Monitor Polski

M.P.2016.390

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 kwietnia 2016 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 kwietnia 2016 r.
w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2010-2015

Na podstawie art. 38b pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) ogłasza się, że łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2010-2015 wyniosła 119,8.