Monitor Polski

M.P.2017.35

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 stycznia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 13 stycznia 2017 r.
w sprawie listy ośrodków adopcyjnych upoważnionych do współpracy z organami centralnymi innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi

Na podstawie art. 168 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860 oraz z 2017 r. poz. 60) ogłasza się listę ośrodków adopcyjnych upoważnionych do współpracy z organami centralnymi innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi, stanowiącą załącznik do obwieszczenia. 2

ZAŁĄCZNIK

LISTA OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH UPOWAŻNIONYCH DO WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI CENTRALNYMI INNYCH PAŃSTW LUB Z LICENCJONOWANYMI PRZEZ RZĄDY INNYCH PAŃSTW ORGANIZACJAMI LUB OŚRODKAMI ADOPCYJNYMI

1) Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Centrum Służby Rodzinie i Życiu, 41-200 Sosnowiec, ul. Skautów 1;

2) Katolicki Ośrodek Adopcyjny, 04-357 Warszawa, ul. Grochowska 194/196.

1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie listy ośrodków adopcyjnych upoważnionych do współpracy z organami centralnymi innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi (M.P. poz. 850).