Monitor Polski

M.P.1952.A-77.1226

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1952 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO
z dnia 31 lipca 1952 r.
w sprawie likwidacji Oddziału w Pogwizdowie Urzędu Celnego w Cieszynie.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 lutego 1952 r. o ustroju i zakresie działania administracji celnej (Dz. U. Nr 10, poz. 53) zarządza się, co następuje:
§  1. Likwiduje się Oddział w Pogwizdowie Urzędu Celnego w Cieszynie.
§  2. Likwidację agend Oddziału w Pogwizdowie zleca się Urzędowi Celnemu w Cieszynie.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1952 r.