Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2013-2018.

Monitor Polski

M.P.2019.356

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 2019 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 16 kwietnia 2019 r.
w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2013 - 2018

Na podstawie art. 38b pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) ogłasza się, że łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2013 - 2018 wyniosła 123,6.