Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2008-2013.

Monitor Polski

M.P.2014.286

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 kwietnia 2014 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2008-2013

Na podstawie art. 38b pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) ogłasza się, że łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2008-2013 wyniosła 120,2.