Monitor Polski

M.P.1953.A-76.914

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1952 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO
z dnia 31 grudnia 1952 r.
w sprawie likwidacji Urzędu Celnego w Pietraszynie.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 lutego 1952 r. o ustroju i zakresie działania administracji celnej (Dz. U. Nr 10, poz. 53) zarządza się, co następuje:
§  1. Likwiduje się Urząd Celny w Pietraszynie.
§  2. Likwidację agend Urzędu Celnego w Pietraszynie zleca się Urzędowi Celnemu w Chałupkach.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 20 sierpnia 1952 r.