieGDDKiA/Miasto ŚwinoujścieBudowa tunelu w ciągu drogi krajowej nr 93 w Świnoujściu. Projekt jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA / Miasto Świnoujście) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej.
Projekty z listy rezerwowej
POIiŚ 8.2-15Budowa drogi S-5 Poznań (A-2 węzeł "Głuchowo") - Wrocław (A-8 węzeł "Widawa") 3.869,922.708,952008 - 2012wielkopolskie dolnośląskieGDDKiABudowa drogi ekspresowej nr 5 łączącej Wrocław z Poznaniem.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych. Projekt ważny z punktu widzenia EURO 2012, realizacja wszystkich odcinków w ciągu drogi ekspresowej S-5 zapewni połączenie południowej granicy Polski z Czechami poprzez Wrocław i Poznań z Gdańskiem.
POIiŚ 8.2-16Przebudowa drogi krajowej nr 12/74 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski - Sulejów - Opatów1.918,931.343,252008 - 2014łódzkie świętokrzyskieGDDKiAPrzebudowa drogi krajowej nr 74 do parametrów drogi ekspresowej, łączącej Sulejów (S-12) z Niskiem (S-19). Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.
POIiŚ 8.2-17Bodowa drogi ekspresowej S-74 na odcinku Opatów - Nisko1.569,641.098,752010 - 2015świętokrzyskie podkarpackieGDDKiABudowa drogi ekspresowej S-74, łączącej Sulejów (S-12) z Niskiem (S-19).
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt oraz instytucja odpowiedzialna za realizację (GDDKiA) kwalifikują się do POIiŚ w ramach tego priorytetu. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości wybudowanych odcinków dróg ekspresowych.
Priorytet X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii
Działanie 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego
Projekty z listy podstawowej
POIiŚ 10.1-1Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa1.767,50683,382008 - 2015podlaskie warmińsko-mazurskie mazowieckiePSE Operator S.A.Planowana jest realizacja międzysystemowego połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa. W zakresie podstawowym, będzie składać się z elektroenergetycznej linii o napięciu 400 kV oraz ze stacji przekształtnikowej, docelowo o mocy 1.000 MW, zlokalizowanej po stronie litewskiej.
Połączenie Polska - Litwa zostało wpisane na listę projektów mających kluczowe znaczenie dla Europy w wytycznych dla transeuropejskich sieci energetycznych (TEN-E).
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii". Przedsięwzięcie będzie miało wpływ na osiągniecie wskaźnika POIiŚ w zakresie długości sieci oraz mocy przesyłowej polskiego systemu elektroenergetycznego na połączeniach transgranicznych z krajami UE. Projekt ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski, zwłaszcza części północno-wschodniej. Ma bardzo duże znaczenie w skali całego kraju.
POIiŚ 10.1-2Budowa rurociągu naftowego Brody -Płock z możliwością jego przedłużenia do Gdańska lub w kierunku zachodnim1.800,00495,002010 - 2015lubelskie mazowieckie podlaskiePERN "Przyjaźń" S.A.Projekt zakłada przedłużenie rurociągu Odessa-Brody do Płocka. Budowa rurociągu ma kluczowe znaczenie w kontekście dywersyfikacji dostaw ropy naftowej do Polski. Rurociąg Odessa - Brody - Płock zapewni polskim rafineriom dostawy ropy naftowej pochodzącej z regionu Morza Kaspijskiego oraz umożliwi tranzyt ropy naftowej przez Gdańsk lub w stronę Niemiec.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".
Przedsięwzięcie ma bardzo duże znaczenie w skali całego kraju. Przedsięwzięcie będzie miało wpływ na osiągniecie wskaźnika produktu X Priorytetu POIiŚ w zakresie długości nowo wybudowanych rurociągów produktowych oraz ilości importowanej ropy naftowej transportowanych nowymi rurociągami.
POIiŚ 10.1-3Budowa/ługowanie podziemnych magazynów ropy naftowej i paliw ciekłych w górotworze na terenie gminy Kosakowo1.300,00302,502011 - 2015pomorskieOLPP Sp. z o. o.Celem realizacji projektu jest znaczące zwiększenie pojemności magazynowych dostępnych na terenie kraju oraz spadek kosztów magazynowania paliw płynnych i ropy naftowej o ok. 75%. Po wybudowaniu (wyługowaniu) kawern będzie możliwe także zaoferowanie magazynowania zapasów obowiązkowych państw basenu Morza Bałtyckiego. Ponadto realizacja inwestycji w podziemne bezzbiornikowe magazyny ropy naftowej i paliw płynnych zapewni długookresowe bezpieczeństwo energetyczne Polski. Znaczące zwiększenie pojemności magazynowych wymaganych przez Politykę energetyczną kraju zapewni możliwość realizacji zobowiązań wobec Unii Europejskiej i Międzynarodowej Agencji Energetycznej.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".
Przedsięwzięcie ma znaczenie ponadregionalne, gdyż wpływa na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników X Priorytetu POIiŚ, a także SRK i NSRO.
POIiŚ 10.1-4Gazociąg Szczecin -Gdańsk825,00226,882010 - 2012pomorskie zachodniopomorskieGaz System S.A.Projekt obejmuje budowę układu przesyłowego łączącego aglomeracje Trójmiasta i Szczecina z możliwością w dalszej perspektywie czasowej przedłużenia do Litwy (tzw. Gazociąg Amber Pipe). W ramach projektu wybudowane zostaną również obiekty umożliwiające zapewnienie wymaganych parametrów przesyłu i rozdziału gazu (tłocznie, węzły i gazociągi lokalne) w rejonie północnej Polski. Budowa przedmiotowego gazociągu jest niezbędna dla zwiększenia przepustowości sieci przesyłowej w rejonie Przymorza i dla zaspokojenia zgłaszanego zapotrzebowania na paliwo gazowe w tym rejonie. Realizacja projektu pozwoli na operatywne przesyłanie gazu na odcinku pomiędzy Gdańskiem a Szczecinem, przy czym kierunek przesyłu zależeć będzie od przewidywanego źródła gazu w rejonie północnej Polski i zmieniającego się na przestrzeni roku zapotrzebowania na gaz.
Powstała w wyniku realizacji projektu trasa przesyłu gazu mogłaby stać się elementem magistrali gazowej łączącej rynki państw europejskich w regionie Morza Bałtyckiego.
Przedsięwzięcie ma duże znaczenie w skali całego kraju.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".

Przedsięwzięcie będzie miało wpływ na osiągnięcie wskaźnika produktu X Priorytetu POIiŚ w zakresie długości nowo wybudowanych gazociągów przesyłowych.
POIiŚ 10.1-5Gazociąg Gustorzyn -Odolanów638,00175,452011 - 2014wielkopolskie kujawsko-pomorskieGaz System S.A.Projekt obejmuje budowę gazociągu umożliwiającego bezpośrednie operatywne połączenie KPMG Mogilno (magazyn szczytowy) z PMG Wierzchowice (magazyn sezonowy). Realizacja zadania pozwoli na zwiększenie wykorzystania KPMG Mogilno w szczycie poboru gazu (dzięki zasilaniu w gaz magazynu Wierzchowice możliwe byłoby zrealizowanie większej ilości cykli pracy w sezonie w magazynie Mogilno). Ponadto mając na uwadze przewidywaną przez PGNiG S.A. rozbudowę PMG Wierzchowice jako "euromagazynu" oraz zwiększenie w sytuacjach kryzysowych możliwości odbioru gazu z KPMG Mogilno, konieczna jest rozbudowa połączenia pomiędzy tymi magazynami. Stworzony w ten sposób układ zwiększy możliwości przesyłu gazu oraz techniczną pewność dostaw do odbiorców, w tym szczególnie w rejonie Polski pomocnej, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".
Przedsięwzięcie będzie miało wpływ na osiągnięcie wskaźnika X priorytetu POIiŚ w zakresie długości nowo wybudowanych gazociągów przesyłowych.
POIiŚ 10.1-6PMG Strachocina354,7863,502007 - 2012podkarpackiePGNiG S.A.Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez maksymalne wykorzystanie pojemności magazynu gazu Strachocina, a pośrednio stworzy nowe zdolności przesyłowe i transportowe gazu ziemnego oraz zapewni większą stabilność dostaw gazu dla przedsiębiorców i klientów indywidualnych. W szczególności nastąpi uzyskanie dodatkowej pojemności czynnej magazynów gazu dla pokrywania potrzeb regulacji systemu gazowniczego, co spowoduje zlikwidowanie istniejącego w systemie przesyłowym sezonowego deficytu gazu oraz stworzenie bezpiecznych i pewnych warunków dla pokrywania nierównomierności zapotrzebowań odbiorców, ustanie konieczności stosowania ograniczeń w dostawach gazu ziemnego dla odbiorców przemysłowych (za wyjątkiem poważnych awarii bądź znacznego ograniczenia dostaw gazu z importu) i ograniczenie strat gospodarczych, związanych ze zmniejszeniem produkcji w zakładach, do których ograniczane są dostawy gazu.
Projekt ma duże znaczenie ponadregionalne i w skali całego kraju oraz strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju. Projekt jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".
POIiŚ 10.1-7PMG Wierzchowice1.430,00221,132007 - 2011dolnośląskiePGNiG S.A.Rozbudowywany podziemny magazyn gazu Wierzchowice przeznaczony jest jako "euromagazyn". Realizacja projektu ma wpływ na zapewnianie większej stabilności dostaw gazu dla przedsiębiorców i klientów indywidualnych. W szczególności nastąpi uzyskanie dodatkowej pojemności czynnej magazynów gazu dla pokrywania potrzeb regulacji systemu gazowniczego, co spowoduje zlikwidowanie istniejącego w systemie przesyłowym sezonowego deficytu gazu oraz stworzenie bezpiecznych i pewnych warunków dla pokrywania nierównomierności zapotrzebowań odbiorców, ustanie konieczności stosowania ograniczeń w dostawach gazu ziemnego dla odbiorców przemysłowych (za wyjątkiem poważnych awarii bądź znacznego ograniczenia dostaw gazu z importu) i ograniczenie strat gospodarczych, związanych ze zmniejszeniem produkcji w zakładach, do których ograniczane są dostawy gazu.
Projekt ma duże znaczenie ponadregionalne i w skali całego kraju oraz strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".
POIiŚ 10.1-8Gazociąg Szczecin -Lwówek593,30163,162008 - 2014zachodniopomorskie wielkopolskie lubuskieGaz System S.A.Projekt obejmuje budowę układu przesyłowego stanowiącego modernizację istniejącego układu zasilania północno -zachodniej Polski, do której gaz przesyłany jest poprzez gazociąg Kotowo - Lwówek - Police, stanowiący końcówkę systemu. W związku z planowanym odbiorem gazu z kierunku północnego w rejonie Świnoujścia powstanie nowa sytuacja ruchowa w systemie przesyłowym gazu ziemnego, tzn. zaistnieje konieczność wyprowadzenia gazu z nowego punktu zasilania i jego przesłania do podziemnych magazynów gazu w południowej części Polski.
Ponadto wykonanie tego zadania może stanowić w dalszej perspektywie czasowej element układu zasilania europejskiego systemu przesyłowego na osi północ-południe. Gazociąg ten, w przypadku braku budowy nowego źródła gazu z północnej części kraju, stanowił będzie istotny element systemu pozwalający na poprawę warunków zasilania i zapewnienia większego bezpieczeństwa dostaw gazu do odbiorców rejonu północno-zachodniej części Polski. Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".
Przedsięwzięcie będzie miało wpływ na osiągniecie wskaźnika produktu X priorytetu POIiŚ w zakresie długości nowo wybudowanych gazociągów przesyłowych.
POIiŚ 10.1-9KPMG Kosakowo335,2592,192007 - 2014pomorskiePGNiG S.A.Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez uzyskanie pojemności magazynowej w KPMG Kosakowo dla regulacji i bezpieczeństwa dostaw gazu w rejonie Polski północnej, a pośrednio stworzy nowe zdolności przesyłowe i transportowe gazu ziemnego. W szczególności nastąpi uzyskanie dodatkowej pojemności czynnej magazynów gazu dla pokrywania potrzeb regulacji systemu gazowniczego, co spowoduje zlikwidowanie istniejącego w systemie przesyłowym sezonowego deficytu gazu oraz stworzenie bezpiecznych i pewnych warunków dla pokrywania nierównomierności zapotrzebowań odbiorców, ustanie konieczności stosowania ograniczeń w dostawach gazu ziemnego dla odbiorców przemysłowych (za wyjątkiem poważnych awarii bądź znacznego ograniczenia dostaw gazu z importu) i ograniczenie strat gospodarczych, związanych ze zmniejszeniem produkcji w zakładach, do których ograniczane są dostawy gazu.
Projekt ma duże znaczenie ponadregionalne i w skali całego kraju oraz strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju. Projekt jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".
Przedsięwzięcie będzie miało wpływ na osiągniecie wskaźnika rezultatu X priorytetu POIiŚ w zakresie pojemności czynnej podziemnych magazynów gazu.
POIiŚ 10.1-10Gazociąg Świnoujście - Szczecin475,00130,632010 - 2012zachodniopomorskieGaz System S.A.Projekt ma związek z budową terminala do odbioru gazu skroplonego na polskim wybrzeżu: gazociąg połączy port do odbioru gazu skroplonego (LNG) (który nie będzie realizowany w ramach PO Infrastruktura i Środowisko) ze Szczecinem. Umożliwi tym samym transport gazu odbieranego w Świnoujściu z terminala LNG do polskiego systemu przesyłowego. Przedsięwzięcie ma duże znaczenie ponadregionalne i w skali całego kraju.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".
Przedsięwzięcie będzie miało wpływ na osiągnięcie wskaźnika POIiŚ w zakresie długości nowo wybudowanych gazociągów przesyłowych.
POIiŚ 10.1-11Gazociąg Gustorzyn -Rembelszczyzna442,00121,552011 - 2013mazowieckie kujawsko-pomorskieGaz System S.A.Projekt obejmuje budowę gazociągu stanowiącego wzmocnienie - modernizację magistrali przesyłowej Włocławek - Rembelszczyzna. Jego realizacja pozwoli na poprawę bezpieczeństwa przesyłu paliwa gazowego do odbiorców zlokalizowanych na trasie gazociągów Włocławek - Rembelszczyzna, w tym tak istotnych jak PKN Orlen S.A. Umożliwi również wzmocnienie układów zasilania w kierunku węzła Uniszki, co jest szczególnie ważne w okresie zimowym, a ponadto stworzy warunki dla przesyłu zwiększonych strumieni paliwa gazowego dla tzw. "zielonych płuc" Polski. Dodatkowo, w przypadku pojawienia się nowego źródła gazu na wybrzeżu Polski i wynikającego z tego odwrócenia strumieni gazu w systemie, realizacja inwestycji umożliwi niezakłócony odbiór paliwa gazowego z węzła Gustorzyn (Punkt Wejścia Włocławek).
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".
Przedsięwzięcie będzie miało wpływ na osiągnięcie wskaźnika produktu X priorytetu POIiŚ w zakresie długości nowo wybudowanych gazociągów.
POIiŚ 10.1-12Gazociąg Włocławek -Gdynia118,0032,452008 - 2011pomorskie kujawsko-pomorskieGaz System S.A.Projekt obejmuje dokończenie budowy gazociągu relacji Włocławek - Gdynia na odcinku od Torunia, stanowiącego wzmocnienie, istniejącego od lat 70-tych układu zasilania dla aglomeracji Trójmiasta i miast województw kujawsko -pomorskiego i pomorskiego położonych na północ od Włocławka. Realizacja zadania umożliwi przede wszystkim poprawę poziomu bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu gazu, uwzględniając jednocześnie przewidywane przyszłe potrzeby odbiorców tego rejonu. Ponadto wykonanie tego zadania pozwoli na stworzenie dwukierunkowego układu przesyłowego, tzn. zgodnie z aktualnym kierunkiem zasilania z południa na północ, a w przypadku pojawienia się nowego źródła gazu na wybrzeżu Polski, kierunek przepływu gazu w układzie będzie mógł być odwrócony, przy zachowaniu parametrów ruchowych zależnych tylko od rozkładu obciążeń na jego trasie.
Przedsięwzięcie ma duże znaczenie ponadregionalne i w skali kraju. Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".
Przedsięwzięcie będzie miało wpływ na osiągnięcie wskaźnika produktu X priorytetu PO IiŚ w zakresie długości nowo wybudowanych gazociągów przesyłowych.
POIiŚ 10.1-13KPMG Mogilno140,6429,882008 - 2014kujawsko-pomorskiePGNiG S.A.Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez uzyskanie dodatkowej pojemności magazynowej w KPMG Mogilno dla
pokrywania szczytowo-sezonowej nierównomierności zapotrzebowania na gaz, zlikwidowania deficytów pojemności i mocy oraz ograniczenia potrzeby dzierżawienia pojemności magazynowych za granicą. Zasilanie kawern KPMG Mogilno w gaz z PMG Wierzchowice umożliwi realizowanie większej ilości cykli pracy w sezonie w KPMG Mogilno i w ten sposób zwiększy możliwość przesyłu gazu oraz techniczną pewność dostaw gazu dla odbiorców, w tym w rejonie Polski północnej. W szczególności nastąpi uzyskanie dodatkowej pojemności czynnej magazynów gazu dla pokrywania potrzeb regulacji systemu gazowniczego, co spowoduje zlikwidowanie istniejącego w systemie przesyłowym sezonowego deficytu gazu oraz stworzenie bezpiecznych i pewnych warunków dla pokrywania nierównomierności zapotrzebowań odbiorców, ustanie konieczności stosowania ograniczeń w dostawach gazu ziemnego dla odbiorców przemysłowych (za wyjątkiem poważnych awarii bądź znacznego ograniczenia dostaw gazu z importu) i ograniczenie strat gospodarczych, związanych ze zmniejszeniem produkcji w zakładach, do których ograniczane są dostawy gazu.
Projekt ma duże znaczenie ponadregionalne i w skali całego kraju oraz strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Projekt jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".
Przedsięwzięcie będzie miało wpływ na osiągniecie wskaźnika rezultatu X priorytetu POIiŚ w zakresie pojemności czynnej podziemnych magazynów gazu.
Projekty z listy rezerwowej
POIiŚ 10.1-14Gazociąg Strachocina - Wygoda308,0084,702012 - 2014podkarpackieGaz System S.A.Projekt obejmuje budowę gazociągu przedłużającego gazociąg Hermanowice - Strachocina od PMG Strachocina do węzła rozdzielczego Sędziszów i dalej do węzła Wygoda. Realizacja zadania stanowi drugi etap modernizacji południowej magistrali gazowej służącej do przesyłu gazu z granicy wschodniej w rejon Dolnego i Górnego Śląska. Jego lokalizacja umożliwi zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez rozdział strumienia gazu, maksymalne wykorzystanie pojemności magazynu Strachocina oraz skrócenie drogi transportu gazu.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".
Przedsięwzięcie będzie miało wpływ na osiągniecie wskaźnika produktu X priorytetu POliŚ w zakresie długości nowo wybudowanych gazociągów przesyłowych.
POIiŚ 10.1-15Gazociąg Hermanowice - Strachocina224,0061,602012 - 2014podkarpackieGaz System S.A.Projekt obejmuje budowę, na potrzeby nowej magistrali gazowej Hermanowice - Strachocina - Sędziszów - Wygoda, gazociągu zlokalizowanego na południu Polski od miejsca wejścia gazu z importu w Hermanowicach do węzła rozdzielczego Strachocina i miejsca, w którym funkcjonuje rozbudowywany Podziemny Magazyn Gazu Strachocina. Realizacja zadania stanowi pierwszy etap modernizacji mocno wyeksploatowanej południowej magistrali gazowej służącej do przesyłu gazu z granicy wschodniej w rejon Dolnego i Górnego Śląska. Zakończenie pierwszego etapu umożliwi zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych i płynne zwiększenie pojemności rozbudowywanego PMG, natomiast po zakończeniu drugiego etapu, umożliwi zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez maksymalne wykorzystanie pojemności PMG Strachocina i skrócenie drogi transportu gazu.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".
Przedsięwzięcie będzie miało wpływ na osiągniecie wskaźnika POIiŚ w zakresie długości nowo wybudowanych gazociągów przesyłowych.
POIiŚ 10.1-16Budowa rurociągu służącego do transportu paliw płynnych z Płocka do Gdańska1.000,00275,002012 - 2015pomorskie kujawsko-pomorskieOLPP Sp. z o. o.Celem projektu jest poprawienie bezpieczeństwa energetycznego państwa, umożliwienie dostępu do obecnie istniejących rurociągów produktowych przez wszystkie zainteresowane tłoczeniem paliw podmioty (zasada TPA). Paliwa tłoczone z Gdańska do Płocka będą tłoczone dalej obecnie istniejącymi rurociągami produktowymi do baz paliw. Planowany rurociąg produktowy byłby rurociągiem rewersyjnym - to znaczy możliwy byłby transport z Gdańska do Płocka, jak i z Płocka do Gdańska.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".
Przedsięwzięcie ma duże znaczenie ponadregionalne i w skali kraju. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie długości rurociągów produktowych.
POIiŚ 10.1-17Gazociąg Zdzieszowice - Ołtaszyn217,7059,872013 - 2015opolskie dolnośląskieGaz System S.A.Projekt obejmuje budowę gazociągu stanowiącego modernizację połączenie pomiędzy Opolszczyzną a Dolnym Śląskiem. Połączenie to wybudowane zostało w latach sześćdziesiątych do pracy w systemie gazu koksowniczego i przesyłania gazu ze Śląska w kierunku zachodnim. Z uwagi na długi okres eksploatacji i zły stan techniczny istniejącego gazociągu, koniecznym stała się pilna modernizacja tego połączenia, zwłaszcza w kontekście przyłączenia nowych źródeł dostaw w północno - zachodniej Polsce i możliwościami odwracania strumienia gazu w systemie w zależności od potrzeb. Realizacja gazociągu pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu gazu w rejon Opolszczyzny.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".
Inwestycja wpłynie na wskaźniki POIiŚ dotyczące m.in. długości nowych gazociągów. Przedsięwzięcie ma duże znaczenie ponadregionalne. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników POIiŚ w zakresie nowo wybudowanych gazociągów przesyłowych.
POIiŚ 10.1-18Gazociąg Jeleniów - Dziwiszów130,0035,752011 - 2013dolnośląskieGaz System S.A.Projekt ma na celu rozbudowę systemu przesyłowego gazu z jednoczesnym uwzględnieniem rozwoju rynku gazu. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie pierścień gwarantujący większą niezawodność oraz elastyczność pracy całego systemu na Dolnym Śląsku. Aktualny układ systemu przesyłowego, to jest gazociąg Zgorzelec - Wrocław oraz dwie tłocznie na trasie jest wykorzystany prawie w 100% i nie posiada żadnych rezerw przepustowości, zatem nie daje możliwości realizacji przesyłu zwiększonych ilości gazu, a tym samym rozwoju rynku w omawianym rejonie kraju.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".
Przedsięwzięcie będzie miało wpływ na osiągniecie wskaźników POIiŚ w zakresie długości sieci przesyłowej gazu. Przedsięwzięcie ma duże znaczenie ponadregionalne.
POIiŚ 10.1-19Gazociąg Skoczów - Komorowice - Oświęcim156,0042,992013 - 2015małopolskie śląskieGaz System S.A.Projekt polega na modernizacji gazociągu i ma na celu zwiększenie jego przepustowości i efektywności przesyłu. Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drogim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem POIiŚ: "Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii".
Przedsięwzięcie będzie miało wpływ na osiągnięcie wskaźników POIiŚ. Przedsięwzięcie ma duże znaczenie ponadregionalne.
Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe
Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym
Projekty z listy podstawowej
POIiŚ 11.2-1Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu282,97143,742007 - 2012dolnośląskieMiasto WrocławW ramach projektu powstanie Narodowe Forum Muzyki, obiekt o najwyższym światowym standardzie, unikatowy w skali kraju. W skład Forum wejdzie m.in.: sala koncertowa, trzy sale kameralne, studio nagrań oraz przestrzeń wystawiennicza. Nowa sala koncertowa we Wrocławiu ma spełniać najwyższe standardy dla tego typu obiektów. Będzie wyjątkowym w tej części Europy obiektem dorównującym klasą salom światowym, co pozwoli na prezentacje najwyższej jakości przedsięwzięć artystycznych dorobku kultury polskiej i światowej. Duża sala koncertowa będzie największą salą w Polsce przystosowaną do prezentacji muzyki bez nagłośnienia o regulowanej (zamienialnej) naturalnej akustyce.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", z celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej" oraz z celami cząstkowymi Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020: "Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności kulturalnej i w systemie upowszechniania kultury"; "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków" oraz "Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury".
POIiŚ 11.2-2Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie240,76179,682009 - 2013mazowieckieUrząd Miasta Stołecznego WarszawyMuzeum będzie pierwszą w Polsce od zakończenia II wojny światowej dużą inwestycją poświęconą sztuce. Budowa gmachu umożliwi kontakt z dziełami sztuki współczesnej i unikalną architekturą, stanie się ponadto atrakcyjnym centrum edukacji, spotkań i wypoczynku. Muzeum będzie prezentowało dorobek i przemiany sztuki polskiej XX i XXI wieku w kontekście międzynarodowym; będzie tworzyło kolekcję sztuki, przedstawiało znaczące najnowsze zjawiska z dziedziny sztuk wizualnych, filmu, teatru i muzyki, a także wspierało osoby wybitnie utalentowane.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", z celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej" oraz z celami cząstkowymi Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020: "Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności kulturalnej i w systemie upowszechniania kultury"; "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków" oraz "Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury".
POIiŚ 11.2-3Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku178,95100,622008 - 2011podlaskieUrząd Marszałkowski Województwa PodlaskiegoProjekt jest jednym z elementów budowy Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Na realizację projektu obok budynku Opery i Filharmonii Podlaskiej składają się także: modernizacja istniejącego Teatru Lalek oraz budowa kina. Obiekt Opery i Filharmonii Podlaskiej będzie miał charakter wielofunkcyjny, w którym prezentowane będą wszystkie gatunki dzieł scenicznych i koncertowych. Koncepcja projektu dotyczy również funkcji wystawienniczej - prezentacja dzieł sztuki. Europejskie Centrum Sztuki - Opera i Filharmonia Podlaska poprzez swoją działalność pozytywnie wpłynie na współpracę przygraniczną z państwami sąsiadującymi na wschodzie z Polską. Projekt wzbogaci ofertę turystyczną oraz zachęci turystów do uczestniczenia i poznawania kręgu kulturowego, zarówno regionu, który charakteryzuje się różnorodnością, jak i kraju.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", z celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej" oraz z celami cząstkowymi Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020: "Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności kulturalnej i w systemie upowszechniania kultury"; "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków" oraz "Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury".
POIiŚ 11.2-4Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku292,80140,152008 - 2012pomorskieGmina Miasta GdańskProjekt polega na budowie instytucji kultury o znaczeniu ponadregionalnym (międzynarodowym). Instytucja ma powstać w Gdańsku, w historycznym miejscu na terenie Stoczni Gdańskiej przy Placu Solidarności.
Sala BHP, gdzie w 1980 r. zostały podpisane historyczne Porozumienia Sierpniowe wraz z II Bramą Stoczni oraz promenadą wolności - szerokim traktem spacerowym prowadzącym do nabrzeża, stanowić będą jego integralną część. W Europejskim Centrum Solidarności (ECS) mają się znaleźć m.in.: muzeum, biblioteki, sale wykładowe, archiwa. Swoją siedzibę będą tu miały także organizacje pozarządowe, m.in. Fundacja Centrum Solidarności. Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", z celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej" oraz z celami cząstkowymi Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020: "Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności kulturalnej i w systemie upowszechniania kultury"; "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków" oraz "Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury".
POIiŚ 11.2-5Budowa

Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach

80,2335,942009 - 2011świętokrzyskieFilharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w KielcachProjekt przewiduje powstanie wielofunkcyjnego budynku. Międzynarodowego Centrum Kultur. Centrum będzie miejscem dla spotkań artystycznych. Przewidywana do budowy sala koncertowa będzie mogła być wykorzystywana do prezentacji koncertów symfonicznych, przedstawień operowych, spektakli taneczno - muzycznych i baletu. Dzięki zainstalowaniu wysokiej klasy aparatury będzie można wykorzystać ją również do prezentacji filmowych. Profesjonalne wyposażenie umożliwi realizację nagrań archiwalnych, dokumentalnych i płytowych oraz eksperymentalne koncerty łączące instytucje kultury z całego świata.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", z celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej" oraz z celami cząstkowymi Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020: "Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności kulturalnej i w systemie upowszechniania kultury"; "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków" oraz "Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury".

Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego
Projekty z listy podstawowej
POIiŚ 12.1-1Budowa, remont i doposażenie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego68,2858,042011 - 2013krajSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (SP ZOZ LPR)Projekt ma strategiczny charakter ze względu na specyfikę działalności SP ZOZ LPR. Jest to jedyna w Polsce jednostka świadcząca usługi w zakresie śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego. W toku jest zakup nowoczesnych śmigłowców, jednakże dla prawidłowego funkcjonowania SP ZOZ LPR konieczne są również inwestycje w infrastrukturę baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Większość baz powstała w latach 50-tych XX wieku i znajduje się w złym stanie technicznym. Nowoczesna infrastruktura baz, w tym odpowiednie wyposażenie zwiększy skuteczność funkcjonowania lotniczych służb ratownictwa medycznego, co pozwoli na skrócenie czasu dotarcia do zdarzenia oraz zwiększenie zasięgu oddziaływania służby, przyczyniając się do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".
Projekt ma również znaczenie w kontekście organizacji EURO 2012. Podczas organizacji imprez masowych niezwykle
istotnym z punktu widzenia organizacyjnego będzie zapewnienie sprawnego działania lotniczego pogotowia ratunkowego jako istotnego elementu systemu ratownictwa medycznego.
Projekt jest istotny z punktu widzenia społecznego i ekonomicznego, również niezależnie od organizacji EURO 2012.
Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego
Działanie 13.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego
Projekty z listy podstawowej
POIiŚ 13.1-1Centrum Nowych Technologii "Ochota" Uniwersytetu Warszawskiego270,23229,702008 - 2013mazowieckieUniwersytet WarszawskiCelem projektu jest budowa oraz wyposażenie kompleksu dwóch obiektów o charakterze edukacyjno-naukowym (CeNT I i CeNT II) pełniącego rolę ośrodka nowoczesnych technologii, zlokalizowanego na terenie Kampusu Ochota Uniwersytetu Warszawskiego. CeNT będzie prowadzić działalność w obszarach nowych technologii, takich jak biotechnologia, technologie biomedyczne, technologie informatyczne i informacyjne oraz fizyka i nowe materiały. W ramach CeNT planowane jest utworzenie Warszawskiej Szkoły Zaawansowanych Technologii (WaSZT) - elitarnej jednostki naukowo-dydaktycznej kształcącej studentów przede wszystkim na poziomie doktorskim oraz prowadzącej studia podyplomowe w dziedzinach będących przedmiotem badań i działalności CeNT. Słuchacze WaSZT rekrutowani będą spośród kandydatów z całej Polski w drodze rygorystycznych egzaminów; przewiduje się również przyjmowanie słuchaczy z innych krajów Unii Europejskiej. Studia w WaSZT będą miały charakter interdyscyplinarny, zarówno jeśli chodzi o ofertę
dydaktyczną, jak i charakter przygotowywanych projektów naukowych i prac doktorskich.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki" i 2 "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ. Projekt jest zgodny z celami programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu).
Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni oraz na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych.
Projekt przyczyni się do osiągnięcia wskaźników programu operacyjnego oraz NSRO i SRK poprzez wzrost liczby studentów i absolwentów na kierunkach ścisłych i technicznych. Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.
POIiŚ 13.1-2Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego236,09200,682008 - 2013pomorskieUniwersytet GdańskiPrzedmiotem projektu jest budowa budynków: Wydziału Chemii dla kierunku Chemia, Chemii dla kierunku Ochrona Środowiska oraz Wydziału Biologii. Wszystkie projektowane obiekty, po oddaniu do użytkowania, wyposażone zostaną w nowoczesną aparaturę naukową, informatyczną i multimedialną. W standardzie każdego z nich zaplanowane są audytoria, sale wykładowe, ćwiczeniowe i seminaryjne, pracownie komputerowe oraz pokoje do pracy naukowej i specjalistyczne laboratoria.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki" i 2 "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ. Projekt jest zgodny z celami programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni oraz na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźników programu operacyjnego oraz NSRO i SRK poprzez wzrost liczby studentów i absolwentów na kierunkach ścisłych i technicznych. Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju -
priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.
POIiŚ 13.1-3Międzyuczelniane Centrum Dydaktyczno - Technologiczne "Technopolis" we Wrocławiu79,0667,202010 - 2013dolnośląskiePolitechnika WrocławskaW ramach projektu przewiduje się budowę Centrum Studiów Zaawansowanych Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych wraz z Centrum Edukacyjno-Technologicznym oraz dofinansowanie istniejących laboratoriów edukacyjnych tworzących sieć rozproszoną Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii (CMZiN) Politechniki Wrocławskiej.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki" i 2 "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ. Projekt jest zgodny z celami programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni oraz na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźników programu operacyjnego oraz NSRO i SRK poprzez wzrost liczby studentów i absolwentów na kierunkach ścisłych i technicznych.
Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego
decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.
POIiŚ 13.1-4Budowa i wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu125,9267,202008 - 2011dolnośląskieAkademia Medyczna im. Piastów Śląskich we WrocławiuProjekt zakłada budowę i wyposażenie nowych obiektów na potrzeby Wydziału Farmaceutycznego AM. Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki" i 2 "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ. Beneficjent kwalifikuje się do wsparcia, zgodnie z celami programu i opisem osi priorytetowej.
Projekt jest zgodny z celami programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni, a także na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego
kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.
POIiŚ 13.1-5Budowa kompleksu edukacyjno - badawczego Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego75,2033,602008 - 2012dolnośląskieUniwersytet WrocławskiPrzedmiotem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest wzniesienie budynku Wydziału Biotechnologii z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. W wyniku inwestycji ma powstać kompleks edukacyjno-badawczy, służący rozwojowi oraz wdrożeniom wiedzy z dziedziny biotechnologii. W nowym budynku planuje się umieszczenie sal wykładowych, ćwiczeniowych, seminaryjnych, pracowni komputerowych, biblioteki, laboratoriów badawczych z towarzyszącymi pomieszczeniami technologicznymi i technicznymi.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki" i 2 "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ. Projekt jest zgodny z celami programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu).
Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni oraz na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźników programu operacyjnego oraz NSRO i SRK poprzez wzrost liczby studentów i absolwentów na kierunkach ścisłych i technicznych.
Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.
POIiŚ 13.1-6Rozbudowa Wydziału Fizyki, Astronomii I Informatyki Stosowanej UMK - utworzenie Centrum Optyki Kwantowej - zastosowania w naukach przyrodniczych i biomedycznych25,8721,992008 - 2011kujawsko-pomorskieUniwersytet im. Mikołaja Kopernika w ToruniuProjekt polega na rozbudowie Wydziału oraz utworzeniu 9 specjalistycznych laboratoriów i pracowni oraz zakupie i instalacji aparatury naukowej i wyposażenia sal, nowoczesnej sieci bezprzewodowej; modernizacji zaplecza warsztatowego i wyposażenia go w nowoczesny technologicznie sprzęt, zdolny wykonywać zlecenia niezbędne do realizacji badań prowadzonych w Centrum.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki" i 2 "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ. Uczelnia spełnia warunki stawiane wysokiej klasy ośrodkom akademickim. Projekt jest zgodny z celami programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu).
Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie
ponadregionalnych funkcji uczelni oraz na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych.
Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.
POIiŚ 13.1-7Budowa i modernizacja Wydziałów Biologii, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego100,6285,532007 - 2011łódzkieUniwersytet ŁódzkiProjekt polega na modernizacji istniejących budynków dydaktyczno-naukowych oraz adaptacji do celów dydaktycznych i naukowych istniejących budynków wykorzystywanych w chwili obecnej dla innych celów. W wyniku projektu powstanie 12 obiektów-budynków z przeznaczeniem na cele dydaktyczne, naukowo-badawcze, biblioteczne, pokoje dla kadry dydaktycznej, organizacji studenckich. Projekt ma charakter kompleksowy; dotyczy budowy i modernizacji, adaptacji Pawilonu Biologii Molekularnej, Terenowej Przyrodniczej Stacji w Spale, kompleksu budynków Instytutu Chemii oraz budynku Instytutu Fizyki.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki" i 2 "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu
konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ. Projekt jest zgodny z celami programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni oraz na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźników programu operacyjnego oraz NSRO i SRK poprzez wzrost liczby studentów i absolwentów na kierunkach ścisłych i technicznych. Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.
POIiŚ 13.1-8Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi64,6854,982007 - 2012łódzkieUniwersytet Medyczny w ŁodziW ramach projektu zagospodarowany zostanie istniejący budynek Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na potrzeby Centrum Dydaktycznego.
Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki" i 2 "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ.
Projekt jest zgodny z celami programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni, a także na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych.
Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.
POIiŚ 13.1-9Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej39,5333,602008 - 2012łódzkiePolitechnika ŁódzkaPrzedmiotem projektu jest utworzenie międzywydziałowej jednostki dydaktycznej o nazwie Centrum Technologii Informatycznych (CTI) Politechniki Łódzkiej.
Projekt zakłada budowę i wyposażenie budynku przeznaczonego do prowadzenia nowoczesnego procesu
dydaktycznego. Budynek zostanie zlokalizowany na terenie kampusu Politechniki Łódzkiej.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki" i 2 "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ. Projekt jest zgodny z celami i zakresem wsparcia, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni oraz na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych.
Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.
POIiŚ 13.1-10Centrum Informatyczno - Ekonometryczne Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego25,8721,992007 - 2010łódzkieUniwersytet ŁódzkiProjekt zakłada modernizację i adaptację istniejących obiektów w celu utworzenia centrum informatyczno-ekonometrycznego umożliwiającego kształcenie w zakresie informatyki i ekonometrii oraz wyposażenie budynków w infrastrukturę informatyczną (m.in. stworzenie centrum informatycznego z szerokopasmowym dostępem do Internetu). W ramach projektu wspierane będą kierunki kształcenia: informatyka i ekonometria, informatyka stosowana. Zarówno projekt, jak i beneficjent - szkoła wyższa - kwalifikują się do wsparcia, a realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na prowadzoną działalność dydaktyczną.
Wsparcie dla rozwoju nauczania na kierunkach informatycznych wpisuje się w cel 3 NSRO "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski", jest zgodny z priorytetem strategicznym SRK nr 1 "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki" i 2 "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej" oraz celem głównym POIiŚ.
Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.
POIiŚ 13.1-11Rozbudowa Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie35,9430,542008 - 2011małopolskieAkademia Pedagogiczna w KrakowieProjekt przewiduje budowę nowego budynku, w którym znajdą się m.in. laboratoria, sale seminaryjne i audytoryjne oraz pomieszczenia dydaktyczne, biblioteki. Przewiduje się
umieszczenie w nowym budynku m.in. Instytutu Biologii - laboratoriów mikrobiologii, biochemii i genetyki, Katedry Informatyki i Metod Komputerowych.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i pozostaje w zgodzie z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki" i 2 "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ. Uczelnia spełnia warunki stawiane wysokiej klasy ośrodkom akademickim.
Projekt jest zgodny z celami programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni, a także na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Projekt przyczyni się do osiągnięcia wskaźników programu operacyjnego oraz NSRO i SRK poprzez wzrost liczby studentów i absolwentów na kierunkach ścisłych i technicznych. Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.
POIiŚ 13.1-12Modernizacja Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH Kraków32,3427,492007 - 2013małopolskieAkademia Górniczo Hutnicza w KrakowieWnioskowany projekt zakłada rozbudowę i modernizację pawilonów dydaktycznych oraz ich wyposażenie w nowoczesną aparaturę naukowo-dydaktyczną w celu poprawy realizacji procesu nauczania w ramach studiów II i III stopnia w obszarze nanomateriałów i nanotechnologii.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki" i 2 "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ. Projekt jest zgodny z celami programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni oraz na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.
POIiŚ 13.1-13Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej39,5333,602007 - 2012mazowieckiePolitechnika WarszawskaProjekt polega na budowie nowego gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki" i 2 "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ. Projekt jest zgodny z celami programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni oraz na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźników programu operacyjnego oraz NSRO i SRK poprzez wzrost liczby studentów i absolwentów na kierunkach ścisłych i technicznych.
Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.
POIiŚ 13.1-14Centrum Naukowo - Dydaktyczne Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska - "Centrum Wodne" SGGW33,9628,862007 - 2009mazowieckieSzkoła Główna Gospodarstwa WiejskiegoW planowany projekt wpisana została budowa "Centrum Naukowo-Dydaktycznego Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska - Centrum Wodne" obejmująca budowę i wyposażenie budynku laboratoryjno-dydaktycznego z pracowniami i laboratoriami Katedry Geoinżynierii, Budownictwa i Geodezji, Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska oraz Katedry Kształtowania Środowiska, oraz budowę dydaktycznego Centrum Wodnego, którego główne elementy to: model rzeki ze źródłem w rejonie górskim, wyżyny kresowej i niziny zakończonej niewielkim stawem. Całość układu Centrum Wodnego ma obrazować w odpowiedniej skali obieg wody w środowisku naturalnym. Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki" i 2 "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski oraz celem głównym POIiŚ. Projekt jest zgodny z celami programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni oraz na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych
z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.
POIiŚ 13.1-15Kompleks naukowo - dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytet Rzeszowski64,6854,982007 - 2012podkarpackieUniwersytet RzeszowskiCelem projektu jest stworzenie bazy dydaktyczno-naukowej do prowadzenia specjalności "Nanoelektronika półprzewodnikowa" oraz stworzenie bazy technologicznej do wytwarzania nanostruktur. Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii skupi swoją współpracę z innowacyjnymi przedsiębiorstwami z Doliny Lotniczej.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1. "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki" i 2 "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ. Projekt jest zgodny z celami programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni, a także na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźników programu operacyjnego oraz NSRO i SRK poprzez wzrost liczby studentów i absolwentów na kierunkach ścisłych i technicznych.
Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.:
otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.
POIiŚ 13.1-16Baza dydaktyczna i badawcza niezbędna dla powstania i rozwoju kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli21,6018,362010 - 2012podkarpackieKatolicki Uniwersytet LubelskiProjekt dotyczy stworzenia bazy dydaktycznej dla utworzenia kierunku studiów inżynieria środowiska.
(Projekt umieszczony na liście warunkowo. Dofinansowanie uzależnione jest od zmiany ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa).Projekt ma charakter strategiczny i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki" i 2 "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ. Dofinansowanie projektu będzie miało wpływ na osiągnięcie założeń priorytetu, tj. rozwoju uczelni kształcących specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii w sektorach uzyskujących wsparcie w ramach POIiŚ. Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.
POIiŚ 13.1-17Budowa Wydziału Fizyki oraz Instytutu Chemii97,3882,782008 - 2014podlaskieUniwersytet w BiałymstokuProjekt jest jednym z etapów budowy nowego kampusu i zakłada zgrupowanie tam zespołu obiektów dydaktycznych dla wszystkich kierunków studiów. Obecnie jednostki Uniwersytetu w Białymstoku są rozproszone na terenie całego miasta w budynkach o niewystarczającej powierzchni, nie w pełni przystosowanych do obecnych i przyszłych potrzeb oraz bez możliwości rozwoju przestrzennego. W ramach projektu przewiduje się wsparcie budowy budynków Instytutu Fizyki, Instytutu Chemii (gdzie prowadzony jest kierunek kształcenia: Ochrona Środowiska) oraz budowę Uniwersyteckiego Centrum Kultury. Projekt wzmocni ponadregionalne funkcje uczelni poprzez rozbudowę bazy dydaktycznej. Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni, a także na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki" i 2 "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ. Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.
POIiŚ 13.1-18Centrum Technologiczne Politechniki Gdańskiej64,6854,982007 - 2011pomorskiePolitechnika GdańskaInwestycja (nowy budynek) służyć będzie studentom Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, kierunku nanotechnologii, jak również studentom pozostałych Wydziałów Politechniki Gdańskiej, szczególnie Wydziału Chemicznego, Mechanicznego, Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Budynek stanowi całkowicie nową ofertę naukowo-dydaktyczną zdolną realizować kierunki badawcze w zakresie nanotechnologii i technologii bezpieczeństwa wewnętrznego oraz pozwalającą na zwiększenie liczby studentów.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki" i 2 "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ. Projekt jest zgodny z celami programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni ona na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach

POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.
POIiŚ 13.1-19Naukowo - Dydaktyczne Centrum Nowych Technologii - Politechnika Śląska75,4664,142008 - 2013śląskiePolitechnika ŚląskaPrzedmiotem projektu jest wybudowanie i wyposażenie obiektu kubaturowego dla potrzeb "Naukowo-Dydaktycznego Centrum Nowych Technologii". Realizacja tego projektu pozwoli na prowadzenie modułowych form kształcenia w obszarze tworzonych nowych kierunków nauczania, umożliwiających przygotowywanie kadr dla potrzeb współczesnej gospodarki.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki" i 2 "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ. Projekt jest zgodny z celami i zakresem wsparcia, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni.
Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich
przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.
POIiŚ 13.1-20Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych103,7554,982009 - 2012śląskieUniwersytet ŚląskiCelem projektu jest integracja możliwości dydaktycznych śląskich uczelni: Uniwersytetu Śląskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Śląskiej oraz podmiotów partnerskich (instytutów naukowych). W Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych znajdą się nowoczesne, certyfikowane laboratoria oraz pracownie spełniające standardy UE, sale ćwiczeniowe i audytoryjne, zapewniające prowadzenie kształcenia na I, II i III stopniu, przy równoczesnym zabezpieczeniu kształcenia w dwóch językach. W Centrum zostaną uruchomione nowe makrokierunki (tj. nauki o środowisku, fizyka medyczna) i kierunki (biofizyka, inżynieria materiałowa, inżynieria biomedyczna) wraz ze specjalnościami, odpowiadającymi zapotrzebowaniom na rynku pracy.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki" i 2 "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ. Realizacja projektu daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni oraz na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych.
Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.
POIiŚ 13.1-21Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne111,4094,692007 - 2011wielkopolskieUniwersytet im. Adama Mickiewicza Politechnika Poznańska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuCelem Centrum będzie kształcenie doktorantów w oparciu o interdyscyplinarne (międzynarodowe) studia doktoranckie oraz interdyscyplinarne (międzynarodowe) studia II stopnia w zakresie nanotechnologii. Celem Centrum jest stworzenie płaszczyzny, gdzie naukowcy i inżynierowie z wybranych dziedzin medycyny, biologii molekularnej, fizyki, chemii i nanotechnologii prowadzić będą badania nad rozwojem inteligentnych urządzeń w skali "nano", które umożliwią monitorowanie, wykrywanie i wpływanie na aktywność i funkcje komórek. Kształcenie w Centrum będzie związane z prowadzonymi badaniami o charakterze aplikacyjnym w szerokiej współpracy z renomowanymi światowymi ośrodkami naukowo-badawczymi (w tym instytucjami R&D).
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki" i 2 "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ. Uczelnia spełnia warunki stawiane wysokiej klasy ośrodkowi
akademickiemu; charakteryzuje się wysokim potencjałem dydaktycznym, tj. prowadzi studia II i III stopnia na kierunkach uznawanych w programie operacyjnym za priorytetowe dla realizacji strategii; daje rękojmię realizacji projektu na wysokim poziomie merytorycznym oraz jego trwałości od momentu ukończenia jego wdrażania. Projekt kwalifikuje się do wsparcia w ramach programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni, a także na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych.
Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.
POIiŚ 13.1-22Uniwersyteckie Centrum Biologii Medycznej w Poznaniu53,9045,822008 - 2012wielkopolskieUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuZakres projektu polegać będzie na budowie Centrum Biologii Medycznej oraz Centrum Diagnostyki Biofizycznej Nowotworów. Oba budynki zostaną wyposażone w kompleksową infrastrukturę służącą zastosowaniu ICT w dydaktyce i dostęp do Internetu.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki" i 2 "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ. Projekt jest zgodny z celami programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni oraz na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.
POIiŚ 13.1-23Centrum Mechatroniki,

Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej

43,1236,652007 - 2011wielkopolskiePolitechnika PoznańskaZakres rzeczowy obejmuje rozbudowę istniejącej na Politechnice Poznańskiej infrastruktury poprzez skupienie w
projektowanym Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii nowoczesnego, multidyscyplinarnego kształcenia w ramach studiów II i III stopnia. Rozbudowa polega na dobudowie do istniejących obiektów kubaturowych budynku CMBiN i wyposażeniu go w aparaturę dydaktyczno-badawczą najnowszej generacji.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki" i 2 "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ.

Projekt jest zgodny z celami programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni oraz na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźników programu operacyjnego oraz NSRO i SRK poprzez wzrost liczby studentów i absolwentów na kierunkach ścisłych i technicznych.

Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym

pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.
POIiŚ 13.1-24Rozbudowa kampusu Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich32,3427,492008 - 2011zachodniopomorskiePolitechnika KoszalińskaProjekt obejmuje wyposażenie w nowoczesną aparaturę Wydziału Elektroniki i Informatyki oraz budynków: Laboratorium Techniki Budowlanej oraz Laboratorium Geotechniki i Geodezji, a także budowę, pierwsze wyposażenie oraz wyposażenie w aparaturę Budynku Mechatroniki, Budynku Inżynierii Materiałowej, Budynku Inżynierii Środowiska - Laboratorium Telematyki i Inżynierii Środowiska.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki" i 2 "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ. Projekt jest zgodny z celami programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni oraz na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźników programu operacyjnego oraz NSRO i SRK poprzez wzrost liczby studentów i absolwentów na kierunkach ścisłych i technicznych.
Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej
Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.
POIiŚ 13.1-25Centrum Nowych Technologii Medycznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie25,8721,992008 - 2011zachodniopomorskiePomorska Akademia Medyczna w SzczecinieProjekt polega na budowie bazy lokalowej i laboratoryjnej dla Centrum Doskonałości - Ośrodka Nowotworów Dziedzicznych oraz innych jednostek organizacyjnych uczelni. Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki" i 2 "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ.

Projekt jest zgodny z celami programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni, a także na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich

przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.
POIiŚ 13.1-26Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Politechniki Szczecińskiej20,0017,002008 - 2010zachodniopomorskiePolitechnika SzczecińskaProjekt dotyczy rozwoju bazy dydaktycznej (adaptacja budynku) dla Wydziału Informatyki oraz ulokowania w kolejnym zmodernizowanym budynku - Biblioteki Głównej wraz z zakupem niezbędnego, specjalistycznego wyposażenia. Do zaadaptowanego budynku WI przeniesione zostaną: Katedra Technik Programowania, Instytut Architektury Komputerów i Telekomunikacji, Instytut Grafiki Komputerowej i Systemów Multimedialnych.
Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z priorytetami strategicznymi SRK nr 1 "Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki" i 2 "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ. Uczelnia spełnia warunki stawiane wysokiej klasy ośrodkowi akademickiemu.
Projekt jest zgodny z celami programu, a jego realizacja daje szanse na uzyskanie nowych, dodatkowych efektów w dotychczasowym funkcjonowaniu uczelni (wysoka wartość dodana projektu). Wsparcie projektu wpłynie pozytywnie na wykonywanie ponadregionalnych funkcji uczelni oraz na rozwój kierunków kształcenia uznanych w programie za priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Projekt spełnia kryteria zgodne z opisem priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego POIiŚ, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., tj.: otrzymanie przez uczelnię co najmniej oceny pozytywnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla przynajmniej jednego
kierunku studiów, kształcenie na kierunkach strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju - priorytetowych w ramach POIiŚ, posiadanie uprawnień do nadawania stopni doktorskich przez uczelnię oraz dysponowanie potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów III stopnia (uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich) w dziedzinach priorytetowych dla POIiŚ.
* Podane informacje mają charakter indykatywny i mogą ulec zmianie na etapie zawierania umów o dofinansowanie projektów.
1 Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).
2 Obwieszczenie zastępuje w całości listę projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłoszoną obwieszczeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (M. P. Nr 30, poz. 269).