Likwidacja Funduszu Kwaterunku Wojskowego jako osoby prawnej.

Monitor Polski

M.P.1949.A-36.512

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 czerwca 1949 r.

UCHWAŁA
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 maja 1949 r.
w sprawie likwidacji Funduszu Kwaterunku Wojskowego jako osoby prawnej.

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska i marynarki wojennej (Dz. U. R. P. z 1939 r. Nr 82, poz. 531) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 2 czerwca 1927 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Robót Publicznych i Spraw Wewnętrznych o Funduszu Kwaterunku Wojskowego (Dz. U. R. P. Nr 56, poz. 496) zarządza się, co następuje:
Utworzony na podstawie art. 19 powołanej ustawy "Fundusz Kwaterunku Wojskowego" - jako osoba prawna - ulega likwidacji.
1.
Cały majątek Funduszu Kwaterunku Wojskowego wraz z wszelkimi prawami i obowiązkami przechodzi na Skarb Państwa pod zarząd Ministerstwa Obrony Narodowej.
2.
Nieruchomości Funduszu Kwaterunku Wojskowego nie wykorzystane dotychczas pod budowę i zbędne dla celów obrony Państwa, Minister Obrony Narodowej przekaże pod zarząd Ministerstwa Administracji Publicznej.
Przepisanie tytułu własności nieruchomości w księgach wieczystych nastąpi na wniosek Ministra Obrony Narodowej.
Wykonanie niniejszej uchwały porucza się Ministrowi Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Administracji Publicznej.
Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.