Liczba zastępców przewodniczącego rady narodowej.

Monitor Polski

M.P.1973.52.291

Akt utracił moc
Wersja od: 8 grudnia 1973 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 6 grudnia 1973 r.
w sprawie liczby zastępców przewodniczącego rady narodowej.

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1973 r. Nr 47, poz. 277) Rada Państwa uchwala, co następuje:
Liczba zastępców przewodniczącego rady narodowej wynosi:
1)
w wojewódzkiej (miejskiej w mieście wyłączonym z województwa), powiatowej (miejskiej miasta stanowiącego powiat), dzielnicowej (w mieście wyłączonym z województwa) radzie narodowej oraz w radzie narodowej wspólnej dla miasta stanowiącego powiat i powiatu - 3,
2)
w dzielnicowej (miasta stanowiącego powiat), miejskiej (miasta nie stanowiącego powiatu), gminnej radzie narodowej oraz w radzie narodowej miasta i gminy - 2.
W uzasadnionych wypadkach Rada Państwa może wyrazić zgodę na zwiększenie liczby zastępców wynikającej z § 1 o jednego zastępcę.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 1973 r.