Monitor Polski

M.P.1956.1.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 stycznia 1956 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 23 grudnia 1955 r.
w sprawie likwidacji Samorządowego Funduszu Wyrównawczego.

Na podstawie § 1 uchwały nr 639 Rady Ministrów z dnia 5 września 1951 r. w sprawie trybu likwidacji Samorządowego Funduszu Wyrównawczego (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-56, poz. 866) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Umarza się:
1) nie odprowadzone należności Samorządowego Funduszu Wyrównawczego z tytułu udziału w podatku gruntowym, zużyte przez b. związki samorządu terytorialnego na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem zadań ustawowych,
2) zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek przez b. związki samorządu terytorialnego w Samorządowym Funduszu Wyrównawczym lub w Komunalnym Funduszu Pożyczkowo-Zapomogowym w sumie złotych 21.218.538,57.
2. Pozostałość znajdująca się na rachunku Samorządowego Funduszu Wyrównawczego ulega przelaniu do Narodowego Banku Polskiego, Oddział V Miejski w Warszawie, na rachunek nr 1529-91-601 Ministerstwa Finansów, na dochód budżetu centralnego część 9A - Ministerstwo Finansów, dział 7 - Przelewy, rozdział 2 - Inne należności z lat ubiegłych.
§  2. Likwidację Samorządowego Funduszu Wyrównawczego uznaje się za zakończoną.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.