Monitor Polski

M.P.1975.17.106

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1975 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 31 maja 1975 r.
w sprawie liczby zastępców przewodniczącego rady narodowej.

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy o radach narodowych (Dz. U. z 1973 r. Nr 47, poz. 277) Rada Państwa uchwala, co następuje:
§  1. Liczba zastępców przewodniczącego rady narodowej wynosi:
1) w radzie narodowej stopnia wojewódzkiego - 3,
2) w miejskiej radzie narodowej stopnia podstawowego miasta powyżej 100 tys. mieszkańców oraz w dzielnicowej radzie narodowej - 3,
3) w innej radzie narodowej stopnia podstawowego (miejskiej miasta poniżej 100 tys. mieszkańców, gminnej, miasta i gminy) - 2.
§  2. W uzasadnionych wypadkach Rada Państwa może wyrazić zgodę na zwiększenie wynikającej z § 1 liczby zastępców o jednego zastępcę.
§  3. W okresie do końca bieżącej kadencji rad narodowych postanowienie § 1 pkt 3 nie ma zastosowania do miejskich rad narodowych, które dotychczas miały 3 zastępców przewodniczącego rady.
§  4. Traci moc uchwała Rady Państwa z dnia 6 grudnia 1973 r. w sprawie liczby zastępców przewodniczącego rady narodowej (Monitor Polski Nr 52, poz. 291).
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 czerwca 1975 r.