Likwidacja Instytutu Gospodarki Światowej.

Monitor Polski

M.P.1981.33.294

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1981 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 grudnia 1981 r.
w sprawie likwidacji Instytutu Gospodarki Światowej.

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 7 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. z 1975 r. Nr 7, poz. 41) zarządza się, co następuje:
Instytut Gospodarki Światowej ulega likwidacji.
Upoważnia się Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów do wyznaczenia likwidatora instytutu, o którym mowa w § 1, określenia daty otwarcia jego likwidacji oraz zakończenia działalności.
Traci moc zarządzenie nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1979 r. w sprawie utworzenia Instytutu Gospodarki Światowej (Monitor Polski Nr 21, poz. 121).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.