Monitor Polski

M.P.2018.403

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 2018 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 16 kwietnia 2018 r.
w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2012-2017

Na podstawie art. 38b pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) ogłasza się, że łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2012-2017 wyniosła 118,9.